176 ICm 1868/2014
Č.j.: MSPH 176 ICm 1868/2014-71 (MSPH 76INS 5836/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobce: Aufzug s.r.o., IČ: 29037409, Lumiérů 469/47, 152 00 Praha 5-Hlubočepy, zastoupeného obecným zmocněncem Jaroslavem Šobrem, Volkova 1132/1, 198 00 Praha 14- Černý Most proti žalovanému: Institut Insolvence v.o.s., IČ: 28964551Široká 36/5, 110 00 Praha 1, o vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Žaloba se žádostí o vyloučení nemovitého majetku dlužníka KRUH PRAHA a.s., IČ: 49689592 ze soupisu majetkové podstaty insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 76 INS 5836/2012, a to : -jednotky č. 469/9-jiný nebytový prostor v budově č.p. 469, bytový dům, Hlubočepy stojící na pozemku parc.č. 675/2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 571/9904 na společných částech domu a pozemku -pozemku parc.č. 675/2,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2 -pozemku parc.č. 675/1, zahrada, o výměře 891m2, vše v katastrálním území Hlubočepy, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, pracoviště Praha, s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku Kč 2.178,-, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz (MSPH 76INS 5836/2012) III. Žalobci soud ukládá doplatit soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení ve výši Kč 10.000,-, a to do 3 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou došlou soudu dne 3.6.2014 domáhal vyloučení ve výroku tohoto rozsudku uvedených nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka KRUH PRAHA a.s., IČ: 49689592 v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 76 INS 5836/2012. Uvedl, že je vlastníkem nemovitostí na základě kupní smlouvy, kterou dne 13.12.2010 jako kupující uzavřel s dlužníkem, prodávajícím, jeho vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí. V době prodeje byly tyto nemovitosti zatíženy zástavním právem ve prospěch Finančního úřadu pro Prahu 5. Žalobce popřel, že by předešlý insolvenční správce, Mgr. Fialová, který zapsal tyto nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka, platně a důvodně odstoupil od této kupní smlouvy. Důvod odstoupení, tj. nezaplacení kupní ceny, nebyl možný, neboť kupní cena za převod těchto nemovitostí ve výši Kč 660.000,-včetně DPH byla splatná ve dvou částech. První ve výši Kč 60.000,-do 5 dnů od podpisu smlouvy a druhá 600.000,-do 30 dnů po provedení výmazu zástavního práva, nejpozději však do 10 let ode dne podpisu smlouvy. První část kupní ceny žalobce prodávajícímu uhradil dne 15.12.2010, druhou část kupní ceny žalobce nezaplatil, protože není a nebyla ani v době prohlášení konkursu na majetek prodávajícího, dlužníka, splatná. Délku sjednané doby splatnosti druhé části ceny zdůvodnil tím, že koupil od dlužníka nemovitosti zatížené zástavním právem a on ani prodávající nevěděli, zda někdy bude či nebude vymazáno. Zdůraznil, že on jako kupující šel do rizika, neboť jeho právní jistota byla malá vzhledem k úpadku prodávajícího. Dle žalobce sjednaná výše kupní ceny byla přiměřená, o čemž svědčí i výše daně z převodu nemovitostí, kterou žalobce uhradil. Postup předešlého správce, Mgr. Fialové, který místo, aby podal odpůrčí žalobu proti žalobci,kupujícímu, zapsal předmětné nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka a vyzval žalobce k podání excindační žaloby, kterou žalobce obdržel dne 6.5.2014. Žalobce před prvním jednáním ve věci, které se konalo dne 5.11.2015, nevznesl námitku podjatosti vůči osobě soudce, tuto námitku podjatosti vznesl až podáním ze dne 16.3. 2016 a kterou zdůvodnil, že soudce rozhodující tuto věc současně vykonává funkci dohledu nad úpadkem dlužníka společnosti KRUH PRAHA a.s. a žalovaný je v tomto řízení insolvenčním správcem a současně podal na soudce stížnost pro porušování zásady koncentrace a průtahy v řízení. Vedením Městského soudu v Praze soudu byla stížnost shledána neoprávněnou. Tyto kroky žalobce učinil jako reakci na postup soudu, který své usnesení o odročení jednání za účelem vyhlášení rozsudku zrušil a nařídil další jednání na 19.5.2016 z důvodu pokračování v dokazování výslechem svědka, kupujícího, který nebyl navržen žádným z účastníků řízení, ale pro soud vyplynula potřeba jeho výslechu z obsahu spisu. Žalobce byl soudem před jednáním dne 19.5.2016 poučen o tom, že dle insolvenčního zákona a dle rozvrhu práce Městského soudu v Praze, který je zveřejněn na webové stránce soudu, tuto věc rozhoduje zákonný soudce, neboť incidenční spory projednávají a rozhodují insolvenční soudy a právě soudci, kteří se specializují na insolvenční agendu. V daném případě soudce rozhodující věci v oddělení 76 INS rozhoduje a projednává všechny incidenční spory související a napadnuté do oddělení 176 ICm, 76 ICm a 58 Cm. Soud seznámil žalobce s judikátem Nejvyššího soudu ČR 29 NSČR 75/2011-A-167, který mu přečetl a vysvětlil, že z důvodu hospodárnosti a rychlosti tohoto řízení pro jím vznesenou nedůvodnou námitku podjatosti věc nebude postupována k rozhodnutí o této námitce Vrchnímu soudu v Praze, nesouhlas s tímto postupem soudu může uplatnit v případně podaném odvolání do rozsudku. (MSPH 76INS 5836/2012)

Soud vysvětlil účastníkům a zároveň je poučil, že pokračováním v dokazování není v žádném případě porušena zásada zákonné koncentrace, která stíhá účastníky řízení nikoliv soud a v daném případě soud dospěl k závěru, že k úplnému zjištění skutkového stavu ze spisu vyplynula potřeba provedení dalšího důkazu, a to výslechu svědka, druhé strany uzavřené kupní smlouvy, tj. kupujícího. Ustanovení § 120 odst. 2 o.s.ř. takový postup soudu umožňuje.

