178 ICM 1452/2014
č. j 178 ICM 1452/2014-59 (MSPH 78 INS 14986/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce: AS ZIZLAVSKY, v.o.s., Praha 1, Široká 36/5, IČ: 2849073 insolvenční správce DOLNIS ADS, s.r.o. zastoupen: Mgr. Miroslavem Sedláčkem PhD., advokátem, Praha 1, V Jámě 699/1 a žalovaného: Mgr. Ing. Petra Hýsková, U Smaltovny 1375/25, 170 00 Praha 7. insolvenční správce dlužníka Roberta Mládka za účasti vedlejšího účastníka: Sberbank CZ, a.s., Praha 4-Nusle, Na Pankráci 1724/129, IČ: 250 83 325 zastoupen: Mgr. Davidem Urbancem, advokátem, Praha 1, Na Poříčí 1046/24 o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Roberta Málka

t a k t o:

I. Žaloba o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Roberta Málka s e za mí t á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

-1-

Žalobou ze dne 29. 4. 2014 se insolvenční správce společnosti DOLNIS ADS, s.r.o. společnost AS ZIZLAVSKY, v.o.s., (dále jen žalobce), který projevil vůli pokračovat v řízení, které původně inicioval správce závodu společnosti DOLNIS ADS, s.r.o., JUDr. Kyprý, domáhal vydání rozhodnutí, kterým bude soudem rozhodnuto o vyloučení nemovitého majetku z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka Roberta Málka (dále jen dlužník). Žalobce tvrdil, že původní insolvenční správce společnost Edl a partneři, v.o.s., poté Mgr. Petr Konečný a nyní Mgr. Ing. Petra Hýsková (dále jen žalovaný) sepsal do majetkové podstaty dlužníka nemovitý majetek-pozemek parc. č. 5634/1, ostatní plocha, pozemek par. č. 5634/22, ostatní plocha, pozemek parc. č. 5634/23, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 5634/24, zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2458 na parcele 5633/5, budova bez č.p. stojící na parcele 5631/2, budova bez č.p. na parcele 5633/1, budova bez č.p. stojící na parcele 5633/3. Uvedené parcely jsou zapsány na LV 3086 a budova bez č.p. stojící na parcele 5634/23 a parcela 5634/24 jsou zapsány na LV 3129, vše u Katastrálního úřadu pro hl. Prahu, Katastrální pracoviště Praha přesto, že tak učinit nemohl. Podle tvrzení žalobce dlužník není vlastníkem předmětných nemovitostí a nesvědčí mu ani jiné právo, které by odůvodňovalo sepsání předmětných nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka. Současně žalobce tvrdil, že dne 14. 2. 2014, kdy měl být soupis předmětných nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka učiněn, nebyla v insolvenčním řízení pana Málka insolvenčním správcem společnost Edl a partneři v.o.s., ale Mgr. Petr Konečný. Byl-li proto soudu, i když až 28. 3. 2014 zaslán aktualizovaný soupis majetkové podstaty ze dne 14. 2. 2014, učiněný společností Edl a partneři, v.o.s., nemůže se jednat o řádný a platný soupis majetkové podstaty, protože jej neučinil řádný a platný insolvenční správce.

Žalovaný k žalobě uváděl, že původně podával vylučovací žalobu správce závodu DOLNIS ADS, s.r.o., JUDr. Kyprý, který ale není osobou oprávněnou k zastupování této společnosti a tým ani k podání excindační žaloby. Žalovaný dále tvrdil, že předmětná žaloba byla podána opožděně, protože společnost DOLNIS ADS, s.r.o. nepodala vylučovací žalobu v zákonem stanovené lhůtě. Předmětné nemovitosti byly podle žalovaného sepsány do majetkové podstaty dlužníka dne 20. 12. 2013 a vyrozumění o tom bylo doručeno společnosti DOLNIS ADS, s.r.o., dne 17. 2. 2014. Bylo již zmíněno, že excindační žaloba byla soudu doručena dne 29. 4. 2014, zatímco lhůta k uplatnění práva je 30 dnů od doručení vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty.

Soud konstatuje, že:

-insolvenční zákon ve svém ustanovení § 225 odst. 1 IZ umožňuje osobám, které tvrdí, že konkrétní majetek neměl být do soupisu majetkové podstaty zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k sepsanému majetku nebo proto, že tu je jiný důvod, pro který neměl být majetek do soupisu zahrnut, mohou se žalobou domáhat vyloučení sepsaného majetku z majetkové podstaty. -shora uvedená žaloba musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo osobě, která tvrdí, že konkrétní majetek neměl být do soupisu majetkové podstaty zahrnut, doručeno vyrozumění o sepsání majetku do majetkové podstaty. Není-li žaloba podána včas, platí, že majetek je do podstaty zahrnut oprávněně, -v insolvenčním řízení působilo několik insolvenčních správců: a) na základě usnesení soudu ze dne 17. 2. 2012 to byla společnost Paclík- insolvenční správce a spol.,

-2- věřitelů, byla ustanovena insolvenčním správcem společnost Edl a partneři, v.o.s., c) na základě usnesení soudu ze dne 2. 1. 2014 byl insolvenčním správcem ustanoven JUDr. Petr Konečný, d) na základě usnesení soudu ze dne 14. 3. 2014 byl do funkce insolvenčního správce vrácena společnost Edl a partneři, v.o.s., e) na základě usnesení sodu ze dne 7. 1. 2015 byla insolvenčním správcem ustanovena Mgr. Ing. Petra Hýsková.

Soud z listiny datované dnem 28. 3. 2014, nazvané Zpráva o dosavadním průběhu insolvenčního řízeni, která byla zaslána společností Edl a partneři, v.o.s., do insolvenčního spisu p. Roberta Málka, sp.zn. MSPH 78 INS 14986/2011 zjistil, že společnost EDL a partneři, v.o.s., tu dohlížejícímu soudu zaslala soupis majetkové podstaty dlužníka Málka, který mimo jiné obsahuje soupis nemovitosti, které jsou nyní předmětem vylučovací žaloby. Ohledně těchto nemovitostí je v soupise výslovně uvedeno, že dnem jejich sepsání do majetkové podstaty je den 14. 2. 2014. K uvedenému soud konstatuje, že ke dni 14. 2. 2014 nebyla společnost Edl a partneři, v.o.s., ve věci dlužníka Roberta Málka insolvenčním správcem, protože jak je shora uvedeno, byla již ode dne 2. 1. 2014 vyměněna správcem JUDr. Konečným. Z uvedeného vyplývá, že dne 14. 2. 2014 nemohla společnost Edl a partneři, v.o.s., provádět žádné úkony v postavení insolvenčního správce dlužníka Roberta Málka a nemohla ani žádný majetek do majetkové podstaty sepsat. Protože žádný jiný soupis předmětných nemovitostí do majetkové podstaty p. Málka ani jedním z postupných insolvenčních správců učiněn nebyl, soud uzavřel, že předmětné nemovitosti nejsou součástí majetkové podstaty dlužníka Málka, protože do ní nebyly vůbec sepsány. Na uvedených zjištěních soudu ničeho nemění ani skutečnost, že žalovaná insolvenční správkyně postupovala tak, jako kdyby nemovitosti v majetkové podstatě byly řádně sepsány. Pokud soud zjistil, že předmětné nemovitosti nemohly být do majetkové podstaty společností Edl a partneři, v.o.s. platně sepsány a žádný z předchozích ani následujících správců jejich soupis již neučinil, nemohlo být nesepsání nemovitostí do majetkové podstaty Roberta Málka napraveno skutečností, že žalovaná opakovaně jednala tak, jako kdyby nemovitosti v majetkové podstatě sepsány byly.

Uvedená zjištění vedla soud k rozhodnutí, že nelze požadavku žalobce na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Roberta Málka vyhovět, protože se tam vůbec sepsány nebyly a nejsou a žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta.

Pouze pro úplnost soud připomíná rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, ze dne 29. 10. 2015, sp.zn. 101 VSPH 415/2015, který k žalobě společnosti Sberbank CZ, a.s., na vyloučení totožných nemovitostí z majetkové podstaty Roberta Málka uvedl mimo jiné i to, že p. Málek nebyl nikdy vlastníkem předmětných nemovitostí a nebyl zjištěn ani žádný zákonný důvod pro sepisování nemovitostí do majetkové podstaty p. Málka.

Opět pouze pro úplnost k námitce žalovaného o opožděnosti podání vylučovací žaloby soud konstatuje, že tak jak nemohly být řádně a platně sepsány předmětné nemovitosti do majetkové podstaty dne 14. 2. 2014 společnosti Edl a partneři, v.o.s., nemohla tato společnost, protože nebyla u p. Málka insolvenčním správcem, ani řádně a platně vyrozumět dne 17. 2. 2014 společnost DOLNIS ADS, s.r.o., o sepsání majetku do majetkové podstaty. Vedle této skutečnosti soud též zjistil, že uvedené vyrozumění o soupisu nemovitostí do majetkové podstaty ze dne 17. 2. 2014 je za společnost Edl a partneři, v.o.s., podepsáno Mgr. Ing. Hýskovou, která ale již nebyla v tento den společnicí společnosti Edl a partneři, v.o.s., protože

-3-Málka se stala až dne 7. 1. 2015.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle úspěchu ve věci. Ani jeden z účastníků řízení nebyl v řízení úspěšný. Žaloba byla zamítnuta, co znamená neúspěch žalobce, ale současně nelze opomenout, že soud ani nepřisvědčil žalovanému v jeho názoru, který byl důvodem k podání žaloby, že předmětné nemovitosti jsou sepsány v majetkové podstatě p. Málka. Každý z účastníků si proto ponese své náklady řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 12. 1. 2015

JUDr. Pavol P i k n a, v.r. soudce Za správnost: Baštová DiS.

-4-