178 Cm 1/2009
Číslo jednací: 178Cm 1/2009-43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce: Factoring KB, a.s., Praha 3, Lucemburská 7, IČ: 25148290 zastoupen: Mgr. Naďou Herrmanovou, advokátkou, Praha 2, Žitná 52

a žalovaného: AURÉ v.o.s., Praha 6, Václavkova 12/323 insolvenční správce dlužníka Sklárny BOHEMIA a. s.

o určení pravosti a výše nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS 3734/2008, ve výši 730.355,33 Kč, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vydání rozhodnutí, kterým soud rozhodne o existenci nevykonatelné pohledávky žalobce v původní výši 30.336,36 EURO, nyní 730.355,33 Kč, za insolvenčním dlužníkem Sklárny BOHEMIA a.s.

Předmětnou pohledávku přihlášenou žalobcem do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78INS 3734/2008, popřel při přezkumném jednání insolvenční správce. isir.justi ce.cz

Žalobce tvrdil, že jeho pohledávka je po právu, že mu vzniklo právo na zaplacení ceny insolvenčním dlužníkem, protože mu bylo dodáno požadované zboží, na místo dle jeho dispozic a insolvenční dlužník vystavenou fakturu neproplatil.

Žalovaný ve svém vyjádření tvrdil, že žalobce před přezkumným jednáním nedostatečně doložil existenci předmětné pohledávky za insolvenčním dlužníkem a žalovanému proto nezbylo než přihlášenou pohledávku popřít.

V intencích rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 13 Cmo 121/2009, ve smyslu § 226 odst. 1 o.s.ř., provedl soud dokazování ke zjištění existence sporné, popřené a nevykonatelné pohledávky.

Soud provedl na návrh žalobce jako důkazy tyto listiny: -objednávka č. 4500138743 -faktura č. 26508 -dodací list č. 26508 -mezinárodní dodací list č. 0907687 v ruštině a jeho úředně ověřený překlad -certifikát původního dodavatele č. 10030048 v ruštině a jeho úředně ověřený překlad -faktoringová smlouva č. 188 ze dne 14. 7. 2006 a její přílohy 1-5, součástí které jsou i Všeobecné smluvní podmínky, které již byly přiloženy k přihlášce.

Na základě provedených důkazů soud učinil závěr, že přihlášená nevykonatelná pohledávka žalobce ve výši 730.355,33 Kč je po právu.

Soud z provedených důkazů zjistil, že -nositelem předmětné pohledávky se stal žalobce na základě faktoringové smlouvy č. 188 ze den 14. 6. 2006, kterou uzavřel se společností AGROPRODUKT spol. s r.o., -ve prospěch insolvenčního dlužníka bylo dodáno společností Agroprodukt spol. s.r.o. zboží dle objednávky č. 45000138743, do místa, které si objednatel zvolil. -toto zboží bylo fakturováno pod č. 26508.

Soudu nebyl předložen žádný důkaz o tom, že faktura č. 26508 byla proplacena. S ohledem na uvedené soud rozhodl tak, jek je ve výroku bod ad. I. uvedeno.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle návrhu žalobce, který náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Pro úplnost soud uvádí, že s ohledem na závěry Vrchního soud v Praze z rozhodnutí sp. zn. 13 Cmo 121/2009, o nemožnosti koncentrace řízení ke dni přezkumného jednání a o možnosti předložit ke skutkovým tvrzením takové důkazy, které přihlašovatel nepřiložil k přihlášce, bylo nyní před rozhodováním soudu nadbytečné zjišťovat, jakým způsobem a jakými doklady žalobce doložil svoji přihlášku do insolvenčního řízení. Soud nemá důvod pochybovat o závěrech insolvenčního správce o nedostatečně doložené přihlášce. Pro rozhodnutí soudu je ale rozhodující, že žalobce nyní předložil soudu takové důkazy, které jeho přihlášenou pohledávku dokládají.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

V Praze dne 15. července 2010

JUDr. Pavol Pikna, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová