16 ICm 1238/2010
Číslo jednací: 16 ICm 1238/2010-45 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 16 INS 3594/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem ve věci žalobce: Ing. Martin Koubek, Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc, insolvenční správce dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , Za Vodojemem 1007/8, 779 00 Olomouc, proti žalované: Komerční investiční a úvěrní společnost DOMOV s.r.o., IČ 271 24 339, Uherská 618, 190 17 Praha 9, Vinoř, o popření vykonatelné pohledávky,

takto:

I. U r č u j e s e , že pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení dlužnice Ivany anonymizovano vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. KSOL 16 INS 3594/2010 nejsou po právu v rozsahu 173.527,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 17.9.2010 se žalobce domáhal popření vykonatelné pohledávky žalovaného tak, aby bylo určeno, že pohledávky žalované nejsou po právu a správce uplatnil své popření v rozsahu 173.527,-Kč.

Podle žalobce nebyla bianco směnka vyplněna věřitelem v dobré víře, když do ní byla vyplněna částka odpovídající nepřiměřené smluvní pokutě a další částka smluvně ani výpočtem nebyla doložena. Číselné označení směnky odpovídalo číslu uzavřené smlouvy o úvěru č. 3503120634 quick půjčky ze dne 19.8.2009 mezi žalovaným jakožto věřitelem a dlužníkem, kdy předmět splacení jistiny činilo 20.000,-Kč, úrok za celou dobu trvání 4.000,-Kč a poplatek za sjednání úvěru ve výši 10.000,-Kč. Insolvenční správce popřel přihlášku žalovaného v částce 175.527,-Kč a uznal pouze 20.000,-Kč. Pohledávka žalovaného je vykonatelná na základě rozhodčího nálezu Ing. Martiny Proksové z 18.2.2010 č. sp. 476/2010, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.3.2010 a vykonatelné je dne 18.3.2010.

Z vyjádření žalovaného k žalobě z 11.10.2010 soud zjistil, že se navrhuje, aby byla žaloba zamítnuta. Žalovaná předně uvádí, že přihlásila svou pohledávku z titulu nezaplacené jistiny úvěru quick půjčky, nezaplaceného příslušenství úvěru a smluvní pokuty. Přihlásila svou pohledávku z titulu směnky nikoli smlouvy. Směnečné závazky jsou nezávislé, abstraktní a formální. Směnka ke své platnosti žádnou kauzu nepotřebuje. Směnečná suma představuje zůstatek nesplacené jistiny ve výši 17.911,-Kč, zůstatek nesplaceného úroku za poskytnutí úvěru ve výši 3.594,-Kč, zůstatek nesplaceného poplatku za sjednání úvěru ve výši 8.955,-Kč a smluvní pokutu ve výši pětinásobku dlužné částky ( 5x30.460,-Kč ), tedy 152.300,-Kč. Součástí přihlášené částky 193.327,-Kč jsou též úroky ze směnečné sumy ve výši 10.767,-Kč.

Žalovaná nesouhlasí s tím, že smluvní pokuta je nepřiměřená a bianco směnka nebyla vyplněna v dobré víře. Žalovaná navrhla, aby soud přihlédl k tomu, že:

1. poskytuje úvěry jen osobám s vykázanými příjmy, kdy žalovaná v žádosti o úvěr zatajila existenci několik půjček a nepravdivým prohlášením dosáhla toho, že jí byl poskytnut úvěr, který by jinak nezískala, 2. přijetím insolvenčního zákona stát zasáhl negativně do podnikatelské činnosti subjektu jako je žalovaná, kdy se tímto zvyšuje riziko jejich podnikání, 3. žalovaná nesouhlasí ani s tím, že pohledávka do insolvenčního řízení není vykonatelná, protože žalobce nemá řádně exekuční titul, 4. Žalovaná tvrdí, že předmětná rozhodčí doložka není spotřebitelská smlouva a odkazuje na judikaturu Nejvyššího i Ústavního soudu ČR,

OL ICM B

Spisem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. KSOL 16 INS 3594/2010 bylo prokázáno, že:

1. dne 21.6.2010 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a současně bylo povoleno oddlužení. 2. žalovaný přihlásil z úvěrové smlouvy ze dne 19.8.2009 pohledávku v celkové výši 193.527,-Kč, z toho zůstatek nesplacené jistiny ve výši 17.911,-Kč, zůstatek nesplaceného úroku za poskytnutí úvěru ve výši 3.594,-Kč, zůstatek nesplaceného poplatku za sjednání úvěru ve výši 8.955,-Kč, smluvní pokutu ve výši pětinásobku dlužné částky tj. 5x30.460,-tedy 152.300,-Kč a směnečný úrok ve výši 767,-Kč, když pohledávka je přihlašována na základě směnky č. 3503120634 z 19.8.2009. 3. u přezkumného jednání dne 19.8.2010 insolvenční správce popřel pohledávku žalovaného do částky 173.527,-Kč. 4. insolvenční řízení dosud nebylo skončeno.

