176 ICm 4774/2015
č.j.: MSPH 176 ICm 4774/2015-17

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou ve věci žalobce: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29413873, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, insolvenční správce dlužníka: manželé Ing. Karel anonymizovano , anonymizovano a Táňa anonymizovano , anonymizovano , zastoupeného JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem, Táborská 29, 140 00 Praha 4, proti žalovanému: 1) Martina anonymizovano , r.č. Údolní 1174/102, 142 00 Praha 4 Braník, 2) Nikola anonymizovano , r.č. Údolní 1174/102, 142 00 Praha 4 Braník, v řízení o odpůrčí žalobě

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7.10.2016 č.j. MSPH 176 ICm 4774/2015-12, kterým bylo řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku za podání žaloby zastaveno, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 18.12.2015 domáhal, aby soud vyslovil, že darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 14.1.2011 je vůči věřitelům dlužníka: manželů Ing. Karla Klímy, anonymizovano a Táňi anonymizovano , anonymizovano neúčinná a žalované jsou povinny společně a nerozdílně vydat do majetkové podstaty nemovitosti, jež byly předmětem darovací smlouvy a zaplatit do majetkové podstaty částku 89.000,-Kč.

Žalobce byl usnesením ze dne 21.6.2016 sp.zn.-9, které bylo zástupci žalobce doručeno dne 2.7.2016, vyzván k zaplacení soudního poplatku za podání odpůrčí žaloby ve lhůtě 3 dnů od doručení výzvy. Jelikož žalobce ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil, insolvenční soud řízení dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, zastavil.

Do usnesení podal žalobce ve lhůtě odvolání, a zároveň ve lhůtě pro odvolání zaplatil soudní poplatek. Nastala tedy skutečnost předvídaná v ust. § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, dle něhož usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Na základě výše uvedeného soud usnesení o zastavení řízení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze 31. října 2016 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Horáčková isir.justi ce.cz