16 Kss 5/2013-39

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Milady Šámalové, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Tomáše Prokopce v neveřejném jednání dne 20. 6. 2013 v právní věci kárného žalobce: předsedkyně Okresního soudu Plzeň-sever se sídlem E. Beneše 1, Plzeň, proti kárně obviněnému: Mgr. L. M., soudce Okresního soudu Plzeň-sever, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 10. 5. 2013, sp. zn. 20 Spr 339/2013,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

[1.] Návrhem předsedkyně Okresního soudu Plzeň-sever ( kárný žalobce ) bylo zahájeno kárné řízení se soudcem stejného soudu Mgr. L. M. Tento návrh byl odůvodněn tím, že (I.) kárně obviněný soudce konal dne 13. 3. 2013 hlavní líčení jako předseda senátu ve zdravotně nezpůsobilém stavu, (II.) v blíže specifikovaných věcech postupoval nezákonným způsobem, případně rozhodl v rozporu s tím, co bylo předmětem řízení, a konečně (III.) rozhoduje výrazně nižší počet věcí než ostatní soudci. Tím Mgr. M. podle názoru kárného žalobce porušil povinnosti soudce, čímž se dopustil kárného provinění, a za to mu žalobce navrhl uložení kárného opatření podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích-odvolání z funkce soudce.

[2.] Dne 5. 6. 2013 obdržel kárný soud sdělení Kanceláře prezidenta republiky, z něhož plyne, že se Mgr. M. vzdal funkce soudce a toto oznámení bylo doručeno dne 3. 6. 2013. Funkce soudce v souladu s ustanovením § 95 odst. 2 zákona o soudech a soudcích proto zanikne dne 30. 9. 2013. Ze stejného důvodu vzal kárný žalobce svůj návrh dne 18. 6. 2013 zpět.

[3.] Podle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Podle písm. a) stejného zákonného ustanovení senát řízení zastaví, byl-li návrh vzat zpět. Proto soud řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu