178 Cm 5/2010
Číslo jednací: 178Cm 5/2010-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci žalobce: INSOLV, v.o.s. Praha 1, Růžová 1416/17, proti žalovanému: Záveská a Brejcha, v.o.s. Praha 1, Václavské nám. 795/40, insolvenční správce dlužníka RONAD s.r.o., o určení pravosti a výše popřené pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se existence pohledávek společnosti Michálek logistic s.r.o. za insolvenčním dlužníkem Ronad s.r.o. v tomto rozsahu: -pohledávka č. 5 ve výši 261.544,17 Kč, -pohledávka č. 6 ve výši 49.706,19 Kč -pohledávka č. 7 ve výši 24.075,96 Kč.

II. V rozsahu pohledávek uvedených v petitu žaloby pod č. 1 ve výši 148.615,36 Kč, č. 2 ve výši 249.921,94 Kč, č. 3 ve výši 240.542,87 Kč a č. 4 ve výši 138.899,92 Kč, se řízení zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou za dne 22. 2. 2010 se společnost Michálek logistic s.r.o., na místo které po prohlášení konkursu na její majetek nastoupil její insolvenční správce INSOLV, v.o.s. (dále jen žalobce), domáhala vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že její pohledávky přihlášené do insolvenčního jsou po právu. Jednalo se o pohledávky uvedené v petitu žaloby pod č. 1 ve výši 148.615,36 Kč, pod č. 2 ve výši 249.921,94 Formatted: Font: 12 pt Deleted: 178Cm 5/2010 Kč, pod č. 3 ve výši 240.542,87 Kč, pod č. 4 ve výši 138 899,92 Kč, pod č. 5 ve výši 261.544,17 Kč, pod č. 6 ve výši 49.706,19 Kč a pod č. 7 ve výši 24.075,96 Kč. Tyto pohledávky insolvenční správce v přezkumném jednání v celém rozsahu popřel.

V průběhu soudního řízení o určení existence pohledávek vzal žalobce částečně žalobu zpět v rozsahu částky č. 1 ve výši 148.615,36 Kč, pod č. 2 ve výši 249.921,94 Kč, pod č. 3 ve výši 240.542,87 Kč, pod č. 4 ve výši 138.899,92 Kč. jako důvod zpětvzetí žalobce uvedl, že tyto pohledávky byly žalobcem přihlášeny rovněž v jeho jiné přihlášené pohledávce a byly již v insolvenčním řízení zjištěny.

Žalovaná nárok žalobce v rozsahu pohledávky č. 5 ve výši 261.544,17 Kč, pohledávky č. 6 ve výši 49.706,19 Kč a pohledávky č. 7 ve výši 24.075,96 Kč uznala.

S ohledem na zpětvzetí části uplatněného nároku žalobcem soud řízení v části zpětvzetí postupem podle § 96 o.s.ř. zastavil.

S ohledem na uznání zbytku nároku žalovaným soud o tomto zbytku rozhodl postupem podle § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 4. listopadu 2010

JUDr. Pavol Pikna, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová