165 ICm 4057/2015
Číslo jednací: 165 ICm 4057/2015-32 (KSPL 65 INS 16546/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s., IČ: 29414873, Hvězdova 1716/2b, jakožto insolvenčního správce dlužníka: Jaroslava anonymizovano , zast. JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem se sídlem v Praze 4, Táborská 29, proti žalovanému: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem v Chebu, Krále Jiřího z Poděbrad 471/26, o určení neúčinnosti právního úkonu,

takto:

I. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka Jaroslava anonymizovano , nar. 26.02.1948 je právně neúčinná darovací smlouva ze dne 13.01.2015, kterou dlužník Jaroslava anonymizovano daroval žalovanému Jiřímu Jaroslava anonymizovano , rč 490207/265, bytem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 471/26, 350 02, Cheb, pozemek p.č. 61/23 o výměře 569 m2, zahrada v k.ú. Podhrad obec Cheb, zapsáno v Katastru nemovitostí na LV č. 787, vedeném Katastrální úřad pro Karl. kraj, katastrální pracoviště Cheb, přičemž vklad práva vyplývajícího z darovací smlouvy byl povolen rozhodnutím Katastrální úřad pro Karl. kraj, KP Cheb pod sp. zn. V- 399/2015-402 s právními účinky vkladu k datu 19.01.2015.

II. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka Jaroslava anonymizovano shora uvedené nemovitosti.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. (KSPL 65 INS 16546/2015)

Odůvodnění:

Žalobce se dne 25. 10. 2015 na soud obrátil se žalobou, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Uvedl, že usnesením zdejšího soudu ze dne 23. 7. 2015 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil žalobce. Usnesením ze dne 7. 10. 2015 tento soud neschválil oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurz. Dlužník uzavřel dne 13. 1. 2015 coby dárce darovací smlouvu se žalovaným, na jejímž základě převedl nemovitosti na LV 787 v obci Cheb, k. ú Podhrad. Zápis vlastnického práva k nemovitostem na žalovaného byl proveden 11. 2. 2015, s právními účinky vkladu ke dni 19. 1. 2015. Smlouva byla uzavřena mezi osobami blízkými, neboť žalovaný je bratrem dlužníka. Žalovaný neposkytl dlužníkovi v rámci převodu nemovitostí žádné protiplnění. Jelikož darování bylo učiněno ve prospěch osoby dlužníku blízké, je nastolena právní domněnka a úpadek dlužníka se presumuje ve smyslu § 240 odst. 2 IZ. I kdyby nebyl úpadek dlužníka presumován, je darovací smlouva právním úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, neboť měl více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nebyl schopen plnit, neboť zastavil platby svých závazků a své závazky neplnil po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti.

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 19. 11. 2015 soudu sdělil, že s žalobou nesouhlasí, neboť mu v době uzavření smlouvy nebyly známy finanční poměry bratra. Uvedl, že žalobce se nepokusil o smírné vyřešení věci a nevyzval ho k dosažení stavu požadovaného v žalobě.

Dne 30. 11. 2015 sdělil žalobce písemně soudu, že pokud by žalovaný souhlasil s rozhodnutím bez nařízeného jednání, s tím, že by žalobě bylo vyhověno, nepožadoval by po žalovaném, úhradu nákladů řízení.

Žalovaný dne 14. 12. 2015 soudu sdělil, že s ohledem na písemný slib žalobce, že nebude požadovat úhradu nákladů řízení, souhlasí s navrhovaným rozhodnutím o neúčinnosti darovací smlouvy a nepožaduje nařízení jednání.

Ve věci je nesporné, že dne 13. 1. 2015 byla uzavřena mezi Jaroslavem anonymizovano (dlužníkem) coby dárcem a žalovaným coby obdarovaným darovací smlouva, jejímž předmětem byly nemovitosti ve vlastnictví dlužníka, a to pozemek č. 61/23 na LV 787 v k. ú. Podhrad, obec Cheb. Smluvní strany se smlouvou rovněž dohodly na současném zřízení služebnosti užívacího práva ve prospěch dárce. V katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitostí uveden žalovaný.

Ve věci je dále nesporné, že usnesením č. j. KSPL 65 INS 16546/2015-A-8 ze dne 23. 7. 2015 Krajský soud v Plzni zjistil úpadek dlužníka, povolil dlužníkovi oddlužení a insolvenčním správcem ustanovil žalobce. Usnesením č. j. KSPL 65 INS 16546/2015-B-8 ze dne 7. 10. 2015 Krajský soud v Plzni oddlužení dlužníka neschválil a rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem, který bude projednáván jako nepatrný.

Ve věci má soud za prokázané, že k datu 13. 1. 2015 měl po splatnosti minimálně šest pohledávek vůči svým věřitelům. Splatnost pohledávek nastala v roce 2014.

Podle § 239 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ) platí, že odporovat právním úkonům dlužníka může v (KSPL 65 INS 16546/2015) insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty; jde o incidenční spor. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat. Podle odst. 3 citovaného ustanovení platí, že insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.

Podle § 235 odst. 1 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

Podle § 240 odst. 1,2 a 3 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. Žalobce v pozici insolvenčního správce dlužníka požadoval určení neúčinnosti právního úkonu-darovací smlouvy, kterou uzavřel dlužník se žalovaným-svým bratrem dne 13. 1. 2015. Předmětem darovací smlouvy byly nemovitosti, které měl k uvedenému datu dlužník ve svém vlastnictví. V době uzavření darovací smlouvy byl již dlužník v úpadku, neboť měl cca 6 pohledávek po splatnosti více jak 30 dnů. Dne 23. 7. 2015 zdejší soud rozhodl o zjištění úpadku u dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Následně pak nebylo oddlužení schváleno a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz. V daném případě byly naplněny podmínky § 235 odst. 1 a 240 odst. 1 a 2 IZ.

O nákladech řízení bylo rozhodováno dle § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobce měl ve věci úspěch a náleží mu právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Žalobce se však práva na náhradu nákladů řízení vzdal a proto bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 5. 1. 2016 Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Kučerová