Ze smlouvy o úvěru quick půjčky č. 3503120634 z 19.8.2009 uzavřené mezi žalovaným jakožto věřitelem a dlužníkem bylo prokázáno, že:

1. věřitel poskytl dlužníkovi částku 20.000,-Kč s úrokem 4.000,-Kč, poplatkem za sjednání úvěru 10.000,-Kč na 50 týdnů, s výší týdenní splátky 680,-Kč. 2. roční procentní sazba nákladů ( RPSN ) činí v tomto případě 229,5%. 3. tato smlouva o úvěru je absolutně neplatná z důvodu uvedeného v bodě 2. tohoto odstavce.

Ze směnky č. 3503120634 ze dne 19.8.2009 soud zjistil, že:

1. jde o směnku vlastní bez protestační doložky. 2. dlužník jakožto výstavce se zavázal za tuto směnku zaplatit 20.12.2009 na řad žalovaného částku 182.760,-Kč s tím, že je částka splatná přímo u žalovaného, za druhou avalistou dlužníka je pan Ivo Glauder, bytem Za Vodojemem 8, 779 00 Olomouc. 3. jde o bianco směnku na základě článku 14, podmínek pro poskytnutí úvěru quick půjčky z 19.8.2009, která je přílohou smlouvy o výše uvedené smlouvy o úvěru z 19.8.2009.

Z ostatních provedených důkazů soud nezjistil nic pro věc právně významného.

Na základě provedeného dokazování soud žalobě v celém rozsahu vyhověl. V řízení bylo jednoznačně prokázáno, že smlouva o úvěru č. 3503120634 ze dne 19.8.2009 uzavřená mezi žalovaným, jakožto věřitelem a dlužníkem je absolutně neplatná pro rozpor s dobrými mravy, podle § 39 obč. zák. Soud ze zákona a z úřední povinnosti ( ex officio et ex lege ) hodnotí platnost právních úkonů. Příčinou rozporu s dobrými mravy je skutečnost, že roční procentní sazba nákladů ( RPSN ) u této smlouvy o úvěru činí 229,5%. Jde tak o nepřiměřeně vysoké neboli lichvářské úroky. Soudu je z jeho činnosti známo, že nejvyšší bankovní úroky u srovnatelných úvěrů činí maximálně 20% ročně. Sjednaný úrok v projednávané věci je však 6x vyšší. Podle setrvalé judikatury Nejvyššího soudu ČR je již téměř čtyřnásobek maximálního bankovního úroku považována za odůvodnění právního závěru, že jde o ujednání, které je v rozporu s dobrými mravy a tedy absolutně neplatné podle

OL ICM B

§ 39 obč. zák. ( srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 15.12.2004, sp. zn. 21 Cdo 1484/2004). Z provedeného dokazování též vyplynulo, že žalovaný a dlužník na základě vyplňovacího směnečného prohlášení dle čl. 14 podmínek k výše uvedené smlouvě o úvěru vypracovali bianco směnku č. 3503120634 z 19.8.2009 s částkou 182.760,-Kč. Je zřejmé, že v souladu s § 10 zákona č. 191/1950 Sb. ( zákon směnečný a šekový ) byl majitel směnky ve zlé víře s ohledem na lichvářské úroky a absolutní neplatnost takové smlouvy a dlužníkovi tak zůstávají zachovány námitky, že ujednání o vyplňovacím směnečném prohlášení nebyly dodrženy, a insolvenční správce, který je ve věci žalobcem, tyto námitky uplatnil. Z provedeného dokazování vyplynulo, že tyto námitky byly uplatněny po právu a jedinou částku, kterou mohl do takové bianco směnky věřitel vyplnit je částka, která odpovídá nezaplacené části jistiny dlužníka, tedy částku 17.911,-Kč, namísto vyplněné částky 182.760,-Kč a dalších přihlášených úroků ve výši 10.767,-Kč. Insolvenční soud zjistil, že insolvenční správce z takto přihlášené částky zjistil pouze 20.000,-Kč, a je vázán předmětem tohoto incidenčního sporu. Dlužník je tak povinen zaplatit žalovanému částku 17.911,-Kč na jistině spolu s tomu odpovídajícím směnečným úrokem. Soud konstatuje, že taková částka ( jistina i směnečný úrok ) je konzumována částkou 20.000,-Kč, která byla zjištěna insolvenčním správcem u přezkumného jenání.

Ze všech těchto důvodů soud rozhodl, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že žádnému z účastníků řízení náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť soud nezjistil, že by zcela úspěšnému žalobci vznikly v průběhu řízení náklady.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 26.5.2011

Mgr. Martin Šulák, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudce Alena Hlochová

OL ICM B