165 ICm 1809/2015
Číslo jednací: 165 ICm 1809/2015-19 KSPL 65INS 31504/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, Praha 5, Radlická 150, proti žalované: Elena Drábková, r. č. 745719/2765, Milíře 27, 347 01, Milíře, v řízení o žalobě na určení popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka věřitele-Hypoteční banka, a.s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, IČ: 13584324, ve výší 1.616.929,22,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice pod číslem 4) je po právu.

II. Žalovaná je povinna uhradit žalobci ve lhůtě 6 měsíců od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení v celkové výši 5.000,-Kč.

Odůvodnění : Žalobce se svou žalobou ze dne 6. 5. 2015 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že dlužnice-žalovaná na přezkumném jednání dne 7. 4. 2015 popřela pohledávku žalobce, neboť má za to, že se již jedná o pohledávku bývalého manžela. Odkazovala na notářský zápis o zúžení společného jmění manželů, jehož součástí byl závazek manžela žalované zcela převzít práva a povinnosti z hypotéčního úvěru, poskytnutého žalobcem. Dohoda o zúžení společného jmění manželů je dvoustranné právní jednání žalované a jejího manžela, které nemá účinky vůči třetím osobám. Bez dohody se žalobcem nelze žádného z úvěrových dlužníků z úvěru vyvázat. Žalovaná je i nadále nezpochybnitelným dlužníkem žalobce. Pohledávka, kterou žalobce do insolvenčního řízení přihlásil je nevykonatelná a podmíněná ve výši 1.616.929,22,-Kč a jedná se o nesplacenou část hypotečního úvěru.

Žalovaná uvedla, že jí insolvenční návrh sepisoval jistý pan Louda, kterému za to zaplatila 12.000,-Kč. Ten jí jasně řekl, že existence notářského zápisu brání tomu, aby věřitel pohledávku přihlásil do jejího insolvenčního řízení. Kdyby věděla, že tomu tak není, nikdy by insolvenční návrh nepodávala, protože bývalý manžel hypotéku platí, byť občas se zpožděním.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15-ti dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle § 410 odst. 1 a 2 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202 IZ. Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy proti dlužníku.

Ve věci je nesporné, že usnesením zdejšího soudu ze dne 10. 2. 2015 byl zjištěn úpadek dlužnice a řešení úpadku bylo povoleno formou oddlužení. Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužnice ze dne 20. 2.2015 soud zjistil, že žalobce přihlásil pohledávku v celkové výši 1.616.929,22,-Kč. Jedná se o nesplacenou část hypotečního úvěru, poskytnutého na základě Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru č. 5500/150854-01/06/01-001/00/R ze dne 1. 12. 2006 a její příslušenství ke dni zjištění úpadku. Smlouvu uzavřela dlužnice se svým bývalým manželem za trvání manželství. Dlužnice pohledávku popřela s odkazem na existenci notářského zápisu sp. zn. NZ 59/2013, N 59/2013 ze dne 15. 2. 2013 o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů dle § 143a o. z., ze kterého mimo jiní vyplývá, že manžel dlužnice na sebe smlouvou převzal závazek z úvěrové smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 1. 12. 2006. Pohledávka byla žalobcem do řízení dlužnice přihlášená jako podmíněná, ke dni zjištění úpadku se jednalo o pohledávku nesplatnou.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně. Dne 1. 12. 2006 uzavřeli manželé Drábkovi s věřitelem Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru, tedy se jednalo o společný závazek manželů. Vzhledem k tomu, že věřitel neschválil vyvázání žalované z tohoto úvěru, je žalovaná i nadále úvěrovým dlužníkem žalobce, a to i přes existenci notářského zápisu, jehož obsahem je dohoda o zúžení společného jmění manželů, na základě které manžel dlužnice na sebe závazek převzal. Žalobce tedy pohledávku správně přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice., a to jako pohledávku podmíněnou, neboť pohledávka je splácena třetí osobou.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobce měl ve věci úspěch a náleží mu náhrada nákladů řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku. S ohledem na okolnosti případu, zejména na tvrzení žalované ohledně sepisu a informací k insolvenčního návrhu, soud povolil žalované uhradit náklady řízení v delší, a to 6 měsíční lhůtě.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 24. 7. 2015

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eliška Kučerová