178 ICM 3277/2013
č. j. MSPH 178 ICM 3277/2013-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce: JUDr. Ing. Kovářová Lucie, IČ: 012 61 657, Praha 10, Korunní 2569 insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Miloše Vlasáka zastoupen: JUDr. Ing. Kubát Ondřej, advokát, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10

žalovanému: VISION 21 s.r.o., IČ: 290 67 375, Pod Krimichem 685, 330 26 Tlučná zastoupen: Mgr. Sedlatý Petr, advokát, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 o odpůrčí žalobě

t a k t o:

I. Určuje se, že kupní smlouva uzavřená dne 11. 05. 2012 mezi Mgr. Milošem Vlasákem a společností VISION 21 s.r.o., na základě které došlo k převodu vlastnického práva k osobnímu automobilu značky Chrysler Crossfire 3.2 limited, VIN 1C3ANE9L84XO23527, je úkonem právně neúčinným.

II. Žalovaný je povinen vydat, ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, do majetkové podstaty dlužníka Mgr. Miloše Vlasáka, osobní automobil značky Chrysler Crossfire 3.2 limited, VIN 1C3ANE9L84XO23527.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci, k rukám JUDr. Ing. Ondřeje Kubáta na náhradu nákladů řízení částku 16 456 Kč, ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění

Podáním ze dne 29. 9. 2013 se JUDr. Ing. Lucie Kovářová, (dále jen žalobce), insolvenční správce dlužníka Mgr. Miloše Vlasáka (dále jen insolvenční dlužník), domáhala vydání rozhodnutí, kterým bude určeno, že kupní smlouva uzavřená dne 11. 5. 2012 mezi insolvenčním dlužníkem a společností VISION 21 s.r.o., (dále jen žalovaný), o prodeji osobního automobilu Chrysler Crossfire 3.2 limited, VIN 1C3ANE9L84XO23527, je neúčinným právním úkonem. V souvislosti s tímto navrhovaným závěrem žalobce též požadoval, aby bylo žalovanému uloženo, vydat do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka osobní automobil Chrysler Crossfire 3.2 limited, VIN 1C3ANE9L84XO23527, který byl předmětem převodu napadené kupní smlouvy. Žalobce tvrdil, že kupní smlouva uzavřená mezi insolvenčním dlužníkem Mgr. Milošem Vlasákem a společností VISION 21 s.r.o.-Ondřej Lešo o prodeji osobního automobilu Chrysler Crossfire 3.2 limited, VIN 1C3ANE9L84XO23527 ze dne 11. 05. 2012, je neúčinným právním úkonem dlužníka. Uvedenou kupní smlouvou měl insolvenční dlužník převést na žalovaného předmětný automobil za cenu 1 000,-Kč. Tato kupní smlouva byla uzavřena přesto, že hodnota automobilu byla v době uzavírání smlouvy dle odhadu žalobce kolem 250 000,-Kč. Důvod neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 11. 5. 2012 shledával žalobce v naplnění právní úpravy §§ 235, 240, 241 a 242 insolvenčního zákona v tom, že se touto smlouvou zkracovala možnost uspokojení věřitelů dlužníka, zvýhodněn byl pouze jeden z věřitelů dlužníka na úkor věřitelů ostatních a zkracující právní úkon byl učiněn úmyslně.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě namítal, že není pravdou tvrzení žalobce o tom, že předmětný automobil byl prodán za částku 1 000,-Kč. Žalobce tu měl opomenout tu skutečnost, že v souvislosti s prodejem předmětného automobilu došlo k započtení vzájemných pohledávek mezi žalovaným a insolvenčním dlužníkem v rozsahu částky 250 000,-Kč. Tato skutečnost proto způsobila, že faktická cena vozidla byla 251 000,-Kč. Žalovaný dále odkazoval na povinností žalobce prokázat, že došlo k naplnění podmínek pro aplikaci právní úpravy § 235 a násl. IZ o neúčinných právních úkonech.

Účastníci učinili ve smyslu § 120 o.s.ř. nesporným a soud vzal za svá skutková zjištění tato nesporná tvrzení účastníků řízení: -že dne 11. 05. 2012 byla uzavřena Kupní smlouva mezi Mgr. Milošem Vlasákem a žalovaným na prodej a koupi osobního automobilu Chrysler Crossfire 3.2 limited, VIN 1C3ANE9L84XO23527 -že částka 250 000,-Kč Mgr. Milošovi Vlasákovi žalovaným nikdy zaplacena nebyla.

