16 VSOL 474/2017-21
č. j. 31 ICm 1165/2017 16 VSOL 474/2017-21 (KSOS 31 INS 20203/2016)

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Vladimíry Strakové a soudců JUDr. Marty Coufalové a JUDr. Eustasie Rutarové ve věci

žalobce: Kortestona plus, s.r.o., IČO28982622 sídlem Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5-Jinonice zastoupená advokátem Mgr. Filipem Petrášem sídlem 2. května 7134, 760 01 Zlín proti žalovanému: Ing. Ivo Schneiderka, IČO 65485092 sídlem tř. Karla IV. 634/25, 500 02 Hradec Králové ins. správce dlužníka Filipa anonymizovano , anonymizovano , IČO 76031390 bytem Volgogradská 2507/99, 700 30 Ostrava-Zábřeh

o určení pravosti pohledávky

o odvolání INKOS HK-Turnov v.o.s., se sídlem Panská 240/33, 715 00 Ostrava proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2017, č. j. 31 ICm 1165/2017-14 (KSOS 31 INS 20203/2016)

t a k t o:

I. Odvolání INKOS HK-Turnov v.o.s. se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě zastavil řízení, rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že se žalobci vrací soudní poplatek ve výši 4.000 Kč. Dle odůvodnění bylo řízení zastaveno v důsledku zpětvzetí žaloby, když důvodem zpětvzetí byla skutečnost, že žalovaný insolvenční správce vzal zpět svůj úkon, jímž v insolvenčním řízení pohledávku, o jejíž určení v tomto sporu jde, popřel.

Proti tomuto usnesení podala odvolání INKOS HK-Turnov v.o.s. Uvedla, že usnesením ze dne 22. 9. 2016 č. j. KSOS 31 INS 20203/2016 byla ustanovena do funkce insolvenčního správce dlužníka Filipa anonymizovano a v této pozici byla i v době podání žaloby, v níž však jako žalovaný insolvenční správce byl nesprávně označen její společník Ing. Ivo Schneiderka. Dle názoru odvolatelky insolvenční soud do žaloby svévolně zasáhl tak, že žalovaného zaměnil za společnost INKOS HK-Turnov v.o.s., s níž jednal i poté, kdy byla z funkce insolvenčního správce dlužníka odvolána a insolvenčním správcem ustanoven Ing. Ivo Schneiderka. Odvolatelka se domáhala změny napadeného usnesení tak, že žaloba bude zamítnuta, případně rozhodnutí zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Šlajsová. isir.justi ce.cz (KSOS 31 INS 20203/2016)

Odvolací soud na základě zjištění, že v insolvenčním řízení Filipa anonymizovano vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 20203/2016 byla insolvenčním správcem dlužníka nejprve ustanovena společnost INKOS HK-Turnov v.o.s. a dne 17. 5. 2017 došlo usnesením č. j. KSOS 31 INS 20203/2016-B-16 ke změně insolvenčního správce, kdy uvedená společnost byla z funkce insolvenčního správce odvolána a novým insolvenčním správcem byl jmenován Ing. Ivo Schneiderka, dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno neoprávněnou osobou. Odvolaný insolvenční správce není účastníkem tohoto řízení a ve smyslu ustanovení § 201 o.s.ř. mu nesvědčí aktivní legitimace k podání odvolání. Podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. proto odvolací soud podané odvolání odmítl.

Odvolatelka tak nebyla v odvolacím řízení úspěšná, právo na náhradu nákladů odvolacího řízení jí tak nevzniklo a za situace, kdy dle obsahu spisu účastníkům řízení nevznikly prokazatelné náklady odvolacího řízení, proto odvolací soud rozhodl tak, jak je ve výroku o nákladech řízení uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné

Olomouc 9. ledna 2018

JUDr. Vladimíra Straková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Šlajsová.