165 ICm 2474/2014
Číslo jednací: 165 ICm 2474/2014-16 (KSPL 65 INS 9470/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Ing. Vladimír Nechutný, Plzeň, Soukenická 5, IS dlužníků-Tomáše Kočky a Petry Kočkové, proti žalovanému: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 2020/4, Praha 3, v řízení o žalobě na popření pravosti vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka č. 1 ve výši 16.263,97 Kč, která byla žalovaným přihlášena přihláškou P22 do insolvenčního řízení za dlužníky Tomáš a Petra Kočkovi, byla při přezkumném jednání konaném dne 18.07.2014 popřena po právu, se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svou žalobou ze dne 22.07.2014 domáhal určení, že pohledávka žalovaného ve výši 16.263,97 Kč vůči dlužníkům neexisuje, neboť je promlčená. Pohledávka vznikla jako nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění. Pohledávka nabyla vykonatelnosti na základě platebního výměru č. 4249900569 ze dne 06.12.1999 vydaného VZP ČR v Karlových Varech. Pohledávka se stala splatnou dne 28.12.1999. Od té doby nedoložil věřitel žádné kroky, které by bránily promlčení pohledávky ve lhůtě 10-to let ode dne, kdy mělo být plněno.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 04.08.2014 navrhoval žalobu zcela zamítnout. Uvedl, že pohledávka žalovaného byla přihlášena jako vykonatelná a její vykonatelnost byla doložena. Je přesvědčen, že k promlčení pohledávky přihlášené za dlužníkem nedošlo. Pohledávka nemůže být promlčena z důvodu nepřetržitého vymáhání pohledávky u Okresního soudu v Karlových Varech.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 199 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání žalobu, kterou své popření uplatní vůči věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil.

Z přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalovaný jakožto věřitel č. 20 přihlásil za dlužníky pohledávku ve výši 17.489 Kč. Jednalo se o tři dílčí pohledávky, které byly přihlášeny jako nedoplatky na veřejném zdravotním pojištění na základě platebního výměru č. 4249900569. Žalovaný soudu doložil kopii návrhu na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora JUDr. Doležala provedením exekuce ohledně dlužného pojistného na veřejném zdravotním pojištění ve výši 16.263,97 Kč, který byl podán k Okresnímu soudu v Karlových Varech ze dne 04.06.2008, a který se týkal také platebního výměru č. 4249900569.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána po právu. Dílčí pohledávka č. 1 ve výši 16.263,97 Kč byla žalovaným přihlášena po právu jako vykonatelná a k promlčení této pohledávky, tak jak tvrdil žalobce, nedošlo. Soud odkazuje na vyjádření žalovaného shora citované ve spojení s žalovaným doloženým návrhem na výkon rozhodnutí.

O nákladech soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 29.08.2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková