16 ICm 3807/2012
Jednací číslo: 16 ICm 3807/2012-42 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 16 INS 10119/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: UNILEASING a.s., IČ 25205552, se sídlem Randova 214, 339 01, Klatovy, zastoupeného Mgr. Jakubem Steidlem, advokátem se sídlem Randova 204, 339 01, Klatovy, proti žalovaným: 1) Ing. Jiří Kocvrlich, IČ 42965161, Svisle 2198/18, 750 11, Přerov 2, insolvenční správce dlužníka Ing. Marka anonymizovano , anonymizovano , bytem Hromůvka 1886, 753 01, Hranice na Moravě, 2) Ing. Marek anonymizovano , anonymizovano , bytem Dr. Jánského 2096, Černošice, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Určuje s e , že pohledávky žalobce jako insolvenčního věřitele č. 8, uplatněné v rámci insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočkou v Olomouci, pod spisovou značkou KSOL 16 INS 10119/2011 na majetek dlužníka Ing. Marek anonymizovano , anonymizovano , bytem Hranice na Moravě, Hromůvka 1886, PSČ 753 01, ve výši 180.642 Kč, 362.221 Kč, 361.221 Kč a 361.221 Kč z titulu porušení podmínek tří leasingových smluv č. 290881, 290882 a 290883, uzavřených mezi žalobcem a spol.

ON-TRACK s.r.o., IČ 49610724, se sídlem Hranice, Skelný kopec 1637, a dále ve směnečném rukojemství dlužníka za směnky obsahující tyto pohledávky, jsou pohledávkami pravými a řádně přihlášenými do uvedeného insolvenčního řízení.

II. Žalobce a žalovaný 1) n e m a j í navzájem právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 11.800 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám Mgr. Jakuba Steidla, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 27.12.2012 u příslušného soudu žalobu, dle které se domáhal určení pravosti přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení tak, jak specifikoval v žalobním petitu. Žalobce uvedl, že do insolvenčního řízení jako věřitel č. 8 přihlásil své pohledávky za dlužníkem mající původ v porušení podmínek tří leasingových smluv č. 290881, 290882 a 290883 uzavřených mezi žalobcem a společností ON-TRACK s.r.o. Pohledávka č. 1 sestávala z dlužných leasingových splátek a dlužných smluvních úroků ze všech tří leasingových smluv ve výši 795.072 Kč a příslušenství 180.642 Kč. Pohledávka byla přiznána pravomocným a vykonatelným směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni, č.j. 49 Cm 354/2010-13, právní moc 22.06.2011 a vykonatelnost 22.06.2011, a to včetně příslušenství pohledávky, které věřitel ke dni 26.09.2012 vyčíslil ve výši 180.642 Kč. Pohledávka č. 2 ve výši 361.221 Kč odpovídá smluvní pokutě za porušení smluvních podmínek z leasingové smlouvy č. 290881, pohledávka č. 3 ve výši 361.221 Kč odpovídá smluvní pokutě za porušení smluvních podmínek z leasingové smlouvy č. 290882 a pohledávka č. 4. ve výši 361.221 Kč odpovídá smluvní pokutě za porušení smluvních podmínek z leasingové smlouvy č. 290883, když všechny tři pohledávky jsou vypočteny na základě čl. IX písm. d) všeobecných obchodních podmínek a byly řádně vyfakturovány. Žalovaní při přezkumném jednání konaném dne 04.12.2012 popřeli všechny 4 pohledávky, a to bez zjevně zjistitelného důvodu. Pouze ve vyrozumění o popření přihlášené pohledávky ze dne 18.12.2012, které bylo doručeno místopředsedovi představenstva žalobce dne 19.12.2012, bylo uvedeno, že pohledávka byla insolvenčním správcem i dlužníkem popřena co do plné výše pohledávek č. 2, č. 3 a č. 4 a co do výše 180.642 Kč z pohledávky č. 1, když tuto část pohledávky žalovaní označují jako nevykonatelnou. Jako důvod popření bylo uvedeno tvrzení dlužníka, že mu nebyly předloženy směnky k proplacení a neměl tedy možnost ověřit si jejich formální náležitosti. Dále bylo tvrzeno, že dlužník jako fyzická osoba neporušoval podmínky z leasingových smluv a namítal, že směnky byly předloženy v kopiích. Žalobce poukazuje na skutečnost, že směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Plzni nabyl právní moci a je vykonatelný celý, tedy včetně příslušenství. Z vyrozumění o popření pohledávek není zřejmé, z čeho dlužník dovozuje, že směnečný platební rozkaz je vykonatelný jen v části směnečné sumy a v ostatních částech nikoliv. Podle žalobce se tak jedná o účelové popření pohledávky, když z předložených důkazů je zřejmé, že pohledávka je vykonatelná a jako takovou ji označil i ve své přihlášce. Pokud jde o pohledávky č. 2, č. 3 a č. 4, tyto mají původ ve směnečném rukojemství dlužníka za závazky společnosti

ICM R

ON-TRACK s.r.o., když toto rukojemství-aval bylo založeno dlužníkovým podpisem na směnce vystavené jeho společnosti. Z toho je zřejmé, že on sám nemusel porušovat podmínky leasingových smluv, tyto porušovala společnost ON-TRACK s.r.o., ale za její závazky dlužník odpovídá jako avalista, tedy obdobně jako ručitel. Dle zákona č. 191/50 Sb. je pak zřejmé, že nepředložení směnky k proplacení nemá za následek neplatnost směnečného nároku a dále že avalista může namítat jen co do vztahu vůči výstavci a že dokonce závazek avalisty může být platný i v případě neplatnosti závazku výstavce (§ 32 odst. 2). Dle žalobce pokud je závazek ze směnky nezpochybnitelný, nebylo podle žalobce potřeba přikládat k přihlášce originál směnky jako reakci na tvrzení dlužníka, které žalobci nemohlo být známo před přezkumným jednáním ve věci. Pro jistotu žalobce přikládá originály směnek odpovídajících pohledávkám č. 2, č. 3 a č. 4.

K žalobě se žalovaný 1) a žalovaný 2) nevyjádřili.

Soud rozhodl ve věci podle § 115a o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 161 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili.

Soud zjistil:

Z přihlášky pohledávky, že tato byla doručena příslušnému soudu dne 12.10.2012. Celková výše přihlášených pohledávek činila 2.059.377 Kč. Pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 795.072 Kč dle směnečného platebního rozkazu č.j. 49 Cm 354/2010-13 jako vykonatelná a dále sestávala z úroku z prodlení, směnečné odměny a nákladů řízení v celkové výši 180.642 Kč. Pohledávka č. 1 byla tedy přihlášena jako vykonatelná pro částku 975.714 Kč. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 361.221 Kč, stejně jako pohledávka č. 3 a pohledávka č. 4 s tím, že důvodem vzniku těchto pohledávek bylo uvedeno-aval dlužníka za směnku společnosti ON-TRACK s.r.o. vystavenou dne 30.11.2009 v Praze znějící na částku 361.221 Kč a splatnou dne 10.05.2011 v Klatovech. Směnka byla vystavena jako zajišťovací instrument za závazky společnosti ON-TRACK s.r.o. z leasingové smlouvy, u pohledávky č. 2 z leasingové smlouvy č. 290881, u pohledávky č. 3 z leasingové smlouvy č. 290882 a u pohledávky č. 4 z leasingové smlouvy č. 290883 s tím, že věřitel vyúčtoval smluvní pokutu dle čl. IX písm. d) všeobecných obchodních podmínek.

Směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni ze dne 08.11.2010, č.j. 49 Cm 354/2010-13, že ve věci žalobce proti žalovaným 1) ON-TRACK s.r.o. a 2) Ing. Marek anonymizovano byl vydán směnečný platební rozkaz, kdy soud uložil žalovaným zaplatit žalobci společně a nerozdílně směnečný peníz ve výši 795.072 Kč, dále 6% úrok z této částky od 21.10.2010 do zaplacení, dále směnečnou odměnu ve výši 2.650 Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 85.720 Kč právnímu zástupci žalobce.

Smlouvou o finančním leasingu č. 290881, č. 290882 a č. 290883, že tyto byly uzavřeny mezi žalobcem jako pronajímatelem a společností ON-TRACK s.r.o jako nájemcem dne 29.11.2009. V čl. IX písm. d) všeobecných obchodních podmínek, které jsou součástí všech tří smluv, bylo ujednáno, že naplní-li nájemce některý výpovědní důvod pro výpověď této smlouvy ze strany pronajímatele, má pronajímatel právo na místo odškodnění po nájemci požadovat a nájemce je pak v takovém případě povinen pronajímateli bezodkladně zaplatit smluvní pokutu určenou jako součet všech splátek nájemného předepsaných leasingovou

ICM R smlouvou a splátkovým kalendářem a konečné prodejní ceny předmětu leasingu s odečtením nájemcem již zaplacených splátek nájemného. Tato smluvní pokuta je oběma stranami označená jako přiměřená a správná a hradí se bez ohledu na zavinění. U všech tří leasingových smluv byl uzavřen splátkový kalendář na úhradu celkem 845.852 Kč. Dále žalobce doložil výpověď leasingové smlouvy č. 290881, č. 290882 a č. 290883 ze dne 26.07.2010, kdy vypověděl nájemci leasingovou smlouvu podle č. X bod 1 všeobecných podmínek. Fakturou č. 6629088117 ze dne 25.03.2011 bylo zjištěno, že žalobce vyfakturoval v souvislosti s porušením povinností vyplývajících z leasingové smlouvy č. 290881 společnosti ON-TRACK s.r.o v souladu s čl. IX písm. d) všeobecných podmínek smluvní pokutu ve výši 361.221 Kč. Fakturou č. 6629088218 ze dne 25.03.2011 bylo zjištěno, že ze stejných důvodů vyfakturoval žalobce společnosti ON-TRACK s.r.o smluvní pokutu z důvodu porušení povinností z leasingové smlouvy č. 290882 smluvní pokutu ve výši 361.221 Kč. Fakturou č. 6629088319 ze dne 25.03.2011 bylo zjištěno, že žalobce vyfakturoval společnosti ON-TRACK s.r.o smluvní pokutu z důvodu porušení povinností z leasingové smlouvy č. 290883 ve výši 361.221 Kč. Dále žalobce doložil do spisu ověřené kopie směnek vystavených pod č. 290881/2, dále č. 290882/2 a č. 290883/2, všechny tři směnky pak shodného znění vystavené bez protestu společnosti ON-TRACK s.r.o. jednatelem Ing. Markem anonymizovano s podpisem výstavce, místo vystavení Praha dne 30.11.2009, místo placení Klatovy s tím, že za tuto směnku vlastní se výstavce zavázal zaplatit žalobci do 10.05.2011 částku 361.221 Kč splatnou u Komerční banky, a.s., pobočka Klatovy. Na každé směnce je uvedeno per aval Ing. Marek anonymizovano , Hromůvka 1886, Hranice, anonymizovano .

Seznamem přihlášených pohledávek bylo zjištěno, že přezkumné jednání se konalo dne 04.12.2012. Pohledávka žalobce jako věřitele č. 8 v celkové výši 2.059.377 Kč byla popřena v plné výši. Dlužník popřel pravost i výši celkové pohledávky z důvodu jako správce, přičemž insolvenční správce uvedl, že dlužník jako fyzická osoba neporušil ujednané podmínky z leasingových smluv, ty uzavřela společnost ON-TRACK s.r.o. Dále dlužník tvrdí, že směnky mu nebyly předloženy k proplacení a neměl možnost ověřit si jejich formální náležitosti.

Vyrozuměním o popření přihlášené pohledávky na přezkumném řízení ze dne 18.12.2012, že insolvenční správce toto adresoval Ing. Luboš Nový, Neumannova 897, Klatovy, č. přihlášky 8, věřitel UNILEASING a.s. Tímto vyrozuměním v souladu s ustanovením § 197 insolvenčního zákona bylo věřiteli sděleno, že pohledávka v celkové výši 2.059.377 Kč věřitele řádně přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Marka anonymizovano byla na přezkumném řízení insolvenčním správcem i dlužníkem popřena, a to tak, že byla popřena nevykonatelná část pohledávky P1, část ve výši 180.642 Kč a pohledávka P2, P3 a P4 každá ve výši 361.221 Kč. Jako důvod popření zde bylo uvedeno, že dlužník namítá, že mu nebyly předloženy směnky k proplacení, neměl možnost ověřit si jejich formální náležitosti. Dále dlužník uvedl, že jako fyzická osoba neporušoval podmínky uvedené v leasingové smlouvě, tu uzavřela společnost ON-TRACK s.r.o., směnky byly předloženy v kopiích. Insolvenční správce z opatrnosti učinil popěrný úkon co do pravosti a výše pohledávky. Dále toto vyrozumění obsahuje poučení podle § 198 insolvenčního zákona.

Po skutkové stránce je možné uzavřít, že žalovaný 2) jako jednatel společnosti ON-TRACK s.r.o. uzavřel s žalobcem tři leasingové smlouvy, na základě kterých žalobce jako pronajímatel plnil a společnost žalovaného 2) jako nájemce se zavázala k povinnostem z těchto leasingových smluv vyplývajícím. Součástí leasingových smluv byly i všeobecné

ICM R podmínky žalobce pro finanční leasing strojů, zejména obsahující ujednání pod čl. IX písm. d) upravující podmínky, za nichž žalobce může požadovat smluvní pokutu. Vzhledem k tomu, že společnost žalovaného 2) neplnila podmínky, došlo k vypovězení všech tří leasingových smluv. Žalobci tak vznikl nárok na úhradu dlužných leasingových splátek a dlužných smluvních úroků z prodlení ze všech tří leasingových smluv ve výši 795.072 Kč a dále nárok na příslušenství pohledávky sestávající z úroku z prodlení ve výši 6 % z částky 795.072 Kč od 21.10.2010 do 26.09.2012, dále na směnečnou odměnu a náhradu řízení zahrnující zaplacený soudní poplatek a právní zastoupení, celkem tedy příslušenství ve výši 180.642 Kč. O tomto nároku žalobce bylo rozhodnuto pravomocným a vykonatelným směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni, č.j. 49 Cm 354/2010-13, který nabyl právní moci 22.06.2011 a stal se téhož dne, tedy 22.06.2011, vykonatelným, a to včetně příslušenství pohledávky, kterou žalobce ke dni 26.09.2012 vyčíslil ve výši 180.642 Kč (tato pohledávka byla uplatněna jako příslušenství pohledávky č. 1). Dále žalobci vznikl v souladu s čl. IX písm. d) všeobecných obchodních podmínek z titulu porušení každé z leasingových smluv nárok na úhradu 361.221 Kč odpovídající smluvní pokutě za porušení smluvních podmínek z leasingových smluv (pohledávka č. 2, č. 3 a č. 4). Pokud jde o nárok na úhradu smluvních pokut, tento byl ze strany žalobce řádně odůvodněn a vůči žalovanému 2) jako jednateli a statutárnímu zástupci společnosti ON-TRACK s.r.o. byl uplatněn na základě žalobcem doložených originálů směnek vystavených v Praze dne 30.11.2009, místo placení Klatovy s tím, že za každou tuto vlastní směnku zaplatí aval do 10.05.2011 částku 361.221 Kč. Tyto směnky byly vystaveny žalovaným 2) jako avalem bez protestu. Jednalo se o tři směnky č. 290881/2, č. 290882/2 a č. 290883/2, každá na shodnou částku a shodného znění. Žalobce uplatnil přihláškou pohledávky doručenou dne 12.10.2012 v insolvenčním řízení žalovaného 2) výše uvedené pohledávky, přičemž pohledávky žalobce byly žalovanými 1) a 2) na přezkumném jednání, které se konalo dne 04.12.2012, popřeny. Jak vyplynulo z vyrozumění o popření pohledávek žalobce ze strany insolvenčního správce a dlužníka, bylo pouze tvrzeno, že tito popírají část pohledávky č. 1 ve výši 180.642 Kč jako nevykonatelnou, a pokud jde o pohledávky P2, P3 a P4, pak dlužník namítal, že mu nebyly předloženy směnky k proplacení, neměl možnost ověřit si jejich formální náležitosti a dále že jako fyzická osoba neporušoval podmínky uvedené v leasingových smlouvách, když tyto uzavřela společnost ON-TRACK s.r.o. Následně žalobce podal u příslušného Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, dne 27.12.2012 žalobu o určení pravosti pohledávky dle § 198 insolvenčního zákona.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, je pod sp.zn. 16 INS 10119/2011 vedeno insolvenční řízení dlužníka, že insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven žalovaný 1) a že pohledávky žalobce byly popřeny jak insolvenčním správcem, tak i dlužníkem.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení její včasnosti a dále okruhu účastníků. Jak bylo prokázáno, přezkumné jednání, na kterém byla popřena částečně pohledávka č. 1 a dále pohledávka č. 2, č. 3 a č. 4, se konalo dne 04.12.2012. Žaloba byla podána u příslušného Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, dne 27.12.2012, tedy včas (§ 199 odst. 1 insolvenčního zákona). Žaloba byla podána správně proti insolvenčnímu správci i proti dlužníkovi, kteří pohledávky žalobce popřeli.

Pokud jde o popření části pohledávky č. 1 ve výši 180.642 Kč, pak soud dovozuje, že tento popěrný úkon je nedůvodný. Žalovaní při popěrném úkonu pouze obecně uvedli, že tuto

ICM R

část pohledávky popírají jako nevykonatelnou. Z popěrného úkonu žalovaných nelze tedy dovodit žádné další relevantní argumenty pro popěrný úkon. Je třeba zdůraznit, že pohledávka č. 1, pokud jde o jistinu i příslušenství v popřené výši, je vykonatelnou pohledávku, kterou žalobce uplatnil a byla mu přiznána pravomocným a vykonatelným směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Plzni, č.j. 49 Cm 354/2010-13, právní moc i vykonatelnost nastala dnem 22.06.2011. Tento směnečný platební rozkaz se stal pravomocný a vykonatelný celý, tedy včetně příslušenství, které bylo žalobcem řádně specifikováno. Z popěrného úkonu žalovaných není zřejmé, z čeho dovozují, že by tato část pohledávky č. 1 neměla být vykonatelná, tedy z čeho dovozují, že by směnečný platební rozkaz měl být vykonatelný jen v části směnečné sumy a v ostatních částech nikoliv. K popěrnému úkonu této části pohledávky, kterou žalovaní posoudili jako nevykonatelnou, nelze přihlížet, jelikož k argumentaci ohledně nevykonatelnosti této části pohledávky ničeho neuvedli.

Pokud jde o popření pohledávky P2, P3 a P4, každé ve výši 361.221 Kč, odpovídající sjednané smluvní pokutě za porušení každé z tří leasingových smluv, tedy odpovídající smluvní pokutě za porušení smluvních podmínek z leasingové smlouvy vypočtené na základě čl. IX písm. d) všeobecných obchodních podmínek, pak soud dospěl k závěru, že výše takto stanovených smluvních podmínek je ze strany žalobce vyčíslena řádně. Popěrný úkon zejména žalovaného 2) není důvodný a nelze k němu jako relevantnímu přihlédnout. Všechny tři směnky ke každé leasingové smlouvě byly vystaveny jako zajišťující instrument za závazky společnosti ON-TRACK s.r.o. z leasingové smlouvy č. 290881, dále z leasingové smlouvy č. 290882 a č. 290883 uzavřené mezi společností ON-TRACK s.r.o. jako leasingovým nájemcem a věřitelem, tedy žalobcem, jako leasingovým pronajímatelem dne 30.11.2009, a to ve formě blankosměnky. Žalovaný 2)-dlužník tyto podepsal jakožto fyzická osoba a jako jediný jednatel společnosti ON-TRACK s.r.o. Společnost ON-TRACK s.r.o. platila nepravidelně a opožděně splátky, proto jí žalobce v souladu se všeobecnými podmínkami leasingové smlouvy vypověděl a žalobce vyúčtoval v souladu s těmito obchodními podmínkami smluvní pokuty, na které vystavil řádné faktury a stanovil její výši a splatnost. Žalobce doplnil blankosměnky na tyto částky v souladu s vyplňovacím oprávněním. Žalovaný 2) avaloval všechny tři směnky. Dle soudu pohledávky č. 2, č. 3 a č. 4 mají svůj původ ve směnečném rukojemství žalovaného 2) za závazky společnosti ON-TRACK s.r.o., když toto rukojemství-aval bylo založeno podpisem žalovaného 2) na směnce vystavené jeho společností. Pak je zřejmé, že argumentace žalovaného 2) není správná, když dle soudu on sám nemusel porušovat podmínky z leasingových smluv, když tyto porušovala společnost ON-TRACK s.r.o., za jejíž závazky dlužník odpovídal jako avalista. V této části lze odkázat na správnou argumentaci žalobce, který uvedl, že i dle zákona č. 191/1950 Sb. nepředložení směnky k proplacení nemá za následek neplatnost směnečného nároku, navíc v průběhu řízení žalobce doložil řádně ověřené kopie všech tří směnek, a tudíž další argumentace žalovaného 2), že mu směnky nebyly předloženy k proplacení a neměl možnost ověřit si jejich formální náležitosti, není důvodná. Žalovaný 2) mohl kdykoliv požadovat předložení směnek k proplacení. Žalobcem předložené směnky v ověřených kopiích zcela odpovídají řádné směnce a obsahují veškeré formální náležitosti.

Z důvodů výše uvedených soud žalobě jako důvodné vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona s tím, že v dané věci byl žalobce úspěšný a v průběhu řízení mu vznikly náklady řízení.

ICM R

O náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovaným 1) bylo rozhodnuto negativně za použití ustanovení § 202 odst. 1 věta první insolvenčního zákona, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Pokud jde o nárok žalobce na úhradu nákladů řízení, o tomto bylo rozhodnuto ve vztahu k žalovanému 2), který byl zavázán zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 11.800 Kč, přičemž platí ustanovení § 202 odst. 1 věta druhá insolvenčního zákona. Náklady řízení byly žalobci přiznány v souladu s vyhláškou č. 177/96 Sb., a to za dva úkony právní služby, přičemž odměna za jeden úkon právní služby činí dle § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 citované vyhlášky 3.100 Kč. Za přípravu a převzetí právního zastoupení a sepis žaloby pak náleží žalobci odměna ve výši 6.200 Kč. K tomu za každý úkon právní služby náleží dle § 13 odst. 3 citované vyhlášky režijní paušál á 300 Kč, tedy 600 Kč. Dále má žalobce nárok na úhradu zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Žalobce do spisu nedoložil, že by byl plátcem DPH. Celkem tedy náklady řízení ve výši 11.800 Kč je žalovaný 2) povinen zaplatit žalobci ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o.s.ř. k rukám právního zástupce dle § 149 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 19.12.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v.r. Vlasta Zezulová samosoudkyně

ICM R