161 NS 20774/2015
ů I" I |II |I|II|| |I Hlllll Illlllłl | ||I II Ill

mm RRTDEZEUTDTTC Adresát: Kateřina Paapíšilavá _ _ nar. 1978 napanuc numu Rakycanava 51 BIS 15 "45 WWW "EU ?Ta üü Olamaua-Nava Sady-:2% hmm" 'a-1. Narva SadyI _ Human-hada Hatel: " '-' Krajský aaud v üatrava u hmmm mm pahaůka v ülamauał Ž. "M----------------~ Studentská v. ?71-41 ülamaua EI mate adresa new! matak, afunhaam mal' mg.-Ih: ..................... ...v ...... ..m mmuuluuum !mnm nm 11mm !lu L mm 6m mnm !u 1a IHa anrmam a A14 rozhodnutí L 12:5 ,. ..77 ď .a I.-u "tl t _ if a Kateřina Pa íšllava-nar. 19TB . Rakyaana a 18.*'5 779 00 lama c-Have Sady-Narva Sad: _ mamma :guma ma IWMWWW "-í _ r r *-- , mmaiaamummum l mm 1: Muhädhhł *x ' m,masimuprmaa TYP III.*dh'h-'-Typ III.-[lomčmräníjinids písemností (š 50 odst. 1, 2 o. s. í.)

Prohlášení dorułlljídho orgánu: u Přijetí zásilky [písemnosti] bylo odepłeno dneJméno e příjmeníosoby. která eäsilło (písemností odepíele píljmout

písemnéhopoułení. F:: a . :j pr* v v; ..v- 1. ...a-

..f-1... s-I aku-!1-..r-L-J Boepřenípííjetíeásllkyípísemn ' baríoodůsosln'ěnfffwaf .-I-:m-H .-.-.' g *nee uvedenídůs'oou. ' '

ü alma odepíení přijetí :äsllły (Wall bylo posłrymmo poufení ústní-předáním K _

FJ--'1' F *1" h :T u. u-I "1-, H H íädněmu dodání eäsiíł ípísemnos !nebyla pošľitno Hähytnunpílnnosr dní: n H i TF". Jů'n ľ'ľnhnă :Pt-I.. 'u "m" PF" ::Mash Jméno e příjmení osoby, tí !inheonnou sooünnost í: ooaänl eäsll ípísemnosm -__---ü následsísh neposkjrmutí nezbytné soeíinností bylo poshpmoío poofení ústně-píedänhn písemného poofení.

Heposírrmueí neeme soeünnosti spotíselo 'sše Mpäsäíehránky, vrací se soudu o této s li nosíWí nebon mołne eenedloí písemně oená rnení sr místě domtení.

D Iłsílło [písemnost] byla Iíoiene slo solidni; a tím doruíene dne .

Demm

Jméno e příjmení doručosetele?Míši mmä?.....podpis domłovateíe

|i| Illí llIIIiI II IIII||I ||II|II| | I|| II IiI

ăi

mi... RRTDGZBDTGBSC Adresát; anonymizovano Pospíšil nar. 19% nonoauč nunou Rakyaanava 5185

HEUKLÁD-hlava Sadyr

Proíslüonílorlíuielu-u |:| esqu [písemoni lepí: dodán: siletel: Krajský aaud o üatravě paboůlsa v ülamauaidílů' ........................ ..'H' ......... .. Studentská ?i Dlümüuc DWodmälneoflmEłen. i s loíe e . UCEHIMDDVLASTHIEH nosnou xml , m u Mon mu" ma-dl'íl mw'fwnu I *eaee1-s-en1e-llllelm!" 15 IHS !HTTMEME A14 mehocsnuti _ L12íE (31)/ l 'í'-. r ímenoepííłmasíudhejídnsohpí npłiłnenWJtuiásílmpłevnh , o '-" o WMMMEW f m sr pmaameu x s' maasaohprmP Ill_.?'?9 DD Oiamaua-hlava Sady i16 IHS EDTTJIEME #14 roehodnuti 12:5

Spisová značka:161NS 20774/2015 Identifikace dotazuz83861-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 09:25 Kontrolu provedl; Poučová Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzPospíšilová Kateřina, nar. T34 podnikajíc IDzPOSPÍŠIKATE080878 l 08.08.1978, IC: 68144504, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Pospíšilová, Kateřina, 08.08.1978, 68144504 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR AdresátzPospíšil anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: ID:POSPÍŠIRADIl40776 1 IC: 03227006, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Pospíšil, Ra anonymizovano , 03227006 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112RSpisová značka: KSOL 16 INS 20774/2015 O z n a m e n 1 pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 50 odst. 2 o.s.ř.

Adresát: Kateřina Pospíšilová, anonymizovano Pospíšil

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Rokycanova 518/5, 779 00 Olomouc-Nové Sady

Soud, který písemnost odevzdal k doručení: Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci Studentská č. 7 771 11 Olomouc

Doručovaná písemnost: KSOL 16 INS 20774/2015 A14 usnesení Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné

Vhodit do Vaší domovní nebo jiné Vám užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu dne:30.5.2016

Soud písemnost vyvěsí na 10 dnů na úřední desce. Písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout u Kraj ského soudu V Ostravě, pobočka V Olomouci, Studentská 7, 771 11 Olomouc V pracovní dny V době od 7.00 do 15.00 hodin, č. dv. 409/4. patro

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení soudního doručovatele: Petra Poučová Datum: 8. 6. 2016 Podpis soudního doručovatele

Vyvěšeno: 8. 6. 2016

Sňato: