16 ICm 1107/2011
Číslo jednací: 16 ICm 1107/2011-47 Spisová značka: KSOL 16 INS 11794/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v právní věci žalobkyně Mgr. Kateřiny Širhalové LL. M., se sídlem Palackého 641/11, 779 00 Olomouc, insolvenční správkyně dlužníka Stanislava Holinky, IČ 47205865, bytem Masarykova třída 823/42, 772 00 Olomouc-Hodolany, proti žalovanému Ing. Tomáši anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Hejčínská 372/17, 779 00 Olomouc, zastoupeném Mgr. Liborem Špundou, advokátem se sídlem Masarykova 795/41, 779 00 Olomouc, v řízení o určení popřené vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Určuje s e , že žalovaný n e m á za dlužníkem Stanislavem Holinkou, IČ 47205865, bytem Masarykova tř. 823/42, 772 00 Olomouc-Hodolany, v řízení KSOL 16 INS 11794/2010:

-dílčí pohledávku č. 1 ve výši 79.890,-Kč z titulu smluvního úroku z půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 16.08.2005 ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě, vyčísleného od 01.07.2009 do 01.03.2010, a k této části dílčí pohledávky č. 1 ve výši 79.890,-Kč, nemá právo na zajištění z titulu smluvního zástavního práva k nemovitostem v obci a k. ú. Hněvotín, a to pozemku parc. č. 390/2 a pozemku parc. č. 447/1, které vzniklo na základě smlouvy č.j. V-6247/2007-805 ze dne 01.06.2007 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 04.06.2007.

-dílčí pohledávku č.2 ve výši 60.720,-Kč z titulu nevrácené půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 06.12.2006 a smluvního úroku z prodlení za období od 01.07.2009 do 05.12.2010, a k této části dílčí pohledávky č. 2 ve výši 60.720,-Kč, nemá právo na zajištění z titulu smluvního zástavního práva k nemovitostem v obci a k. ú. Hněvotín, a to pozemku parc. č. 390/2 a pozemku parc. č. 447/12, které vzniklo na základě smlouvy č.j. V-6247/2007-805 ze dne 01.06.2007 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 04.06.2007;

-dílčí pohledávku č. 3 ve výši 20.766,50 Kč z titulu smluvní pokuty, počítané podle sazby 0,05% denně z částky 3.219,807 Kč, od 02.03.2010 do 05.12.2010 dle dohody o uznání závazku a splátkovém kalendáři ze dne 12.06.2009 ve znění Dodatku č. 1 k této dohodě ze dne 01.07.2009.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu se žalobkyně domáhala o určení popřené pohledávky vůči žalovanému. V žalobě uvedla, že žalovaný přihlásil svou vykonatelnou pohledávku vůči dlužníkovi v celkové výši 3.704.977,-Kč, která se skládá ze 3 dílčích pohledávek.

-Dílčí pohledávka č. 1, která byla přihlášena ve výši 2.171.616,-Kč, přičemž byla popřena co do pravosti a zajištění z důvodu zániku části úroku ve výši 79.890,-Kč vyčísleném od 01.07.2009 do 01.03.2010, a to z důvodu zaplacení.

-Dílčí pohledávka č. 2 byla insolvenční správkyní popřena ve výši 60.720,-Kč, a to co do pravosti a práva na zajištění z důvodu zániku pohledávky ve výši

19.864,-Kč na zajištění zaplacení v březnu 2010, zániku části úroku vyčísleného od 01.07.2009 do 01.03.2010 ve výši 39.945,-Kč zaplacením a v důsledku změny základu pro výpočet úroku bylo popřeno žalobcem na úrocích 911,-Kč, tj. 6 % z částky 980.136,-Kč od 01.03.2010 do 05.12.2010, a popřeno 40.856,-Kč.

