178 ICM 416/2013
Č.j. MSPH 178 ICM 416/2013-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom ve věci žalobkyně Pacific Direct, s.r.o., sídlem Holice-Podlesí čp. 53, PSČ 534 01, IČO 498 13 986, zastoupeného JUDr. Martinem Pavelkou, advokátem, sídlem Kalvodova 88/1, Brno, proti žalované Mgr. Markétě Míkové, sídlem Na Příkopě 25, Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE, o určení pravosti pohledávky 36.085,69 Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně ve výši 36.085,69 Kč za dlužníkem DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE, přihlášena do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. MSPH 78 INS 10284/2012, je po právu.

II. Žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobkyně se žalobou ze dne 4. 2. 2013 domáhala proti žalované určení, že žalobkyně má za dlužníkem DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE pohledávku ve výši 36.085,69 Kč (předmětná pohledávka). V žalobě žalobkyně uvedla, že přihlásila do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS 10284/2012 s dlužníkem DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE uvedenou pohledávku z titulu náhrady nákladů řízení, která byla žalobkyni přiznána rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 16 C 91/2012-17 ze dne 12. 11. 2012, a to v jeho výroku II. Rozsudek nabyl právní moci dne 11. 12. 2012, právní moc byla soudem vyznačena 4. 2. 2013. Žalobkyně jako důkaz předložila v podání ze dne 5. 2. 2013 rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 16 C 91/2012-17 ze dne 12. 11. 2012 s elektronicky vyznačenou doložkou právní moci.

Žalovaná jako insolvenční správkyně dlužníka DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE na svoji obranu v podání ze dne 7. 6. 2013 uvedla, že žalobkyně přihlásila pohledávku jako nevykonatelnou a vykonatelnost pohledávky netvrdila ani nedoložila. Předmětnou pohledávku ani po výzvě žalované k opravě a doplnění přihlášky řádně, tedy pravomocným rozsudkem, žalobkyně nedoložila. Dle názoru žalobkyně teprve pravomocným rozhodnutím soudu vznikne zástupci účastníka řízení nárok na náhradu nákladů řízení, které mu soud v rozsudku přiznal. Žalovaná proto navrhla soudu, aby byla žaloba v celém jejím rozsahu zamítnuta.

Soud před rozhodnutím ve věci samé nenařizoval ústní jednání v souladu s ust. § 115a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.), protože je možné v této věci rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů. Žalobkyně sdělila soudu v podání ze dne 30. 5. 2013, že souhlasí, aby ve věci nebylo nařizováno jednání a žalovaná na výzvu soudu ze dne 14. 5. 2013, č. j. MSPH 178 ICm 416/2013-12, ve výroku IV. nereagovala, soud má proto za to, že žalovaná nemá námitky proti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání (ust. § 101 odst. 4 o. s. ř.)

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Dle ust. § 198 odst. 2 IZ může žalobce v žalobě podle odstavce 1 uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Soud konstatuje, že žaloba na určení předmětné pohledávky byla žalobkyní u insolvenčního soudu podána včas tj. 7. 2. 3013 v souladu s ust. § 198 odst. 1 IZ, když se přezkumné jednání konalo 8. 1. 2013.

Soud při svém rozhodování vycházel z nesporných skutečností o tom, že -žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE pod sp. zn. MSPH 78 INS 10284/2012 mimo jiné i pohledávku ve výši 36.085,69 Kč spočívající v náhradě nákladů nalézacího řízení dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 11. 2012, č. j. 16 C 91/2012-17, -žalovaná částečně popřela přihlášenou pohledávku č. 22 žalobkyně-věřitele č. 22 co do výše 36.085,69 Kč při přezkumném jednání dne 8. 1. 2013 pro pravost, protože nárok věřitele v popřené výši vůbec nevznikl, když o náhradě nákladů řízení nebylo pravomocně rozhodnuto, -úpadek dlužníka DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE byl zjištěn usnesením č. j. MSPH 78 INS 10284/2012-A-20 ze dne 22. 10. 2012, -usnesením č. j. MSPH 78 INS 10284/2012-B-11 ze dne 8. 1. 2013 byl prohlášen na dlužníka DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE konkurs,

-Obvodní soud pro Prahu 1 žalobkyni přiznal rozsudkem č. j. 16 C 91/2012-17 ze dne 12. 11. 2012 náhradu nákladů řízení ve výroku II. ve výši 36.085,69 Kč, -rozsudek č. j. 16 C 91/2012-17 ze dne 12. 11. 2012 nabyl právní moci 11. 12. 2013.

