16 ICm 1969/2010
Jednací číslo: 16 ICm 1969/2010-27 Sp. zn. ins. řízení: 16 INS 9565/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v právní věci žalobce Mgr. Kateřiny Širhalové, LL. M., r. č. 785723/5727, Palackého 641/11, Olomouc, insolvenční správkyně dlužníka Ivany Hoffmannové, r.č. 665421/1223, bytem Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, proti žalovanému Cardinalis, s. r. o., IČ 29210275, Náměstí Svobody 75, Bzence, zastoupenému Mgr. Evou Neradiovou, Velkomoravská 1, Hodonín, o určení výše popřené vykonatelné pohledávky,

takto:

I. U r č u j e s e, že žalovaný n e m á za dlužníkem Ivanou Hoffmannovou, r.č. 665421/1223, bytem Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. KSOL 16 INS 9565/2010 pohledávku ve výši 100.000,-Kč.

II. Žaloba, aby soud určil, že žalovaný n e m á za dlužníkem Ivanou Hoffmannovou, r.č. 665421/1223, bytem Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. KSOL 16 INS 9565/2010 pohledávku ve výši 47.040,- Kč, s e z a m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou doručenou soudu dne 9. 12. 2010 se žalobkyně domáhala, aby soud určil, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 147.040,-Kč. Žalobkyně v žalobě uvedla, že na přezkumném jednání dne 9. 11. 2010 přezkoumala žalovanou pohledávku a popřela ji do co do výše 147.040,-Kč a ve stejném rozsahu popřela i její pravost. Důvodem popření je jednak, že žalovaná požaduje smluvní úrok ve výši 47.040,-Kč, který přirostl až po rozhodnutí o úpadku a dále správce popřel smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč pro rozpor s dobrými mravy. Nemravnost se spatřuje v nepoměru výše smluvní pokuty k porušení smluvní povinnosti, tj. prodlením dlužníka s jedinou splátkou ve výši 2.832,-Kč. Prodlení dlužníka trvalo pouze 8 dní, kdy splatnost nezaplacené pohledávky nastala 15. 8. 2010 a insolvenční návrh byl podán dne 23. 8. 2010.

Žalovaný ve svém vyjádření z 12. 1. 2010 navrhl, aby byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta. Namítala, že : 1. Částka 47.040,-Kč není přirostlým úrokem až po rozhodnutí o úpadku jak tvrdí žalobce ve svém žalobě, ale v článku II. odst. 2 smlouvy o půjčce z 15. 4. 2010 nezaplacením byť jediné splátky se stává splatným celý dluh a dlužník je povinen uhradit věřiteli částku odpovídající součtu všech splátek, a to do deseti dnů od splatnosti první splátky. Taktéž v notářském zápise sp. zn. NZ 82/2010, N 98/2010 z 15. 4. 2010 dlužnice opětovně uznala co do důvodu a výše, že dluží tuto částku s tím, že se nezaplacením byť jediné ze splátky stává splatným celý dluh (článek II. písm. c/).

2. Stran smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč poukazuje žalovaná na skutečnost, že nejen ve smlouvě o půjčce, ale i v řečeném notářském zápise uznala tuto smluvní pokutu co do důvodu i výše, uzavírala smlouvu o půjčce v době, kdy již prokazatelně dlužila více věřitelům s tím, že si byla vědoma všech sankčních ujednání, které byly dohodnuty. Podle žalované je naopak v rozporu s dobrými mravy, pokud by byla paní Hoffmanová zproštěna povinnosti plnit smluvní pokutu, neboť toto precedenčně umožňovalo dlužníkům jednoduše řešit svoji zadluženost podáním insolvenčního návrhu bezprostředně, co se smluvně zadluží a ze svých závazků tak uhradit pouze nepatrnou část. Jiný výklad považuje žalovaná za rozpor se zásadou poctivého obchodního styku.

OL ICM B

Z přihlášky pohledávky žalovaného ze dne 28. 10. 2010 soud zjistil, že byla přihlášena celkem částka 193.456,-Kč, která sestává z jistiny ve výši 93.456,-Kč z titulu smlouvy o půjčce z 15. 4. 2010, kdy dlužník uhradil 8.496,-Kč a zbývá zaplatit 93.456,-Kč, přičemž dle notářského zápisu sp. zn. NZ 82/2010, N 98/2010 z 15. 4. 2010 byl tento dluh uznán, dlužník uzavřel s věřitelem dohodu o splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti s tím, že pro případ s prodlením byla sjednána smluvní pokuta 100.000,-Kč, splatná do tří dnů ode dne nezaplacení zbývající části dluhu.

Ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 4. 2010 mezi žalovaným jakožto věřitelem a dlužníkem soud zjistil, že :

1. Předmětem je půjčka 49.000,-Kč převzata při podpisu této smlouvy s úrokem 3 % měsíčně.

2. Dlužník se zavázal ji vrátit nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy spolu s úrokem, a to v 36-ti pravidelných měsíčních splátkách vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce na účet věřitele s výší měsíční splátky 2.832,-Kč, datum první splátky 15. 5. 2010, datum poslední splátky 15. 4. 2013.

3. Pro případ prodlení dlužníka s úhradou splátek i celého dluhu byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši 100.000,-Kč splatná do tří dnů od doručení písemné výzvy věřitele dlužníkovi k jejímu zaplacení.

Z notářského zápisu, sp. zn. NZ 82/2010, N 98/2010 sepsaným jménem notářky Marie Filipi, Mgr. Ing. Tomášem Kremrem, notářským kandidátem, za přítomnosti žalovaného jako věřitele a dlužníka tak, že byla uzavřena dohoda o splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti, a soud z ní zjistil, že:

1. Dlužník uznal co do důvodu a výše, že dluží na základě smlouvy o půjčce z 15. 4. 2010 peněžitou částku 101.952,-Kč a případnou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.

2. Uznaná částka 101.952,-Kč je splatná v 36-ti pravidelných měsíčních splátkách po 2.832,-Kč vždy do každého dne v kalendářním měsíci počínaje květnem 2010.

3. Pro případ prodlení s úhradou dluhu si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč splatnou do tří dnů od nezaplacení celého dluhu nebo jeho zbývající části.

4. Nezaplacením jedné ze splátek se stává ihned splatný celý dluh.

5. Dlužník dal svolení k vykonatelnosti dle § 274 písm. e) o. s. ř. ohledně peněžité částky ve výš 101.952,-Kč s tím, že svolení dlužníka věřitel v plném rozsahu přijal a bere ji na vědomí.

Ze seznamu přihlášených pohledávek věřitele č. 8 Cardinalis, s. r. o., soud zjistil, že insolvenční správkyně:

OL ICM B

1. Popřela úrok ve výši 47.040,-Kč.

2. Popřela smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč z důvodu, že tato neodpovídá intenzitě porušení závazku a je v rozporu s dobrými mravy, neboť dlužník pouze dlužil jedinou splátku ve výši 2.832,-Kč, a to pouze 8 dnů.

Z usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci č. j. KSOL 16 INS 9565/2010-A4 z 6. 9. 2010 soud zjistil, že byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo mu povoleno oddlužení.

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 9. 11. 2010 soud zjistil, že insolvenční správkyně popřela částečně přihlášenou pohledávku věřitele č. 8 Cardinalis, s. r. o.

Na základě provedeného dokazování soud žalobě vyhověl ohledně smluvní pokuty, tedy částky 100.000,-Kč, a zamítnul ji ohledně úroku z půjčky ve výši 47.040,-Kč.

Ke smluvní pokutě ( výrok I. rozsudku ) :

V řízení je prokázáno, že byla mezi dlužníkem a žalovaným uzavřena dne 15.4.2010 platná smlouva o půjčce, jejímž předmětem je poskytnutí částky 49.000,-Kč s 3 % úrokem měsíčně a dlužník se zavázal ji vrátit nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy spolu s úrokem v pravidelných měsíčních splátkách po 2.832,-Kč, datum první splátky 15. 5. 2010, datum poslední splátky 15. 4. 2013. Téhož dne byla mezi uvedenými smluvními stranami uzavřena formou notářského zápisu dohoda se svolením dlužníka k přímé vykonatelnosti. Její součástí jsou však částečně neplatná ustanovení ( článek II. písm. b) a článek I. odstavec druhý ) notářského zápisu, což znamenalo částečné vyhovění žalobě.

Zákon nevylučuje možnost sjednání smluvní pokuty za prodlení s placením peněžitého závazku. Nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty (při porušení povinnosti spočívající v nezaplacení) vzniká vedle nároku na zaplacení zákonných úroků z prodlení. Odepřít ochranu jednání, které je v rozporu s dobrými mravy lze pouze takovému druhu jednání, které opomíjí prevenční (donucení dlužníka pohrůžkou sankce k řádnému splnění závazku), sankční (nepříznivý následek v podobě vzniku další povinnosti zaplatit peněžitou částku ve sjednané výši v případě porušení smluvní povinnosti účastníkem závazkového vztahu ) a kompenzační (náhrada škody za nesnáze způsobené opožděným plněním), charakter (funkci) institutu smluvní pokuty. V dané věci je předmětem dlužníkova závazku podle výše uvedeného notářského zápisu smluvní pokuta ve výši 100.000,-Kč, splatná do tří dnů od nezaplacení celého dluhu nebo jeho části, přičemž dluh ve výši 101.952,-Kč se stává splatným nezaplacením byť jediné ze splátek, a to ihned. Výše této jediné splátky přitom činí částku pouze 2.832,-Kč. Zjednodušeně řečeno : postačujícím důvodem k tomu, aby věřitel mohl uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za dlužníkem, je nezaplacení jediné splátky ve výši 2.832,-Kč. Tím se navíc stává splatným i celý dluh (článek II. písm. b/ a c/ výše uvedeného notářského zápisu). Je tak zřejmé, že dohodnutá smluvní pokutu postrádá svou prevenční funkci k řádnému splnění závazku a rovněž i kompenzační funkci, kdy je nutné zdůraznit, že smluvní pokuta v občanském zákoníku je upravena jako paušalizovaná náhrada

OL ICM B

škody a sjednaná smluvní pokuta svou výši takovou náhradu značně přesahuje. Z těchto důvodů soud shledává článek II. písm. b) a článek I. odstavec druhý notářského zápisu sp. zn. NZ 82/2010, N 98/2010 z 15. 4. 2010 jakožto částečně absolutně neplatný pro rozpor s dobrými mravy podle § 39 a 41 občanského zákoníku. Z těchto důvodů je zřejmé, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 100.000,-Kč ( ohledně shora uvedených právních názorů srovnej např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 13 Cmo 3/2009-68 ze dne 18. 2. 2010 ve věci sp. zn. KSOS 14 INS 1794/2008, nebo rozsudek téhož soudu sp. zn. 12 Cmo 2/2009 ve věci sp. zn. KSOS 34 INS 2730/2008 ).

K úroku z půjčky ( výrok II. rozsudku ) :

Občanský zákoník v ustanovení § 558 umožňuje, aby dlužník věřiteli uznal svůj dluh co do důvodu i výše. Je možné ve smlouvě také dohodnout, že nezaplacením byť jediné ze splátek se stává ihned dluh splatným. Jde o tzv. ztrátu výhody splátek (viz článek II. písm. c/ výše uvedeného notářského zápisu ze dne 15. 4. 2010). Jestliže tedy dlužnice nezaplatila splatnou pohledávku dne 15. 8. 2010 ve výši 2.832,-Kč, postihla ji dle článku II. písm. c/ notářského zápisu ztráta výhody splátek, a je proto povinna zaplatit celý svůj uznaný dluh ve výši 101.952,-Kč ihned, neboť se stal splatným. Splatnost celé částky tak nastala prvního dne prodlení se zaplacením splátky, tedy dne 16. 8. 2010 a připomíná se, že jde o splatnost celého dluhu ve výši 101.952,-Kč. Z těchto důvodů je zřejmé, že žalovaná částka 47.040,-Kč, která má představovat dle žaloby 4.-36. splátku dluhu, nemohla přirůst až po rozhodnutí o úpadku jakožto úrok, protože již jednoduše byla splatná dne 16. 8. 2010, a insolvenční návrh dlužnice podala až 23. 8. 2010. Z těchto důvodů soud nesdílí názor, který žalobkyně uvedla v žalobě, že jde o částku přirostlou až po rozhodnutí o úpadku, a proto soud část žaloby ohledně určení, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 47.040,-Kč zamítnul.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, když ve věci byl úspěšnější žalobce z 68 % oproti žalovanému, který měl úspěch pouze 32 %. Žalobci tak náleží 36 % nákladů řízení. S ohledem na skutečnost, že žalobce ve věci není zastoupen, práva na náhradu nákladů se nevzdal, ani neuvedl, že by mu náklady řízení vznikly, a soud ze soudního spisu nezjistil opak, rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 21. 4. 2011 Mgr. Martin Šulák, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudce Šárka Švubová

OL ICM B