178 ICM 2717/2017
č. j MSPH 178 ICM 2717/2017-16 (MSPH 78 INS 13923/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci žalobce Ing. Richard anonymizovano , anonymizovano , bytem Rudná, Komenského 306/17, zastoupen JUDr. Jitkou Bludskou, advokátkou, Praha 4, Skaláků 1404/1 a žalovaného JUDr. Ing. Martina Jinochová Matyášová, Praha 1, Washingtonova 25, insolvenční správkyně dlužníka Sergeje Vidrase, o žalobě na určení pořadí pohledávky

t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 36 624 Kč z titulu dlužného nájemného a jiné úhrady je pohledávkou, která se v insolvenčním řízení uspokojuje.

II. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce ve výši 36 624 Kč z titulu dlužného nájemného a jiné úhrady, je pohledávkou za majetkovou podstatou a jako taková bude uspokojena, s e z a m í t á .

III. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužníkem nezajištěnou pohledávku ve výši 36 624 Kč z titulu dlužného nájemného a jiné úhrady, s e z a m í t á .

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz (MSPH 78 INS 13923/2016)

Odůvodnění

Žalobou ze dne 8. 6. 2017 se Ing. Richard anonymizovano (dále jen žalobce) domáhal postupem podle § 203a IZ vydání rozhodnutí, kterým bude soudem alternativně určeno, -že jeho pohledávka za Sergejem Vidrasem (dále jen dlužník) ve výši 36 624 Kč z titulu dlužného nájemného a jiné úhrady je pohledávkou, která se v insolvenčním řízení uspokojuje, -že pohledávka žalobce ve výši 36 624 Kč z titulu dlužného nájemného a jiné úhrady, je pohledávkou za majetkovou podstatou a jako taková bude v insolvenčním řízení uspokojena, -že žalobce má za dlužníkem nezajištěnou pohledávku ve výši 36 624 Kč z titulu dlužného nájemného a jiné úhrady. Žalobce tvrdil, že dne 1. 4. 2017 uzavřel s dlužníkem nájemní smlouvu, na základě které byl dlužník oprávněn užívat byt č. 321/2 v Praze-Košířích. Za toto užívání a služby s tím spojené měl dlužník dle smlouvy žalobci platit měsíčně částku 12 208 Kč, splatnou vždy k 1. dni v měsíci a dále měl mu též zaplatit kauci ve výši 10 000 Kč. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka vedeného pod sp.zn. MSPH 78 INS 13923/2016, pohledávky z uvedeného titulu kauce ve výši 10 000 Kč a dlužného nájemného v měsíci červen 2016 celkem ve výši 20 208 Kč. Tyto pohledávky žalobce byly řádně přezkoumány a zjištěny. Žalobce dále tvrdil, že je též nositelem dalších pohledávek za dlužníkem ze stejného základu, která se skládají z dlužného nájemného a záloh na služby za období měsíců červenec, srpen a září 2016. Jedná se o období od zjištění úpadku dlužníka do 30. 9. 2016, kdy nastaly účinky odmítnutí osobou s dispozičními oprávněními-§ 168 odst. 2 písm. h) IZ. Tato část jeho přihlášené pohledávky nebyla insolvenčním správcem zařazena k přezkumu s odkazem na to, že se jedná o pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Insolvenční správkyně JUDr. Ing. Martina Jinochová Matyášová (dále jen žalovaný) k žalobě učinila nesporným, že tu byl nájemný vztah k předmětnému bytu založený smlouvou ze dne 1. 4. 2016, který skončil 31. 3. 2017. Žalovaný nesouhlasil s právní kvalifikací žalobce a tvrdil, že režim nájemní smlouvy se neřídí právní úpravou § 253 IZ ale speciální úpravou výpovědi nájemní smlouvy dle § 256 IZ. Žalovaný vyslovil též zásadní námitku o tom, že žalobce nepřihlásil do insolvenčního řízení své pohledávky za dlužníkem za období od zjištění úpadku do prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Bez řádného přihlášení pohledávek žalobce za dlužníkem nelze ani přistoupit k jejich uspokojení rozvrhem částek získaných v insolvenčním řízení. Navíc žalovaný připomínal, ke tvrzením žalobce o charakteru jeho pohledávek jako zapodstatových, že právní úprava platná od 1. 1. 2014, která by takové závěry připouštěla, již nebyla revizní novelou do insolvenčního zákona převzata.

Podle právní úpravy § 203a IZ v pochybnostech o tom, zdaje je pohledávka uplatněná věřitelem v insolvenčním řízení pohledávkou za majetkovou podstatou či nikoli, je možné se obrátit na insolvenční soud se žalobou o určení, o jaké pořadí pohledávky se jedná. Soud usnesením ze dne 17. 5. 2017 vyzval žalobce k podání žaloby. Taková žaloba byla nyní dne 8. 6. 2017, tedy v 30-ti denní lhůtě stanovené § 203a IZ žalobcem podána.