Žalovaný navrhl zamítnutí nedůvodné žaloby s tím, že nemovitosti byly předešlým správcem oprávněně sepsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka z důvodu odstoupení od smlouvy pro nezaplacení kupní ceny, namítl neplatnost ujednání o splatnosti kupní ceny, když tato nemůže nikdy nastat, neboť nemůže být smluvními stranami ovlivněna, splatnost kupní ceny v trvání 10 let byla sjednána účelově. V průběhu řízení po provedení některých důkazů žalovaný změnil důvod pro zamítnutí žaloby pro absolutní neplatnost smlouvy pro obcházení insolvenčního zákona, neboť dlužník jako prodávající měl v době uzavření kupní smlouvy už takové finanční problémy, že musel vědět, že mu hrozí úpadek, přesto v předmětné kupní smlouvě sjednal pro žalobce nestandardní podmínky týkající se výše a splatnosti kupní ceny, čímž poškodil své ostatní věřitele.

V řízení o excindační žalobě soud musí sledovat, zda jsou naplněny předpoklady, za nichž může vyhovět žalobě o vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, tak, jak je formuloval Nejvyšší soud ČR ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 27/2003, a to, zda: 1. věc byla správcem konkursní podstaty příslušného úpadce pojata do soupisu konkursní podstaty 2. excindační žaloba byla podána osobou odlišnou od úpadce a došla soudu nejpozději posledního dne lhůty určené této osobě k podání žaloby výzvou soudu, který konkurs prohlásil 3. žalovaným je správce konkursní podstaty 4. v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkursu a věc nadále je sepsána v konkursní podstatě úpadce. Osoba, která se domáhá vyloučení věci prokázala nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, prokázala, ale i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu konkursní podstaty úpadce svědčí jí.

V daném případě jsou splněny první tři předpoklady pro úspěch v excindační žalobě, zbývá, aby žalobce prokázal ten čtvrtý, tedy nejen to, že nemovitosti neměly být do soupisu zařazeny, ale prokázal i to, že právo, které vylučovalo jejich zařazení do soupisu majetkové podstaty dlužníka mu svědčí. Z obsahu vyjádření účastníků plyne, že je mezi nimi sporné právní posouzení věci týkající se, platnosti kupní smlouvy o převodu nemovitostí, tedy, zda na základě platného právního titulu bylo vlastnické právo žalobci k předmětným nemovitostem zapsáno do katastru nemovitostí, tj. právě čtvrtý předpoklad .

Pro rozhodnutí soudu v této věci jsou podstatné následující skutečnosti, které jsou soudu jednak známé z jeho úřední činnosti z insolvenčního spisu MSPH 76 INS 5836/2012 a to, že : 1. Dne 12.3.2012 na návrh insolvenčních věřitelů bylo zahájeno insolvenční řízení proti dlužníkovi KRUH PRAHA a.s., k němuž dlužník dne 29.3.2012 přistoupil 2. Dne 4.5.2012 usnesením čj. MSPH 76 INS 5836/2012-A-27 byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs, ustanoven insolvenční správce Mgr. Jana Fialová (MSPH 76INS 5836/2012) 3. Usnesením čj. MSPH 76 INS 5836/2012-B-70 ze dne 21.10.2014 (PM 6.11.2014) byl insolvenční správce, Mgr. Jana Fialová, zproštěn funkce a byl ustanoven správce nový, společnost Institut insolvence v.o.s., IČ: 28964551 4. V soupisu majetkové podstaty dlužníka je pod položkou č.1, kategorie nemovitý majetek, sepsán předmětný nemovitý majetek, jehož vyloučení se žalobce touto žalobou domáhá 5. Správce podáním ze dne 23.4.2014 vyrozuměl žalobce o tom, že sepsal nemovitosti do podstaty a vyzval jej k podání excindační žaloby dle § 225 IZ, výzva byla žalobci doručena dne 6.5.2014 6. Na přezkumném jednání byly zjištěny pohledávky věřitelů č.20/P 20/dílčí 1-41, Agentura Pancéř s.r.o., ve výši Kč 456.272,-, věřitele č. 39, SKANSKA a.s,. ve výši Kč 2,319.994,77,-a věřitele č. 55, Finanční úřad pro Prahu 5, ve výši Kč 15,521.368,-z toho ve výši Kč 5,515.235,-s právem na uspokojení ze zajištění z majetku dlužníka, na základě rozhodnutí správce daně dle ust. § 72 ZSDP o zřízení zástavního práva č.j.29744/10/005942109531 a jednak soud z těchto provedených důkazů zjistil:

1) Ze Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky ze dne 13.12.2010 uzavřené mezi prodávajícím společností KRUH PRAHA a.s. a kupujícím společností Aufzug s.r.o., že za kupujícího ji podepsal jednatel Vladimír Ducháč a za prodávajícího předseda představenstva Květoslav Šimek, podpisy jsou ověřeny advokátem JUDr. Janem Konířem, předmětem smlouvy byl převod nemovitostí zatížených zástavním právem zástavního věřitele Finančního úřadu pro Prahu 5 vzniklým na základě rozhodnutí tohoto správního orgánu dne 3.2.2010, a to nemovitostí : jednotky č. 469/9-jiný nebytový prostor o rozloze 57,1m2 v budově č.p. 469, bytový dům, Hlubočepy stojící na pozemku parc.č. 675/2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 571/9904 na společných částech domu a pozemku, dále pozemku parc.č. 675/2,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2 a pozemku parc.č. 675/1, zahrada, o výměře 891m2, vše v katastrálním území Hlubočepy, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, pracoviště Praha, kupní cena byla sjednána ve výši Kč 660.000,-včetně 20% DPH se splatností ve dvou částech, první ve výši Kč 60.000,-vč.DPH do 5 dnů od podpisu smlouvy a druhá ve výši Kč 600.000,-vč. DPH do 30 dnů po provedení výmazu zástavního práva, nejpozději však do 10 let ode dne podpisu smlouvy. Strany si sjednaly možnost odstoupit od smlouvy v případě, že nebude nejpozději do 10 let od podpisu kupní smlouvy proveden v katastru nemovitostí výmaz zástavního práva.