Mezi účastníky řízení je sporné, zda žalobkyně má právo na úhradu nákladů řízení ve výši 36.085,69 Kč, které vznikly v souvislosti s rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 16 C 91/2012-17 ze dne 12. 11. 2012.

Z předloženého rozsudku č. j. 16 C 91/2012-17 ze dne 12. 11. 2012 s elektronicky vyznačenou doložkou právní moci vyplývá, že toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 12. 2012. Připojení doložky právní moci rozsudku provedla paní Žaneta Szalaiová dne 4. 2. 2013. Doložka právní moci je vyznačena na rozsudku elektronicky, a to dole na poslední stránce uvedeného rozsudku, kde je umístěn i elektronický podpis paní Žanety Szalaiové, protokolující úřednice Obvodního soudu pro Prahu 1, včetně data podpisu 4. 2. 2013. Ve výroku II uvedeného rozsudku soud uložil žalované (dlužníkovi DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE) povinnost zaplatit žalobkyni (Pacific Direct, s.r.o.) na náhradě nákladů řízení částku 36.085,69 Kč, a to ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce žalobkyně.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Dle ust. § 151 odst. 1 o. s. ř. povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí. Dle odst. 2 citovaného ustanovení při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování advokátem nebo notářem v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem anebo patentovým zástupcem v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem; jde-li však o přiznání náhrady nákladů řízení podle § 147, § 149 odst. 2 nebo odůvodňují-li to okolnosti případu, postupuje se podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně. Náhradu za daň z přidané hodnoty soud určí z odměny za zastupování, z náhrad, z odměny notáře za provedené úkony soudního komisaře a z jeho hotových výdajů podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem. Náhradu mzdy (platu) a náhradu hotových výdajů soud stanoví podle zvláštních právních předpisů. Náhradu za odměnu znalce, který podal posudek podle § 127a, soud určí podle sazby odměny stanovené zvláštním právním předpisem. Jinak soud vychází z nákladů, které účastníku prokazatelně vznikly. Dle odst. 4 a 5 citovaného ustanovení může určit výši nákladů předseda senátu až v písemném vyhotovení rozhodnutí. I když bylo o náhradě nákladů řízení rozhodnuto samostatným usnesením, běží lhůta k plnění vždy až od právní moci rozhodnutí, jímž byla náhrada nákladů řízení přiznána.

Dle ust. § 159 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci a dle ust. § 159a o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení.

Dle ust. § 154 o. s. ř. je pro rozsudek rozhodující stav v době jeho vyhlášení.

Soud s ohledem na výše uvedené uzavřel, že pohledávka žalobkyně 36.085,96 Kč spočívající v náhradě nákladů řízení přiznaná rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 16 C 91/2012-17, ze dne 12. 11. 2012 je po právu, uvedené náklady byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu v souladu s ust. § 151 odst. 1 o. s. ř. Otázka vyznačení právní moci je nyní již vyjasněna, když Obvodní soud pro Prahu 1 vyznačil tuto doložku právní moci na předmětném rozhodnutí dne 4. 2. 2013. Uváděný rozsudek nabyl právní moci dne 11. 12. 2013. Žalobkyně s ohledem na vyznačení doložky právní moci až dne 4. 2. 2013 neměla možnost doložit žalované rozsudek, č. j. 16 C 91/2012-17, ze dne 12. 11. 2012 s doložkou právní moci ani při přezkumném jednání konaném dne 8. 1. 2013 a žalovaná nemohla jednat jinak než správně pohledávku žalobkyně při přezkumném jednání popřít.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Praha 4. září 2013

JUDr. Pavol Pikna, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Vojtěch Tristan Kundert