165 ICm 3618/2016
Číslo jednací: 165 ICm 3618/2016-29 KSPL 65INS 15735/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Ekonomické stavby s. r. o. , IČ: 25224476, Zruč-Senec, Ke Křižovatce 466, zast. JUDr. Hanou kapitánovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Sady 5. května 36, proti žalovanému: Liquidators v. o. s., IČ: 24817465, Praha 1, Lazarská 5, insolvenční správce dlužníka-Zdeňka Tocháčková, v řízení o určení pravosti pohledávky,

takto :

I. Určuje se, pohledávka žalobce ve výši 223.200,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Plzni, pod spisovou značkou KSPL 65 INS 15735/2016 ve věci dlužnice Zdeňky Tocháčkové, je zjištěna a je po právu.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se svou žalobou ze dne 11. 10. 2016 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žalobu odůvodnil tak, že žalovaný coby insolvenční správce dlužnice uvedenou pohledávku na přezkumném jednání popřel co do pravosti z důvodu, že pohledávka-smluvní pokuta je v rozporu s dobrými mravy a také proto, že v rozporu s požadavkem dobré víry zakládá značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Dále pak uvedl, že věřitel poskytl dlužnici jako isir.justi ce.cz KSPL 65INS 15735/2016 protiplnění pouze vyřízení stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace ke stavbě, a že dlužnice nemohla v plnění ze smlouvy pokračovat, neboť z důvodu rozchodu s přítelem nebyla sama schopna stavbu financovat. Žalovaný dále vyslovil názor, že věřitel účelově vypověděl smlouvu až po uplynutí 496 dní veden snahou o dosažení co nejvyšší smluvní pokuty. Žalobce s tímto názorem nesouhlasí. Zaplacení první zálohy bylo v článku IV odst. 1 písmeno a) uzavřené smlouvy o dílo sjednáno tak, že částka 340.062,-Kč měla být hrazena do 5 dnů ode dne uzavření úvěrové smlouvy, nejpozději však do 28. 2. 2015. Dlužnice na úhradu této zálohy neuhradila ničeho, byla zcela nečinná. Smluvní pokutu žalobce nepovažuje za nepřiměřenou a odkazuje na rozhodnutí vyšších soudů-33 Cdo 3880/2010, 33 odo 438/2005, 33 cdo 2776/2008, 33 odo 588/2003, 33 cdo 3611/2001.Pokud se týká namítané výše protiplnění ze strany věřitele oproti zaplacené částce 170.000,-kč, pak žalobce uvádí, že hodnota jím provedených činností pro dlužnici činila 299.521,-Kč-viz vyúčtování ze dne 8. 7. 2016. K tvrzení IS, že věřitel účelově vypověděl smlouvu až po uplynutí 496 dní veden snahou o dosažení co nejvyšší smluvní pokuty, pak žalobce odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 29 ICm 3822/2013 ze dne 14. 4. 2014, v obdobné věci. Navíc dlužnice figurovala na smlouvě sama, její rozchod s přítelem je zcela v tomto směru irelevantní.

Žalovaný navrhoval žalobu zamítnout. Dle smlouvy o dílo uhradila dlužnice věřiteli částku 170.000,-Kč, přičemž protiplněním věřitele bylo vyřízení stavebního povolení a projektové dokumentace ke stavbě. Jiné plnění dlužnici poskytnuto nebylo. Cena 170.000,-Kč je vyšší než cena obvyklá. Dlužnice bez svého zavinění nemohla v plnění ze smlouvy pokračovat, neboť z důvodu rozchodu s přítelem nebyla schopna stavbu sama financovat. Dle smlouvy je věřitel oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodlení po dobu delší než 30 dnů. Věřitel zcela účelově od smlouvy odstoupil až po uplynutí 496 dní. Učinil tak nepochybně veden snahou o dosažení co nejvyšší smluvní pokuty na úkor dlužnice. Smluvní pokuta je dle žalovaného nepřiměřená povaze a významu zajištěné povinnosti.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o. s. ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15-ti dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužnice soud zjistil, že žalobce přihlásil pohledávky v celkové výši 223.200,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky byla uvedena smluvní pokuta dle článku VIII odst. 1 písmeno c) smlouvy o dílo č. 402/143 ze dne 18. 11. 2014 za prodlení s úhradou první zálohy. Jedná se o 450,-Kč denně x 496,-Kč, což je 223.200,-Kč. Soud provedl důkaz Smlouvou o dílo č. 402/14, kterou uzavřela dlužnice na straně objednatele a žalobce, na straně zhotovitele dne 18. 11. 2014. Zhotovitel se ve smlouvě zavázal objednateli, že za sjednanou cenu provede stavbu rodinného KSPL 65INS 15735/2016 domu podle projektové dokumentace, která je součástí díla a této smlouvy. Cena díla byla sjednána na v článku III) a byla dohodnuta ve výši 3.156.148,-Kč. První záloha byla dojednána ve výši 340.062,-Kč a měla být uhrazena do 5-ti dnů ode dne kdy objednatel uzavře úvěrovou smlouvu za účelem financování díla, další zálohy pak byly dohodnuty dle dokončení jednotlivých částí díla. Jako jedna ze záloh byla dohodnuta částka 170.000,-Kč, která měla být zaplacena ještě před podpisem smlouvy o dílo. V článku VIII) bod 1) písmeno c) smlouvy si strany dojednaly smluvní pokutu, a to pro případ prodlení objednatele s úhradou zálohy a konečné faktury dle splatnosti stanovené v článku IV odst. 1 a 2, a to ve výši 450,-Kč denně. Stejně tak v případě prodlení objednatele s úhradou faktury, kterou byly vyúčtovány vícepráce. V článku IX. smlouvy je zakotveno odstoupení od smlouvy. Dle článku 1) je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy případě, že objednatel je v prodlení s placením svého peněžitého závazku o více než 30 dnů. V tomto odstavci je také zakotvena možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. Dne 18. 11.2017 strany podepsaly i soupis sjednaných prací, přičemž jako investor je zde uvedena pouze dlužnice. Celkové náklady na stavbu byly stanoveny včetně DPH na 2.975.062,-Kč. Dále bylo soudu dodáno Rozhodnutí Městského úřadu v Nýřanech o umístění stavby ze dne 10. 4. 2015. jako žadatelka zde vystupuje pouze dlužnice. Odstoupení od smlouvy pochází ze dne 8. 7. 2016. Z odstoupení od smlouvy vyplývá, že dlužnice je v prodlení s úhradou první zálohy ve výši 340.062,-Kč, která byla splatná dne 28. 2. 2015. Jednalo se o částku 223.200,-Kč (450 x 496 dní). Dále byla dlužnice vyzvána k úhradě částky 129.521,-Kč, to po započtení zaplacené částky 170.000,-Kč. Dlužnici byla vyúčtována částka 299.521,-Kč včetně DPH za provedenou projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti. Odstoupení od smlouvy dlužnice osobně převzala dne 13. 7. 2016.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. Soud se ztotožňuje s názorem žalobce ohledně přiměřenosti smluvní pokuty, a naopak se neztotožňuje s názorem žalovaného, ohledně nemravnosti postupu věřitele, který měl vyčkávat 496 dní s vyměřením pokuty, když tak mohl učinit daleko dříve a sledoval tím dosažení co nejvyšší smluvní pokuty na úkor dlužnice. Soud zde zejména poukazuje na skutečnost, že možnost od smlouvy odstoupit měla i dlužnice v pozici objednatelky, která mohla svým přístupem období prodlení zkrátit, což neučinila. S ohledem na obor-stavebnictví-kdy bezpochyby zhotovitel, který počítá v souvislosti se stavbou domů s určitým časovým omezením pro jiné stavby, nemůže souhlasit soud s nepřiměřeností smluvní pokuty ve výši 450,-Kč denně. S tím souvisí i to, že zhotovitel neukončí smluvní vztah bezprostředně po zaplacení první zálohy, tak aby před finančními ztrátami chránil druhou stranu, tu, která smlouvu de facto porušuje. Naopak je naprosto logické, s ohledem na ekonomické zájmy zhotovitele, že tento bude posečkávat s odstoupením od smlouvy, ve snaze zakázku ještě tzv. zachránit. Klást zhotoviteli za vinu, že posečkává s ukončením smlouvy schválně, ve snaze ožebračit co nejvíce objednatele, se soudu v ekonomickém kontextu stavebnictví, jeví jako nesmyslné a nelogické. Argumentace žalovaného, že dlužnice nemohla závazkům ze smlouvy dostát kvůli rozchodu s přítelem, je zcela irelevantní, když navíc existence přítele ze smluvního vztahu nevyplývá. Žalobcem provedené práce rozporovány nebyly, k vyúčtování nebyly podány žádné námitky, takže tímto tématem se soud zabývat nebude a bere je jako nesporné. Z uvedených důvodů soud žalobě vyhověl. KSPL 65INS 15735/2016

O nákladech řízení soud rozhodl ve vztahu k insolvenčnímu správci podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon).

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 27. 1. 2017

Mgr. Ivana Žánová,v.r. samosoudkyně

Za správnost: Bc. Aneta Čermáková