165 ICm 806/2016
Číslo jednací: 165 ICm 806/2016-101 KSPL 65 INS 25540/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Jaroslav Glos a Jaroslava Glosová, oba bytem Žeravice 324, 696 47, zast. JUDr. Oldřichem Navrátilem, se sídlem v Kyjově, Masarykovo náměstí 2, proti žalovanému: 1) JUDr. Václav Mlnařík, Ph.D, IČ: 71458972, Praha 1, Politických vězňů 1597/19, insolvenční správce dlužníků-Adama a Ivany Polčíkových, zast. JUDr. Josefem Kulhavým, se sídlem v Praze 2, Legerova 44, 2) Adam Polčík a Ivana Polčíková, bytem Domažlice, Masarykova 377, v řízení o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto :

I. Žaloba o určení, že žalobci mají v insolvenčním řízení dlužníků Adama Polčíka a Ivany Polčíkové pohledávku ve výši 130.668,-Kč se zamítá vůči žalovaným č. 2, a to Adamu Polčíkovi a Ivaně Polčíkové.

II. Určuje se, že žalobci mají v insolvenčním řízení dlužníků Adama Polčíka a Ivany Polčíkové, oba bytem Masarykova 377, Domažlice pohledávku ve výši 130.668,-Kč.

III. Ve vztahu mezi žalobci a prvým žalovaným nemají účastníci právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Ve vztahu mezi žalobci a žalovanými nemají účastníci právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobci se svou žalobou ze dne 11. 3. 2016 domáhali vydání ve výroku č. II. uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že usnesením zdejšího soudu ze dne 2. 12. 2015 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků Adama a Ivany Polčíkových. Žalobci podáním ze dne 22. 12. 2015 uplatnili přihlášku pohledávky. Dne 16. 2. 2016 isir.justi ce.cz se konalo přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka č. 2 popřena insolvenčním správcem. Pohledávku č. 2 popřeli i dlužníci. Jako důvod popření pohledávky uvedl insolvenční správce i dlužníci, že dluh byl v částce 130.044,-Kč zaplacen. S tímto názorem žalobci nesouhlasí. V soudním řízení, vedeném u Okresního soudu v Domažlicích, sp. zn. 12 C 165/2015 uplatnili žalobci vůči dlužníkům svoji pohledávku z důvodu uzavřené smlouvy o půjčce, kdy bylo tvrzeno, že žalobci sami uzavřeli dne 25. 2. 2010 Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., kdy si půjčili částku 250.000,-Kč. Tuto částku předali téhož dne dlužníkům a dlužníci se zavázali splácet měsíční splátky úvěru. Dlužníci skutečně za období od února 2010 do září 2011 spláceli splátky úvěru, když splátka úvěru zahrnovala splátku jistiny i dohodnutého úroku. Tato skutečnost byla dlužníky uplatněna v rámci jejich obrany před Okresním soudem v Domažlicích. Žaloba vedená u uvedeného soudu se však týkala nároku žalobců na zaplacení splátek od září 2011 do srpna 2014. Pohledávka č. 2 se však týká rozdílu mezi výší úvěru a soudem přiznaného nároku ve výši 119.332,-Kč.

Žalovaný č. 1 ve svém vyjádření ze dne 31. 3. 2016 soudu sdělil, že se žalobou a jí uplatněným nárokem žalobců nesouhlasí, neboť žalovaní č. 2 uhradili žalobcům od roku 2010 do roku 2015 celkem 140.604,-Kč. V roce 2010 uhradili žalovaní č. 2 částku 49.000,-Kč, v roce 2011 pak částku 39.728,-Kč, v roce 21012 částku 25.820,-Kč, v roce 2013 částku 25.556,-Kč, v roce 2015 částku 500,-Kč.

Z přihlášky pohledávky žalobců má soud za prokázané, že žalobce Jaroslav Glos přihlásil pohledávky v celkové výši 304.927,43 Kč.Tento věřitel byl označen jako věřitel č. 7. Pohledávka č. 1 byla vyčíslena na částku 174.259,43,-Kč, tato pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná pro částku 168.653,-Kč dle rozsudku OS Domažlice ze dne 12. 8. 2015 č. j. 12 C 165/2015-76 ve spojení s usnesením KS v Plzni ze dne 2. 11. 2015, č. j. 11 Co 425/2015-108. Jako důvod vzniku pohledávky bylo uvedeno, že věřitel se svou manželkou poskytli dne 25. 2. 2010 půjčku ve výši 250.000,-Kč, kterou získali na základě úvěru od České spořitelny. a.s., dle Smlouvy o úvěru ze dne 25. 2. 2010. Tuto částku žalobci předali manželům Polčíkovým. Bylo dohodnuto, že měsíční splátky úvěru u České spořitelny, a.s., budou hradit Polčíkovi. Dlužníci hradili splátky až do září 2011, následně platit přestali a od října 2011 splátky úvěru hradili již žalobci ze svého. K 1. 10. 2014 uhradili žalobci spořitelně 119.332,-Kč. Tuto částku vymáhali Glosovi po Polčíkových soudní cestou. Okresní soud v Domažlicích vydal dne 12. 8. 2015 rozsudek, kterým uložil Polčíkovým uhradit Glosovým společně a nerozdílně částku 119.332,-Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z uvedené částky od 18. 9. 2014 do zaplacení, a to v měsíčních splátkách po 4000,-Kč, počínaje měsícem následujícím po právní moci rozsudku. Rozsudek nabyl právní moci dne 30. 9. 2015. Usnesením Krajského soudu v Plzni byla manželům Polčíkovým uložena povinnost k úhradě nákladů řízení ve výši 49.321,-Kč, a to ve splátkách po 4000,-Kč měsíčně. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 130.668,-Kč, která pak představuje zbývající nezaplacenou část úvěru, tj. rozdíl mezi poskytnutou částkou úvěru a částkou 119.332,-Kč, tedy částkou, kterou věřitelé uhradili České spořitelně, a.s. a k jejímuž zaplacení byli dlužníci zavázáni rozsudkem OS v Domažlicích. Žalobkyně Jaroslava Glosová přihlásila do insolvenčního řízení Polčíkových pohledávku stejnou jako její manžel, tedy částku 304.927,43,-Kč, byla označena jako věřitel č. 8. Pohledávky byly přihlášeny totožně jako u žalobce Jaroslava Glose.

Z listin doložených žalobci bylo prokázáno, že žalobci podali u Okresního soudu v Domažlicích dne 25. 9. 2014 žalobu proti dlužníkům o zaplacení částky 119.332,-Kč s příslušenstvím. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobci poskytli dlužníkům částku 250.000,-Kč, kterou získali na základě úvěru od České spořitelny. a.s. dne 25. 2. 2010. Účastníci se dohodli, že měsíční splátky úvěru u České spořitelny, a.s., budou hradit dlužníci. Ti pak splátky hradili do září 2011, od října 2011 splátky uhradili žalobci. K datu podání žaloby žalobci za dlužníky uhradili 119.332,-Kč. Dne 12. 8. 2015 vydal OS v Domažlicích rozsudek č. j. 12 C 165/2015-76, kterým uložil Polčíkovým uhradit žalobcům společně a nerozdílně částku 119.332,-Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z této částky od 18. 9. 2014 do zaplacení, a to v měsíčních splátkách po 4.000,-Kč do zaplacení. Ve výroku č. II soud uložil žalovaným povinnost k úhradě nákladů řízení ve výši 36.519,50,-Kč, taktéž ve splátkách po 4,000,-Kč. Z rozsudku vyplývá, že dlužníci svůj dluh vůči žalobcům uznali a soud rozhodl podle § 153a) o. s. ř. Proti výroku o nákladech řízení se žalobci odvolali, na základě jejich odvolání vydal dne 2. 11. 2015 Krajský soud v Plzni usnesení, kterým rozhodl o povinnosti dlužníků uhradit žalobcům na nákladech řízení částku 49.321,-Kč v měsíčních splátkách po 4.000,-Kč. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 29. 1. 2016 je patrno, že pohledávky přihlášených věřitelů č. 7 a 8, tedy manželů Glosových, nebudou předmětem uvedeného přezkumného jednání, a to pro nesrovnalosti, s tím, že budou předmětem zvláštního přezkumného jednání. Zvláštní přezkumné jednání se konalo dne 16. 2. 2016, dlužníci se jednání nezúčastnili. Na tomto jednání bylo konstatováno, že předmětem přezkumu bude pouze pohledávka věřitele Jaroslava Glose ve výši 304.927,43,-Kč, neboť shodná pohledávka přihlášená Jaroslavou Glosovou je pohledávkou duplicitní. Insolvenční správce popřel dílčí pohledávku č. 2 ve výši 130.044,-Kč. Soud konstatoval, že ze seznamu pohledávek ze dne 5. 2. 2016 sice vyplývá, že shodně byla pohledávka popřena i dlužníky, nicméně dlužníci pohledávku nepopřeli v rámci přezkumného jednání, proto soud bude brát v úvahu pouze popření ze strany insolvenčního správce. Při jednání, které se konalo dne 21. 6. 2016, se strany shodly na tom, že dlužníci uhradili na půjčku ve výši 250.000,-Kč žalobcům částku 140.604,-Kč. Dlužnice Ivana Polčíková tvrdila, že nad rámec nyní uvedené částky zaplatili žalobcům ještě 20.000,-Kč, a to v roce 2013, formou čtyř splátek. Žalobci toto tvrzení popřeli a žalovaná po poučení soudem ke svému tvrzení nepředložila žádný důkaz. Strany učinily nesporným, že dne 25. 2. 2010 poskytli žalobci dlužníkům částku 250.000,-Kč, kterou si před tím na základě Smlouvy o úvěru půjčili od České spořitelny, a.s. Dlužníci připustili, že byli se žalobci dohodnuti tak, že budou splácet České spořitelně měsíční splátky na místo Glosových. Ivana Polčíková potvrdila, že byli dohodnuti, že budou splácet splátky, které činily něco přes 4000,-Kč České spořitelně cca 7 let. Soud má za prokázané, že dne 25. 2. 2010 uzavřela Česká spořitelna, a.s. s manžely Glosovými Smlouvu o úvěru, na základě které banka poskytla žalobcům úvěr ve výši 250.000,-Kč. Úroková sazba činila 13,52% p. a. Klient se zavázal splácet úvěr po splátkách ve výši 4.636,-Kč měsíčně, a to 84 měsíců. Ze zprávy České spořitelny a.s, ze dne 12. 7. 2016 má soud za prokázané, že na úvěr ve výši 250.000,-Kč bylo ze strany Glosových uhrazeno celkem 422.490,77,-Kč, z čehož jistina činí 388.579,-Kč, poplatky a pokuty činí 23.735,-Kč a úroky z prodlení 176,77,-Kč. Účet byl zrušen dne 31. 12. 2015 po splacení úvěru.

Z úředního záznamu o podaném vysvětlení na PČR ze dne 29. 1. 2015, z výpovědi Adama Polčíka, je zřejmé, že částka 250.000,-Kč byla použita na dluhy Adama Polčíka vůči Komerční bance, a.s. Částku si Glosovi museli zapůjčit od banky, Polčíkovi pak měli bance splácet 4500,-Kč měsíčně, což činili do podzimu 2011. Tehdy Adam Polčík obdržel exekuční příkaz na 40.000,-Kč, jelikož nevrátil provizi vypovězené smlouvy na životní pojištění nějakého klienta. Proto přestal hradit Glosovým. Uvedl, že dluh vůči Glosovým chce řádně a celý uhradit.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu proti insolvenčnímu správci. Jelikož se dlužníci neúčastnili přezkumného jednání, při kterém došlo k přezkoumání pohledávek, které přihlásili Glosovi do jejich insolvenčního řízení, soud jejich popření dílčí pohledávky č. 2 považuje za neúčinné. Z uvedeného důvodu soud žalobu vůči dlužníkům zamítl jako nedůvodnou. Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že byla podána proti insolvenčnímu správci po právu. Žalobci přihlásili do insolvenčního řízení dlužníků svoje pohledávky v celkové výši 304.927,43,-Kč. Tato částka je tvořena dvěmi dílčími pohledávkami, přičemž dílčí pohledávku č. 2-nevykonatelnou, ve výši 130.044,-Kč insolvenční správce popřel, a to z důvodu, že již byla uhrazena. Dle žalobců se mělo jednat o rozdíl mezi částkou 250.000,-Kč, která byla prokazatelně dlužníkům ze strany žalobců dne 25. 2. 2010 poskytnuta, a částkou 119.332,-Kč, která byla dlužníkům uložena k zaplacení rozsudkem OS v Domažlicích. Bylo prokázáno, že si Glosovi vzali úvěr ve výši 250.000,-Kč u České spořitelny. a.s., a to de facto pro Polčíkovi, kterým by zřejmě úvěr nemohl být poskytnut. Glosovi předali Polčíkovým uvedenou částku, která byla použila na dluh Adama Polčíka u Komerční banky, a.s. Glosovi se s Polčíkovými dohodli, že de facto budou Polčíkovi sami plnit podmínky úvěrové smlouvy s Českopu spořitelnou, že tedy budou 84 měsíců splácet dluh ve výši 250.000,-Kč, formou splátek po 4.636,-Kč. Polčíkovi tuto měsíční splátku hradili do září 2011, od té doby úvěr spláceli Glosovi. Na úvěrovou smlouvu bylo celkově spořitelně uhrazeno 422.490,77,-Kč. Pokud tedy dlužníci uhradili žalobcům 140. 604,-Kč a na celý úvěr bylo zaplaceno 422.490,77,.Kč, uhradili Glosovi za Polčíkovi navíc 281.886,-Kč. Částečně je pak tato částka zohledněna v pohledávce dílčí 1. Dle názoru soudu nebyla pohledávka popřena po právu.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. ve vztahu k žalovanému č. 1, neboť se jedná o insolvenčního správce. Ve vztahu mezi žalobci a žalovanými č. 2, by měli žalovaní právo na náhradu nákladů řízení, žalovaným však žádné náklady nevznikly, a proto soud rozhodl, že účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 27.9.2016

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiřina Šandorová