176 ICm 3724/2015
MSPH 76 INS ´28328/2012-C1-5

MSPH 176 ICm 3724/2015-14 (MSPH 76 INS 28328/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobce: Roman anonymizovano , anonymizovano , K teplárně 75/2, 196 00 Praha 9-Třeboradice, proti žalovanému: JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, Washingtonova 25, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Martin anonymizovano , anonymizovano , Bratří Venclíků 8, 198 00 Praha 9 o vyloučení majetku z majetkové podstaty rozsudkem pro uznání

t a k t o:

I. Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na nemovitých věcech: -pozemku parc. č. 73-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141m2, jehož součástí je stavba č.p. 15-objekt k bydlení, stojící na pozemku parc. č. 73 -pozemku parc. č. 74-zahrada o výměře 224m2 zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, k.ú. Nebušice, zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka s e v y l u č u j e z majetkové podstaty dlužníka Martina Vejrosty, anonymizovano , bytem Praha, Bratří Venclíků 8.

II.Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů ve výši 5.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vyloučení spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech, a to pozemku pokračování-2-MSPH (MSPH 76 INS 28328/2012) parc. č. 73-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 15-objekt k bydlení, stojící na pozemku parc. č. 73, a pozemku parc. č. 74-zahrada, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, k.ú. Nebušice, na LV č. 541, zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka jako položka č. 1, z majetkové podstaty dlužníka, neboť tento majetek nabyl v dobré víře od Heleny Havlové, v době převodu nebylo žádné omezení převodu výše uvedeného majetku zapsáno v katastru nemovitostí.

Při zkoumání podmínek řízení podle § 225 IZ soud dospěl k závěru, že tyto jsou splněny, když: 1) žalobce je vlastníkem předmětného spoluvlastnického podílu 2) žalovaný je insolvenčním správcem ve věci dlužníka Martin anonymizovano , anonymizovano , Bratří Venclíků 8, 198 00 Praha 9, v řízení vedeném pod sp.zn. MSPH 76 INS 28328/2012 3) předmětný spoluvlastnický podíl žalovaný zapsal do soupisu majetkové podstaty ke dni 23.10.2014 4) insolvenční řízení trvá 5) žalobci nebylo doručeno vyrozumění o soupisu předmětného spoluvlastnického podílu, tedy žalobce podal žalobu včas.

Žalovanému byla dne 27.10.2015 doručena žaloba a výzva dle ust. § 114a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), aby se k této žalobě ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemně vyjádřil. Žalovaný ve svém podání ze dne 14.11.2015 soudu sdělil, že s žalobcem uzavřel dohodu, jejíž účinnost je vázána na schválení soudem, kdy za tímto účelem se s žalobcem dohodl, že žalovaný podá návrh o souhlas s vynětím předmětného spoluvlastnického podílu a žalobce vezme žalobu zpět. Podáním ze dne 9.12.2015 žalovaný vzal svůj návrh, kterým žádal o stanovisko soudu k uzavřené dohodě s žalobcem, zpět, a dále soudu sdělil, že nárok žalobce výslovně uznává.

Podle § 153a odst. 1 o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Vzhledem ke skutečnosti, že žalobcem uplatněný nárok uznal výše uvedeným podáním, postupoval soud v souladu s ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. a rozhodl rozsudkem pro uznání, když vyslovil, že předmětný spoluvlastnický podíl se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že žalobci, který měl ve věci plný úspěch, přiznal náhradu nákladů ve výši zaplaceného soudního poplatku. Vznik dalších nákladů žalobce soudu nesdělil, a po nabytí účinnosti vyhlášky č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu, žalobce žádný úkon pokračování-2-MSPH (MSPH 76 INS 28328/2012) v řízení neučinil. Vzhledem k tomu, že platný právní řád nepřipouští tzv. pravou retroaktivitu, nebyla žalobci přiznána paušální náhrada nákladů za úkony učiněné před nabytím účinnosti výše uvedené vyhlášky.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Praze dne 21. prosince 2015 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Horáčková