16 ICm 3332/2015
Jednací číslo: 16 ICm 3332/2015-17 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 16 INS 3482/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: Mgr. Daniel Siwy, IČO 71332685, Hlavní třída 87/2, 737 01, insolvenční správce dlužníka Barbory Ludvíkové, r. č. 725805/5684, Pod Skalkou 91/6, Přerov, Přerov II-Předmostí, 751 24, proti žalované: BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČO 27386732, Na Poříčí 1046,1047/ 24-26, 110 00, Praha 1, Nové Město, o popření vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Barborou Ludvíkovou, r. č. 725805/5684, bytem Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou 91/6, 751 24, pohledávku ve výši 4.180,56 Kč, kterou v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě-pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 3482/2015 žalovaný uplatnil jako pohledávku č. 1 v rámci přihlášky pohledávky vedené u insolvenčního soudu pod č. P10.

II. Žalovaná je povinna zaplatit ČR na účet KS Ostrava č. ú.: 3703-4123761/0710, VS 1642333215 soudní poplatek 5.000 Kč ve lhůt 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 25. 8. 2015 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhá určení, že žalovaná nemá za dlužníkem pohledávku tak, jak opravil v rámci opravy žaloby podáváním ze dne 1. 6. 2016 ve výši 4.180,56 Kč, tak jak je specifikováno v žalobním petitu. Žalobce uvedl, že žalovaná přihlásila pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka, kdy uplatnila svou hromadně přihlášenou pohledávku č. 1 ve výši 12.099,33 Kč, jejímž právním důvodem vzniku je rámcová smlouva o poskytnutí služeb č. A192535. Pohledávka byla uplatněna jako nevykonatelná byla nicméně na přezkumném jednání přezkoumána jako vykonatelná v důsledku administrativní chyby při vyhotovení přezkumného listu. Pohledávka se skládá z dílčích pohledávek č. 1 až 16, kdy celková jistina činí 10.568 Kč a celkové příslušenství 1.531,33 Kč. Dne 11. 8. 2015 proběhlo přezkumné jednání, kdy žalobce popřel částečně pohledávku žalované č. 1 do výše 4.180,56 Kč, neboť v této výši nebyla prokázána oprávněnost, když zaslání upomínek ani samotná výše nákladů na upomínky nebyla doložena a tak faktury za upomínky představují při svém počtu a frekvenci vystavení pouze uměle navyšované náklady věřitele. Dále nebyla prokázána oprávněnost výše poplatků za přerušení dodávky. Ceník věřitele nebyl doložen ani nebylo prokázáno, že by se s ním dlužník seznámil.

Žalované byla doručena žaloba k vyjádření 4. 5. 2016, na výzvu k vyjádření k žalobě nebylo ze strany žalované reagováno.

Soud rozhodl o věci dle § 115 a) o. s. ř. ve spojení se ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 161 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili.

Soud zjistil z přihláškového spisu oddíl P, číslo přihlášky P 10, číslo věřitele 10, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 3482/2015 následující:

Z přihlášky pohledávky, že tato byla doručena soudu 7. 7. 2015 žalovaná jako věřitel přihlásila pohledávku č. 1 sestávající se z dílčích pohledávek č. 1 až 16 v celkové výši jistiny 10.568 Kč a úroků 1.531,33 Kč. Jako důvod vzniku pohledávky uvedla žalovaná, že dlužník uzavřel rámcovou smlouvu o poskytování služeb, na základě poskytnutých a odebraných služeb byly vystaveny faktury, které nebyly hrazeny.

Vyrozuměním o popření pohledávky z 14. srpna 2015, že toto bylo žalované doručeno 18. 8. 2015. Z uvedeného vyrozumění je zřejmé, že přezkumné jednání se konalo 11. srpna 2015 a žalovaná jako věřitel byla informována, že byla popřená částečně pohledávka č. 1, co do její výše a rozsahu 4.180,56 Kč (pohledávka pořadové č. 2 až 8 a 10 až 14) neboť v této části nebyla nijak prokázána její oprávněnost, když zaslání upomínek ani samotná výše nákladů na upomínky nebyla doložená. Dále nebyla prokázána oprávněnost výše poplatku za přerušení dodávky.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 3482/2015 probíhá insolvenční řízení dlužníka a že žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků. Přezkumné jednání na kterém byly insolvenčním správcem popřeny dílčí pohledávky č. 2 ICM R

až 8 a č. 10 až 14 z uplatněné pohledávky č. 1 se konalo 11. srpna 2015. Insolvenční správce podal předmětnou žalobu u příslušného soudu 25. 8. 2015, tedy včas (§ 199 odst. 1 insolvenčního zákona) když uplatněnou pohledávku přezkoumal jako vykonatelnou.

Po posouzení skutkových tvrzení a provedených důkazů, to je přihláškou pohledávky žalované a vyrozumění o popření částečně pohledávky č. 1 dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. Jak vyplývá z obsahu spisu a ze zjištěných skutečností žalobce jako insolvenční správce popřel částečně pohledávku č. 1. Žalobce ve smyslu § 199 insolvenčního zákona podal ve lhůtě žalobu o popření vykonatelné pohledávky. Žaloba byla doručena žalované k vyjádření, nicméně žalovaná na argumenty uvedené v žalobě nijak nereagovala. Soud tedy vychází z toho, že skutková tvrzení žalobce jsou nezpochybněna, a lze se ztotožnit již s ohledem na obsah přihláškového spisu s tím, že argumenty žalobce jsou důvodné. Pokud žalobce popřel na přezkumném jednání 11. srpna 2015 pohledávku žalované č. 1, co do její výše a v rozsahu 4.180.50 Kč z důvodu, které vyjádřil, tedy že pohledávka nebyla prokázána v její oprávněnosti a dále nebyla doložená samotná výše nákladů na upomínky ani výše poplatku za přerušení dodávky. Toto tvrzení ze strany žalobce nebylo žádným způsobem v průběhu řízení zpochybněno. Věřitel tedy žalovaná ani neprokázala, že by dlužník byl seznámen s ceníkem věřitele.

S ohledem na výše uvedené a zejména pasivitu žalované v průběhu incidenčního sporu je třeba uvést, že popěrný úkon ze strany žalobce nebyl žalovanou zpochybněn a z tohoto důvodu soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

Při podání žaloby byl žalobce osvobozen od placení soudních poplatků dle § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění. Dle § 2 odst. 3 citovaného zákona platí, je-li navrhovatel v řízení od poplatků osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný nemá-li proti navrhovateli právo na nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Soud tedy uložil žalované povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka 13 odst. 1 písm. a) sazebníku soudních poplatků) a to České republice na účet Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o. s. ř.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto negativně dle § 142 odst. 1 o. s. ř. s přihlédnutím k tomu, že v řízení úspěšnému žalobci náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Olomouci dne 29. 6. 2016 Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v. r. Ing. Petra Rýparová samosoudkyně

ICM R