178 ICM 3272/2013
č. j MSPH 178 ICM 3272/2013-43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce: JUDr. Ing. Kovářová Lucie, IČ: 012 61 657, Praha 10, Korunní 2569 insolvenční správkyně insolvenčního dlužníka Mgr. Miloše anonymizovano zastoupen: JUDr. Ing. Kubát Ondřej, advokát, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10

žalovanému: Libor anonymizovano , anonymizovano , Praha 3-Žižkov, Radhošťská 1623/22 o odpůrčí žalobě

t a k t o:

I. Určuje se, že převod vlastnického práva k motocyklu-čtyřkolce, tovární značky STANDARD MOTOR CORPORATION, černé barvy, VIN: RFRSMMAXYBM002159, z insolvenčního dlužníka Mgr. Miloše anonymizovano na žalovaného, j e n e ú č i n n ý .

II. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka Mgr. Miloše anonymizovano motocykl-čtyřkolku, tovární značky STANDARD MOTOR CORPORATION, černé barvy, VIN: RFRSMMAXYBM002159, nebo pokud to není možné, zaplatit do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka Mgr. Miloše anonymizovano částku 150 000 Kč.

III. Určuje se, že dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu, ze dne 24.8.2012, na jejímž základě insolvenční dlužník, jakožto člen Bytovéhodružstva Zenklova 86, IČ 24794252, se sídlem Praha 8-Libeň, Zenklova 460/86, převedl na žalovaného členská práva a povinnosti spojené s právem nájmu bytu č. 7, o výměře 31,4 m2, nacházejícího se ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 460, na pozemku parc.č. 2412, vše zapsáno na LV č. 12992, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Libeň, obec Praha, j e n e ú č i n n á .

IV. Žalovaný je povinen zpřístupnit insolvenčnímu správci JUDr. Ing. Lucii Kovářové, byt č. 7 o výměře 31,4 m2, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 460, na pozemku parc.č. 2412, vše zapsáno na LV č. 12992, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Libeň, obec Praha.

V. Určuje se, že dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu, ze dne 24. 8. 2012, na jejímž základě insolvenční dlužník, jakožto člen Bytového družstva Zenklova 86, IČ 24794252, se sídlem Praha 8-Libeň, Zenklova 460/86, převedl na žalovaného členská práva a povinnosti spojené s právem nájmu bytu č. 17, o výměře 41,75 m2, nacházejícího se ve 4. nadzemním podlaží domu č.p. 460, na pozemku parc.č. 2412, vše zapsáno na LV č. 12992, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Libeň, obec Praha, j e n e ú č i n n á .

VI. Žalovaný je povinen zpřístupnit insolvenčnímu správci JUDr. Ing. Lucii Kovářové, byt č. 17, o výměře 41,75 m2, nacházejícího se ve 4. nadzemním podlaží domu č.p. 460, na pozemku parc.č. 2412, vše zapsáno na LV č. 12992, vedeno Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Libeň, obec Praha.

VII. Určuje se, že kupní smlouva ze dne 24.8.2012, na jejímž základě insolvenční dlužník převedl na žalovaného vlastnické právo k nebytovému prostoru č. 639/13, umístěnému v 1. podzemním podlaží domu č.p. 639, na pozemku parc.č. 110/1-zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 110/2-zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 639, o velikosti ideální 17320/193352 a spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 17320/193352 na pozemku parc.č. 110/1 a pozemku parc.č. 110/2, vše zapsáno na LV č. 1754 (budova, pozemky) a č. 18527 (nebytový prostor), vedeno Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v k.ú. Žižkov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, j e n e účinná.

VIII. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka Mgr. Miloše anonymizovano , nebytový prostor č. 639/13, umístěný v 1. podzemním podlaží domu č.p. 639, na pozemku parc.č. 110/1-zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 110/2-zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 639 o velikosti ideální 17320/193352 a spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 17320/193352 na pozemku parc.č. 110/1 a pozemku parc.č. 110/2, zapsáno na

LV č. 1754 (budova, pozemky) a č. 18527 (nebytový prostor) vedených Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v k.ú. Žižkov, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

IX. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci, k rukám JUDr. Ing. Ondřeje Kubáta, na náhradu nákladů řízení částku 24 684 Kč, ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění

Žalobou ze dne 29. 9. 2013 se JUDr. Ing. Lucie Kovářová, (dále jen žalobce), insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Miloše anonymizovano (dále jen insolvenční dlužník), domáhala vydání rozhodnutí,