Soud z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení zjistil, že žalobce skutečně přihlásil dne 14. 6. 2017do insolvenčního řízení dlužníka své již existující a vyčíslené pohledávky za dlužníkem ve výši 22 208 Kč, mající svůj původ v nájemním vztahu žalobce a dlužníka založeném smlouvou ze dne 1. 4. 2016. Současně tu též uvedl, že další jeho pohledávky jsou vázány na podmínku svého vzniku, když uvedl, že každý první den v měsíci se jeho pohledávka za dlužníkem zvyšuje o další nájemné ve výši 12 208 Kč. Pokud tedy žalovaný nyní namítá, že žalobce nepřihlásil do insolvenčního řízení ty své pohledávky za dlužníkem, o

Shodu s prvopisem potvrzuje: Michaela Kápičková (MSPH 78 INS 13923/2016) kterých nyní požaduje, aby bylo rozhodnuto, soud s takovou námitkou nesouhlasí. Soud při svém rozhodování vychází ze zjištění, že žalobce své, žalobou o určení uplatněné pohledávky do insolvenčního řízení, přihlásil. Soud též konstatuje, že přihláška pohledávek žalobce nebyla při přezkumném jednání přezkoumána v celém jejím rozsahu. Nepřezkoumána zůstala ta část přihlášky, přihlašující pohledávky, které vzniknou v budoucnu, (vzniknou ve výši 12 208 Kč každého prvního dne v měsíci) t.j. pohledávky vázané na podmínku. Jinými slovy řečeno, nelze upřít pronajímateli nemovitosti, kterou užívá dlužník, právo domáhat se zaplacení pohledávky za nájemcem-dlužníkem pro dobu, kdy dlužník, fyzická osoba, po prohlášení konkursu nemovitost ke svému bydlení užívá. Nelze ani po insolvenčním správci požadovat, aby takovou nájemní smlouvu okamžitě ukončil, zabezpečil dlužníkovi bydlení, nebo jej ponechal jednoduše na ulici. Nelze ale ani požadovat po ostatních věřitelích aby takto vzniklé náklady na bydlení dlužníka nesli v celém rozsahu ze svého, jako pohledávky za majetkovou podstatou. Nelze přitom opomenout, že též pronajímatel může urychleně činit kroky k tomu, aby dlužník jeho nemovitost, za kterou neplatí nájemné, urychleně opustil. Uvedený závěr soudu vedl soud k rozhodnutí postupem podle § 203a IZ. Soud ve výroku ad. I. rozhodl, že pohledávky žalobce ve výši 36 624 Kč nejsou ani pohledávky za majetkovou podstatou, ale nejsou ani pohledávkami, které se v insolvenčním řízení neuspokojují. Uvedené znamená, že se jedná o pohledávky, které se v insolvenčním řízení uspokojují bez jakékoli priority. Insolvenční správce nyní dodatečně přezkoumá též pohledávku žalobce, v rozsahu částky 36 624 Kč, o které soud rozhodl, že se v řízení uspokojuje. Připravenost k přezkumu oznámí správce soudu tak, aby bylo možné nařídit přezkumné jednání postupem podle § 190 IZ, protože úpadek dlužníka je řešen konkursem.

Ze shora uvedeného závěru soudu vychází též rozhodnutí soudu uvedené pod bodem ad. III. tohoto rozsudku. Pokud nebyla přihláška žalobce řádně přezkoumána, nelze určit, že se jedná o pohledávku zjištěnou-§ 201 IZ a nelze ani určit, že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 36 624 Kč. Soud proto tento požadavek žalobce zamítl.

Soud souhlasí ze závěry žalovaného o tom, že pohledávky žalobce za dlužníkem, o kterých je nyní na základě žaloby rozhodováno, nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou. Je tomu tak proto, že § 168 IZ neobsahuje takovou právní úpravu, která by předmětným pohledávkám určovala prioritu pohledávek za majetkovou podstatou. Současně je přitom zřejmé, že postupy při výpovědích nájemných smluv jsou insolvenčním zákonem řešeny samostatně v právní úpravě § 256 IZ tak, jak to tvrdil žalovaný. S ohledem na tyto závěry soudu bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je ve výroku ad. II tohoto rozsudku uvedeno.

Soud před rozhodnutím ve věci samé nenařizoval ústní jednání. Žalovaný s rozhodnutím bez ústního jednání výslovně souhlasil a žalobce k výzvě soudu ze dne 29. 6. 2017, č.j. 178 ICm 2717/2017-8, která mu byla doručena dne 10. 7. 2017 soudu nesdělil, že s rozhodnutím bez nařízení ústního jednání nesouhlasí.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 203a odst. 2 s ohledem na to, že žaloba o pořadí pohledávky je incidenčním sporem. Podle § 202 IZ nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalobci proto, i když byl částečně ve věci úspěšný, soud náhrada nákladů nepřiznal. 6alovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Michaela Kápičková (MSPH 78 INS 13923/2016)

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 5. 1. 2018

JUDr. Pavol P i k n a, v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Michaela Kápičková