16 VSOL 19/2018-50
č. j. 70 ICm 3644/2017 16 VSOL 19/2018-50 (KSBR 37 INS 8431/2017)

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Vladimíry Strakové a soudců JUDr. Marty Coufalové a JUDr. Roberta Grygy ve věci

žalobce: INSOLVENCE CZ, v.o.s., IČO 29355940 sídlem č.p. 309, 798 0 43 Ptení insolvenční správce dlužnice Ilony Strempekové, narozená 20. 12. 1979 zastoupená advokátem JUDr. Michalem Hudečkem sídlem Krapkova 38, 772 00 Olomouc proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 61860069 sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město

o neexistenci vykonatelných pohledávek

k odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 11. 2017, č. j. 70 ICm 3644/2017-38 (KSBR 37 INS 8431/2017)

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se v napadené části, to je ve výroku II., mění tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 8.228 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 2.178 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně zastavil řízení (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). Dle odůvodnění bylo řízení zastaveno proto, že odpadl předmět řízení, když přihláška pohledávek, jež jsou předmětem sporu, byla věřitelem vzata zpět. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení výslovně však pouze proti výroku II. o nákladech řízení podal žalobce včasné odvolání. Namítal, že žaloba byla podána zcela po právu a jen a pouze z důvodu na straně žalovaného, proti jehož neoprávněné pohledávce se musel žalobce jako insolvenční správce bránit popěrným úkonem a následně i soudní žalobou bylo řízení zastaveno. Zdůraznil, že žalovaný vzal částečně svou pohledávku, kterou přihlásil do insolvenčního řízení, zpět a to právě v rozsahu, který je shodný s předmětem incidenčního sporu, až po podání žaloby. Dle žalobce tak žalovaný zavinil, že musela být žaloba podána a že tak žalobci vznikly náklady řízení. Domáhal se změny napadeného výroku tak, že žalobci bude přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 8.228 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Šlajsová. isir.justi ce.cz (KSBR 37 INS 8431/2017)

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo to vše v mezích podaného odvolání, to je pouze z hlediska výroku o nákladech řízení (§ 206, § 212 a násl. o.s.ř.) a poté dospěl k závěru, že odvolání žalobce je důvodné.

Z obsahu předloženého spisu bylo zjištěno, že žalobou podanou u Krajského soudu v Brně dne 14. 8. 2017 se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Ilonou Strempekovou v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 37 INS 8431/2017 pohledávku ve výši 81.224 Kč, kterou přihlásil svou přihláškou dne 15. 5. 2017 jako pohledávku č. 1, dále pohledávku ve výši 54.022 Kč, kterou přihlásil stejnou přihláškou jako pohledávku č. 2 ani pohledávku ve výši 338.403 Kč, kterou stejnou přihláškou přihlásil jako pohledávku č. 3. Podáním ze dne 4. 9. 2017 žalovaný navrhoval zastavení řízení s poukazem na to, že v insolvenčním řízení vzal svou přihlášku zpět a to ohledně pohledávky č. 1 co do částky 81.224 Kč, pohledávky č. 2 co do částky 54.022 Kč a pohledávky č. 3 co do částky 338.403 Kč Usnesením ze dne 25. 9. 2017 č. j. KSBR 37 INS 8431/2017-P4-3 vzal insolvenční soud uvedené částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí. Nato soud prvního stupně rozhodl nyní napadeným usnesením.

Odvolací soud dospěl k závěru, že v dané věci bylo řízení zastaveno z důvodů na straně žalovaného. Žalobci je třeba přisvědčit, že žalobu podanou dne 14. 8. 2017 byl nucen podat, a nikterak nemohl ovlivnit pozdější rozhodnutí žalovaného vzít přihlášku pohledávky v popřeném rozsahu zpět. Z hlediska rozhodování o náhradě nákladů řízení bylo tak třeba aplikovat ustanovení § 146 odst. 2 věta první o.s.ř. a přiznat náhradu nákladů řízení žalobci. Náklady žalobce tvoří odměna advokáta dle vyhl. č. 177/1996 Sb. za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení a podání žaloby) po 3.100 Kč, dvakrát paušální náhrada hotových výloh po 300 Kč, DPH ve výši 1.428 Kč, což celkem činí 8.228 Kč.

Ze shora uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení změnil tak, jak je ve výroku uvedeno (§ 220 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

V odvolacím řízení byl žalobce úspěšný a má tak právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Ty tvoří odměna za jeden úkon právní služby dle vyhl. č. 177/1996 Sb. (§ 7 bod 4), jedenkrát paušální náhrada hotových výloh 300 Kč, což zvýšeno o 21% DPH činí 2.178 Kč.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 23. ledna 2018

JUDr. Vladimíra Straková v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Šlajsová.