16 Kss 8/2012-41

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Ivany Doubkové, Mgr. Vladimíra Hackla, JUDr. Michala Bartoně a JUDr. Tomáše Prokopce v neveřejném jednání dne 25. 4. 2013 v právní věci kárného žalobce: předseda Okresního soudu Praha-východ se sídlem Na Poříčí 20/1044, Praha 1, proti kárně obviněnému: JUDr. P. M., soudce Okresního soudu Praha-východ, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 23. 10. 2012, sp. zn. 40 Spr 1181/2012,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

[1.] Návrhem předsedy Okresního soudu Praha-východ ( kárný žalobce ) bylo zahájeno kárné řízení se soudcem stejného soudu JUDr. P. M. Tento návrh byl odůvodněn tím, že se kárně obviněný soudce dopustil nečinnosti v řízeních vedených pod sp. zn. 30 Nc 255/2008, sp. zn. 30 P 457/2010 a sp. zn. 30 P 32/2010.

[2.] Tím kárně obviněný soudce JUDr. M. podle názoru žalobce zaviněně porušil povinnosti soudce, čímž ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů, čímž spáchal kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

[3.] Dne 16. 4. 2013 (tedy poté, co soud nařídil v této věci jednání) obdržel kárný senát podání kárného žalobce, k němuž bylo připojeno oznámení JUDr. M. o vzdání se funkce soudce, adresované a doručené dne 12. 4. 2013 Kanceláři prezidenta republiky. Na žádost soudu Kancelář prezidenta republiky potvrdila, že oznámení JUDr. M. o vzdání se funkce soudce bylo Kanceláři prezidenta republiky skutečně doručeno dne 12. 4. 2013 a funkce soudce v souladu s ustanovením § 95 odst. 2 zákona o soudech a soudcích proto zanikne dne 31. 7. 2013.

[4.] Podle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Proto soud řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu