16 ICm 2021/2010
Číslo jednací: 16 ICm 2021/2010-28 Sp. zn. ins. řízení: KSOL 16 INS 10151/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem ve věci žalobce Ing. Marek Tříska, Okružní 20, 787 01 Šumperk, insolvenční správce dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , nám. Osvobození 246/6, 789 01 Zábřeh, zastoupeného JUDr. Josefem Sedláčkem, advokátem se sídlem Starobranská 4, 787 01 Šumperk, proti žalovanému MULTIRENT a.s., IČ 25304526, Ptašínského 8, 602 00 Brno, zastoupeném Mgr. Pavlem Šmídem, advokátem se sídlem Jaselská 23, 602 00 Brno, o určení neexistence pohledávky,

takto:

I. Soud u r č u j e , že žalovaný nemá v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. KSOL 16 INS 10151/2010 za dlužníkem Miroslavem Drlíkem pohledávku z titulu náhrady nákladů z rozhodčího řízení dle rozhodčího nálezu sp. zn. M-784/2008-Va ze dne 22.6.2009 ve výši 7.577,-Kč.

II. Žalovaný j e p o v i n e n nahradit žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 11.700,-Kč k rukám JUDr. Josefa Sedláčka, advokáta se sídlem v Šumperku, Starobranská 4, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 15.12.2010 se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Miroslavem Drlíkem pohledávku z titulu náhrady nákladů rozhodčího řízení ve výši 7.577,-Kč. Insolvenční správce totiž popřel náklady rozhodčího řízení z důvodů, že rozhodčí doložka uvedená ve smlouvě o půjčce č. 0890312004 uzavřená mezi žalovaným jakožto věřitelem a dlužníkem v bodu č. 8 je absolutně neplatná pro obcházení § 13 zák. č. 216/1994 o rozhodčím řízení, neboť tam uvedená firma, která má býti rozhodcem, tedy Česká asociace pro arbitráž s.r.o. není oprávněna vydávat rozhodčí řád, neboť tento může podle zákona vydat výlučně stálý rozhodčí soud. Dále žalobce namítá, že je zakázáno podle § 56 odst. 1 obč. zák. i § 55 odst. 1 věta 2 obč. zák. použití rozhodčí doložky, neboť je nepřípustné, aby se spotřebitel vzdával ve spotřebitelské smlouvě svých práv a to dokonce ústavního práva na spravedlivý proces před nezávislým soudem.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 19.1.2011 se velmi obsáhle vyjadřuje k věci, navrhuje, aby byla žaloba zamítnuta, a to z důvodu účelovosti uzavírané smlouvy. Žalovaný jednak namítá, že žádný právní předpis nezakazuje smluvním stranám sjednat ve smlouvě uzavřené mezi spotřebitelem a podnikatelem rozhodčí doložku. Poukázal na to, že rozhodnutí Vrchního soudu v Praze známé pod R45/2010 nelze vztahovat na projednávanou věc z důvodů, které uvádí ve svém vyjádření. Dále namítnul žalovaný, že zrušení rozhodčího nálezu protistrana neuplatnila, ač mohla takový důvod v rozhodčím řízení uplatnit nejpozději než začala jednat ve věci samé.

Z obsahu spisu Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. KSOL 16 INS 10151/2010 soud zjistil, že:

1. dne 13.9.2010 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a současně bylo rozhodnuto oddlužení, 2. Žalobce přihlásil ze smlouvy o půjčce č. 0890312004 uzavřené mezi žalovaným, jakožto věřitelem a dlužníkem bylo prokázáno, že výše půjčky je 30.000,-Kč, roční procentní sazba nákladů činí 26%, doba splácení od 19.12.2008 do 19.11.2011, počet splátek 36, výše splátek 1.316,-Kč, 3. dle čl. 8 bylo dohodnuto, že veškeré spory mezi stranami smlouvy budou řešeny rozhodcem jmenovaným Českou asociací pro arbitráž s.r.o. a to podle rozhodčího řádu vydaného touto společností, 4. insolvenční řízení dosud nebylo skončeno.

OL ICM B

Z rozhodčího nálezu sp. zn. M784/2008-Va z 22.6.2009, které nabylo právní moci dne 7.9.2009 a je vykonatelné dnem 11.9.2009 soud zjistil, že:

1. rozhodčí nález vydal rozhodce jmenovaný Českou asociací pro arbitráž s.r.o. JUDr. Ing. Petr Vašíček, dle výroku III. tohoto rozhodčího nálezu byli žalovaní č. 1 a 2 tj. dlužník a jeho manželka zavázáni zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 7.577,-Kč na účet žalobce do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu s tím, že plněním jednoho z žalovaných zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost druhého žalovaného.

Ostatní provedení důkazu soud nezjistil nic pro věc právně významného.

Na základě provedeného dokazování soud žalobci v celém rozsahu vyhověl a určil, že žalovaný nemá za dlužníkem Miroslavem Drlíkem pohledávku z titulu náhrady nákladů rozhodčího řízení ve výši 7.577,-Kč. Důvodem je skutečnost, že rozhodčí doložka obsažená v bodě 8. smlouvy o půjčce je v rozporu se zákonem podle § 39 obč. zák. tento rozpor spočívá ve skutečnosti, že rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, respektive konkrétní způsob jeho určení, ale pouze odkazuje na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona tedy Českou asociací pro arbitráž s.r.o., a pak je taková rozhodčí smlouva neplatná ( k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR z 11.5.2011 sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, které je zároveň sjednocujícím rozhodnutím pro otázky rozhodčích doložek v českém právním řádu). Následkem absolutně neplatné rozhodčí doložky je nicotnost rozhodčího nálezu. Z takového rozhodčího nálezu nemohou vznikat práva a ani povinnosti, tedy ani povinnost zaplatit náklady rozhodčího řízení v popřené výši. Ze všech těchto důvodů soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 202 odst. 1 věta 1 IZ ve spojení s ust. § 163 IZ a § 142 odst. 1 o.s.ř. Úspěšný žalobce, který byl ve věci zastoupen advokátem, měl náklady řízení představující náklady právního zastoupení ve výši 9.000,-Kč podle § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. Dále tři režijní paušály po 300,-Kč ( příprava + převzetí věci, podání žaloby, vyjádření žalobce z 28.2.2011 ) vše dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., a dále 20% DPH dle § 137 odst. 3 o.s.ř. v částce 1.800,-Kč, celkem tedy 11.700,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 26.5.2011

Mgr. Martin Šulák, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudce Alena Hlochová

OL ICM B