165 ICm 1999/2014
Číslo jednací: 165 ICm 1999/2014-28 (KSPL 65 INS 4386/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Mgr. Lenka Vítková, IČ: 66257123, Plzeň, Borská 13, IS dlužníka-Milana Brodeckého, proti žalovanému: LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČ: 61860042, Závišova 13/66, Praha 4, zast. JUDr. Miroslavem Vojtěchem, advokátem se sídlem v Praze 4, Závišova 13, v řízení o žalobě na popření pravosti pohledávky,

takto :

I. Žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Milanem Brodeckým pohledávku ve výši 577.678,93 Kč z rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 24.06.1993, sp. zn. 10 C 603/92, který nabyl právní moci dne 20.07.1993, se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobkyně se svou žalobou ze dne 13.06.2014 domáhala určení, že pohledávka žalovaného ve výši 577.678,93 Kč vůči dlužníku neexisuje, neboť je promlčená. Pohledávka byla přihlášená jako vykonatelná na základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v sokolově ze dne 24.06.1993, které nabylo právní moci dne 20.07.1993. Ve smyslu § 408 odst. 1 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013 se právo přiznané pravomocným rozhodnutím soudu promlčuje v desetileté lhůtě od splatnosti vymáhané pohledávky. Žalovaný sice podal návrh na nařízení exekuce, a to podáním ze dne 09.11.2004 k Okresnímu soudu v Sokolově, přičemž exekuční řízení je vedeno pod sp. zn. 17 Nc 4648/2004, když tento návrh byl podán až po uplynutí promlčecí lhůty.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 16.07.2014 navrhoval žalobu zcela zamítnout. Uvedl, že pohledávka žalovaného byla přihlášena jako vykonatelná a její vykonatelnost byla doložena. Je přesvědčen, že k promlčení pohledávky přihlášené za dlužníkem nedošlo. Žalovaný svůj názor opírá o ustálenou judikaturu platnou do 31.12.2013, podle které nelze uplatnit ustanovení § 408 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., jestliže byly proti povinnému k návrhu oprávněného pro uspokojení týchž pohledávek oprávněného dle stejného exekučního titulu vedeny souběžně řízení o výkon rozhodnutí a exekuce, protože se v takovém případě jedná o kontinuálně jedno vykonávací-exekuční řízení. V posuzované věci podal právní předchůdce žalobce návrhy na výkon rozhodnutí, kterým bylo OS v Sokolově vyhověno a to ještě dříve než uplynula desetiletá lhůta dle § 408 odst. 1 obchodního zákoníku. Ke dni podání návrhu na nařízení exekuce vedené u OS v Sokolově pod sp. zn. 17 Nc 6448/2004 probíhalo vykonávací řízení vůči dlužníku Milanu Brodeckému, a tudíž nemohl nastat zákonný důsledek stanovený v § 408 odst. 1 obchodního zákoníku.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 199 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání žalobu, kterou své popření uplatní vůči věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil.

Z přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalovaný jakožto věřitel č. 2 přihlásil za dlužníkem pohledávku ve výši 577.678 Kč. Ze spisu Okresního soudu v Sokolově sp. zn. 10 C 603/1992 má soud za prokázané, že dne 24.06.1993 byl vydán rozsudek, kterým byla dlužníku uložena povinnost uhradit společnosti SOBONA, a.s. částku 151.758 Kč s 16 % úrokem z prodlení od 04.05.1992 do zaplacení a náklady řízení ve výši 6.076 Kč. Rozsudek nabyl právní moci dne 20.07.1993. Ze spisu Okresního soudu v Sokolově sp. zn. 17 Nc 4648/2004 má soud za prokázané, že oprávněný LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. podal proti povinnému Milanu Brodeckému dne 15.11.2004 návrh na nařízení exekuce k uspokojení pohledávky dle vykonatelného rozsudku OS v Sokolově, sp. zn. 10 C 603/1992. Dne 25.11.2004 uvedený soud vydal usnesení, kterým nařídil exekuci podle vykonatelného citovaného rozsudku ze dne 24.06.1993, a to exekuci na majetek povinného. Ze spisu Okresního soudu v Sokolově sp. zn. E 1940/1993 má soud za prokázané, že dne 19.11.1993 podala společnost SOBONA, a.s. proti Milanu Brodeckému návrh na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného, a to pro částku 151.758 Kč s příslušenstvím, dle vykonatelného rozsudku OS v Sokolově sp. zn. 10 C 603/92. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného pochází ze dne 23.11.1993.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána po právu. Pohledávka ve výši 577.678,93 Kč byla žalovaným (nástupcem původního věřitele) přihlášena po právu jako vykonatelná a k promlčení této pohledávky, tak jak tvrdila žalobkyně, nedošlo. Návrhu předchůdce žalovaného na výkon rozhodnutí ohledně pohledávky bylo Okresním soudem vyhověno, a to ještě dříve, než-li uplynula desetiletá lhůta uvedená v § 408 odst. 1 obchodního zákoníku.

O nákladech soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 26.08.2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková