16 ICm 771/2015
Číslo jednací: 16 ICm 771/2015-30 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 16 INS 3618/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem ve věci žalobce: JUDr. Aleš Vídenský, IČO 66220548, Adamusova 993/1, 702 00, Ostrava-Hrabůvka, insolvenční správce dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní náměstí 78/16, Šternberk, zastoupeného JUDr. Kateřinou Martínkovou, advokátkou se sídlem Sokolská třída 22, 702 00, Ostrava, proti žalovaným: 1) Jana Bobková, Babice 17, 785 01, Babice, a 2) Stanislav Bobek, Babice 17, 785 01, Babice, o popření vykonatelné pohledávky,

takto:

I. U r č u j e s e , že pohledávka žalovaných č. 1) a č. 2) uplatněná přihláškou č. P1 v insolvenčním řízení dlužníka Lukáše anonymizovano , r anonymizovano , bytem Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, vedeném u Krajského soudu v Ostravě -pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 3618/2013, jako pohledávka č. 2 ve výši 42.306,10 Kč z důvodu neuhrazených nákladů nalézacího řízení vedeného u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 26 C 271/2006, n e n í po právu. isir.justi ce.cz

II. Žalovaní j s o u p o v i n n i společně a nerozdílně zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 9 600,41 Kč k rukám JUDr. Aleše Vídenského, advokáta, se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 22, do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu se žalobce domáhal, aby soud určil, že vykonatelná pohledávka č. 2 žalovaných Jany Bobkové a Stanislava Bobka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Lukáše anonymizovano pod sp.zn. KSOL 16 INS 3618/2013 z důvodu neuhrazených nákladů nalézacího řízení vedeného u Okresního soudu v Olomouci pod výše uvedenou spisovou značkou. Tuto pohledávku přihlásili jako vykonatelnou. Částka 42.306,10 Kč představuje neuhrazené náklady nalézacího řízení dle výroku II. uvedeného rozsudku, přičemž měly být uhrazeny k rukám právního zástupce žalovaných JUDr. Leoše Viktorina, advokáta se sídlem Riegrova 376/12, Olomouc. Protože dlužník dobrovolně nesplnil povinnost k náhradě nákladů uloženou mu uvedeným rozsudkem, došlo k zahájení exekučního řízení na základě exekučního příkazu, č.j. 122 Ex 266/07-20, a usnesením Okresního soudu v Olomouci byl provedením exekuce pověřen soudní exekutor Mgr. David Chaloupka. Ten rozhodl o provedení exekuce srážkami ze mzdy u dlužníkova zaměstnavatele. Zahájeným insolvenčním řízením insolvenční správce požádal žalované o poskytnutí součinnosti ohledně vymoženého plnění v rámci uvedeného exekučního řízení, avšak tito na jeho výzvu nereagovali, proto požádal o součinnost soudního exekutora Mgr. Davida Chaloupku, který sdělil, že vymohl částku v celkové výši 70.373 Kč, kdy částku 52.420 Kč zaslal na účet právního zástupce žalovaných JUDr. Leoše Viktorina a zbývající vymoženou částku 17.953 Kč si ponechal na úhradu nákladů exekučního řízení. Insolvenční správce též požádal o součinnost právního zástupce žalovaných JUDr. Leoše Viktorina, který sdělil, že vymoženou částku 52.420 Kč, kterou převzal uvedeného soudního exekutora, rozvrhl tak, že částku 42.306,10 Kč, tedy částku, jíž odpovídá přihlášená pohledávka žalovaných č. 2 do insolvenčního řízení, započetl na náhradu nákladů nalézacího řízení v souladu s výrokem II. rozsudku Okresního soudu v Olomouci, č.j. 26 C 271/2016-13, ze dne 8.12.2006, a zbylou částku ve výši 10.113,90 Kč si započetl jako částečnou úhradu nákladů právního zastoupení žalovaných v exekučním řízení. Pohledávka žalovaných přihlášená do insolvenčního řízení podle žalobce tedy zanikla z důvodu jejího uhrazení v rámci exekučního řízení, a to již před zahájením insolvenčního řízení.

Žalovaná 1) nárok uplatněný v celém rozsahu uznala podáním ze dne 21.3.2016, její zástupce u jednání soudu dne 15.9.2016 k věci dále uvedl, že se žalovaná 1) o zániku pohledávky nedozvěděla, neboť právní zástupce JUDr. Leoš Viktorin informoval o těchto skutečnostech a úkonech pouze žalovaného 2) a žalovaný 2) žalované 1) nedal souhlas ke zpětvzetí přihlášky pohledávky, k čemuž byla vyzvána insolvenčním soudem.

Žalovaný 2) podal vyjádření k žalobě u jednání dne 15.9.2016, v němž uvedl, že se k věci odmítá, resp. nemůže vyjádřit, neboť žalovaná 1) mu vzala veškeré účetnictví a doklady k projednávané věci, nemůže tedy vědět, zda peněžní toky, jak jsou uvedeny v žalobě a jak jsou navrhovány důkazy, zda proběhly či nikoliv. Žalovaná 1) vše připravovala, tj. nalézací i exekuční řízení, s advokátem JUDr. Viktorinem i s exekutorem Mgr. Davidem Chaloupkou, jestliže měl žalovaný 2) nějaké listiny k věci, vždy je předával žalované 1).

Z usnesení o úpadku, č.j. KSOL 16 INS 3618/2013-A27, ze dne 17.6.2014 soud zjistil, že:

-byl zjištěn úpadek dlužníka Lukáše anonymizovano , byl ustanoven insolvenční správce JUDr. Aleš Vídenský, soud povolil řešení úpadku oddlužením, -věřitelé byli poučeni, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

Z přihlášky pohledávky žalovaných ze dne 29.4.2013 soud zjistil, že:

-byla přihlášena pohledávka č. 1 ve výši 157.659 Kč z titulu bezdůvodného obohacení za užívání nebytových prostor, -byla přihlášena pohledávka č. 2 ve výši 42.306,10 Kč dle rozsudku Okresního soudu v Olomouci, č.j. 26 C 271/2006, ze dne 8.12.2006, s právní mocí dne 7.1.2007, která je tedy vykonatelná.

Z rozsudku Okresního soudu v Olomouci, č.j. 26 C 271/2006-13, ze dne 8.12.2006, který je pravomocný od 9.1.2007, soud zjistil, že:

-rozhodnuto bylo rozsudkem pro uznání, kdy žalovaný byl povinen zaplatit žalobcům částku 100.000 Kč s úrokem z prodlení, -žalovaný byl dle výroku II. rozsudku povinen zaplatit žalobcům na náhradě nákladů řízení částku ve výši 42.306,10 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobců JUDr. Leoše Viktorina, -žalobci ve sporu byli Stanislav Bobek a Jana Bobková, tedy žalovaní 1) a 2) v tomto incidenčním sporu, a žalovaným byl Lukáš Kryl, tedy insolvenční dlužník.

Z exekučního příkazu, č.j. 122 Ex 266/07-20, vydaného soudním exekutorem Mgr. Davidem Chaloupkou ohledně pohledávky oprávněných Stanislava Bobka a Jany Bobkové proti povinnému Lukáši Krylovi soud zjistil, že:

-soudní exekutor rozhodl o provedení exekuce srážkou ze mzdy u povinného plátce Adam, s.r.o. -uložil plátci mzdy, aby vyplatil z částky mzdy povinného v rozsahu vymáhané pohledávky a jeho příslušenství na účet soudního exekutora.

Z upraveného seznamu přihlášených pohledávek věřitelů Jany Bobkové a Stanislava Bobka soud zjistil, že:

-insolvenční správce JUDr. Aleš Vídenský přihlášenou pohledávku věřitelů Jany Bobkové a Stanislava Bobka ve výši 157.659 Kč uznal, -nezajištěnou pohledávku v celkové výši 42.306,10 Kč vykonatelnou z důvodu rozsudku Okresního soudu v Olomouci, č.j. 26 C 271/2006-13, ze dne 8.12.2006, které nabylo právní moci dne 9.1.2007, z titulu neuhrazených nákladů nalézacího řízení popřel co do pravosti v celém rozsahu, neboť pohledávka zanikla z důvodu úhrady pohledávky dlužníkem v rámci exekučního řízení.

Ze zápisu o zvláštním přezkumném jednání ze dne 29.1.2015 soud zjistil, že na tomto zvláštním přezkumném jednání byla částečně popřena přihlášená pohledávka č. P1, tedy věřitelů Jany a Stanislava Bobkových.

Ze sdělení v exekučním řízení, sp.zn. 122 Ex 266/07, ze dne 14.11.2014, Exekutorského úřadu Kroměříž, Mgr. Davida Chaloupky, soudního exekutora, soud zjistil, že:

-exekutor zaslal insolvenčnímu správci rozpis úhrad vymoženého plnění ve věci oprávněných Stanislava Bobka a Jany Bobkové proti povinnému Lukáši Krylovi, -exekutor sdělil insolvenčnímu správci sdělil, že veškeré platby byly zaslány na účet právního zástupce oprávněných JUDr. Leoše Viktorina s tím, že informace, na jakou část pohledávky oprávněného bylo vymožené plnění započteno, soudní exekutor nemá, -zbývající vymožená částka 17.953 Kč byla ponechána na účtu soudního exekutora 17.953 Kč byla ponechána na účtu soudního exekutora na náklady exekučního řízení.

Z emailové komunikace JUDr. Leoše Viktorina, advokáta, ze dne 3.12.2014 zaslané a doručené insolvenčnímu správci soud zjistil, že převzal jako právní zástupce oprávněných od soudního exekutora Mgr. Davida Chaloupky částku 52.420 Kč a toto finanční plnění si započetl tak, že 42.306,10 Kč si zaúčtoval jako náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně v souladu s rozsudkem Okresního soudu v Olomouci, č.j. 26 C 271/2006-13, ze dne 8.12.2006 a zbytek, tedy částku 10.113,90 Kč si započetl jako částečnou úhradu nákladů na zastoupení v exekučním řízení.

Podle § 559 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964, účinného do 31.12.2013, splněním dluh zanikne.

Insolvenční soud na základě provedeného dokazování vyhověl v celém rozsahu podané žalobě a určil, že pohledávka žalovaných 1) a 2) v insolvenčním řízení Lukáše anonymizovano vedeného pod sp.zn. KSOL 16 INS 3618/2013 u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, jakožto pohledávka č. 2 ve výši 42.306,10 Kč z důvodu neuhrazených nákladů nalézacího řízení vedeného u Okresního soudu v Olomouci, sp.zn. 26 C 271/2006, není po právu.

Insolvenční soud má dokazováním za zcela prokázané skutečnosti, které uvedl žalobce v podané žalobě. Provedeným dokazováním je tak prokázáno, že žalovaní přihlásili do insolvenčního řízení v rámci přihlášené pohledávky P1 též pohledávku č. 2 ve výše uvedené částce a z výše uvedeného důvodu, ačkoliv tato částka byla již uhrazena soudním exekutorem Mgr. Davidem Chaloupkou do rukou právního zástupce žalovaných JUDr. Leoše Viktorina. Jak vyplynulo z provedených důkazů, insolvenční správce správně přihlášenou pohledávku žalovaných v celém rozsahu popřel z důvodu úhrady v exekučním řízení.

Po právní stránce soud posoudil věc podle § 559 odst. 1 občanského zákoníku účinného do 31.12.2013, když bylo základní právní ustanovení týkající se zániku závazku jeho splnění. V souvislosti se splněním dluhu v exekučním řízení insolvenční soud odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.1.2006, sp.zn. 26 Co 504/2005, který byl zveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č.

R66/2007. Toto rozhodnutí dopadá na problematiku projednávanou v tomto incidenčním sporu, kdy soud uzavřel, že platba exekutorovi provedená v rámci nařízené exekuce je plněním vymáhané pohledávky, neboť exekutor přijímá plnění jako osoba oprávněná plnění jménem věřitele přijmout. Uvedené má ten následek, že zaplacením dluhu dlužníkem na účet exekutora dluh dlužníka vůči věřiteli zaniká a že případné prodlení exekutora s předáním vymožené částky oprávněnému je věcí vnitřního vztahu mezi nimi (tj. mezi exekutorem a oprávněným), nemůže však jít jakkoliv k tíži povinného, který dluh splnil. Tuto judikaturu Nejvyšší soud ČR dále aplikoval např. ve věcech sp.zn. 32 Cdo 3594/2007 nebo sp.zn. 20 Cdo 4267/2007.

Jestliže tedy insolvenční správce popřel u přezkumného jednání přihlášenou pohledávku č. 2 ve výši 42.306,10 Kč věřitelů Jany a Stanislava Bobkových, kteří v tomto incidenčním sporu vystupují jako žalovaní, učinil tak správně, neboť tato pohledávka není po právu z důvodu zániku závazku v exekučním řízení, k němuž došlo ještě před zahájením insolvenčního řízení.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovaným, kteří jsou povinni mu uhradit náklady řízení společně a nerozdílně, podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., a to tarifní hodnotu podle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 vyhlášky ve výši 3.100 Kč, dále úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a), písm. d), písm. g) a § 13 odst. 3 vyhlášky, tedy 3x 300 Kč, což celkem představuje 7.100 Kč + 21% DPH, tedy 8.591 Kč. Žalovaní jsou dále povinni zaplatit žalobci úhradu cestovného k jednání z Ostravy do Olomouce a zpět ve výši 1 372,41 Kč, tj. 200 km os. automobilem Škoda Fabia se spotřebou 6,3 l /100 km benzinu Natural 95 s cenou pohonné hmoty 29,70 Kč, základní náhrada na 1 km je ve výši 3,80 Kč. Celkem náklady řízení žalobce činí částku 9 600,41 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 15.09.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r Vlasta Zezulová samosoudce