16 Kss 4/2012-20

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Tomáše Prokopce v neveřejném jednání dne 6. 9. 2012 v právní věci kárné žalobkyně: předsedkyně Nejvyššího soudu, proti kárně obviněné: JUDr. Z. D., předsedkyně Okresního soudu v Liberci, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 10. 4. 2012, č. j. S 510/2009,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

[1.] Návrhem předsedkyně Nejvyššího soudu ( kárná žalobkyně ), doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 4. 2012, bylo zahájeno kárné řízení s předsedkyní Okresního soudu v Liberci JUDr. Z. D. Tento návrh byl odůvodněn tím, že JUDr. D. poté, co jí byl předsedkyní Nejvyššího soudu postoupen podnět Spolku na podporu nezávislé justice Šalamoun k zahájení kárného řízení proti soudci Mgr. R. S. pro jeho nevhodné chování při hlavním líčení konaném dne 29. 11. 2011 ve věci vedené pod sp. zn. 6 T 165/2011, tento podnět řádně neprošetřila a snažila se provinění jmenovaného soudce ve svém vyjádření ze dne 18. 1. 2012 zakrýt a bagatelizovat tím, že v rozporu se skutečností zjevnou ze zvukového záznamu z hlavního líčení uvedla, že ze zvukového záznamu je zřejmé, že soudce nekřičel ani na jednání obžalované nereagoval neadekvátně , a že ze zvukového záznamu je dále patrno, že soudce reagoval zcela klidně, bez doprovodných emočních poznámek . To vše za situace, kdy Mgr. S. již byla za nevhodné chování při jednání soudu udělena dne 25. 10. 2010 výtka, přičemž teprve poté, co byla předsedkyní Nejvyššího soudu vyzvána k vysvětlení předeslaného rozporu a k vyjádření se ke slučitelnosti jejího postupu s povinnostmi předsedkyně soudu, začala JUDr. D. konat tak, že dne 2. 3. 2012 uložila Mgr. S. výtku podle § 88a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Tím zaviněně porušila povinnosti spojené s funkcí předsedkyně soudu podle § 87 odst. 2 cit. zákona a za to kárná žalobkyně navrhla uložení kárného opatření podle § 87 odst. 2 písm. b) cit. zákona, tzn. odnětí zvýšení platového koeficientu za výkon funkce předsedy soudu na dobu 3 měsíců. [2.] Dne 20. 7. 2012 obdržel kárný soud (v reakci na žádost o zapůjčení spisového materiálu a na informaci o zahájení řízení a poučení jeho účastníků) sdělení Mgr. Taťjany Bernátkové, pověřené předsedkyně Okresního soudu v Liberci, z něhož plyne, že kárně obviněná JUDr. D. odešla do starobního důchodu, když předtím rezignovala na funkci předsedkyně soudu i soudkyně a tato funkce jí zanikla dne 30. 6. 2012. [3.] Podle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, zanikla-li soudci nebo předsedovi soudu jeho funkce. Protože funkce předsedkyně soudu i soudkyně kárně obviněné zanikly, soud řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. září 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu