178 Cm 4/2010
Číslo jednací: 178Cm 4/2010-36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce: RK MĚLNÍK s.r.o., se sídlem Nová Ves 186, IČ: 61506711 a žalovaného: Záveská a Brejcha v.o.s., Praha 1, Václavské náměstí 795/40, IČ: 26468514, insolvenční správce dlužníka RONAD s.r.o. o určení pravosti popřených pohledávek

takto:

I. Určuje se, že pohledávky věřitele RK MĚLNÍK, s.r.o., přihlášené do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS 5813/2009 ve výši 36,726.027,-Kč, 7,278.906,-Kč a 28,769.373,19 Kč, jsou po právu.

II. Žaloba o určení existence pohledávky RK MĚLNÍK, s.r.o., přihlášené do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS 5813/2009 ve výši 18,395.623,-Kč, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou za dne 19. 2. 2010 se společnost RK MĚLNÍK s.r.o. (dále jen žalobce) domáhala vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že její pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 5813/2009, insolvenční dlužník RONAD s.r.o., v částkách 36,726.027 Kč, 7,278.906 Kč, 28,769.373 Kč a 18,395.623 Kč, celkem 91,169.929,19 Kč, jsou po právu. Formatted: Font: 12 pt Deleted: 178Cm 4/2010 Žalobce do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 5813/2009, přihlásil pohledávku za úpadcem ve výši 36,726.027 Kč, 7,278.906 Kč, 28,769.373 Kč a 18,395.623 Kč. Při přezkumném jednání dne 21. 1. 2010 insolvenční správkyně pohledávky zela popřela. Přihlášené pohledávky byly správcem popřeny pro nárok. Soud konstatuje, že žaloba o určení popřených pohledávek byla ve smyslu ust. § 198 odst. 1 IZ podána včas. Žalovaný v průběhu ústního jednání dne 26. 4. 2011 uznal pohledávky přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení v částkách 36,726.027 Kč, 7,278.906 Kč a 28,769.373 Kč. Podle ust. § 153a o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. S ohledem na uvedenou právní úpravu soud rozhodl rozsudkem pro uznání tak, že určil, že žalovanou uznané pohledávky v částkách 36,726.027 Kč, 7,278.906 Kč a 28,769.373 Kč jsou přihlášené do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 5813/2009 po právu. Ohledně pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení ve výši 18,395.623 Kč žalobce tvrdil, že tato vznikla poskytnutím půjčky dlužníkovi na základě smlouvy o půjčce. Insolvenční dlužník RONAD s.r.o. měl mít podle této smlouvy možnost čerpání půjčky až do výše 20,000.000 Kč. Podle žalobce dlužník tuto půjčku v průběhu roku 2009 čerpal. Ke dni prohlášení konkursu na dlužníka představovala dlužná částka z titulu čerpání půjčky včetně úroků 18,395.623 Kč. Žalovaná při ústním jednáni oprávněnost pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení ve výši 18,395.623 Kč odmítla. Uvedla, že žalobce jí žádným způsobem neprokázal a z účetních podkladů insolvenčního dlužníka nezjistila, že žalobce uzavřel s insolvenčním dlužníkem smlouvu o půjčce. Podklady žalobce, zaslané žalované k tomuto případu, neodpovídají účetnictví dlužníka, neodpovídají stavu půjček dle peněžního deníku dlužníka, když nesouhlasí částky. Žalovaná namítala, že je povinností žalobce ke svým tvrzením nabídnout soudu důkazy, které potvrdí pravdivost tvrzení účastníka řízení. Soud konstatuje, že ohledně částky 18,395.623 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka RONAD s.r.o., se žalobce ve své žalobě omezil pouze na tvrzení, že je věřitelem dlužníka v rozsahu částky 18,395.623 Kč a jako přílohu žaloby označil listinu-Smlouva o půjčce-RONAD s.r.o. K uvedenému ale žalobce soudu žádnou listinu k provedení důkazu nepředložil a k ústnímu jednání se nedostavil. Obsílka k ústnímu jednání byla žalobci zasílána postupem, který umožňuje ust. § 47 o.s.ř. Obsílka k ústnímu jednání byla doručena do datové schránky žalovaného dne 2. 3. 2011 a doručeno mu tedy byla dne 12. 3. 2011 fikcí. Žalobce v žalobě ani neoznačil důkazy ani do soudního spisu nezaložil žádný důkaz, provedením kterého by chtěl doložit své tvrzení ohledně přihlášené pohledávky ve výši 18,395.623 Kč. Přes to, že byl v obsílce k ústnímu jednání poučen o koncentraci řízení podle § 118b o.s.ř., k jednání se bez omluvy nedostavil. Soud věc projednal a rozhodl o ní i bez účasti žalobce. S ohledem na již uvedenou skutečnost, že ohledně částky 18,395.623 Kč se žalobce omezil pouze na tvrzení, s ohledem na to, že žalobce se vlastní vinou neúčastnil ústního jednání a sám si tím uzavřel možnost tvrdit a navrhovat provádění důkazů, soud žalobu v rozsahu částky 18,395.623 Kč zamítl, protože žalobce důkazní břemeno ke svým tvrzením neunesl. Formatted: Font: 12 pt Deleted: 178Cm 4/2010 O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle úspěchu ve věci (§ 142) o.s.ř. Žalobce byl vůči žalované ve větší části sporu úspěšný, ale podle § 202 IZ nemá právo na náhradu nákladů řízení vůči insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 26. dubna 2011

JUDr. Pavol Pikna samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová