176 ICm 391/2016
Čj. MSPH 176 ICm 391/2016-86 ( MSPH 76 INS 8490/2014 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobkyně : Mgr. Monika Cihelková sídlem Vodičkova 37, 110 00 Praha 1, zastoupená advokátkou Mgr. Ing. Gabrielou Jandovou sídlem Lazarská 5, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka UPL TELECOM s.r.o., IČO : 27203221, sídlem Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3 zastoupeného advokátem JUDr. Ing. Ondřejem Kubátem, Korunní proti

žalované : Marina anonymizovano , anonymizovano bytem Ondřejovská 1717/10, 100 00 Praha 10 zastoupené advokátem Mgr. Leonidem Kushnarenkem sídlem Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1,

o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka

takto :

I. Žaloba o určení, že převod vlastnického práva k automobilu SUBARU Forester 2,0 D COMFORT SSF, RZ 1AT4823, učiněný mezi dlužníkem a žalovanou dne 17. 6. 2013 a zánik závazku k úhradě kupní ceny z tohoto právního jednání vyplývajícího, tj. započtení pohledávky, jsou vůči věřitelům přihlášeným do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 76 INS 8490/2014 právně neúčinnými, se za m í t á. isir.justi ce.cz Čj. MSPH ( MSPH 76 INS 8490/2014 )

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení k rukám jeho zástupce částku ve výši Kč 17 000,00, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění :

I. Skutečnosti tvrzené žalobkyní a důkazy k nim

1. Žalobkyně, insolvenční správkyně dlužníka, se domáhala žalobou podanou zdejšímu soudu dne 5.2.2016 určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka, kterým zkrátil své věřitele, nezískal žádné plnění, zvýhodnil žalovanou před ostatními věřiteli a určení neúčinnosti úkonu, na jehož základě dlužník poskytl plnění bez přiměřeného protiplnění dle ust. § 240 insolvenčního zákona ( dále jen IZ). 2. Dlužník převedl kupní smlouvou ze dne 17.6.2013 na žalovanou, manželku jediného jednatele a jediného společníka dlužníka, tj. na osobu dlužníkovi blízkou, vlastnické právo k ojetému, 3 roky starému osobnímu automobilu. 3. Žalovaná dne 17.6.2013 vůz převzala. 4. Sjednaná kupní cenu ve výši Kč 250 000,00 byla kupující, žalovanou, vzájemným započtením pohledávek. 5. Dlužník předmětný vůz nejprve užíval jako leasingový nájemce a následně jej kupní smlouvou ze dne 1.7.2013 odkoupil za zbytkovou cenu Kč 1000,00 bez DPH od své leasingové společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. 6. Pan Koropets písemnou smlouvou ze dne 17.6.2013 postoupil žalované svou pohledávku za dlužníkem z titulu uhrazené akontace při uzavírání leasingové smlouvy leasingové společnosti ve výši Kč 266 910,00, splatnou ke dni 10.6.2010. 7. Dlužník započetl svou pohledávku na zaplacení kupní ceny vozu vůči žalované na její pohledávku, kterou jí za dlužníkem postoupil pan Koropets; tímto úkonem dlužník zvýhodnil žalovanou před ostatními věřiteli. 8. V době převodu byla obvyklá cena vozu ve výši Kč 350 000,00 a dlužník jej prodal za cenu nižší, čímž zkrátil své věřitele. 9. Dlužník byl v době převodu v úpadku, neboť platí vyvratitelná domněnka, dle které při převodu na osobu blízkou, se má za to, že dlužník jako prodávající byl v době převodu v úpadku.

10. Žalobkyně navrhla a předložila k prokázání svých tvrzení smlouvu o převodu vlastnictví k předmětu leasingu ze dne 1.7.2013, kupní smlouvu/smlouvu o finančním leasingu ze dne 9.6.2010, e-mail JUDr. Michala Vondráčka ze dne 14.7.2015, dále navrhla důkaz výslechem svědka pana anonymizovano , manžela žalované a jednatele dlužníka a velkým technickým průkazem k vozu. Žádné jiné relevantní důkazy nenavrhla.

II. Vyjádření žalované a navržené důkazy

11. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby z důvodu nedostatku pasivní legitimace ve sporu. Uvedla, že nekoupila předmětný vůz od dlužníka, ale od svého manžela, pana anonymizovano , se kterým má od roku 2012 zúžené společné jmění manželů. Dlužník, který odkoupil vůz za zbytkovou cenu od leasingové společnosti, jej za cenu obvyklou prodal svému jednateli,

Shodu s prvopisem potvrzuje Mirvaldová Marta. Čj. MSPH ( MSPH 76 INS 8490/2014 ) panu Koropetsovi a ten jej prodal za cenu obvyklou žalované. Žalovaná odmítla, že je vůči dlužníku osobou blízkou.

12. Žalovaná navrhla a předložila k prokázání svých tvrzení technicky průkaz k vozidlu RZ 1AT 44823, notářský zápis ze dne 23.10.2012, znalecký posudek č. 5 21-14-2017 vypracovaný znaleckou kanceláří Česká Znalecká a.s. a znalecký posudek č. 097-10/2017 vypracovaný znalcem Ing. Vlastimilem Čepánem, výslechy svědků, pana anonymizovano , JUDr. Denise Kašicyna, zaměstnance Magistrátu hl.m. Prahy, který provedl dne 17.6.2013 převod vozidla.

III. Nesporné skutečnosti.

13. Pan Koropets, jediný jednatel a jediný společník dlužníka měl pohledávku za dlužníkem z titulu složené akontace na předmětný vůz ve výši Kč 266 910,00, tuto částku složil za dlužníka, nájemce, leasingovému pronajímateli společnosti UniCredit Leasing CZ a.s. 14. Dlužník odkoupil od leasingové společnosti za zbytkovou cenu předmětný vůz. 15. Žalovaná je manželkou pana anonymizovano , jediného jednatele a jediného společníka dlužníka.

IV. Sporné skutečnosti, jejichž prokázání je rozhodné pro rozhodnutí ve věci.

16.-zda tvrzený neúčinný úkon učinil dlužník, tj. zda dlužník, prodal žalované kupní smlouvou ze dne 17.6.2013 předmětný vůz -zda pan Koropets postoupil svou pohledávku za dlužníkem z titulu uhrazené akontace na žalovanou -zda a kdy došlo k vzájemnému započtení pohledávky dlužníka na zaplacení kupní ceny za převod vozu a pohledávky žalované z titulu uhrazené akontace.

V. Zjištěné a prokázané skutečnosti

16. Ze skutečností, které jsou insolvenčnímu soudu známy z jeho úřední činnosti z průběhu insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi společnosti UPL TELECOM, s.r.o., IČO: 27203221 u zdejšího soudu pod sp.zn. MSPH 76 INS 8490/2014 a z obsahu tohoto insolvenčního spisu, soud učinil následující skutková zjištění :

-dne 27.3.2014 bylo na návrh věřitele proti dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení -dne 6.2.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka ( č.d. A-76) a dne 11.5.2015 byl prohlášen na majetek dlužníka konkurs (č.d. B-12).

17. Předmětný vůz dlužník užíval jako leasingový nájemce na základě leasingové smlouvy č. 1502363374 uzavřené dne 9.6.2010 s leasingovým pronajímatelem UniCredit Leasing CZ, a.s. Vůz od leasingové společnosti odkoupil smlouvou o převodu vlastnictví k předmětu leasingu dne 1.7.2013 za zbytkovou kupní cenu Kč 1 000,00 bez DPH. Ve smlouvě kupující dlužník a prodávající UniCredit Leasing CZ, a.s. ujednali, že vlastnictví k předmětu leasingu přechází na kupujícího dnem nabytí účinnosti smlouvy, že v době podpisu této smlouvy je vůz v držení kupujícího a že smlouva nabývá účinnosti dnem

Shodu s prvopisem potvrzuje Mirvaldová Marta. Čj. MSPH ( MSPH 76 INS 8490/2014 ) jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dlužník podepsal smlouvu 20.5.2013 a prodávající dne 1.7.2013, kupní smlouva nabyla účinnosti dne 1.7.2013. 18. Ve velkém technickém průkazu-osvědčení o registraci vozidla část II., č. UD 955041, registrační zn. vozidla 1 AT 4823 je jako vlastník vozu po převodu dne 17.6.2013 uvedena žalovaná dne 17. 6.2013. Vůz byl prvně registrován dne 10. 6. 2010 na vlastníka UniCredit Leasing CZ a.s., provozovatelem byl UPL TELECOM s.r.o. 19. Výslechem svědka, Andree anonymizovano , anonymizovano v Kišiněvě, ruské státní příslušnosti, manžela žalované, jediného jednatele a jediného společníka dlužníka, svědka, jehož výslech navrhli oba účastníci, soud zjistil a bylo prokázáno, že dlužník UPL TELECOM s.r.o. si předmětný vůz pořídil na leasing. Svědek uhradil za dlužníka akontaci leasingové společnosti, vůz dlužník používal jako služební. Od leasingové společnosti dlužník za zbytkovou cenu vůz odkoupil. 20. Soud zjistil, že svědek obvykle za uhrazenou akontaci odkupoval od dlužníka ojeté vozy pořizované dlužníkem na leasing. V daném případě v prvním týdnu června 2013 od dlužníka odkoupil 3letý ojetý vůz za cenu obvyklou ve výši Kč 250 000,00, zjištěnou v autobazarech a u prodejce těchto vozů společnosti Emil Frey s.r.o., kupní cenu dlužníkovi svědek uhradil započtením své pohledávky z titulu zaplacené akontace a obratem vůz z důvodu nutné potřeby finančních prostředků pro svou zálibu-létání- prodal své manželce, žalované za Kč 250 000,00. Všechny kupní smlouvy byly uzavřené v písemné formě a byly předány pražskému Magistrátu odbor dopravy k provedení přeregistrace a též byly v rámci insolvenčního řízení dlužníkem předány insolvenčnímu správci, žalobkyni. 21. Žalovaná se neúčastnila na fungování dlužníka.

VI. Právní úprava .

22. Podle ust. § 239 odst. 3 IZ může insolvenční správce podat žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li jí v této lhůtě odpůrčí nárok zanikne.

Dle ust. § 37 odst. 2 a § 39 občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 je neplatný právní úkon, jehož předmětem je plnění nemožné a úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Dle ust. § 132 a § 133 odst. 1 občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 lze nabýt vlastnictví věci kupní smlouvou; převádí-li se movitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví převzetím věci, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.

Obecně dle insolvenčního zákona jsou neúčinné ty platné právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných, přičemž za právní úkon se považuje i dlužníkovo opomenutí. Neúčinný je pak ten právní úkon, který vedle obecné definice v § 235 insolvenčního zákona (IZ) naplňuje i znaky některé z konkrétních definic neúčinných právních úkonů vyjádřených v ust. § 240 až 242 IZ.

Shodu s prvopisem potvrzuje Mirvaldová Marta. Čj. MSPH ( MSPH 76 INS 8490/2014 ) VII. Nezjištěné a neprokázané tvrzené skutečnosti.

16. Soud po provedeném dokazování nezjistil a nemá prokázáno, že žalovaná předmětný vůz od dlužníka koupila, že dlužník byl v době tvrzeného prodeje kupní smlouvou ze dne 17.6.2013 vlastníkem vozu oprávněným převést vlastnictví k této věci. 17. Žalobkyně neprokázala svá tvrzení, že žalovaná získala postoupením od pana anonymizovano pohledávku za dlužníkem z titulu úhrady akontace a že pohledávka dlužníka na zaplacení kupní ceny za převod vozu zanikla vzájemným započtením pohledávek dlužníka a žalované.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

VIII. Právní subsumpce a závěr.

18. Žalobkyně v projednávaném případě neunesla důkazní břemeno k prokázání základní skutečnosti, na kterou jsou vázány všechny skutkové podstaty neúčinnosti právních úkonů dlužníka dle insolvenčného zákona. A to, že dlužník učinil úkon a že tento jeho úkon byl platný. Teprve poté lze tvrdit a prokazovat skutečnosti o neúčinnosti takového úkonu dlužníka. 19. Soud nemá prokázáno, že dlužník úkon ( uzavření kupní smlouvy s žalovanou o prodeji vozu ze dne 17.6.2013) učinil. I kdyby tuto skutečnost žalobkyně prokázala, byl by úkon dlužníka neplatný, neboť nemohlo dojít k platnému uzavření kupní smlouvy mezi dlužníkem a žalovanou dne 17.6.2013, když dlužník nabyl vlastnictví k vozu až účinností kupní smlouvy uzavřené s leasingovou společností dne 1.7.2013. A podle zásady, kterou ctil občanský zákoník účinný do 31.12.2014, který nutno aplikovat na převod mezi dlužníkem a žalovanou, fyzickou osobou nepodnikatelem, platí, že nikdo nemůže na jiného převést více práv, než sám měl. A protože jen platné jednání dlužníka může být neúčinné, nemohla žalobkyně s touto žalobou uspět.

Soud proto žalobu zamítl v celém rozsahu.

20. Za těchto okolností soud z důvodu nadbytečnosti a irelevance neprovedl některé navržené důkazy jako znalecké posudky k prokázání výše obvyklé ceny, další výpovědi svědků k prokázání, že bylo vozidlo převedeno na žalovanou třetí osobou, jejím manželem panem anonymizovano , nikoli dlužníkem a ze stejného důvodu nehodnotil některé provedené důkazy.

O nákladech řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 2 in fine o.s.ř., a úspěšné žalované přiznal náhradu nákladů řízení k účelnému bránění práva celkem ve výši Kč 23 800,00 představující odměnu advokáta za 5 úkonů právní pomoci po Kč 3.100,-(dle ust. § 9 odst. 4 písm.c), § 11 odst. 1 písm. a),d),g), odst. 2 písm.a) vyhl. 177/1996 Sb., advokátního tarifu : převzetí věci, 1x vyjádření k žalobě ze dne 30.1.2017 doplněné podáními z 3.10.2017 a z 21.11.2017), 3x účast na jednání soudu( 26.10.2017,7.12.2017,29.1.2018) tj. celkem ve výši Kč 15 500,00 a za 5 paušálů po Kč 300,-( § 13 odst. 3 adv.tarifu) činí odměna celkem Kč 17 000,00 bez DPH, zástupce soudu nedoložil, že je plátcem DPH. Soud nepřiznal zástupci žalované odměnu za jím požadované dva úkony, a to za podání ze dne 3.10. 2017 a z 21.11.2017, neboť žádné

Shodu s prvopisem potvrzuje Mirvaldová Marta. Čj. MSPH ( MSPH 76 INS 8490/2014 ) pro rozhodnutí ve věci relevantní skutečnosti v těchto podáních neuvedl, soud je posoudil jako doplnění jeho vyjádření k žalobě ze dne 30.1.2017.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, ve dvojím vyhotovení.

Praha dne 8. února 2018

JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Mirvaldová Marta.