Soud ze Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené dne 20. 12. 2011 mezi panem Ondřejem Lešo a Mgr. Milošem Vlasákem zjistil, že p. Lešo měl ve prospěch insolvenčního dlužníka vyvíjet takovou činnost, aby insolvenční dlužník v budoucnu uzavřel s p. Radkem Gracíkem smlouvu o půjčce na částku 6 mil. Kč. Za tuto činnost měl p. Ondřej Lešo obdržet od Mgr. Vlasáka částku 250 000 Kč.

Soud v řízení zjistil nesrovnalosti v datování listin. Zprostředkovatelská smlouva byla datována dnem 20. 12. 2011, ale v kupní smlouvě ze dne 11. 5. 2012 je odkaz na zprostředkovatelskou smlouvu ze dne 20. 11. 2011. Protože k těmto nesrovnalostem nebylo ze strany účastníků řízení ničeho tvrzeno ani dokazováno, soud konstatoval, že datum 20. 11 2011 byl kupní smlouvě uveden chybou v psaní, když správně mělo být uvedeno datum 20. 12. 2011

Ze znaleckého posudku (strany 2, 97, 98, 99, 102, 103, tabulka 3-32 a 3.2.8.), který vypracovala společnost BDO Appraisal services-Znalecký ústav s.r.o. soud zjistil, že ke dni 11. 5. 2012 kdy byla uzavřena kupní smlouva o koupi osobního automobilu Chrysler Crossfire 3.2 limited, VIN 1C3ANE9L84XO235272, se již Mgr. Miloš Vlasák nacházel ve stavu úpadku.

K dotazu soudu a ke tvrzení žalovaného, že část povinnosti zaplatit kupní cenu za předmětný automobil zanikla započtením, žalovaný upřesnil, že pokud ve svém vyjádření k žalobě uváděl, že pohledávka v rozsahu částky 250 000,-Kč zanikla započtením, tak se jednalo o údaj nesprávný, protože tato pohledávka, jak je uvedeno v kupní smlouvě, zanikla prominutím dluhu.

Absolutní neplatnost právního úkonu působí přímo ze zákona a od počátku, a soud k absolutní neplatnosti právního úkonu přihlíží i bez návrhu. Z absolutně neplatného právního úkonu nevzniknou žádná práva a žádné povinnosti. Soud konstatuje, že ze strany účastníků řízení nebyla absolutní neplatnost kupní smlouvy ze dne 11. 5. 2012 namítána a ani soud naplnění podmínek pro konstataci absolutní neplatnosti smlouvy neshledal.

Ze shora uvedených zjištěných skutečností soud z hlediska skutkového stavu věci dospěl k závěru, že: -insolvenční dlužník měl na základě naplnění zprostředkovatelské smlouvy zaplatit p. Ondřeji Lešo částku 250 000 Kč, -insolvenční dlužník se pokusil prodat společnosti VISION 21 s.r.o. osobní automobil Chrysler Crossfire 3.2 limited, VIN 1C3ANE9L84XO235272 za kupní cenu 1 000 Kč, -insolvenční dlužník dohodnutou kupní cenu ve výši 1 000 Kč od žalovaného obdržel, -že kupující VISION 21 s.r.o. prominul insolvenčnímu dlužníkovi dluh vzniklý ze Zprostředkovatelské smlouvy ve výši 250 000 Kč. Na tomto místě považuje soud za důležité zdůraznit, že oprávněný ze Zprostředkovatelské smlouvy 20. 12. 2011 byl p. Ondřej Lešo, ale kupní smlouvu uzavírala s insolvenčním dlužníkem společnost žalovaná

Podle ustanovení § 235 insolvenčního zákona je neúčinným takový právní úkon dlužníka, kterým zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Podle § 237 insolvenčního zákona se do majetkové podstaty dlužníka vrací plnění z neúčinných právních úkonů. Podle § 236 odst. 2 insolvenčního zákona není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada. Podle § 240 je neúčinným právním úkonem z důvodu nepřiměřeného protiplnění takový úkon, kterým se dlužník zavázal bezplatně nebo za cenu podstatně nižší než je cena obvyklá poskytnout třetí osobě plnění. Podle § 241 insolvenčního zákona je zvýhodňujícím právním úkonem pouze úkon, který dlužník učinil v době úpadku, nebo úkon, který vedl k jeho úpadku.

Podle § 242 insolvenčního zákona je možné odporovat právnímu úkonu dlužníka, kterým tento úmyslně zkrátil uspokojení věřitelů, byl-li tento úmysl druhé straně znám, nebo jí musel být znám.

Právní úprava § 235 a následující insolvenčního zákona o neúčinnosti právních úkonů dlužníka má ochránit věřitele dlužníka před úbytkem jeho majetku tak, aby bylo možné uvnitř insolvenčního řízení prověřit dlužníkovi právní úkony učiněné v úpadku či vedoucí k úpadku. Součástí právní úpravy je i postup nápravy důsledků neúčinných právních úkonů, navrácením do podstaty původního dlužníkova plnění nebo náhrady za něj.

Nebylo předmětem tohoto řízení zjišťovat, zda, kdy a kdo prominul insolvenčnímu dlužníkovi placení jeho závazku. Soud v rámci odpůrčí žaloby neposuzuje právní úkony věřitelů, vůči insolvenčnímu dlužníkovi, ale zabývá se úkony dlužníka týkající se jeho majetku. Předmětem soudního řízení o neúčinnost dlužníkova úkonu není zjišťování existence a rozsahu věřitelů dlužníka. Soud proto ani nerozhodoval o tom, zda se prominutím dluhu insolvenčnímu dlužníkovi ze strany žalované, zmenšili závazky insolvenčního dlužníka o 250 000 Kč. Podle § 235 IZ je neúčinným takový právní úkon dlužníka, kterým tento zkracuje možnosti uspokojení svých věřitelů. Dáno do souvislosti s projednávaným případem uvedené znamená, že insolvenční dlužník výslovně prodal předmětný automobil za částku 10 000 Kč S ohledem na shora uvedená zjištění soud uzavřel, že právní úkon prodeje osobního automobilu Chrysler Crossfire 3.2 limited, VIN 1C3ANE9L84XO235272 učinil dlužník v době, kdy byl v úpadku. V důsledku tohoto právního úkonu se podle § 241 insolvenčního zákona věřiteli dlužníka (žalovanému) dostalo plnění v rozsahu a specifikaci dle předmětné kupní smlouvy. Kdyby k takovému úkonu nedošlo, bylo by možné majetkovou podstatu dlužníka rozhojnit o výtěžek prodeje předmětného automobilu. Je zřejmé, že tento výtěžek by byl rozdělen insolvenčním věřitelům. Lze tedy konstatovat, že vůči žalovanému dlužník splnil vše, k čemu se v předmětné kupní smlouvě zavázal. Uvedené, ve srovnání se skutečností ze znaleckého posudku, že již od konce roku 2011 neměl dlužník prostředky k pokrytí svých závazků a byl tedy v úpadku znamená, že zbavením se předmětného osobního automobilu zkrátil uspokojení svých věřitelů-§ 235 odst. 1 IZ a zvýhodnil tím svého věřitele (žalovaného), protože se mu dostalo na úkor ostatních věřitelů dlužníka vyššího uspokojení, než jakého by se mu dostalo v konkursu. Nelze předpokládat, že insolvenční věřitelé budou v insolvenčním řízení uspokojování v rozsahu 100% svých zjištěných závazků-§ 241 odst. 1 IZ. Dlužníkův napadený právní úkon je též úkonem neúčinným-§ 240 IZ z toho důvodu, že za poskytnutý osobní automobil se dlužníkovi od žalovaného nedostalo přiměřeného protiplnění. Přiměřeným protiplněním za automobil v hodnotě 250 000 Kč nemůže být zaplacení kupní ceny ve výši 1 000 Kč.

Na základě popsaných zjištění a z nich učiněných závěrů soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

Pro úplnost soud uvádí, že v řízení nebylo prokázáno splnění podmínky § 242 IZ o tom, že uzavření předmětné kupní smlouvy bylo úmyslně zkracujícím právním úkonu dlužníka. Soudu nebylo ani tvrzeno ani prokazováno, že úmysl zkrátit věřitele tímto úkonem dlužníka, byl žalovanému znám-§ 242 odst. 1 IZ.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle úspěchu ve věci podle § 142 občanského soudního řádu, když žalobce byl vůči žalovanému v celém rozsahu věci úspěšný. Žalovaný proto žalobci nahradí náklady vynaložené na řízení, ve kterém byl zastoupen advokátem, v členění 4 úkony právní služby po 3100 Kč a 4x režijní paušál po 300 Kč, to vše zvýšeno o 21 % DPH, dle právní úpravy § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1966 Sb.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 2. 9. 2014

JUDr. Pavol P i k n a, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Vojtěch Tristan Kundert