2) Z pokladního příjmového dokladu č.1/192 vystaveného a podepsaného pokladníkem prodávajícího , že první část kupní ceny Kč 60.000,-vč. DPH prodávají přijal od kupujícího dne 15.12.2010

3) Z výpisu katastru nemovitostí, LV 8223, katastrální území Hlubočepy, Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, pracoviště Praha, že vlastníkem předmětných nemovitostí je žalobce, nabývacím titulem je kupní smlouvy z 13.12.2010 s účinky vkladu práva k 14.12.2010. Vlastnické právo je omezeno zástavním právem z rozhodnutí Finančního úřadu pro hlavní město Prahu pro pohledávku ve výši Kč 8,126.069,-, právní moc rozhodnutí o zřízení zástavního práva ke dni 3.2.2010, dále zástavním právem smluvním pro pohledávku Kč 300.000,-s přísl. a pohledávky do celkové výše Kč 400.000,-Kč ve prospěch zástavního věřitele Vladimíra Novotného, s právními účinky vzniku zástavního práva k 5.12.2013, zástavní právo exekutorské pro pohledávku ve výši Kč 9.477,80 s přísl. věřitele Sládek a partneři v.o.s. s právními účinky zápisu ke dni 18.12.2014 (MSPH 76INS 5836/2012) 4) z dopisu ze dne 23.4.2014 nazvaného Odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 23.1.2013 adresovaného žalobci jako kupujícímu soud zjistil z jeho obsahu, že insolvenční správce JUDr. Jana Fialová, uvedla, že dnem doručení dopisu odstupuje od kupní smlouvy o převodu nemovitostí, které specifikovala, uzavřené s dlužníkem jako prodávajícím dne 13.12.2010 pro nezaplacení kupní ceny. Dopis není podepsán insolvenčním správcem

5) z dokladu o doručení žalobci dne 3.4.2015, že není označeno, jaká písemnost byla doručována insolvenčním správcem s otiskem razítka Mgr. Jana Fialová

6) Ze seznamu závazků z obchodního styku zpracovaného ke dni 28.3.2012 a předloženého dlužníkem v rámci insolvenčního řízení k výzvě insolvenčního soudu dle ust. § 104 odst. 1 IZ , jehož součástí je souhrnný přehled výše závazků za jednotlivé roky počínaje rokem 1998 a konče 2012, celkem za Kč 40,548.526,13 soud zjistil, že v roce 2009 měl dlužník závazky z obchodního styku ve výši 14,698.218,52, v roce 2010 závazky za 3,506.191,56, v roce 2011 dlužník eviduje závazky za Kč 11,690.980,51. Dále závazky ke dni 28.3.2012 vůči Finančnímu úřadu pro Prahu 5 ve výši přesahující Kč 16 mil., vůči České správě sociálního zabezpečení ČR ve výši přesahující 3 mil.Kč a vůči zdravotním pojišťovnám celkem dluh přesahující 1 mil.Kč.

7) Ze seznamu majetku, pohledávek, dlužníka předložených soudu k jeho výzvě dle ust. § 104 odst. 1 IZ opatřeného doložkou podepsanou dlužníkem o věcné správnosti a úplnosti seznamu soud zjistil, že tento seznam neobsahuje pohledávku dlužníka ve výši 600.000,-vč. DPH za věřitelem Aufzug s.r.o.

8) z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem oddíl B, vložka 8920 soud zjistil, že statutárním orgánem společnosti KRUH PRAHA a.s. je 3členné představenstvo, předsedou představenstva byl od vzniku společnosti, od 29.9.2003 do 9.7.2014, Květoslav Šimek, dalšími členy Ing. Romana Kadlecová ve funkci od 29.9.2003 do 9.7.2014 a Ing. Miroslav Gajdoš od 9.5.2007 do 9.7.2014, společnost emitovala 200ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,-, základní splacený kapitál ve výši Kč 10 mil., v březnu 2010, v dubnu 2010 a v únoru 2011 byla na návrh věřitelů zahájena proti dlužníkovi KRUH PRAHA a.s. insolvenční řízení, která byla pro zpětvzetí návrhu následně soudem zastavena ( MSPH 95 INS 3057/2010, MSPH 95 INS 4028/2010 a MSPH 96 INS 3269/2011).

9) Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem oddíl C, vložka 161829 soud zjistil, že ve funkci statutárního orgánu společnosti Aufzug s.r.o. byl zapsán od vzniku společnosti, tj. od 22.2.2010 do 1.12.2012 Vladimír Ducháč a jako jediný společník mající 100% splacený obchodní podíl ve výši Kč 200.000,-byl Vladimír Ducháč zapsán od 22.2.2010 do 15.1.2013, ve funkci jednatele společnosti je od 1.12.2012 zapsán Martin Šimek a jako 100% společník s obchodním podílem ve výši Kč 200.000,-je zapsán od 15.1.2013

10) Z platebního výměru na daň z převodu nemovitostí ze dne 11.4.2012 vydaného Finančním úřadem pro Prahu 5 č.j. 271196/12/005964108754 na Kč 19.653,-, a z výpisu z účtu žalobce vedeného u Fio banky a.s. ze dne 27.9.2012 o bezhotovostní platbě na úhradu daně z převodu nemovitostí ve výši Kč 19.653,-, že žalobce uhradil daň z převodu předmětných nemovitostí. (MSPH 76INS 5836/2012) 11) Z přihlášek pohledávek věřitelů podaných do insolvenčního řízení dlužníka KRUH PRAHA a.s., a to věřitele č. 20/P 20/dílčí 1-41, Agentura Pancéř s.r.o., ve výši Kč 456.272,-, věřitele č. 39, SKANSKA a.s,. ve výši Kč 2,319.994,77,-a věřitele č. 55/P 55/dílčí 1-55, Finanční úřad pro Prahu 5, soud zjistil, že byly po splatnosti delší 3 měsíců v okamžiku uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím dlužníkem a žalobcem jako kupujícím, tj. ke dni 13.12.2010, že Finanční úřad pro Prahu 5 přihlásil dne 1.6.2012 celkem pohledávku ve výši Kč 15,521.368,-představující nezaplacené úroky z prodlení z vyúčtovaných DPH, nezaplacené platební výměry DPH, nezaplacené silniční daně, nezaplacené daně z příjmu právnických osob, nezaplacené úroky z prodlení z daně z příjmů právnických osob se splatností od roku 2009, z toho ve výši Kč 5,515.235,-s právem na uspokojení ze zajištění z majetku dlužníka-jednotky č. 469/9, jiný nebytový prostor v budově č.p. 469, bytový dům, Hlubočepy stojící na pozemku parc.č. 675/2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 571/9904 na společných částech domu a pozemku, z pozemku parc.č. 675/2,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2 a z pozemku parc.č. 675/1, zahrada, o výměře 891m2, vše v katastrálním území Hlubočepy, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, pracoviště Praha .

12) Z Rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 5, č.j. 29744/10/005942109531 o zřízení zástavního práva k zajištění daňových pohledávek v celkové výši 8,126.069,-Kč za dlužníkem KRUH PRAHA a.s. soud zjistil, že věřitel FÚ pro Prahu 5 si zajistil svou pohledávku zástavním právem majetkem dlužníka : nemovitostmi v KÚ Hlubočepy, č. LV 8223, č. jednotky 469/9, jiný nebytový prostor, podíl 571/9904 budova Hlubočepy, č.p. 469 na LV 8061, bytový dům na parcele 675/2 a parcely č. 675/1, zahrada a parc. č. 672/2, zastavená plocha a nádvoří. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 3.2.2010.

13) Z výslechu svědkyně Ing. Romany Kadlecové soud zjistil tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti : -S panem Květoslavem Šimkem se zná asi od roku 1993, pracovala s ním v jiné firmě, není k němu v žádném osobním vztahu, pouze pracovním -Současný jednatel společnosti Aufzug s.r.o. je synovcem předsedy představenstva Květoslava Šimka -ve společnosti KRUH PRAHA a.s. pracovala jako ekonom, byla členkou představenstva, -podílela se na rozhodování o uzavírání smluv zejména s bankami, podepisovala doklady příjmové a výdajové týkající se finančních transakcí firmy, -po předchozím odsouhlasení předsedou představenstva Květoslavem Šimkem sjednávala uzavření zástavní smlouvy s Finančním úřadem pro Prahu 5, -společnost měla problémy s placením DPH vůči Finančnímu úřadu Praha 5, pohledávka tohoto věřitele dosáhla výše 8,5 milionů Kč, splátkový kalendář byl zpočátku plněn, celý dluh splacen nebyl -k zajištění této pohledávky dala firma FÚ pro Prahu 5 nákladní auto AVIA v hodnotě 1,5 milionu Kč a nebytový prostor v rekonstruovaném domě v Hlubočepích, -z důvodu, že na této nemovitosti vázlo zástavní právo, nebyl prodejný -vystavila a podepsala příjmový doklad č. 1/192 znějící na Kč 60.000,-,1.splátka nebytového prostoru, přijato od Aufzug s.r.o. -Firma KRUH PRAHA a.s. asi v roce 2006 koupila za prostředky z poskytnutého úvěru od ČSOB ve výši Kč 50 mil. starší dům v Hlubočepích, který zrekonstruovala a postupně všech 8 bytů a jeden nebytový prostor spolu s předzahrádkou a kouskem pozemku 200m2 nabízela k prodeji. -Kupní smlouvu o prodeji nebytového prostoru neuzavírala, (MSPH 76INS 5836/2012) -Pamatuje si, že v kupní smlouvě byly sjednány splátky tak, že celá kupní cena bude zaplacená až po zániku zástavního práva. -Pan Květoslav Šimek si ve většině případů při prodeji bytů rozhodoval sám, -rozhodovala spíše věci provozní týkající se bytů, které se prodávaly, ale neměla žádnou pravomoc, pokud jde o rozhodování komu a za kolik se nemovitosti v Hlubočepích budou prodávat -ekonomická situace firmy v době uzavření kupní smlouvy, tj. v prosinci 2010 byla z hlediska účetního vyrovnaná, ale problematické byly některé závazky firmy, které byly po splatnosti, firma se snažila tento stav řešit sjednáváním splátkových kalendářů s věřiteli, cash flow nebylo dobré, ale nebyla dána ještě situace, aby firma na sebe podala insolvenční návrh. -Někdy v roce 2011, před zahájením insolvenčního řízení 5 až 6 měsíců byla situace neudržitelná -O zaplacení největších pohledávek, a to za Městskou částí Praha 6 asi ve výši 8 milionů Kč a za Domovem seniorů ve výši 12 milionů Kč firma vedla soudní spory, které nebyly do zahájení insolvenčního řízení skončeny. Ostatní majetek tvořil zastavený majetek, tj. auto AVIA a nebytový prostor v domě v Hlubočepích, další drobný majetek firmy neměl téměř žádnou hodnotu. -Na úhradu úvěru firma splatila ČSOB 45 milionů Kč z výtěžku prodeje 8 rekonstruovaných bytů v domě v Hlubočepích, zbylý dluh ve výši 5 milionu Kč firma nesplatila, proto banka podala návrh na insolvenci. -Text protokolu z jednání 14.1.2016 : K dotazu žalovaného na svědkyni, zda si firma KRUH PRAHA a.s. byla v době v uzavření kupní smlouvy tj. v roce 2010, v době vzniku zástavního práva též v roce 2010, jistá, že dokáže splatit pohledávku zajištěnému věřiteli Finančnímu úřadu pro Prahu 5 ve výši 8,5 milionů Kč při splátkovém kalendáři 200.000,-Kč měsíčně a proč? Věřili jsme, že všechny peníze dostaneme, s panem Šimkem a Gajdošem a se zbylými zaměstnanci jsme dělali všechno proto, abychom přežili. Svědkyně se rozbrečela a na krátkou chvíli opustila jednací síň. Doplňuje: Firma měla pohledávky a věřili jsme, že nám dlužníci uhradí, že vyhrajeme soudní spory, pracovní kolektiv byl stmelený a věřil, že budeme dál pokračovat v podnikatelské činnosti KRUH PRAHA. Snažili jsme se já, pan Šimek, pan Gajdoš sjednávat splátkové kalendáře s věřiteli, věnovali jsme do firmy i své vlastní peníze, i když jsme věděli, že se nám nevrátí .

14) Z výslechu svědka Květoslava Šimka k okolnostem prodeje bytových či nebytových jednotek domu v Hlubočepích a k okolnostem ohledně uzavření kupní smlouvy s kupujícím společností Aufzug s.r.o. soud zjistil tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti: -v době uzavření kupní smlouvy o převodu předmětných nemovitostí byl předsedou představenstva dlužníka KRUH PRAHA a.s. -Rekonstrukcí budovy v Hlubočepích firma KRUH PRAHA a.s. vybudovala 8 bytových jednotek (dále jen BJ) a 1 nebytovou jednotku. V důsledku poklesu cen nemovitostí na trhu firma měla problémy s prodejem, nebytovka byla mezi posledními k prodeji, protože byla zastavená ve prospěch Finančního úřadu, byl tak její prodej ještě více ztížen, její prodej společnosti Aufzug s.r.o. byl úspěchem. -Prodávat bytové jednotky firma začala prodávat v roce 2009, 2010, největší BJ byly 3+kk, výměra okolo 150-170 m2, prodejní ceny se pohybovaly od 14 milionů do 7 mil., a to v závislosti na době prodeje, BJ 2+kk a 1 garsonka, svědek si nepamatoval jejich výměry ani cenu. -Nepamatoval si prodejní cenu za 1 m2 plochy BJ a plochy nebytového prostoru (MSPH 76INS 5836/2012) -Prodej zprostředkovávaly tři realitky, nepamatoval si, jak byl získán kupující Aufzug, zájemců i o nebytovou jednotku bylo několik, ovšem jakmile se dozvěděli o zástavním právu, ztratili zájem, firma byla proto ráda, že nebytovou jednotku koupil Aufzug. -S panem Vladimírem Ducháčem se neznal, podepisoval s ním kupní smlouvu. Text z protokolace: Už si nepamatuji přesně, ale zřejmě vystupoval za kupujícího Aufzug. -současný jednatel žalobce je synovec svědka -ke způsobu, jakým byla domlouvána s žalobcem kupní cena za nebytový prostor, za kterou byly nemovitosti, které byly předmětem smlouvy ze dne 13.10.2010, žalobci prodány uvedl, text z protokolace : Jednali jsme u stolu, už si nepamatuji, jaká byla nabídka ceny, měli jsme oslabenou pozici jako prodávající, protože předmět prodeje byl zatížen zástavním právem. Pokud jde o sjednanou lhůtu splatnosti, nevím, kdo navrhl lhůtu 10 ti let, ovšem byl jsem v situaci, kdy jsem se musel rozhodnout, zda za těchto podmínek prodám zatíženou nemovitost či nikoliv. Nebytovou jednotku jsme prodávali bezhotovostně, první část kupní ceny žalobce zaplatil v hotovosti. -Do zástavy Finančnímu úřadu dali nebytový prostor zřejmě proto, že měl nejnižší hodnotu -Finančnímu úřadu nedoplatky na daních, které činily více jak 8 miliónů firma postupně platila z běžné podnikatelské činnosti, firma měla obraty přesahující sta miliónů korun, výše splátek si svědek nepamatoval, všechno šlo přes ekonomku Ing. Romanu Kadlecovou, dluh Finančnímu úřadu nebyl splacen -V roce 2010 firma nebyla v úpadku, ani neměla finanční problémy. -firma KRUH začala mít finanční problémy v letech 2011 a 2012 v důsledku druhotné platební neschopnosti -kupní smlouva s Aufzug s.r.o. byla podobná s ostatními kupními smlouvami, ale způsob a výše sjednané ceny a její splatnost byly ojedinělé -Ing. Romana Kadlecová jako členka představenstva měla dostatek informací o finanční situaci dlužníka KRUH PRAHA a.s. -o uzavření kupní smlouvy s žalobcem rozhodovali členové představenstva společnosti KRUH PRAHA a.s., nepamatoval si, zda byl o tom vyhotovený zápis. -Valnou hromadu, která by rozhodla o prodeji předmětných nemovitostí za podmínek a za cenu uvedené v kupní smlouvě nesvolal, rozhodlo o tom jen představenstvo, tj. 3 členové, kteří byli současně akcionáři společnosti KRUH PRAHA a.s. -Svědek si nepamatoval, zda v době nabídky k prodeji bytových jednotek a nebytového prostoru, byl nebytový prostor již zatížen zástavním právem.

15) Z výslechu svědka Vladimíra Ducháče soud zjistil tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti: -nezná Martina Šimka -neví nic o okolnostech při uzavírání kupní smlouvy o převodu vlastnictví nebytové jednotky v Hlubočepích s prodávajícím KRUH Praha a.s., neví nic o obsahu kupní smlouvy -ve společnosti Aufzug s.r.o. dělal údržbáře, na žádost Josefa Šimka, otce Martina Šimka, začal dělat funkci jednatele a společníka se 100% obchodním podílem. Požádal jej o to Josef Šimek a svědek mu vyhověl, protože v té době byl v invalidním důchodu a potřeboval práci. Uvedl, že byl jednatelem pouze na papíře, podepisoval listiny, které mu připravil a předložil Josef Šimek. O koupi předmětné nemovitosti mu není nic známo, potvrdil po nahlédnutí do kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, ze dne 13.12. 2010, že podpis na místě kupujícího je jeho vlastní, předmětnou smlouvu nečetl, neví co je jejím obsahem, neví nic o sjednání výše kupní ceny ani o sjednání splatnosti kupní ceny. -Z textu protokolace ze dne 19.5.2016 : Chtěl jsem Josefu Šimkovi pomoct, tak jsem mu pomohl. Za výkon funkce jednatele mi nic Josef Šimek nedával, nestaral jsem se, proč se to (MSPH 76INS 5836/2012) koupilo, žádné peníze na nákup obchodního podílu ve společnosti Aufzug jsem neskládal, všechno za mě zaplatil Josef Šimek. Nic jsem nedal, ani korunu jsem do Aufzugu nedal a nic jsem od Aufzugu nedostal. Pravděpodobně jsem převedl svůj obchodní podíl a jednatelství na Martina Šimka, papíry připravil Josef Šimek a já jsem je podepisoval. Myslím, že Aufzug měla nemovitosti v Záhornicích, nevím, zda měla nějaké nemovitosti v Praze. -Josef Šimek byl správcem nemovitosti v ulici Revoluční 6, Praha 1, tam měla sídlo i společnost Aufzug, majitelem této nemovitosti byl nějaký Čechošvýcar. -pana Květoslava Šimka nezná, je-li to bratr pana Josefa Šimka, tak jsem KRUHU, panu Květoslavu Šimkovi nesl nějaké dopisy, -ekonomická situace společnosti KRUH Praha a.s. nebyla svědkovi vůbec známa -nechtěl dělat jednatele, ale vyhověl žádosti Josefa Šimka, -s panem Martinem Šimkem se poprvé viděl, když začal dělat správce v Revoluční 6 místo Josefa Šimka, jeho otce. -Z textu protokolace: Pamatujete si na rok, kdy to bylo? Nevím, chci si z hlavy vymazat tyto stresové situace. Budu přemýšlet, ale nevzpomenu si. Pamatujete si z té doby nějakou smlouvu, kterou jste podepisoval? Četl jste nějakou smlouvu? Pamatuji si, že jsem podepisoval smlouvy, které mi předložil pan Josef Šimek, ten se staral ve firmě Aufzug o všechno, smlouvy jsem nečetl, Josef Šimek mi řekl: Podepiš to a běž dělat svoji práci. Byl vždycky u podepisování smluv pan Josef Šimek, nebo jste smlouvy podepisoval sám? Ne, vždycky byl u toho pan Josef Šimek. Kdo podle vás fakticky ovládal společnost Aufzug? Josef Šimek. Kdo rozhodl o změně v osobě jednatele a společníka ve společnosti Aufzug, aby vás Martin Šimek nahradil? Josef Šimek. -Žádné peníze za prodej obchodního podílu ve společnosti Aufzug panu Martinu Šimkovi nedostal.

16) Z výslechu účastníka, jednatele žalobce, Martina Šimka soud zjistil, že : v prosinci 2012 koupil od jediného společníka společnosti Aufzug s.r.o. Vladimíra Ducháče 100% obchodní podíl, -nebyl v roce 2010 jednatelem společnosti Aufzug, tedy nebyl účastníkem kupní smlouvy z roku 2010.

Dle ust. § 39 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013 ( dále jen SOZ) je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Dle ust. § 35 odst. 2 SOZ platí, že úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejen podle jejich jazykového vyjádření, nýbrž zejména podle skutečné svobodné vůle toho, kdo právní úkon učinil s přihlédnutím k účelu právního úkonu. Tato vůle však nesmí být v rozporu s jednoznačným jazykovým projevem. Rozhodující pro výklad je přitom okamžik učinění právního úkonu (smlouvy). Při výkladu projevu vůle lze na vůli smluvních stran usuzovat mj. i jejich následného chování.

Dle ust. § 196a) OBZ ve znění účinném do 14.7.2011 platí, jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se (MSPH 76INS 5836/2012) kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

Dle ust. § 170 písm.a) SOZ zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky, dle písm.e) téhož ustanovení složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy. Hmotně právní účinky vzniku a zániku zástavního práva zřízeného správcem daně se neřídí jen ust. § 72 ZSDP, ale se řídí občanským zákoníkem, rozuměj účinným do 31.12.2013. K zániku takového zástavního práva v daňovém řízení může dojít při zaplacení daně.

Z platné judikatury Nejvyššího soudu ČR soud poukazuje na tato rozhodnutí : -sp.zn. 29 Cdo 3418/2008 ze dne 30.9.2009 : Je-li prokázáno, že úmyslem ( záměrem) obou smluvních stran při uzavření smlouvy bylo dosáhnout výsledku, jež odporuje zákonu nebo jej obchází, má to za následek absolutně neplatnou smlouvu dle ust. § 39 SOZ -sp.zn. 29 Odo 1027/2006 ze dne 1.7.2008 : Právní úkon, který obě strany uzavřely v úmyslu zkrátit možnost uspokojení pohledávek věřitelů jedné z nich, je dle ust. § 39 SOZ neplatný proto, že svým účelem odporuje zákonu -sp.zn. 20 Cdo 2886/2006 : Právní úkony učiněné s úmyslem zkrátit věřitele nejsou v souladu se zákonem, v důsledku čehož jsou v závislosti na konkrétních okolnostech buď neplatné pro rozpor s účelem zákona nebo pro jeho obcházení, nebo sice jsou platné, avšak odporovatelné. Pro posouzení, o který z těchto následků se v konkrétním případě jedná , je rozhodující, zda právní úkon uzavírali v úmyslu zkrátit věřitele oba účastníci nebo pouze dlužník; v prvním případě jde o úkon neplatný, v druhém (pouze) o úkon odporovatelný. -22 Cdo 505/2002 : Smlouva, která odporuje výslovnému zákazu zákona, avšak svými důsledky směřuje k výsledku zákonu odporujícímu je absolutně neplatná pro obcházení zákona; není rozhodné, zda účastníci smlouvy o důvodu její neplatnosti věděli. -25 Cdo 1116/2001 : Obsah právního úkonu lze vykládat podle vůle toho, kdo ho učinil, jen za předpokladu, že tvrzená vůle není v rozporu s jazykovým projevem, učiněným v písemné formě. -Rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia z února 2012 týkající se ust. § 196a) OBZ: Účelem ust. § 196 a) OBZ je ochrana společnosti před zneužitím postavení jejích orgánů, společníků a dalších osob oprávněných společnost zavazovat čši vykonávajících ve společnosti určitý vliv, ale i ochrana věřitelů společnosti. Jde o to, aby osoby, které mají možnost ovlivnit její jednání, neuzavíraly ve svůj prospěch obchody, které budou pro společnost nevýhodné, nebo aby nedocházelo ke zneužívání jejího majetku. Předpokladem absolutní neplatnosti smlouvy podléhající režimu ust. § 196a) odst. 3 OBZ je jednak nedodržení požadavku, aby hodnota převáděného majetku byla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, a jednak i zjištění, že cena sjednaná ve smlouvě je pro společnost méně výhodná než cena v daném místě a čase obvyklá. Musí být respektován princip, že převod majetku mezi osobami uvedenými v ust. § 196a) OBZ by neměl být výhodnější pro jednu z nich. Soudy musí zkoumat i skutečnost, zda byl majetek převeden za cenu tržní, či dokonce vyšší než tržní. Při hodnocení provedených důkazů soud postupoval dle ust. § 132 o.s.ř., tj. každý důkaz hodnotil jednotlivě a všechny důkazy ve vzájemné souvislosti; přitom přihlížel ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

