16 ICm 2365/2015
Číslo jednací: 16 ICm 2365/2015-39 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 16 INS 432/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: ICOM transport a.s., IČO 46346040, Jiráskova 1424/78, 587 32, Jihlava, proti žalovanému: Lukáš Mika, r. č: 900420/6101, 751 03, Citov 7, insolvenční správkyně dlužníka: Mgr. Bc. Kateřina Hnilicová, IČO 02671743, Č. Drahlovského 871/17, Přerov, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce ICOM transport a.s., IČO 46346040, má za úpadcem Lukášem Mikou, r. č. 900420/6101, následující pohledávky:

-pohledávku č. 1 v celkové výši 3.888 Kč -pohledávku č. 2 v celkové výši 911 Kč -pohledávku č. 3 v celkové výši 7.110 Kč

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení 5.000 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz -2-

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 17. 6. 2015 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhal určení popřených pohledávek tak, jak jsou specifikovány v žalobním petitu. Žalobce uvedl, že na přezkumném jednání byly popřeny pohledávky žalobce ve všech případech z důvodu žalovaným uzavřené pojistky proti škodě způsobené zaměstnavateli. Žalobce byl vyrozuměn o popření přihlášené pohledávky dopisem z 18. 5. 2015 a vyslovuje nesouhlas s popřením pohledávek. Pokud jde o pohledávku č. 1, tuto žalobce uplatnil ve výši 7.222 Kč z titulu škody způsobené žalobci. K prokázání pohledávky doložil vyřízení náhrady škody podle zákoníku práce č. 11/0307/14 z 24. 10. 2014, v němž žalovaný uznal pohledávku č. 1 co do důvodu a výše 7.222 Kč a zavázal se náhradu vzniklé škody uhradit v pravidelných po sobě jdoucích splátkách. I přesto byla pohledávka žalovaným popřena do výše 6.222 Kč a uznal pohledávku č. 1 ve výši 1.000 Kč, a to z důvodu uzavřené pojistky proti škodě způsobené zaměstnavateli. Škodní událost byla nahlášena pojišťovně, která poskytla 29. 4. 2015, to je po podání přihlášky do insolvence žalobci částečné plnění ve výši 3.334 Kč. Žalobce vzal svou přihlášku částečně zpět, K úhradě pohledávky č. 1 zbývá částka 3.888 Kč. Tato pohledávka existuje a je po splatnosti. Pokud jde o pohledávku č. 2, tato byla přihlášena ve výši 911 Kč z titulu škody způsobené žalobci. Žalobce doložil existenci pohledávky dokumentem vyřízení náhrady škody podle zákoníku práce č. 11/0101/15 ze dne 19. 3. 2015. Žalovaný pohledávku uznal a zavázal se ji zaplatit v pravidelných splátkách. Přesto pohledávku popřel. Žalobce nebyl žalovaným informován o skutečnosti, že by žalovaný uplatnil škodu u příslušné pojišťovny. Je zcela na uvážení žalovaného, zda škodu u příslušné pojišťovny uplatní, či nikoliv. Žalobce neobdržel od pojišťovny žádné plnění. Žalobce škodu pojišťovně nenahlásil, a to z důvodu výše škody, která nedosahuje částky 1.000 Kč, což je výše sjednané spoluúčasti žalovaného. Uplatněná pohledávka existuje a je po splatnosti. Žalovaný nedokládá žádnou skutečnost, kterou by byla existence pohledávky popírána. Pohledávka č. 3 byla uplatněna ve výši 7.110 Kč z titulu způsobené škody žalobci. Žalobce doložil pohledávku záznamem o dopravní nehodě z 30. 12. 2014, kdy žalovaný přiznal, že škoda vznikla jeho zaviněním. Přesto žalovaný pohledávku popřel. Žalobce nebyl informován, že by žalovaný uplatnil škodu u příslušné pojišťovny. Je tedy na žalovaném, zda škodu u pojišťovny uplatnil či nikoliv. Žalobce neobdržel od pojišťovny žádné plnění. Pohledávka existuje a je po splatnosti. Dle žalobce pohledávku doložil předložením příslušných dokumentů a stanovisko žalovaného není podloženo žádnými doklady, jež by existenci pohledávky popíraly.

Žalovanému byla žaloba k vyjádření doručená a žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

Soud rozhodl o věci dle § 115a o. s. .ř. ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 IZ a § 161 odst. 1 věta poslední IZ, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili.

Soud zjistil:

Vyrozuměním insolvenčního správce o popření pohledávek z 18. 5. 2015 a z dokladu o doručení, že toto vyrozumění bylo žalobci doručeno 19. 5. 2015. Žalobce byl vyrozuměn o popření pohledávky č. 1, 2 a 3, kdy dlužník tyto pohledávky popřel a uznal pouze do výše 1.000 Kč, neboť uvedl, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodě

ICM R -3-

způsobené zaměstnavateli se spoluúčasti 1.000 Kč, pojistka kryje škodu až do výše 120.000 Kč.

Dokumentem vyřízení náhrady škody podle zákoníku práce č. 11/0307/14, že žalobce informoval žalovaného o náhradě škody v celkové výši 7.222 Kč a žalovaný uznal závazek a uzavřel dohodu o způsobu úhrady a to v pravidelných po sobě jdoucích splátkách ve výši 2.000 Kč. Tento dokument byl uzavřen 24. 10. 2014 mezi žalobcem jako zaměstnavatelem a žalovaným jako zaměstnancem dlužníkem a žalovaným byl podepsán.

