178 Cm 3/2010
Číslo jednací: 178Cm 3/2010-77

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci žalobce: JUDr. Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Koulova 13, Praha 6, zastoupeného: Mgr. Petrem Ťopkem, advokátem, Praha 5, Malátova 17, a žalovaného: Záveská a Brejcha v.o.s., Praha 1, Václavské náměstí 795/40, insolvenční správce dlužníka RONAD s.r.o., o určení pravosti a výše popřených pohledávek

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Ronad s.r.o. pohledávku ve výši 1,500.000 Kč spolu se smluvní pokutou 350.000,-Kč a úrokem ve výši 123.287,- Kč, dále pohledávku ve výši 2,326.000,-Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 1,750.000,-Kč a úrokem ve výši 1,213.594,-Kč, a dále pohledávku ve výši 3,350.000,-Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 550.000,-Kč a úrokem ve výši 508.833,-Kč.

II. Ve zbytku se řízení o určení pravosti popřených pohladávek zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou za dne 19. 2. 2010 se insolvenční věřitel JUDr. Jan anonymizovano (dále jen žalobce) domáhal vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že jeho pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení jsou v rozsahu částky 14,345.881 Kč po právu platné. Žalobce do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 5813/2009, dlužníka RONAD s.r.o., přihlásil své pohledávky za dlužníkem v celkové výši 14,345.881 Kč. Při přezkumném jednání dne 21. 1. 2010 insolvenční správce (dále jen správce) pohledávku žalobce co do výše 12,737.049,61 Kč popřel. Přihlášené pohledávky byly popřeny pro nárok.

V průběhu ústního jednání upravil žalobce petit své žaloby částečným zpětvzetím žaloby. Žalobce po zpětvzetí požadoval, aby soud rozhodl o existenci jeho pohledávek za dlužníkem v rozsahu: -1,500 000 Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 350.000,-Kč a úrokem ve výši 123.287,-Kč, -2,326.000,-Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 1,750.000,-Kč a úrokem ve výši 1,213.594,-Kč, -3,350.000,-Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 550.000,-Kč a úrokem ve výši 508.833,-Kč.

Žalovaný po zjištění skutečností vyplývajících z provedených výslechů svědků Ing. Krampery a p. Nádvorníka, nárok žalobce v rozsahu po částečném zpětvzetí uznal co do důvodů a výše.

Soud konstatuje, že žaloba o určení popřené pohledávky byla ve smyslu ust. § 198 odst. 1 IZ podána včas.

Podle ust. § 153a o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok, který je proti němu uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. S ohledem na uznání nároků žalovaného žalobcem, rozhodl soud postupem podle § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání.

V rozsahu částečného zpětvzetí žaloby žalobcem soud řízení postupem podle § 96 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle právní úpravy § 202 odst. 1 IZ, kdy v řízení proti insolvenčnímu správci nemá nikdo právo na náhradu nákladů v případech kdy se jedná o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 10. května 2011

JUDr. Pavol Pikna, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová