165 ICm 3102/2016
Jednací číslo: 165 ICm 3102/2016-34 KSPL 65INS 1006/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Eva anonymizovano , anonymizovano , Na Hrázi 1128, 342 01, Sušice, zast.: Mgr. Ondřej Lukáš Machala LL.M., MBA, Na dědinách 733, 141 00, Praha 4 proti žalovanému JUDr. Jiřina Lužová, IČ: 44686650, rč: 646118/1551, nar. 18.11.1964, Dušní 22, 110 00, Praha 1, v řízení o žalobě na vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba na vyloučení pozemku st. parcela č. 1190/12 o výměře 19m2, zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba-garáž bez č.p. / č.e., to vše v KÚ Sušice nad Otavou, obec Sušice, s e z a m í t á .

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 26. 08. 2016 podala žalobkyně ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhala vyloučení ve výroku č. I specifikovaných nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Silvestra Žitníka. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalovaná insolvenční správkyně zahrnula uvedený majetek ve společném jmění manželů do majetkové podstaty uvedeného dlužníka. Insolvenční správkyně rovněž sdělila, že dnem prohlášení konkursu na manžela žalobkyně zaniklo ze zákona SJM. Žalobkyně se zařazením nemovitostí do soupisu majetkové podstaty dlužníka nesouhlasí. Rozsudkem OS v Klatovech ze dne 28. 02. 1996 bylo zrušeno bezpodílové vlastnictví anonymizovano . Žalobkyně odkázala na § 150 odst. 4 tehdy platného občanského zákoníku. Zejména odkázala na fikci tří let od zániku SJM ve vztahu k movitým i nemovitým věcem. Manželé anonymizovano se vypořádali bezpodílové spoluvlastnictví tak, že výlučným vlastníkem garáže je žalobkyně. isir.justi ce.cz KSPL 65INS 1006/2015

Žalovaná ve svém vyjádření ze dne 08. 09. 2016 sdělila, že se žalobou nesouhlasí. Uvedla, že z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že dlužník je spolu se žalobkyní vlastníkem předmětných nemovitostí. Žalovaná zahrnula do majetkové podstaty celou garáž, neboť podle § 274 insolvenčního zákona jsou závazky dlužníka vyšší, než majetek, který náleží do SJM. Žalobkyně byla poučena, že je možné podat vylučovací žalobu u Krajského soudu v Plzni ve lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění o soupisu majetku. Dle žalované byla tato žaloba podána opožděně, neboť vyrozumění bylo žalobkyni doručeno 19. 07. 2016. Dále bylo zjištěno, že k předmětné garáži uplatňují věřitelé zajištění. Dle žalované platí materiální publicita zápisu do veřejného seznamu, kterým je právě katastr nemovitostí. Odkázala taktéž na ustanovení § 143 a 149 občanského zákoníku platného v době uzavření dohody mezi manželi.

Z rozsudku Okresního soudu v Klatovech sp. zn. 7 C 29/96 ze dne 28. 02. 1996 má soud za prokázané, že bezpodílové spoluvlastnictví žalobkyně a dlužníka bylo zrušeno, a to podle § 148a odst. 2 občanského zákoníku.

Žalobkyně dodala soudu kopii dohody uzavřené mezi manžely anonymizovano ze dne 18. 03. 1997 ohledně vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po zrušení bezpodílového spoluvlastnictví. V článku II této dohody je uvedeno, že účastníci byli vlastníky garáže bez č. p. / č.e. na pozemku st. parcela č. 1190/12 o výměře 19m2, zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba-garáž bez č.p. / č.e., to vše v KÚ Sušice nad Otavou, obec Sušice, s tím, že se účastníci dohodli tak, že výlučným vlastníkem těchto nemovitostí bude paní Eva anonymizovano .

Z výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 17. 06. 2015 má soud za prokázané, že jako vlastníci předmětných nemovitostí jsou uvedeni Silvestr Žitník a Eva anonymizovano a že předmětné nemovitosti mají ve společném jmění manželů.

Z vyrozumění o zahrnutí majetku v SJM do majetkové podstaty včetně dodejky pošty ze dne 19. 07. 2016 je prokázané, že žalobkyni byl doručen dopis žalované zahrnující informaci o zahrnutí předmětných nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka dle § 274 ins. zákona.

Z přihlášek pohledávek v ins. řízení vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 65 INS 1006/2015 je patrno, že k předmětným nemovitostem uplatnili právo na zajištění věřitelé NOVA leasing, a.s., Mgr. Ing. Jiří Prošek, Jihozápadní dřevařská, a.s., Česká správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Obaly Blatná, s.r.o. a Marie Hrůzová.

Podle § 149a občanského zákoníku v tehdy platném znění pokud se dohody mezi manžely podle § 143 a 149 týkají nemovitostí, musí mít písemnou formu a nabývají účinnosti vkladem do katastru.

Podle § 274 ins. zákona nelze-li provést vypořádání SJM proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeni, jsou vyšší než majetek, který náleží do SJM, zahrne se celý majetek náležející do SJM do majetkové podstaty.

Podle § 225 odst. 1 a 2 ins. zákona, osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že to je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u ins. soudu domáhat KSPL 65INS 1006/2015 rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené shora bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo.

Podle § 225 odst. 3 IZ nebyla-li žaloba podána včas platí, že majetek je do soupisu pojat oprávněně.

Strany sporu souhlasily s tím, aby soud věc rozhodl bez jednání.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána po právu. Jednak má za to, že žaloba nebyla podána ve smyslu shora uvedeného zákonného ustanovení včas, neboť byla doručena soudu až dne 26. 08. 2016, přičemž žalobkyně obdržela soupis majetkové podstaty již 19. 07. 2016. Dalším důvodem pro zamítnutí žaloby je skutečnost, že z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že písemnou dohodu o vypořádání majetku, ve které je obsažen článek svědčící o tom, že vůlí účastníků dohody bylo, aby se vlastníkem předmětných nemovitostí stala žalobkyně, strany smlouvy nevložily do katastru nemovitostí, tudíž žalobkyní dodaná dohoda nikdy nenabyla účinnosti. Žalovaná postupovala správně, když ve smyslu § 274 IZ zahrnula předmětný majetek do majetkové podstaty dlužníka, neboť závazky dlužníka jsou vyšší než-li majetek, který patří do SJM anonymizovano .

O nákladech řízení bylo rozhodováno dle § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovaná měla ve věci úspěch a svědčí jí právo na náhradu nákladů řízení. Žalované však žádné náklady nevznikly a proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku č. II tohoto rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nebude-li povinnost žalovaného splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 20. 09. 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Bc. Jiřina Šandorová samosoudce