15 VSOL 5/2018-43
č. j. 28 ICm 1931/2017 15 VSOL 5/2018-43 (KSBR 28/44 INS 24478/2015)

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Zdeňky Šindelářové a soudců JUDr. Aleny Ježíkové a Mgr. Jakuba Černoška ve věci

žalobce: Jan Zaorálek, narozený bytem proti žalovanému: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO 29414873 sídlem Hvězdová 1716/2b, 140 00 Praha 4 insolvenční správce dlužníka Wukkolink Czech Investment, s.r.o., IČO 26770857 sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno

o určení pravosti pohledávky, jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Wukkolink Czech Investment, s.r.o., IČO 26770857, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28/44 INS 24478/2015, o odvolání žalobce Jana Zaorálka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2017, č. j. 73/28 ICm 1931/2017-27

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně nepřiznal žalobci osvobození od placení soudních poplatků. Dle odůvodnění usnesení se žalobce v řízení zahájeném dne 13. 4. 2017 domáhá určení, že jeho pohledávka za dlužníkem ve výši 1 Kč je po právu. K výzvě k úhradě soudního poplatku žalobce požádal o osvobození od placení soudních poplatků s tím, že jeho ekonomická situace je špatná. Krajský soud po citaci ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), a § 138 odst. 1 o.s.ř. uzavřel, že považuje žádost žalobce za nedůvodnou, neboť žalobce (fyzická osoba) neosvědčil, že se nachází v nepříznivé majetkové situaci. Do Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků (dále jen Prohlášení) neuvedl jinou informaci, než zcela nepřiléhavé tvrzení, že společnost nevlastní žádný nezastavený majetek, který je natolik likvidní, aby jeho zpeněžením společnost získala prostředky na úhradu předmětného soudního poplatku, přičemž společnost v dané chvíli nemá jiný způsob, jak si opatřit prostředky na jeho zaplacení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, v němž uvedl, že s tímto rozhodnutím nesouhlasí. I když odvolání neobsahuje výslovný odvolací návrh, lze z jeho obsahu dovodit, že žalobce se domáhá změny napadeného usnesení tak, aby mu osvobození od soudních poplatků bylo přiznáno.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martin Vymlátil. isir.justi ce.cz (KSBR 28/44 INS 24478/2015)

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a to bez nařízení jednání dle ustanovení § 214 odst. 1 písm. c) o.s.ř., a poté dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu ve vztahu k podanému odvolání a napadenému usnesení soudu prvního stupně odvolací soud zjistil, že žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně dne 13. 4. 2017 se žalobce vůči žalovanému domáhá ve výše uvedeném insolvenčním řízení dlužníka Wukkolink Czech Investment, s.r.o., IČO 26770857 (dále jen dlužník) určení pravosti a výše pohledávky, kterou v tomto insolvenčním řízení uplatnil přihláškou číslo P 11, a to ve výši 1 Kč. Pohledávka byla žalovaným přezkoumána a byla popřena co do pravosti ve výši 1 Kč. O popření pohledávky byl žalobce vyrozuměn doručením vyrozumění žalovaného o popření pohledávky. Žalobce v žalobě dále uvedl, že pohledávka je přihlášena jako podmíněná a je regresním nárokem pro případ úhrady povinných plateb (daně, pojistné) zástupcem statutárního orgánu dlužníka. Žalovaný pohledávku žalobce popřel s odůvodněním, že žalobce bez dalšího nestíhá žádná povinnost ke splnění jakýchkoliv peněžitých povinností za dlužníka, když nadto žalobce není statutárním orgánem dlužníka. Žalobce s popřením nesouhlasí, a to v prvé řadě proto, že je zástupcem statutárního orgánu dlužníka, a vztahuje se na něj tedy povinnost péče řádného hospodáře. Z tohoto důvodu je povinen, stejně jako statutární orgán, odvádět za společnosti, ve kterých se angažuje, povinné platby státu, zejména pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění a daňové odvody. Povinnost odvádět povinné platby státu stíhá všechny osoby, které jsou za dlužníka oprávněny jednat, respektive ho zastupovat. V případě, že by došlo k úhradě pohledávky žalobcem za dlužníka, měl by žalobce regresní nárok vůči dlužníkovi. S ohledem na tuto skutečnost byla předmětná pohledávka přihlášena jako podmíněná, přičemž její aktuální výše vyplývá zejména z účetnictví dlužníka a dále z veřejně přístupných informací z daňového portálu. Z těchto důvodů žalobce v žalobě požaduje, aby soud ve věci určil, že pohledávka přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 24478/2015 přihláškou číslo P 11 ve výši 1 Kč je po právu. Usnesením ze dne 20. 9. 2017 (číslo listu 7 spisu) vyzval insolvenční soud žalobce, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení zaplatil České republice-Krajskému soudu v Brně soudní poplatek za žalobu o určení pravosti pohledávky ve výši 5 000 Kč (položka 13 bod první písm. a/ Sazebníku poplatků, který tvoří přílohu zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). Výzva obsahuje i poučení o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem prvního stupně zastaveno. Žalobce byl upozorněn rovněž na to, že má-li za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Na tuto výzvu reagoval žalobce žádostí o osvobození od soudních poplatků ze dne 11. 10. 2017, kterou odůvodnil tím, že se v současné době nachází v natolik nepříznivé finanční situaci, že není schopen přes všechnu dobrou vůli uvedený soudní poplatek zaplatit. Krajský soud nato usnesením ze dne 13. 10. 2017 (číslo listu 12 spisu) žalobce vyzval, aby ve lhůtě od 15 dnů od doručení usnesení předložil soudu vyplněné Prohlášení, které také žalobci v příloze uvedeného usnesení zaslal. Žalobce vrátil soudu prvního stupně Prohlášení dne 24. 11. 2017, vyplnil v něm však pouze své jméno a příjmení, datum narození a bydliště; všechny ostatní kolonky zůstaly nevyplněny, kromě článku XI Jiné okolnosti, které by mohly mít vliv na osvobození , kdy pod bodem 36 žalobce uvedl: Společnost nevlastní žádný nezastavený majetek, který je natolik likvidní, aby jeho zpeněžením společnost získala prostředky na úhradu předmětného soudního poplatku, a společnost v dané chvíli nemá jiný způsob, jak si opatřit prostředky na zaplacení . Prohlášení je podepsáno žalobcem v Praze dne 23. 11. 2017. Poté již bylo rozhodnuto napadeným usnesením, a to s odůvodněním v něm uvedeným.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martin Vymlátil. (KSBR 28/44 INS 24478/2015)

Odvolací soud z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti (dlužníka) Wukkolink Czech Investment, s.r.o., IČO 26770857, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 91044, který je veřejně přístupný na stránkách www.justice.cz, zjistil, že jednatelem této společnosti je společnost C.M.B. Management s.r.o., IČO 02476053, Rybná 716 24, Staré Město, 110 00 Praha 1, kterou při výkonu funkce zastupuje Jan Zaorálek, narozený T e, to je žalobce.

Ze seznamu přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka Wukkolink Czech Investment, s.r.o., IČO 26770857, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 24478/2015 vyplývá, že žalobce Jan Zaorálek přihlásil do tohoto insolvenčního řízení pod pořadovým číslem přihlášky 11 pohledávku číslo 11/1 ve výši 1 Kč, a to jako regresní nárok z důvodu úhrady povinných plateb (daně, pojistné) statutárním orgánem za společnost. Pohledávka byla přezkoumána jako pohledávka podmíněná a splatná s tím, že insolvenční správce popřel její pravost. Jako důvod popření je uvedeno, že pohledávka nevznikla, neboť věřitele bez dalšího nestíhá žádná povinnost ke splnění jakýchkoliv peněžitých povinností za dlužníka (věřitel nadto není statutárním orgánem společnosti).

Z přihlášky pohledávky žalobce Jana Zaorálka do výše uvedeného insolvenčního řízení dlužníka Wukkolink Czech Investment, s.r.o., IČO 26770857 označené jako pohledávka číslo 1 odvolací soud zjistil, že byla přihlášená jako nezajištěná, ve výši jistiny 1 Kč. Jako důvod vzniku pohledávky je uvedeno, že jde o regresní nárok z důvodu úhrady povinných plateb (daně, pojistné) statutárním orgánem za společnost. Pohledávka je dále označena jako podřízená, peněžitá a podmíněná, nesplatná. V popisu podmínky je uvedeno: Regresní nárok z důvodu úhrady povinných plateb (daně, pojistné) statutárním orgánem.

Soud prvního stupně citoval v odůvodnění napadeného usnesení správně ustanovení § 138 odst. 1, větu první o.s.ř., podle kterého na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Krajský soud také rovněž správně dovodil, že žalobci není možno osvobození od soudních poplatků přiznat, neboť neprokázal své poměry (zejména majetkové), neprokázal tedy splnění jedné ze dvou podmínek uvedených ve shora citovaném ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. S tímto závěrem odvolací soud zcela souhlasí, neboť z obsahu předloženého spisu odvolací soud zjistil, že je správný závěr krajského soudu o tom, že žalobce ohledně svých majetkových poměrů (jako fyzické osoby) neuvedl jedinou informaci; zcela nepřiléhavě pak v bodě 36 Prohlášení uvedl shora uvedená tvrzení ohledně poměrů společnosti; společnost však žadatelem o osvobození od soudních poplatků není.

Odvolací soud je nadto názoru, že žalobce nesplňuje ani další podmínku vyplývající z ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., podle kterého může být osvobození od soudních poplatků přiznáno (v případě, že to odůvodňují majetkové poměry účastníka řízení) tehdy, nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martin Vymlátil. (KSBR 28/44 INS 24478/2015)

Odvolací soud je názoru, že již ze samotné přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka Wukkolink Czech Investment, s.r.o. vyplývá, že ze strany žalobce jde o zcela účelové, a tudíž svévolné a zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Žalobce je sice osobou oprávněnou dlužníka (společnost Wukkolink Czech Investment, s.r.o.) jako statutární orgán zastupovat, což vyplývá z úplného výpisu z obchodního rejstříku této společnosti (viz shora), žalobce má také povinnost při výkonu funkce statutárního orgánu dlužníka postupovat s péčí řádného hospodáře, avšak žádnou přímou povinnost k úhradě daní a pojistného (zdravotním či sociálním pojištěním) žalobce za dlužníkem nemá. Nejde tudíž o pohledávku podmíněnou ve smyslu ustanovení § 173 odst. 3, § 183 IZ, kterou by žalobce mohl důvodně takto do insolvenčního řízení přihlásit.

Předmětná přihláška žalobce do insolvenčního řízení dlužníka s označením pohledávky jako podmíněná a ve výši 1 Kč je tak zřejmě účelová, uplatněná z jiných důvodů, než kterým je (poměrné) uspokojení žalobce jako dlužníkova věřitele v souladu s úpravou insolvenčního zákona.

Navíc žalobce nezměnil výši přihlašované pohledávky ani do skončení přezkumného jednání (§ 192 odst. 4 IZ).

Je-li přihláška evidentně podána účelově, je zřejmé, že postup dle ustanovení § 188 odst. 2 IZ by k odstranění jejích vad vést nemohl, a proto je na místě její popření insolvenčním správcem při přezkumném jednání.

S ohledem na výše uvedené-protože žalobce neprokázal své poměry (majetkové a další) a zároveň ve věci jde o svévolné a zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně dle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. i/ o.s.ř.).

Olomouc 18. ledna 2018

JUDr. Zdeňka Šindelářová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Martin Vymlátil.