-Dílčí pohledávka č. 3 byla popřena ve výši 20.766,50 Kč, a to z titulu pravosti z důvodu nesprávného výpočtu smluvní pokuty, protože žalovaný vypočítával smluvní pokutu z částky zahrnující úroky z půjčky, počítaný i za budoucí období a z části zaplacené pohledávky (viz dílčí pohledávka č. 2), tedy z nesprávného základu.

Žalobkyně ve svém podání ze dne 14.10.2011 podrobně popsala důvody, pro které byly popřeny 3 dílčí pohledávky žalovaného, a též uvedla výpočty k 01.03.2010, žalobkyně jednak setrvává na svém názoru, že zaplacené splátky k rozhodnému období, tedy k březnu 2010 (zesplatnění dluhu) nelze započíst na budoucí úrok za období, které ještě nenastalo, jak to nesprávně učinil žalovaný při sepisu přihlášky. Splatností celého dluhu se rozumí dluh na jistině a dluh na dosud vzniklém příslušenství. Úroky za budoucí období, tedy od 01.03.2010 do 30.06.2011, se nemohly stát splatnými dříve než vůbec vzniklo právo na jejich zaplacení, tedy ještě před uplynutím časového období, za které je úrok poskytován. Žalobce je tedy názoru, že ztrátu výhody splátek v daném případě ke dni 01.03.2010 se stal splatný dluh sestávající z dlužné jistiny a dlužného úroku vyčísleného pouze za období do 01.03.2010. Následně pak vznikal věřiteli nárok na úrok ke sjednané výši 6 % ročně z poskytnutých a dosud nevrácených jistin půjček, a to postupně, jak plynul čas.

Žalobkyně vypočítává přihlášenou pohledávku žalovaného k 01.03.2010 takto:

-jistina ve výši 3.000.000,-Kč, -úrok do 30.06.2009 ve výši 205.807,-Kč (viz NZ158/2009 z 01.07.2009), -smluvní pokuta do 30.06.2009 ve výši 270.000,-Kč (viz NZ 158/2009 z 01.07.2009), -úrok 6 % ročně z částky 3.000.000,-Kč od 01.07.2009 do 01.03.2010 ve výši 120.328,77 Kč (úrok sjednán v NZ 158/2009 z 01.07.2009).

Z toho bylo k 01.03.2010 zaplaceno 616.000,-Kč, a to bylo započteno na úhradu úroku 205.807,-Kč vyčísleného 30.06.2009, smluvní pokutu 270.000,-Kč vyčíslené k 30.06.2009 a na úrok 120.329,-Kč vyčíslený za období od 01.07.2009 do 01.03.2010 a částečně ve výši 19.864,-Kč na jistinu dílčí pohledávky č. 2. Z toho plyne, že celkový dluh k 01.03.2010 byl 2.980.136,-Kč představující dlužnou jistinu. Žalovaný věřitel ve své přihlášce vložené na straně 3, v dalších okolnostech však mylně uvedl, že celkový dluh 01.03.2010 činil 3.219.807,-Kč.

V důsledku těchto úvah žalobkyně uznala u dílčí pohledávky č. 1 pouze část úroku 6 % ročně, vyčísleného od 01.03.2010 do 05.12.2010, z částky 2.000.000,-Kč ve výši 91.726,-Kč a zbývající část úroku 6 % od 01.07.2009 do 01.03.2010 ve výši 79.890,-Kč popřela z důvodu jeho zaplacení.

U dílčí pohledávky č. 2 pak uznala jen část úroku 6 % od 01.03.2010 do 05.12.2010 částky 980.136,-Kč ve výši 44.952,-Kč a zbývající část přihlášeného úroku od 01.07.2009 do 01.03.2010 částky 1.000.000,-Kč ve výši 39.945,-Kč a úroku z prodlení od 01.03.2010 do 05.12.2010 z popřené jistiny 19.864,-Kč ve výši 911,-Kč popřela.

U dílčí pohledávky č. 3 uznala 426.786,50 Kč a popřela část ve výši 20.766,50 Kč, a to z důvodu nesprávného výpočtu smluvní pokuty, protože žalovaný v přihlášce vypočetl smluvní pokutu z částky zahrnující i úroky z půjčky kalkulované za budoucí období a část zaplacené dílčí pohledávky č. 2, tedy z nesprávného základu (z částky 3.219.807,-Kč od 02.03.2010 do 05.12.2010).

Při výpočtu smluvní pokuty vycházela žalobkyně z toho, že smluvní pokuta je počítána z dlužné částky denně, s čímž dlužná částka se denně zvyšuje o úrok za daný den, počáteční dlužná částka k datu 02.03.2010, z níž se smluvní pokuta počítá je 2.980.136,-Kč, tato částka se pak denně zvyšuje o úrok naběhlý za daný den. Tabulka výpočtu smluvní pokuty je přílohou tohoto rozsudku.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě z 26.června 2011 navrhl, aby byla žaloba zamítnuta. Žalovaný považuje postup a stanovisko žalobkyně za nesprávné, protože pravděpodobně rozdělila dlužníkem zaplacené splátky na částečné umoření jistiny kapitalizovaných úroků z půjčky a smluvních pokut k 01.07.2009, a dále pak úroky za dobu splácení v období od 01.07.2009 do 28.06.2011. Celá částka 3.835.807,-Kč je totiž rozvržena do konkrétních splátek, jednotlivé splátky nejsou dále vnitřně členěny. Naproti tomu z úkonu o popření části dílčích pohledávek č. 1-3 má tedy žalovaný za to, že žalobkyně rozpočítávala dlužníkem zaplacené splátky celkem ve výši 616.000,-Kč na jistinu k 01.07.2009, na smluvené úroky z jistiny dluhu a popřípadě na další položky pohledávky žalovaného uvedené v notářském zápisu z 01.07.2009, takový postup žalovaný považuje za nesprávný a neopodstatněný, protože neodpovídá obsahu exekučního titulu. Z popěrného úkonu žalobkyně jednoznačně také neuvedla, jakým způsobem určila míru úroků vůči jistině úrokům z 01.07.2009 a smluvní pokutě k 01.07.2009, a jak tedy dospěla k právě popíraným částkám.

Účastníci řízení navrhli, aby soud o věci rozhodl bez jednání.

Z obsahu insolvenčního spisu soud zjistil:

1) Z přihlášky pohledávky dlužníka, že celkem přihlásil 3.704.977,-Kč jakožto pohledávku vykonatelnou a z větší části zajištěnou, a to z titulu smlouvy o půjčce z 16.08.2005, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě (jistina 2.000.000,-Kč), a neuhrazený smluvní úrok z půjčky ve výši 171.616,-Kč. Dále ze smlouvy o půjčce z 06.12.2006 jistinu 1.000.000,-Kč, když tento závazek byl uznán písemnou dohodou o uznání závazku a splátkovém kalendáři z 12.06.2009 a dodatkem č. 1 z 30.06.2009, a neuhrazený smluvní úrok z prodlení za období od 01.07.2009 a 05.12.2010 ve výši 85.808,-Kč, a dále neuhrazenou smluvní pokutu ve výši 447.553,-Kč počítanou jakožto 0,05 % denně z částky 3.219.807,-Kč od 02.03.2010 do 05.12.2010 podle dohody o uznávání závazku a splátkovém kalendáři z 12.06.2009 ve znění dodatku č. 1 k této dohodě z 01.07.2009, k zesplavnění pohledávky došlo k 1.3.2011 a dlužník zaplatil ke dni 3.3.2011 celkem na dluh částku 616.000,-Kč-bod 11 přihlášky. 2) Ze seznamu přihlášených pohledávek žalovaného soud zjistil, že celkem žalovaný přihlásil vykonatelnou pohledávku v celkové výši 3.704.977,-Kč, která

se stávala ze 3 dílčích pohledávek, a to jednak ve výši 2.171.616,-Kč, jež byla popřena co do 79.890,-Kč z důvodu zániku části úroku vyčísleného od 01.07.2009 do 01.03.2010, dále přihlásil žalovaný pohledávku ve výši 1.085.808,-Kč, a tato byla popřena ve výši 60.720,-Kč z důvodu zániku pohledávky ve výši 19.864,-Kč na jistině zaplacením k březnu 2010 a zániku části úroku vyčísleného od 01.07.2009 do 01.03.2010 ve výši 39.945,-Kč zaplacením a na úrocích popřela insolvenční správkyně 911,-Kč v důsledku změny základu pro výpočet úroku, dále žalovaný přihlásil částku 447.553,-Kč, která byla popřena co do výše 20.766,50 Kč z důvodu nesprávného výpočtu smluvní pokuty, když věřitel vypočítával smluvní pokutu z částky zahrnující úroky z půjčky kalkulované i za budoucí období a části zaplacené pohledávky, čili nesprávného základu. 3) Z dohody o uznání závazku a splátkového kalendáře-o podkladu pro sepsání notářského zápisu s doložkou o přímé vykonatelnosti ze dne 12.06.2009 soud zjistil, že:

-Věřitel Ing. Tomáš Petrle uzavřel s dlužníkem Stanislavem Holinkou smlouvu o půjčce z 16.08.2005, jejímž předmětem byla částka 2.000.000,-Kč s úrokem z půjčky 2 % ročně od 17.08.2005 do zaplacení s tím, že byly uzavřeny dodatky č. 2, 3 a 4 s konečnou splatností 31.12.2008 a pro případ prodlení dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

-Ke dni 11.06.2009 tedy činila jistina 2.000.000,-Kč, smluvený úrok 2 % ročně od 17.08.2005 do 10.06.2009 152.767,-Kč a smluvní pokuta 0,05 % denně od 01.01.2009 do 10.06.2009 161.000,-Kč.

-Věřitel Ing. Tomáš Petrle uzavřel s dlužníkem Stanislavem Holinkou smlouvu o půjčce z 06.12.2006, jejímž předmětem byla částka 1.000.000,-Kč s úrokem z půjčky 2 % ročně od 12.12.2006 do zaplacení s tím, že dodatkem č. 1 byla splatnost změněna na 31.12.2008 a byla sjednána smluvní pokuta pro případ prodlení se zaplacením jistiny ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

Pohledávky z této smlouvy o půjčce z 06.12.2006 byly tedy k 11.06.2009 následující :

-jistina 1.000.000,-Kč, -smluvený úrok 2 % ročně od 13.12.2006 do 11.06.2009 49.917,-Kč, -smluvní pokuta 0,05 % denně od 01.01.2009 do 11.06.2009 80.500,-Kč.

Podle této smlouvy se zavázal dlužník zaplatit věřiteli na základě splátkového kalendáře :

-jistinu ve výši 3.000.000,-Kč, -smluvené úroky k 11.06.2009 ve výši 202.684,-Kč, a -smluvní pokuty k témuž dni 241.500,-Kč s tím, že se dlužník zavázal platit věřiteli úroky z nevrácené jistiny půjčky 3.000.000,-Kč od 12.06.2009 ve výši 6 % ročně.

Splátkový kalendář byl dohodnut s měsíčními splátkami od 31. července 2009 do 28. června 2011 v různých měsíčních výších s tím, že byla dohodnuta ztráta výhody splátek v případě nezaplacení kterékoli splátky dluhu. Dále se dohodly strany

smlouvy, že nejpozději do 30.06.2009 bude sjednán splátkový kalendář ve formě notářského zápisu s doložkou o svolení k přímé vykonatelnosti ve smyslu § 274 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb.

Z dodatku č. 1 k dohodě o uznání závazku a splátkovém kalendáři 12.06.2009, který byl uzavřen dne 01.07.2009, soud zjistil, že došlo ke změnám jistiny smluveného úroku a smluvní pokuty, jakož i úroku z nevrácené jistiny půjčky 3.000.000,-Kč s tím, že jsou zahrnuty ve splátkách uvedených v bodě 3.1 a 3.2.

Z notářského zápisu ze dne 01.07.2009 NZ141/2009, sepsaného v notářské kanceláři JUDr. Leony Václavkové, notářky v Olomouci, soud zjistil, že jejím předmětem je prohlášení o uznání dluhu a dohoda o přímé vykonatelnosti, kterou uzavřel věřitel a oprávněný Ing. Tomáš Petrle a dlužník a povinný Stanislav Holinka tak, že:

-Dlužník Stanislav Holinka uznal závazek ve výši 3.835.807,-Kč ze smluv o půjčce z 16.08.2005 a 06.12.2006 ve znění dodatku k těmto smlouvám, když tato částka se stává z jistiny dluhu ve výši 3.000.000,-Kč, sjednaných úroků k 30.06.2009 ve výši 205.807,-Kč, smluvní pokuty ve výši 270.000,-Kč a sjednaných smluvních úroků od 01.07.2009 do zaplacení ve výši 360.000,-Kč s tím, že se zavázal tento dluh splácet v pravidelných měsíčních splátkách od 31.07.2009 do 28.06.2011 tak, jak je to uvedeno v části 4 tohoto notářského zápisu, to vše pod ztrátou výhody splátek a s tím, že byla dále dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do úplného zaplacení dluhu, pro případ prodlení dlužníka se zaplacením splátek podle splátkového kalendáře.

-Dlužník Stanislav Holinka vyslovil souhlas, aby se tento notářský zápis stal titulem pro výkon rozhodnutí k exekuci a nedobrovolnou dražbou ohledně výše uvedené pohledávky věřitele jakožto osoby oprávněné, jestliže Stanislav Holinka svou povinnost řádně a včas nesplní.

Na základě provedeného dokazování má soud za prokázáno, že dlužník Stanislav Holinka si půjčil od žalovaného celkem 3.000.000,-Kč, a to jednak :

-na základě smlouvy o půjčce ze dne 16.08.2005 (2.000.000,-Kč), -na základě smlouvy o půjčce z 16.12.2006 (1.000.000,-Kč), -na základě dohody o uznání závazku a splátkového kalendáře z 12. června 2009 ve znění dodatku č. 1 z 01.07.2009.

Tyto částky dluhu včetně smluvených úroků z první smlouvy v částce 154.849,-Kč ve výši 2 % a smluvní pokuty 0,05 % denně od 01.01.2009 do 30.06.2009 ve výši 180.000,-Kč, jakož i smluvený úrok z druhé půjčky ve výši 2 % ročně od 13.12.2006 do 30.06.2009 ve výši 50.958,-Kč a smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně od 01.01.2009 do 30.06.2009 ve výši 90.000,-Kč, uznal, když celkem tedy uznal na základě těchto dohod 3.205.807,-Kč.

Notářským zápisem z 01.07.2009 sp.zn. NZ141/2009 dlužník opět uznal tento svůj dluh, avšak již v částce 3.835.807,-Kč (v podrobnostech k výši viz provedené důkazy) a zavázal se tuto částku uhradit v 25 pravidelných měsíčních splátkách splatných od 31.07.2009 do 28.06.2011 pod ztrátou výhody splátek s tím, že v případě prodlení zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do úplného zaplacení dluhu. Zároveň uzavřel tímto notářským zápisem dohodu s žalovaným Ing. Tomášem Petrlem o přímé vykonatelnosti těchto svých závazků ve smyslu ustanovení § 274 písm. e) o. s. ř. a § 71 a)-71 c) notářského řádu. Všechny výše uvedené smlouvy a dohody soud považuje za platně sjednané. Soud má v řízení dále za prokázané, že k zesplatnění z důvodu neplacení splátek, k němuž došlo k 01.03.2010 (viz přihláška pohledávky bod č. 11), zaplatil celkem dlužník na splátkách 616.000,-Kč k 03.03.2010. Ve zbytku plateb zůstal dlužník v prodlení.

Insolvenční soud ve shodě s názorem žalobce má za to, že s ohledem na ztrátu výhody splátek, která nabyla účinnosti 01.03.2010 vůči dlužníkovi, se stal splatný celý dluh, ovšem jen na jistině a na dosud vzniklém příslušenství, tj. příslušenství vypočteném do dne 01.03.2010.

Úroky za budoucí období, tedy od 01.03.2010 do 30.06.2011, se nemohly stát splatnými dříve, než vůbec vzniklo právo na jejich zaplacení, tedy ještě před uplynutím doby, za které je úrok poskytován. Následně pak vzniká věřiteli nárok na úrok ve sjednané výši 6 % ročně z poskytnutých a dosud nevrácených jistin půjček, a to postupně. Výpočty, které provedla insolvenční správkyně ve svém podání ze dne 14.10.2011, k 01.03.2010 soud považuje za správné a v celém rozsahu na ně odkazuje (viz str. 3-4 tohoto rozsudku). Součástí rozsudku jsou též jeho přílohy s výpočtem smluvní pokuty dílčí pohledávky č. 3 a výpočet úroků u pohledávek č. 1 a 2.

Žalovaný přihlásil dílčí pohledávku č. 3 ve výši 447.553,-Kč a vypočetl smluvní pokutu z částky zahrnující úroky z půjčky z nesprávného základu (viz rozsudek str. 3-4), a proto nepostupoval správně, insolvenční správkyně tedy popřela v souladu se zákonem částečně i pohledávku č. 3 ve výši 20.766,50 Kč.

Ze všech těchto důvodů má soud za prokázáno, že insolvenční správkyně provedla popření přihlášených pohledávek žalovaného ve správných výších.

Po právní stránce má soud za prokázáno, že dlužník Stanislav Holinka uzavřel dvě smlouvy o půjčce, první z 16.08.2005 s jistinou 2.000.000,-Kč ve znění dodatků 1-4 a úrokem z prodlení 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, druhou smlouvu o půjčce z 06.12.2006 na jistinu 1.000.000,-Kč, opět se smluvní pokutou ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, tedy smlouvy uzavřené podle § 6, 5, 7 a násl. OZ s dohodnutým úrokem z půjčky dle § 6, 5, 8 odst. 1 OZ, přičemž tyto smlouvy soud považuje za platné. Spolu s nimi byla dohodnuta smluvní pokuta na základě dohody o uznání závazku a splátkovém kalendáři ve znění jeho dodatku z 01.07.2009 (dle ust. § 558 OZ) a tato smluvní pokuta je v zákonné výši, jak vyplývá z ust. § 544 a násl. OZ. Dohodnutý 6% úrok z prodlení dle dohody o uznání závazků a splátkovém kalendáři je též v souladu s ustanovením § 517 odst. 2 OZ. Notářský zápis sp.zn NZ141/2009 z 01.07.2009 o prohlášení o uznání dluhu a o dohodě o přímé vykonatelnosti uzavřený mezi žalovaným věřitelem Ing. Tomášem Petrlem a dlužníkem Stanislavem Holinkou, soud považuje za souladný s příslušnými ustanoveními notářského řádu (§ 274 písm. e) o. s. ř. a § 71 a)-71 c)) , a tedy i platným.

Insolvenční správkyně provedla popření přihlášené pohledávky žalovaného (dílčí pohledávky č. 1-3) v souladu s ustanovením § 199 IZ.

Vzhledem ke skutečnosti, že úspěšnému žalovanému nevznikly náklady řízení, rozhodl insolvenční soud o nákladech tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V Olomouci dne 08.11.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v. r. Mgr. Martina Tonhauserová samosoudce