16 Icm 2270/2011
Číslo jednací: 16 Icm 2270/2011-88 Sp. zn.: KSOL 16 INS 8341/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem ve věci žalobce: JUDr. Lenka Vidovičová, advokátka se sídlem Zámečnická 3a, 772 00 Olomouc, insolvenční správkyně dlužníka Ivo Klementa, trvale bytem Cihelna 386, 783 00 Velký Týnec, proti žalovanému: Barbora Palinková, r. č: 775410/5579, Cihelna 386, 783 72 Velký Týnec, zast.: Mgr. Monika Zatloukalová, Veleslavínova 7, 779 00 Olomouc, o určení neúčinnosti právního úkonu, pro uznání,

takto:

I. U r č u j e s e, že darovací smlouva ze dne 31. 8. 2010 sepsaná ve formě notářského zápisu N 322/2010, NZ 245/2010 JUDr. Janou Elšíkovou, notářkou v Olomouci, na základě které dlužník Ivo Klement, r. č. 671021/0815, daroval žalované ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 v zhledem k celku, a to k budově č.p. 386 v části obce Velký Týnec, postavené na pozemku parcela č. 690, k pozemku parcela č. 690, k pozemku parcela č. 680 a k pozemku parcela č. 681, vše v katastrálním území Velký Týnec, je právně neúčinný úkon, a to vůči všem věřitelům, kteří v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, pod. sp. zn. KSOL 16 INS 8341/2011, uplatňují svá práva vůči dlužníkovi Ivo Klementovi.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobu doručenou soudu den 22. 8. 2011 se žalobkyně domáhala určení neúčinnosti darovací smlouvy z dne 31. 8. 2010 na základě které dlužník Ivo Klement daroval žalované Barboře Palinkové ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 a v katastrálním území Velký Týnec.

Žalovaná podáním ze dne 24. 7. 2012 uznala nárok žalobkyně a navrhla, aby soud rozhodnul tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku pro uznání.

Strany sporu navrhly, aby soud o věci rozhodl bez nařízení ústního jednání.

Soud rozhodl o věci bez nařízení jednání v ustanovení 115a o.s.ř. s tím, že rozsudkem pro uznání bylo rozhodnuto z důvodu, že výše uvedená uzavřená darovací smlouva z 31. 8. 2010 je právním úkonem bez přiměřeného proti plnění, což je v rozporu ust. § 240 insolvenčního zákona, dlužník uzavřel výše uvedenou darovací smlouvu se svou sestrou tedy s osobou blízkou, a tato skutečnost zakládá vyvratitelnou domněku, že dlužník byl v danou dobu v úpadku. Protože výše uvedeným podáním žalovaná nárok žalobce v celém rozsahu uznala, insolvenční soud ve věci rozhodnul rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 1 o.s.ř.).

Vzhledem k tomu, že účastníci nežádali náklady řízení, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozsudku, pro uznání.

Poučení: Proti tomuto rozsudku j e právo odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení jeho opisu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Odvolacím důvodem mohou být jen vady uvedené v § 205 odst. 2a o.s.ř., a skutečnosti nebo důkazy jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a o.s.ř.).

V Olomouci dne 13. 12. 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v. r. Alena Veselá, DiS. samosoudce