Dokumentem vyřízení náhrady škody podle zákoníku práce č. 11/0101/15, že žalobce informoval žalovaného o náhradě škody podle zákoníku práce ve výši 911 Kč, součástí tohoto dokumentu je uznání dluhu a dohoda o způsobu jeho úhrady, kdy žalovaný jako zaměstnanec se zavázal k úhradě částky jednorázově na účet zaměstnavatele. Tento dokument byl uzavřen 19. 3. 2015 mezi žalobcem jako zaměstnavatelem a žalovaným jako zaměstnancem, když žalovaný tento dokument podepsal.

Záznamem o dopravní nehodě způsobené škodě, že k dopravní nehodě došlo 30. 12. 2014, a to za situace, kdy žalovaný jako druhý účastník uznal způsobenou škodu žalobci, tedy žalovaný přiznal, že škoda vznikla jeho zaviněním.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci pod sp. zn. 16 INS 432/2015 probíhá insolvenční řízení žalovaného.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků. Přezkumné jednání, na kterém byla popřena pohledávka žalobce se konalo 14. 5. 2015. Vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávek bylo doručeno žalobci 19. 5. 2015. Žalobce podal žalobu u příslušného soudu dne 17. 6. 2015. Žaloba byla podána řádně a včas, kdy žalobce postupoval v souladu s příslušnými ustanoveními IZ. Dle § 410 odst. 2 IZ platí, že jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení, přičemž tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávek. Přezkumné jednání se konalo 14. 5. 2015 a oddlužení bylo schváleno dne 20. 5. 2015. Pak mohla být podána žaloba k § 198 odst. 1 IZ a dle § 410 odst. 2 IZ ve lhůtě 30 dnů od schválení oddlužení, to je nejpozději do 19. 6. 2015. Žaloba tedy byla podána včas, a to správně proti dlužníkovi, který uplatněné pohledávky popřel, když insolvenční správce popěrný úkon neučinil.

Po provedeném a zhodnoceném důkazním řízení, zejména s ohledem na skutkovou argumentaci žalobce a jím doložené doklady dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. Žalovaný v rámci přezkumného jednání popřel pohledávky žalobce s odkazem na tvrzení, že má uzavřenu pojistku proti škodě způsobené zaměstnavateli se spoluúčastí 1.000 Kč, která kryje škodu až do výše 120.000 Kč. Žalovaný na výzvu soudu k žalobě se nevyjádřil a nepopřel skutková tvrzení žalobce jako zaměstnavatele, že uplatněné pohledávky existují a jsou po splatnosti, což bylo doloženo doklady, které žalobce předložil, tedy vyřízení náhrady škody a záznamem o dopravní nehodě, když žalovaný vždy uznal svůj dluh vůči žalobci jako zaměstnavateli a v rámci dohody o uznání dluhu a úhradě se zavázal k splatnosti pohledávky č. 1 ve splátkách a k úhradě pohledávky č. 2 jednorázově. Pokud

ICM R -4-

jde o pohledávku č. 3, tak žalovaný přiznal, že škoda vznikla jeho zaviněním. Žalobce do podání žaloby nebyl informován o skutečnosti, že by žalovaný uplatnil škodu u příslušné pojišťovny a tak lze se ztotožnit s argumentací žalobce, že je na uvážení žalovaného, zda škodu u příslušné pojišťovny uplatnil či nikoliv. Žalobce uvedl, že u pohledávky č. 1 obdržel pojistné plnění pouze ve výši 3.334 Kč a zůstává tedy k úhradě 3.888 Kč a u pohledávky č. 3 neobdržel žádné pojistné plnění. Pokud jde o výši uplatněné pohledávky č. 3, tj. 7.110 Kč, tak tuto žalovaný nezpochybnil. Záleží tedy pouze na žalovaném, zda na pojišťovně uplatnil předmětné škody či nikoliv a pokud takto žalovaný učinil, plnění pojišťovny závisí na smluvních podmínkách sjednaných mezi žalovaným a pojišťovnou. Pokud škodu pojišťovna neproplatí nebo žalovaný škodu nenahlásí na pojišťovně, je k její úhradě povinen sám žalovaný (pohledávka č. 1). Pokud jde o pohledávku č. 2 ve výši 911 Kč, z povahy smluvního vztahu mezi žalovaným a pojišťovnou tak, jak tvrdil žalovaný vyplývá, že žalovaný jako zaměstnavatel měl uzavřenou pojistku proti škodě způsobené zaměstnavateli ze spoluúčasti 1.000 Kč. Pokud výše škody nepřesahuje spoluúčast žalovaného, je k úhradě škody povinen žalovaný (pohledávka č.2). Pokud jde o pohledávku č. 3, záleželo pouze na žalovaném, zda na pojišťovně uplatnil předmětnou škodu či nikoliv a pokud žalovaný takto učinil, plnění pojišťovny závisí na smluvních podmínkách sjednaných mezi žalovaným a pojišťovnou. Pokud škodu pojišťovna neproplatí nebo žalovaný škodu nenahlásí na pojišťovně, je k její úhradě povinen sám žalovaný (pohledávka č. 3).

Z důvodu, že existence uplatněných pohledávek byla žalobcem jednoznačně prokázána, soud žalobě vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o. s. ř. za použití § 202 odst. 1 věta druhá IZ. V řízení byl žalobce úspěšný, proto má právo na náhradu nákladů řízení. Tyto žalobci vznikly ve výši 5.000 Kč za zaplacený soudní poplatek. Žalovaný je tedy povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 5.000 Kč ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. V Olomouci dne 7. 9. 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v. r. Markéta Chrudinová samosoudkyně

ICM R