16 ICm 3524/2015
Jednací číslo: 16 ICm 3524/2015-35 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 16 INS 21652/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobkyně: Mgr. Bohdana Šocová, se sídlem Kateřinská 107/5, 779 00, Olomouc, insolvenční správce dlužníků Daniely Václavíčkové, r. č. 685805/1255 a Lubomíra Václavíčka, r. č. 670211/0173, oba bytem Pod hvězdárnou 544/1, 750 02, Přerov, proti žalované: Nikola Václavíčková, r. č. 905225/6092, Pod hvězdárnou 544/1, 750 02, Přerov, o určení neúčinnosti právního úkonu, takto :

I. U r č u j e s e , že Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu ze dne 26. 7. 2012, uzavřena mezi insolvenčními dlužníky Daniela Václavíčková, r. č. 685805/1255 a Lubomír Václavíček , r. č. 670211/0173, oba bytem Pod hvězdárnou 544/1, 750 02 Přerov, jakožto převodci a žalovanou Nikolou Václavíčkovou, r. č. 905225/6092, Pod hvězdárnou 544/1, 750 02 Přerov, jakožto nabyvatelem, jejímž předmětem je převod členského podílu ve Stavebním bytovém družstvu Přerov, IČ 53236, sídlem Kratochvílova 41, 750 11 Přerov j e n e ú č i n n á vůči věřitelům dlužníka. isir.justi ce.cz

II. Žalovaná j e p o v i n n a vydat do majetkové podstaty dlužníků plnění dlužníků z neúčinného právního úkonu, tedy členský podíl ve Stavebním bytovém družstvu Přerov, s nímž je spojeno právo nájmu družstevního bytu č. 14, nacházejícího se v domě č. p. 544 na adrese Pod hvězdárnou, Přerov a to ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí.

III. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalovaná j e p o v i n n a zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Ostravě (č. ú. 3703-4123761/0710, VS 1642352415) soudní poplatek ve výši 2.000 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. ;

Odůvodnění: Žalobkyně podala dne 8. 9. 2015 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhalo určení, že smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu ze dne 26. 7. 2012, tak jak je specifikováno v žalobním petitu je neúčinná a žalovaná je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníka plnění z neúčinného právního úkonu. Skutkově žalobkyně uvedla, že do 26. 7. 2012 byli insolvenční dlužníci členy stavebního bytového družstva Přerov, z tohoto členství vyplývala členská práva a povinnosti spojená s právem nájmu družstevního bytu č. 14, tak jak je specifikován. Smlouvou o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu ze dne 26. 7. 2012 došlo k převodu členství na žalovanou. Žalovaná je dcerou insolvenčních dlužníků. Tím došlo k převodu členství z insolvenčních dlužníků na žalovanou, tedy dceru insolvenčních dlužníků s tím, že dle čl. 3 této smlouvy bylo ujednáno, že výše úplaty za převod činí 0 Kč. Žalobkyně cituje ustanovení § 240 odst. 2 insolvenčního zákona. Žalovaná je dcerou insolvenčních dlužníků, tedy osobou blízkou. Nadto žalobkyně uvádí, že i nehledě na ustanovení § 240 odst. 2 insolvenčního zákona byli insolvenční dlužníci v době uzavření smlouvy o převodu členských práv a povinností prokazatelně v úpadku, když již 4. 4. 2012 vydal Finanční úřad v Přerově rozhodnutí o zřízení zástavního práva, kterým bylo k zajištění pohledávky ve výši 788.950 Kč zřízeno zástavní právo. Dlužníci jsou v úpadku fakticky již od roku 2007. Dne 26. 7. 2012 učinili insolvenční dlužníci bezúplatně právní úkon, kterým došlo k převodu výše uvedeného členského podílu. Bylo tak učiněno v době, kdy byli dlužníci v úplatku. Je naplněna nevyvratitelná právní domněnka úpadku ohledně právního úkonu ve prospěch osoby blízké (§ 240 odst. 2 insolvenčního zákona). Jedná se o právní úkon bez přiměřeného protiplnění podle § 240 insolvenčního zákona, a protože k převodu došlo v době posledních tří let před zahájením insolvenčního řízení lze takovému právnímu úkonu odporovat.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

ICM R

Soud zjistil:

Smlouvou o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, že tato byla uzavřena 26. 7. 2012 mezi převodci Lubomír Václavíček a Danielová Václavíčková a nabyvatelem Nikolou Václavíčkovou. Předmětem smlouvy byl převod členství z insolvenčních dlužníkům na žalovanou, když výše úplaty za tento převod byla 0 Kč.

Usnesením KSOS 16 Ins 21652/2014-A6 ze dne 15. září 2014, že byl zjištěn úpadek dlužníků Daniely Václavíčkové a Lubomíra Václavíčka a insolvenční správkyní byla ustanovena žalobkyně s tím, že soud povolil řešení úpadku oddlužením.

Výpisem z katastru nemovitostí LV č. 105 pro katastrální území Pavlovice u Kojetína, obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, že k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka v poměru 1/3 k nemovitostem a dále ve vlastnictví Rostislava Václavíčka a Jitky Václavíčkové každý v poměru 1/3 k nemovitostem bylo zřízeno zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, Finanční úřad v Přerově ze dne 4. 4. 2012, k podílu 1/3 pro pohledávku ve výši 788.950 Kč s příslušenstvím k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka Lubomíra Václavíčka a dále rovněž k nemovitostem ve spoluvlastnictví dlužníka Lubomíra Václavíčka v poměru 1/3 zapsaných na LV č. 76 katastrální území Vitčice na Moravě, obec Vitčice okres Prostějov.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 21652/2014 probíhá insolvenční řízení dlužníků, kdy dle usnesení se dne 15. 9. 2014, č. j. KSOL 16 INS 21652/2014-A6 byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení a že žalobkyně byla ustanovena insolvenčním správcem. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly 15. 9. 2014. Pak žalobkyně je aktivně legitimována k podání žaloby (§ 239 odst. 1 insolvenčního zákona) žaloba podána u příslušného soudu dne 8. 9. 2015 byla dle § 239 odst. 3 insolvenčního zákona podána včas, tedy ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku.

Podle § 240 odst. 2 insolvenčního zákona právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

S ohledem na shora uvedené pokud jde o skutkovou a právní argumentaci žalobkyně a citované zákonné ustanovení § 240 odst. 2 insolvenčního zákona je zcela zřejmé, že žaloba je důvodná.

Dlužníci smlouvou o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu ze dne 26. 7. 2012 převedli členství na žalovanou a bylo tvrzeno a tato skutečnost nebyla ničím zpochybněna, že žalovaná je dcerou insolvenčních dlužníků. Dále je zcela zřejmé, tak jak vyplynulo ze smlouvy o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, že tento převod byl bezúplatný, když výše úplaty za tento převod činila 0 Kč. Žalovaná je dcerou insolvenčních dlužníků, tedy osobou blízkou. Pak se má za to, že se jednalo o právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby

ICM R dlužníku blízké a za této situace ve smyslu § 240 odst. 2 insolvenčního zákona se mám za to, že se jednalo o úkon, který dlužníci učinili v době, kdy byli v úpadku. Nadto žalobkyně tvrdila, a prokázala, že již 4. 4. 2012 vydal Finanční úřad v Přerově rozhodnutí o zřízení zástavního práva k zajištění pohledávky ve výši 788.950 Kč. Jsou tedy naplněny podmínky pro vyhovění žalobě, když 26. 7. 2012 učinili insolvenční dlužníci bezúplatný právní úkon, kterým došlo k převodu členského podílu v bytovém družstvu. S ohledem na ustanovení § 240 odst. 2 insolvenčního zákona tak bylo učiněno v době, kdy byli dlužníci v úpadku a je rovněž naplněna nevyvratitelná právní domněnka úpadku ohledně právního úkonu ve prospěch osoby blízké.

Ve smyslu § 236 odst. 1 insolvenčního zákona náleží plnění dlužníka z neúčinného úkonu do majetkové podstaty. V souladu s ustanovením § 237 odst. 1 insolvečního zákona osoba,v jejíž prospěch byl neúčinný úkon učiněn a osoba, která měla z neúčinného úkonu prospěch má povinnost vydat dlužníkovo plnění do majetkové podstaty.

S odkazem na citované zákonné ustanovení § 236 odst. 1 a § 237 odst. 1 insolvenčního zákona z důvodu výše uvedených soud rozhodl, že žalovaná je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníků plnění dlužníků z neúčinného právního úkonu, tak jak je uvedeno ve výroku II tohoto rozsudku.

Z důvodu výše uvedených soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto negativně dle § 142 odst. 1 o. s. ř. s přihlédnutím k tomu, že v řízení úspěšná žalobkyně náhradu nákladů řízení nepožadovala.

Při podání žaloby byla žalobkyně osvobozena od placení soudních poplatků dle § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. v platném znění. Dle § 2 odst. 3 citovaného zákona je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Z důvodů shora uvedeného zákonného ustanovení pak soud uložil žalované zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000 Kč (položka 13 odst. 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků, České republice na účet Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 21. 9. 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v. r. Ing. Petra Rýparová samosoudkyně

ICM R