16 ICm 336/2011
Č. j. 16 ICm 336/2011-9 Sp.zn.ins. řízení KSOL 16 INS 13177/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem ve věci žalobce: JUDr. Viliam anonymizovano , anonymizovano , nar. 04.10.1961, B. Martinů 101/10, 779 00 Olomouc, proti žalovanému: JUDr. Antonín Dohnal, IČ: 41069684, Lipová-lázně 693, 790 61 Lipová-lázně, pro uznání,

takto:

I. U r č u j e s e , že žalovaný nemá v insolvenčním řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. KSOL 16 INS 13177/2010, jakožto věřitel č. 15, v rámci pohledávky č. 1, vykonatelnou pohledávku ve výši 5.112,-Kč za dlužníkem Editou Funkovou, Hraniční 16/19, 779 00 Olomouc.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Předmětem řízení je určení, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení za dlužníkem Editou Funkovou vykonatelnou pohledávku ve výši 5.112,-Kč, neboť tato částka představuje neprávem uplatněnou část odměny exekutora v exekučním příkazu, který je podkladem pro přihlášku pohledávky žalovaného věřitele P15.

Žalovaný podáním z 21.1.2011, které soud vyhodnotil, jakožto uznání žalovaného nároku, souhlasil s podanou žalobou.

Soud proto nenařizoval ve věci jednání (§ 153a odst. 4 o.s.ř.), neboť pouze vydal rozsudek pro uznání.

Soud o věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku z důvodu procesního uznání nároku žalovaným kontumačně (§ 153a odst.1 o.s.ř.), přičemž zároveň zde není překážka uvedená v § 153a odst. 2 o.s.ř.

S ohledem na skutečnost, že prozatím účastníkům nevznikly náklady řízení, rozhodl soud tak, že žádnému z nich je nepřiznal (viz. výrok II. tohoto rozsudku).

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, odvolacím důvodem mohou být jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

V Olomouci dne 8.3.2011

Za správnost vyhotovení Mgr. Martin Šulák, v.r. Eva Lorencová samosoudce

OL ICM B