-kterým bude určeno, že převod vlastnického práva k motocyklu-čtyřkolce, tovární značky STANDARD MOTOR CORPORATION, černé barvy, VIN: RFRSMMAXYBM002159 (dále jen motocykl), z insolvenčního dlužníka na jeho bratra Libora anonymizovano (dále jen žalovaný), je právně neúčinný, a žalovaný je povinen vydat předmětný motocykl do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka a když to nebude možné, tak je povinen zaplatit do majetkové podstaty hodnotu motocyklu ve výši 150 000 Kč,

-kterým bude určeno, že dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ze dne 24.8.2012, na jejímž základě insolvenční dlužník, jakožto člen Bytového družstva Zenklova 86, IČ 24794252, se sídlem Praha 8- Libeň, Zenklova 460/86, převedl na žalovaného členská práva a povinnosti spojené s právem nájmu bytu č. 7, o výměře 31,4 m2, nacházejícího se ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 460, na pozemku parc.č. 2412, vše zapsáno na LV č. 12992, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Libeň, obec Praha (dále jen byt č. 7), je právně neúčinná. Současně žalobce požadoval, aby žalovaný byt č. 7 vydal do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka,

-kterým bude určeno, že dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ze dne 24.8.2012, na jejímž základě insolvenční dlužník, jakožto člen Bytového družstva Zenklova 86, IČ 24794252, se sídlem Praha 8- Libeň, Zenklova 460/86, převedl na žalovaného členská práva a povinnosti spojené s právem nájmu bytu č. 17, o výměře 31,4 m2, nacházejícího se ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 460, na pozemku parc.č. 2412, vše zapsáno na LV č. 12992, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Libeň, obec Praha (dále jen byt č. 17), je právně neúčinná. Současně žalobce požadoval, aby žalovaný byt č. 17 vydal do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka,

-kterým bude určeno, že kupní smlouva ze dne 24.8.2012, na jejímž základě insolvenční dlužník převedl na žalovaného vlastnické právo k nebytovému prostoru č. 639/13, umístěnému v 1. podzemním podlaží domu č.p. 639, na pozemku parc.č. 110/1-zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 110/2-zastavěná plocha a

nádvoří, společný dvůr, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 639, o velikosti ideální 17320/193352 a spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 17320/193352 na pozemku parc.č. 110/1 a pozemku parc.č. 110/2, vše zapsáno na LV č. 1754 (budova, pozemky) a č. 18527 (nebytový prostor), vedeno Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v k.ú. Žižkov, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen nebytové prostory), je právně neúčinná. Žalobce současně požadoval, aby předmětné nebytové prostory vydal žalovaný do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka.

Žalobce tvrdil, že insolvenční dlužník převáděl na svého bratra t.j. osobu blízkou, vlastnické práva k motocyklu, práva a povinnosti spojená s právem nájmu bytu č. 7 a bytu č. 17, ve všech případech bezúplatně. Převedl též na tuto osobu práva k nebytovému prostoru č. 639/13 v ulici U Rajské zahrady, Praha 3 za částku 400 000 Kč. Dle názoru žalobce neodpovídá tato částka hodnotě převáděných prostor. Uvedeným jednáním insolvenčního dlužníka došlo právním úkonům bez přiměřeného protiplnění ze strany žalovaného-§ 240 IZ. Tyto úkony byly učiněny ve prospěch osoby insolvenčnímu dlužníkovi blízké, tedy dle 240 odst. 2 IZ byly učiněny v době, kdy se insolvenční dlužník nacházel ve stavu úpadku. Protože tyto úkony byly provedeny v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení na majetek insolvenčního dlužníka, došlo k naplnění právní úpravy § 240 odst. 3 IZ o neúčinnosti právních úkonů bez přiměřeného protiplnění..

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě nepopíral, že skutečně došlo k převodu vlastnického práva či práva a povinností spojených s nájmem bytů z insolvenčního dlužníka na žalovaného tak, jak to uváděl žalobce. Žalovaný ale namítal, že nedošlo k naplnění podmínek pro aplikaci právní úpravy § 235 a násl. IZ o neúčinných právních úkonech. Žalovaný rozváděl, že za předmětný motocykl poskytl insolvenčnímu dlužníkovi přiměřené protiplnění ve výši 150 000 Kč. Rovněž tak za převáděné nebytové prostory zaplatil insolvenčnímu dlužníkovi částku 400 000 Kč. Ohledně členských práv k družstevnímu bytu č. 7, žalovaný tvrdil, že poskytl insolvenčnímu dlužníkovi půjčku a insolvenční dlužník mu jako splacení půjčky poskytl právě práva k bytu č. 7. Ohledně členských práv k družstevnímu bytu č. 17, žalovaný uvedl, že sám byl původně nositelem těchto práv, převedl je bezúplatně na insolvenčního dlužníka, a ten je zpětně, opět bezúplatně, převedl zpět na žalovaného.

Účastníci učinili ve smyslu § 120 o.s.ř. nesporným a soud vzal za svá skutková zjištění tato nesporná tvrzení účastníků řízení: -že dne 5. 9. 2012 byla uzavřena kupní smlouva mezi Mgr. Milošem anonymizovano a žalovaným na prodej a koupi motocyklu čtyřkolka STANDARD MOTOR CORPORATION, černé barvy, VIN: RFRSMMAXYBM002159, -že dohodou ze dne 24. 8. 2012 převedl insolvenční dlužník na žalovaného členská práva a povinnosti k bytu č. 7 a č. 17 v bytovém družstvu Zenklova 86, -že kupní smlouvou ze dne 24. 8. 2012 převedl insolvenční dlužník na žalovaného vlastnická práva k nebytovému prostoru č. 639/13 v ulici U Rajské zahrady, Praha 3.

Podle ustanovení § 235 insolvenčního zákona je neúčinným takový právní úkon dlužníka, kterým zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Podle § 237 insolvenčního zákona se do majetkové podstaty dlužníka vrací plnění z neúčinných právních úkonů. Podle § 236 odst. 2 insolvenčního zákona není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada.

Podle § 240 je neúčinným právním úkonem z důvodu nepřiměřeného protiplnění takový úkon, kterým se dlužník zavázal bezplatně nebo za cenu podstatně nižší než je cena obvyklá poskytnout třetí osobě plnění. Podle § 241 insolvenčního zákona je zvýhodňujícím právním úkonem pouze úkon, který dlužník učinil v době úpadku, nebo úkon, který vedl k jeho úpadku. Podle § 242 insolvenčního zákona je možné odporovat právnímu úkonu dlužníka, kterým tento úmyslně zkrátil uspokojení věřitelů, byl-li tento úmysl druhé straně znám, nebo jí musel být znám. Právní úprava § 235 a následující insolvenčního zákona o neúčinnosti právních úkonů dlužníka má ochránit věřitele dlužníka před úbytkem jeho majetku tak, aby bylo možné uvnitř insolvenčního řízení prověřit dlužníkovi právní úkony učiněné v úpadku či vedoucí k úpadku. Součástí právní úpravy je i postup nápravy důsledků neúčinných právních úkonů, navrácením do podstaty původního dlužníkova plnění nebo náhrady za něj.

V řízení bylo zjištěno, že žalovaný je bratrem insolvenčního dlužníka a je mu tedy osobou blízkou. Tato skutečnost je rozhodná pro posouzení, zda byl insolvenční dlužník ve stavu úpadku v době, kdy napadené právní úkony činil. Podle § 240 odst. 2 IZ se má za to, že právní úkon učiněný ve prospěch osoby blízké je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. S ohledem na uvedený závěr nebylo nutné se v řízení zabývat tvrzením insolvenčního dlužníka z jeho svědecké výpovědi, že v době uzavírání napadených právních úkonů byl přesvědčen, že svoji nedobrou finanční situaci může ještě překonat.

Ohledně předmětného motocyklu žalovaný tvrdil, že insolvenčnímu dlužníkovi na kupní smlouvu ze dne 5. 9. 2012, zaplatil dne 29. 8. 2012 částku 150 000 Kč. V tento den měl kromě úhrady této kupní ceny současně též insolvenčnímu dlužníkovi půjčit částku 240 000 Kč. Celkem měl tedy v tento den poukázat žalovaný insolvenčnímu dlužníkovi částku 390 000 Kč. Soud se s konstrukcí žalovaného o tom, že platba žalovaného ve výši 390 000 Kč v sobě obsahuje zaplacení kupní ceny za předmětný motocykl, neztotožnil. Z výpisu z účtu žalovaného ze dne 29. 8. 2012 soud zjistil, že z účtu žalovaného byla realizována ve prospěch insolvenčního dlužníka platba ve výši 390 000 Kč. Tato byla označena jako platba odchozí, příjemce Miloš anonymizovano , půjčka bratr. Z takto identifikované platby nabylo možné žalovanému přisvědčit, že se ve skutečnosti jedná o platby dvě. Jedna ve výši 150 000 Kč, jenž měla přestavovat cenu motocyklu a ve zbytku že jde o půjčku žalovaného insolvenčnímu dlužníkovi. Soud je toho názoru, že výklad žalovaného o charakteru platby je nyní účelový. Je-li předmětná platba označena jako půjčka, nelze na ní nahlížet jako na splnění povinnosti ze smlouvy, zaplatit příjemci kupní cenu motocyklu. Půjčka je charakterizována zcela jinými atributy než zaplacení ceny a jejím základním rysem je, že má být vrácena. Uvedené znamená, že půjčka ve svém počátku a pouze po jistou dobu, zvyšuje hodnotu aktiv osoby, které byla poskytnuta, na druhé straně ale stíhá tuto osobu povinnost poskytnutou půjčku vrátit a svá aktiva tím snížit. Dlužníkův napadený právní úkon prodeje motocyklu je dle názoru soudu úkonem neúčinným -§ 240 IZ. Tento závěr je odůvodněn zjištěním, že za prodávaný motocykl se dlužníkovi od žalovaného nedostalo žádného zaplacení kupní ceny t.j. žádného nikoli alespoň přiměřeného protiplnění.

Ohledně převodu členských práv a povinnosti k bytu č. 7 a č. 17 v bytovém družstvu Zenklova 86, které insolvenční dlužník převedl na žalovaného, nebyly soudu předloženy žádné důkazy o tom, že za tyto převody žalovaný insolvenčnímu dlužníkovi něčeho zaplatil. Tyto napadené právní úkony insolvenčního dlužníka jsou dle názoru soudu rovněž úkony neúčinnými dle právní úpravy § 235 odst. 1, § 240 a § 242 IZ proto, že za převáděná práva a povinnosti se dlužníkovi od žalovaného nedostalo žádného protiplnění. Na uvedeném závěru nic nemění ani skutečnost, že žalovaný byl původním sám nositelem práv k bytu č. 17. V řízení bylo zjištěno, že žalovaný je bratrem insolvenčního dlužníka a je mu tedy osobou blízkou. Tato skutečnost je rozhodná pro posouzení soudu, zda byl insolvenční dlužník ve stavu úpadku v době, kdy napadené právní úkony činil. Bylo již zmíněno, že podle § 240 odst. 2 IZ se má za to, že právní úkon učiněný ve prospěch osoby blízké je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. S ohledem na uvedený závěr nebylo nutné se v řízení zabývat tvrzením insolvenčního dlužníka z jeho svědecké výpovědi, že v době uzavírání napadených právních úkonů byl přesvědčen, že svoji nedobrou finanční situaci může ještě překonat. V situaci, kdy se stal nositelem práv k bytu č. 17 insolvenční dlužník, není přitom rozhodné jakým způsobem, dopadala na něj mimo jiné též právní úprava § 235 a násl. insolvenčního zákona a nemohl se bez omezení zbavovat svých majetkových hodnot. Takový postup je možný pouze v situaci, kdy se dlužník nenachází ve stavu úpadku. Možnost zbavování se majetkových hodnot nelze odůvodnit ani tím, že dlužník se domníval, že svoji nepříznivou finanční situaci překoná. Podle závěrů znaleckého posudku č. 741-51/08, měl dlužník již v říjnu 2011 aktiva ve výši 10 000 000 Kč a naproti tomu jeho pasiva představovaly hodnoty vyšší než 30 000 000 Kč. Počínaje listopadem 2011 se disproporce mezi aktivy dlužníka a jeho pasivy, v neprospěch aktiv neustále zvětšovala. Dlužník o tomto stavu nejenže mohl vědě, ale o něm též vědět musel.

Ohledně převodu nebytových prostor č. 639/13 v ulici U Rajské zahrady, Praha 3 soud z předloženého znaleckého posudku zjistil, že hodnota předmětný nebytového prostoru byla odhadnuta na částku 2 508 000 Kč. Sám insolvenční dlužník si tyto nebytové prostory pořídil dle kupní smlouvy za částku 1 200 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný za tyto prostory zaplatil insolvenčnímu dlužníkovi pouze 400 000 Kč, považuje soud tuto částku zaplacenou za předmětné nebytové prostory za nepřiměřeně nízkou. Tato skutečnost znamená, že dle právní úpravy § 235 odst. 1, § 240 a § 242 IZ, se dlužníkovi od žalovaného za nebytové prostory nedostalo přiměřeného protiplnění. Soud na základě zjištěného skutkového stavu, v souvislosti s právní úpravou § 240 IZ rozhodl, že převod předmětných nebytových prostor je rovněž neúčinným právním úkonem dlužníka. Pro úplnost soud uvádí, že pokud žalovaný při jednání zpochybňoval technický stav nebytových prostor z důvodu zatékání vody, nemělo jeho tvrzení formu zpochybnění znaleckého posudku č. 741-51/08, nebyl ani požadován výslech soudního znalce dle § 127 odst. 1 o.s.ř. a nebylo ani požadováno přezkoumání znaleckého posudku jiným znalcem-§ 127 odst. 2 o.s.ř. Sám dlužník avizoval, že předloží soudu svůj znalecký posudek, ale nakonec uvedl, že jeho vypracování ani nezadával. Soud dospěl k závěru, že pokud znalecký posudek Ing. Dvořáka stanovoval cenu nebytových prostor částkou 2 508 000 Kč a insolvenční dlužník tyto prostory pořídil za částku 1 200 000 Kč a žalovaný za ně zaplatil 400 000 Kč, je nepřiměřenost výše platby žalovaného ve vztahu ke kupované nebytovým prostorám natolik zřejmá, že nebylo nutné přistoupit k postupům dle § 127 o.s.ř. a přezkoumávat znalecký posudek z moci úřední.

Na základě popsaných zjištění a z nich učiněných závěrů soud žalobě v celém rozsahu vyhověl. Soud nepřisvědčil pouze návrhu žalobce na uložení povinnosti žalovanému, vydat do majetkové podstaty byty č. 7 a č. 17. Tento závěr je odůvodněn tím, že žalovaný není vlastníkem bytů a nemůže s nimi bez omezení disponovat. Soud místo vydání bytů uložil žalovanému, protože členská práva a povinnosti v bytovém družstvu k předmětným bytům náleží nyní po rozhodnutí soudu do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka, a vykonává je insolvenční správce, aby žalovaný oba byty insolvenčnímu správci zpřístupnil.

Protože v průběhu řízení vyšlo najevo, že žalovaný již není vlastníkem předmětného motocyklu, rozhodl soud v souladu s právní úpravou § 239 odst. 4 IZ o tom, že žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka hodnotu motocyklu ve výši 150 000 Kč.

Soud nevyhověl návrhům žalovaného na doplnění dokazování k vyjasnění okolností kolem prodeje předmětných nebytových prostor o výslechy dalších svědků. Tento závěr je odůvodněn procesní ekonomií, když všechny skutečnosti o prodeji nebytových prostor insolvenčním dlužníkem žalovanému byly již objasněny. Skutečnost uzavření kupní smlouvou ze dne 24. 8. 2012 byla zjištěna a je mezi účastníky řízení nesporná. Žalovaným navrhované výslechy by proto byly nadbytečné. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle úspěchu ve věci podle § 142 občanského soudního řádu, když žalobce, který byl v řízení zastoupen advokátem, byl vůči žalovanému v celém rozsahu věci úspěšný. Žalovaný proto žalobci nahradí náklady vynaložené na řízení, ve kterém byl zastoupen advokátem, v členění 6 úkony právní služby po 3100 Kč a 6x režijní paušál po 300 Kč, to vše zvýšeno o 21 % DPH, dle právní úpravy § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1966 Sb. Soud se neztotožnil se námitkou žalovaného, aby žalobci nebyla přiznána náhrada nákladů za zastoupení advokátem, protože insolvenční správce je právnicky vzdělán a mohl v řízení vystupovat sám. Rozhodující soud, který je současně též soudem dohlížejícím nad průběhem insolvenčního řízení insolvenčního dlužníka, má informace o tom, jaký rozsah a hloubku mají různá samostatná soudní řízení vycházející z insolvenčního řízení dlužníka. Soud je toho názoru, že insolvenční správce, z důvodu značného počtu a náročností sporů souvisejících s konkursním řízením insolvenčního dlužníka, se mohl v projednávané věci nechat zastoupit advokátem.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 18. 11. 2014

JUDr. Pavol P i k n a, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Kateřina Šetinová