Po provedeném dokazování soud shrnuje zjištěné podstatné skutečnosti takto : (MSPH 76INS 5836/2012) 1) Žalobce jako kupující uzavřel s prodávajícím společností KRUH PRAHA a.s. dne 13.12.2010 kupní smlouvu o převodu nemovitostí v Praze Hlubočepích : jednotky č.469/9-jiný nebytový prostor v budově č.p. 469, bytový dům, Hlubočepy stojící na pozemku parc.č. 675/2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 571/9904 na společných částech domu a pozemku, dále, pozemku parc.č. 675/2,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2 a pozemku parc.č. 675/1, zahrada, o výměře 891m2. Na nemovitostech vázlo zástavní právo z rozhodnutí správce daně pro pohledávku Finančního úřadu pro Prahu 5 z titulu nezaplacené daně z přidané hodnoty přesahující Kč 8 mil. 2) Za kupujícího společnost Auzug s.r.o. jednala a smlouvu podepsala osoba oprávněná jednat za společnost, Vladimír Ducháč, ovšem kterému nebylo nic známo o tom, co a proč a za kolik Kč a v jaké době splatnosti kupuje. 3) Vladimír Ducháč, jednatel v době uzavření kupní smlouvy a jediný společník kupujícího, plnil příkazy a jednal jménem společnosti Aufzug s.r.o. jen dle pokynů Josefa Šimka, bratra předsedy představenstva prodávajícího, tedy společnost Aufzug s.r.o. byla fakticky ovládána osobou blízkou statutárnímu orgánu prodávajícího. 4) Za společnost KRUH PRAHA a.s., prodávajícího, uzavřel smlouvu, jednal a fakticky ovládal bez souhlasu ostatních členů představenstva, Květoslav Šimek, bratr Josefa Šimka 5) Kupní cena za převod uvedených nemovitostí byla sjednána mezi jednajícími, tj. fakticky mezi bratry Josefem a Květoslavem Šimkem ve výši Kč 660.000,-včetně DPH, splatnost ceny sjednali ve dvou částech, první Kč 60.000,-kupující zaplatil prodávajícímu v hotovosti, druhá část ceny ve výši Kč 600.000,-byla splatná do 30 dnů po provedení výmazu zástavního práva, nejpozději však do 10 let ode dne podpisu smlouvy. 6) Vlastnické právo s účinky vkladu do katastru nemovitostí je zapsáno ve prospěch žalobce, společnosti Aufzug s.r.o., ode dne 14.12.2010, 7) Na těchto nemovitostech ve vlastnictví žalobce váznou zástavní práva několika věřitelů : od 3.2.2010 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu pro pohledávku ve výši Kč 8,126.069,-, od 5.12.2013 zástavní právo smluvní pro pohledávku Kč 300.000,-s přísl. a pohledávku do celkové výše Kč 400.000,-Kč ve prospěch zástavního věřitele Vladimíra Novotného a od 18.12.2014 zástavní právo exekutorské pro pohledávku ve výši Kč 9.477,80 s přísl. věřitele Sládek a partneři v.o.s. 8) Společnost KRUH PRAHA a.s. z úvěru poskytnutého ČSOB ve výši Kč 45 mil. zakoupila a zrekonstruovala bytový dům v Hlubčepích, 8 bytových jednotek prodala za cenu v rozmezí od 7-14 mil. Kč a jednu nebytovou jednotku o rozloze 57,1m2 v bytovém domě č.p. 469 stojící na pozemku parc.č. 675/2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 571/9904 na společných částech domu a pozemku, prodala žalobci za cenu 660.000,-včetně dvou pozemků : parc.č. 675/2,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2 a pozemku parc.č. 675/1, zahrada, o výměře 891m2. 9) V době uzavření kupní smlouvy ( prosinec 2010) měl prodávající KRUH PRAHA a.s. více věřitelů s pohledávkami po splatnosti delší 3 měsíců, které nebyl schopen splnit, tito věřitelé ( č.20,39,55) se posléze přihlásili do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 76 INS 5836/2012, jejich pohledávky byly zjištěny. Věřitel č. 55 Finanční úřad pro Prahu 5 přihlásil zajištěnou pohledávku k předmětným nemovitostem ve výši přesahující Kč 5 mil. Již v roce 2010 čelil insolvenčním řízením zahájeným proti němu věřiteli pod sp.zn. MSPH 95 INS 3057/2010, MSPH 95 INS 4028/2010, které se mu podařilo zastavit, když dohodl s věřiteli splátkový kalendář. 10) Výpověď svědka Květoslava Šimka je v rozporu s výpovědí svědkyně Ing. Romany Kadlecové, pokud jde o ekonomickou situaci ve společnosti KRUH PRAHA a.s. v roce 2010 a pokud jde o to, kdo rozhodoval o uzavření kupní smlouvy s žalobcem. (MSPH 76INS 5836/2012) 11) K insolvenčnímu řízení zahájenému věřiteli dne 12.3.2012 proti dlužníkovi KRUH PRAHA a.s. dlužník dne 29.3.2012 přistoupil, dne 4.5.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs, ustanoven insolvenční správce 12) V soupisu majetkové podstaty dlužníka je pod položkou č.1, kategorie nemovitý majetek, je sepsán předmětný nemovitý majetek, 13) Odstoupení od smlouvy insolvenčním správcem není podepsáno, nebylo zjištěno, zda bylo doručeno žalobci.

V daném případě soud dospěl k závěru, že včas podaná žaloba není důvodná.

1) Žalobce neprokázal čtvrtý předpoklad formulovaný Nejvyšším soudem ČR, a to že věc neměla být do soupisu zařazena ani to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu konkursní podstaty úpadce svědčí žalobci 2) Kupní smlouva o převodu nemovitostí uzavřená dne 13.12.2010 je absolutně neplatná pro rozpor se zákonem, konkrétně s ust. § 196a) odst. 3 OBZ i pro obcházení zákona, konkrétně ust. § 235, § 240,§ 242 a násl. insolvenčního zákona. Jak plyne ze shora uvedené judikatury NS ČR lze obsah právního úkonu vykládat podle vůle toho, kdo ho učinil jen za předpokladu , že tvrzená vůle není v rozporu s jazykovým projevem, učiněným v písemné formě. V daném případě soud zkoumal okolnosti uzavření kupní smlouvy a jaká byla skutečná vůle stran. Výslechem Vladimíra Ducháče, jenž podepsal jako jednatel kupujícího kupní smlouvu, bylo prokázáno, že tento jednatel nic nevěděl, co společnost kupuje, proč, za jakou cenu a nic nevěděl o době splatnosti uvedené ve smlouvě, smlouvu podepsal na příkaz Josefa Šimka, bratra jednatele Květoslava Šimka, předsedy představenstva prodávajícího, ve společnosti kupujícího pracoval pan Ducháč jako údržbář. Za svoje 100% podílnictví ve společnosti Aufzug s.r.o. nic nezaplatil a při prodeji obchodního podílu Martinovi Šimkovi, synovi, Josefa Šimka, též ničeho nedostal. Z toho plyne, že faktická vůle kupujícího projevená v kupní smlouvě podepsané bílým koněm byla vůle Josefa Šimka, osoby blízké statutárnímu orgánu prodávajícího. Bylo prokázáno, že v době uzavření kupní smlouvy ( prosinec 2010) byl prodávající, společnost KRUH PRAHA a.s. v úpadku ve formě insolvence, existovala pluralita věřitelů s pohledávkami po splatnosti delší 3 měsíců, které nebyl dlužník schopen splnit. Dlužník KRUH PRAHA měl v prosinci 2010 mimo jiné závazek přesahující 8 mil.Kč z titulu neplacení DPH Finančnímu úřadu pro Prahu 5, kterému dal předmětné nemovitosti do zástavy, zástavní právo vzniklo dne 3.2.2010. Prodávající věděl, že zástavní právo zanikne, jakmile uhradí zajištěnou pohledávku nebo složí-li zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy. V prosinci 2010 věděl, že zajištěnou pohledávku není schopen uhradit, věděl, že je v úpadku, přinejmenším, že mu úpadek hrozí, přesto prodal nebytovou jednotku a dva pozemky v Praze, nemovitosti zajišťující pohledávku státu ve výši přesahující Kč 8 mil. pouze za částku Kč 660.000,-, z této kupní ceny obdržel sjednanou část kupní ceny 10% , tj. Kč 60.000,-a splatnost 90% kupní ceny ve výši Kč 600.000,-sjednal na zánik zástavního práva nejpozději za 10 let, jednoznačně ve prospěch kupujícího. Tento úkon má znaky koupě na úvěr, popř. znaky zatřeného právního úkonu daru osobě blízké. Květoslav Šimek, jednající za prodávajícího, nejednal s péčí řádného hospodáře, když nesjednal kupní cenu ve výši, aby mohl uhradit zajištěnou daňovou pohledávku a zbavit se tak zástavního práva. Soud mu neuvěřil, že výši ceny ovlivnilo existující váznoucí zástavní právo na nemovitostech, neuvěřil mu ani tvrzení, že nebyl žádný zájemce o koupi zatížených nemovitostí, že byli rádi, že si je koupil Aufzug. Obecně není neobvyklé, že na trhu prodávané nemovitosti jsou zastavené, na výši jejich kupní ceny tato skutečnost nemá vliv, jejich hodnota odráží hodnotu zajišťované pohledávky, v daném případě v prosinci 2010 přesahovala zajištěná pohledávka Kč 8 mil. (MSPH 76INS 5836/2012) Jinak by tomu bylo, kdyby ve smlouvě se kupující zavázal, že složí zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy v určité lhůtě. Kupující jako nový zástavní věřitel splacení daňové pohledávky dlužníka nemohl ovlivnit, mohl jen složit zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy, což dosud neudělal. Naopak zatížil tyto nemovitosti, za které zaplatil jen 60.000,-, dalšími zástavními právy k zajištění pohledávek svých věřitelů. Soud má proto za prokázáno, že úmyslem (záměrem) obou smluvních stran, za které fakticky jednaly osoby blízké, při uzavření kupní smlouvy v prosinci 2010 bylo dosáhnout vyvedení jediného hodnotného majetku z majetkové podstaty prodávajícího,dlužníka, který v té době byl v úpadku, ale podařilo se mu sjednáváním splátkových kalendářů s věřiteli několikrát úspěšně zastavit zahájené insolvenční řízení, ale bylo otázkou krátkého času, kdy bude soudem jeho úpadek zjištěn, k čemuž došlo za 17 měsíců poté, za cenu nepřiměřeně nízkou, a to bez souhlasu valné hromady prodávajícího a bez znaleckého posudku znalce jmenovaného znalcem. Žalobce sice uhradil daň z převodu nemovitostí ve výši Kč 19.653,-dle platebního výměru, který ovšem vychází z vyhláškových cen nemovitostí, nikoli z obvyklých cen převáděných nemovitostí.

3) Odstoupit od platně uzavřené smlouvy lze pouze písemně a z důvodů uvedených v zákoně nebo sjednaných ve smlouvě. V daném případě nebylo prokázáno písemné odstoupení od kupní smlouvy předešlým insolvenčním správcem. Nadto odstoupit lze jen od platné smlouvy.

4) Žalovaný oprávněně sepsal majetek do majetkové podstaty dlužníka, společnosti KRUH PRAHA a.s.

Soud s ohledem na shora uvedené žalobu zamítl, jak uvedeno v bodu I. výroku. Nehodnotil-li soud některé provedené důkazy nebo neprovedl-li některý důkaz, učinil tak z důvodu jejich nadbytečnosti.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., úspěšnému žalovanému přiznal náhradu hotových výdajů dle ust. § 151 odst. 3 o.s.ř. a § 2odst. 3 vyhl. č. 254/2015 Sb. ve výši celkem Kč 2.178,-, z toho Kč 1.800,-za 6 úkonů po Kč 300,-(převzetí, vyjádření k žalobě, účast na 4 soudních jednáních) a Kč 378,-21%DPH.

V bodu III. výroku soud uložil žalobci doplatit soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení, který dle pol. č. 13, bod 1b) Sazebníku k zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění činí Kč 5.000,-za každou nemovitost. Žalobce zaplatil soudní poplatek vylepením kolků na žalobu v hodnotě Kč 5.000,-, ačkoli se touto žalobou domáhal vyloučení 3 nemovitostí, proto mu soud uložil povinnost doplatit Kč 10.000,-, a to na účet soudu nebo v hotovosti do pokladny soudu do 3 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Proti bodu III. výroku není odvolání přípustné, nebude-li soudní poplatek zaplacen, bude předán k vymáhání.

Praze dne 26. května 2016 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Doležalová