165 ICm 2154/2015
Číslo jednací: 165 ICm 2154/2015-19 KSPL 65 INS 19188/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: INVESA s. r. o., IČ: 28544293, Praha 1, Revoluční 11, Lomenná 4, proti žalovanému: Pavlu Hauptmanovi, r. č. 621115/1694, Zbiroh, v řízení o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka je v popřené výši po právu, a to dílčí pohledávka č. 6/1 ve výši 223.584,60,-Kč, a dílčí pohledávka č. 6/2 ve výši 294.000,-Kč.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci ve lhůtě 4 měsíců od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení v celkové výši 5.000,-Kč.

Odůvodnění :

Žalobce se svou žalobou ze dne 28. 5. 2015 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 917.584,-Kč, evidovanou pod číslem 6. Tato pohledávka je tvořena dílčí pohledávkou zajištěnou a nevykonatelnou č. 1 ve výši 623.584,60,-Kč a dílčí pohledávkou nezajištěnou a nevykonatelnou ve výši 294.000,-Kč. Pohledávka byla přihlášena z titulu nespláceného úvěru, který byl poskytnut na základě Smlouvy o úvěru č. 8130000518 ze dne 29. 8. 2013, a Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 29. 8. 2013. Smlouvy byly uzavřeny mezi žalovaným a původním věřitelem-SMART

HYPO s. r. o., kdy pohledávka ze smlouvy o úvěru byla následně postoupena na žalobce Smlouvou o postoupení pohledávek č. 201402 ze dne 15. 1.2014. Při přezkumném jednání došlo ze strany dlužníka k částečnému popření pohledávky žalobce. Dílčí pohledávka č. 6/1 byla žalovaným popřena ve výši 223.584,-Kč, co do pravosti a důvodu. Dílčí pohledávka č. 6/2 byla žalovaným popřena v plném rozsahu. K zajištěné pohledávce č.6/1 žalobce uvedl, že má za to, že dlužníkovo popření nemá dle § 410 odst. 2 IZ žádné účinky, neboť jde o pohledávku zajištěnou. Pokud se jedná o pohledávku č. 6/2, jde o smluvní pokutu, jejíž výši žalobce za nemravnou nepovažuje. Odkázal na rozhodnutí NS ČR, a to 32 Cdo 3622/2011 a 32 Cdo 4286/2009.

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 23. 6. 2015 uvedl, že se domnívá, že žalobcem přihlášené smluvní pokuty jsou proti dobrým mravům, půjčil si 300.000,-Kč a měl by vrátit 750.000,-Kč. Snažil se věřiteli platit, ale splátka byla vyšší, než se původně domníval. Uznává 300.000,-Kč na jistině a 200.000,-Kč na pokutách.

Vyrozumění o popření pohledávky žalobce dlužníkem pochází ze dne 27. 4. 2015.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka je patrné, že žalobce přihlásil pohledávky v celkové výši 917.584,60,-Kč. Pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 623.584,60,-Kč, přičemž jistina byla vyčíslena na 558.999,-Kč a příslušenství ve výši 64.585,60,-Kč. Tato pohledávka byla přihlášená jako zajištěná Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 29. 8. 2013. Pohledávka č. 2 byla přihlášená ve výši 294.000,-Kč, jako právní titul byla uvedena Smlouva o úvěru č. 8130000518 ze dne 29. 8. 2013, jednalo se o smluvní pokuty dle článku IV. Smlouvy. Dne 29. 8. 2013 uzavřel dlužník se společností SMART HYPO s. r. o. Smlouvu o úvěru č. 8130000518, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru ve výši 300.000,-Kč na dobu 72 měsíců. Strany se dohodly, že úvěr bude čerpán ve dvou fázích, s tím, že první částka 50.000,-Kč bude poskytnuta dlužníkovi v den smlouvy v hotovosti. Strany se v článku I smlouvy také dohodly, že dlužník za sjednání smlouvy zaplatí věřiteli 13.000,-Kč. V článku II. se strany dohodly, že za poskytnutí úvěru zaplatí dlužník věřiteli sjednané úroky ve výši 16 % z jistiny za každý rok a sjednanou úplatu 108.000,-Kč, přičemž úroky i úplata jsou splatné měsíčně. V článku III. se dlužník zavázal uhradit věřiteli celkem částku 709.000,-Kč, z toho poplatek ve výši 13.000,-Kč a zbytek ve výši 696.000,-Kč v 72 pravidelných splátkách po 9.667,-Kč měsíčně s tím, že poslední splátka bude ve výši 9.643,-Kč. V článku IV. si strany dojednaly Sankce. V případě prodlení věřitele se splněním povinností byla stanovena smluvní pokuta ve výši 0.2% z jistiny za každý započatý den prodlení do splnění. Pro případ prodlení dlužníka s úhradou jistiny či zesplatněné jistiny se strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0.2% z jistiny za každý započatý den prodlení. Dále se strany dohodly na povinnosti dlužníka uhradit věřiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z jistiny, jestliže prodlení dlužníka se splácením jistiny či zesplatněné jistiny přesáhne jeden měsíc. V článku V. se strany dohodly, že závazek z úvěru bude zajištěn zástavním právem k nemovitostem, které jsou ve výlučném vlastnictví dlužníka. Stejného dne pak byla mezi stejnými stranami uzavřena zástavní smlouva ve vztahu k úvěru ve výši 709.000,-Kč, případně k uplatněné smluvní pokutě ve výši 0.2 % z jistiny, až do výše 657.000,-Kč či k jednorázové smluvní pokutě či nákladům spojeným s vymáháním dlužné částky. Ze dne 5. 12. 2013 pochází tzv. oznámení o zesplatnění závazku a o uložení smluvních pokut. Uvedenou listinu převzal žalovaný osobně dne 10. 12. 2013. Ze dne 15. 1. 2014 pochází smlouva o postoupení pohledávek, uzavřená mezi společností SMART HYPO s. r. o. a žalobcem. Jejím předmětem je i pohledávka za žalovaným.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o. s. ř., týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle § 410 odst. 1,2 a 3 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. Insolvenční správce se na své nebezpečí a na své náklady (§ 39 odst. 2) může dát zastoupit při přezkumném jednání jinou osobou; to neplatí, jestliže insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce přezkumného jednání zúčastnil osobně. Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť žalobce byl písemně informován o popření pohledávek dne 27. 04. 2015 a žaloba byla podána dne 28. 05. 2015.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána zcela po právu. Jak bylo uvedeno shora, žalobce přihlásil za dlužníkem do insolvenčního řízení svoji pohledávku vyplývající z úvěrové smlouvy č. 8130000518. Pohledávka č. 1 byla přihlášená jako zajištěná a byla přihlášena ve výši 623.584,60,-Kč. Pohledávka č. 2 byla přihlášená jako nezajištěná, a to ve výši 294.000,-Kč. Jednalo se o smluvní pokuty dle článku IV. smlouvy, a to 0.2% denně z úvěru-tj. 600,-Kč denně. Dlužník byl v prodlení 440 dnů, smluvní pokuta činí 264.000,-Kč. Druhá část znázorňuje jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč dle článku IV. smlouvy. Pohledávku žalobce popřel částečně pouze dlužník, insolvenční správce nikoli. Proto byla žaloba správně podána jen proti dlužníkovi. U pohledávky č. 1 dlužník popřel částku 223.584,-Kč. Jak bylo již zdůrazněno, tuto pohledávku věřitel přihlásil jako zajištěnou, tudíž je dlužníkovo popření skutečně tzv. bezúčinné, a to s ohledem na ustanovení § 410 odst. 2 IZ, které hovoří výhradně o pohledávkách nezajištěných. V režimu oddlužení má jenom popření nezajištěné pohledávky dlužníkem účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Žalobce má tedy dle názoru soudu pravdu v tom, že k dlužníkovo popření pohledávky č. 6/1 nelze přihlížet. Pokud se jedná o popření pohledávky č. 6/2, tato byla přihlášená jako nezajištěná (byť mohla být přihlášena jako zajištěná), tu mohl dlužník popřít s účinky avizovanými v § 410 odst. 2 IZ. Jedná se o již uvedené dvě smluvní pokuty, které byly mezi původním věřitelem a dlužníkem sjednány v článku č. IV smlouvy o úvěru. Jelikož dlužník nehradil splátky na Smlouvu o úvěru řádně a včas, dostal se do prodlení, čímž porušil povinnost vyplývající ze smlouvy. Pro tento případ si strany dojednaly smluvní pokutu, dlužno poznamenat, že ve stejné výši byla sjednána i pro případ porušení povinností ze strany věřitele. Dle názoru soudu není výše smluvní pokuty sjednaná ve výši 0,2% z jistiny denně (nikoli tedy z dlužné částky včetně úroků) v rozporu s dobrými mravy, neboť skutečnost, že se v důsledku jedná o poměrně vysokou částku, spočívá pouze v tom, že dlužník byl v prodlení celých 440 dnů. Pokud se jedná o jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30. 000,-Kč, ani tu soud nepovažuje za nepřiměřeně vysokou s ohledem na výši úvěru a dobu prodlení. Z uvedených důvodů soud žalobě zcela vyhověl a určil, že popření pohledávek ze strany dlužníka nebylo na místě.

O nákladech řízení bylo rozhodováno dle § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobce měl ve věci úspěch a náleží mu náhrada nákladů v plné výši. Žalobci však zjevně vznikly náklady pouze v souvislosti se zaplacením soudního poplatku. S ohledem na nepříznivou finanční situaci a s ohledem na žádost dlužníka soud umožnil úhradu částky 5.000,-Kč do 4 měsíců.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 28. 7. 2015

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eliška Kučerová