15 VSOL 30/2018-81
č. j. 33 ICm 775/2016 15 VSOL 30/2018-81 (KSOS 33 INS 24707/2015)

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Zdeňky Šindelářové a soudců JUDr. Aleny Ježíkové a Mgr. Jakuba Černoška ve věci

žalobce: SOMMERBOOK s.r.o., IČO 65141971 sídlem 739 11 Frýdlant nad Ostravicí-Nová Ves 406 zastoupeného advokátem Mgr. Adamem Liberdou sídlem Stodolní 1293/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava proti žalovaným: 1. Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář, IČO 27222861 sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1, Staré Město insolvenčnímu správci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano bytem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka zastoupenému advokátkou Mgr. Janou Süssmilichovou sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1

2. Roman anonymizovano , anonymizovano bytem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

o určení pravosti a výše pohledávky, jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Romana anonymizovano vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 24707/2015, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 10. 2017, č. j. 33 ICm 775/2016-68 (KSOS 33 INS 24707/2015)

takto:

I. Odvolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Ostravě řízení co do částky 32 070,96 Kč zastavil (odstavec I výroku), žalobu, aby bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem Romanem anonymizovano , n anonymizovano , bytem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, pohledávku ve výši 109 735,13 Kč, zamítl (odstavec II výroku), a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (odstavec III výroku). Odstavec I výroku o zastavení řízení je odůvodněn ustanovením § 96 odst. 1, 2 o.s.ř. s tím, že s ohledem na to, že žalovaný 1. vzal popření pohledávky co do částky 32 070,96 Kč zpět, vzal následně nato žalobce částečně zpět žalobu ve stejné výši, proto soud řízení co do uvedené částky vůči oběma žalovaným zastavil. Odstavec II výroku o zamítnutí žaloby co do pohledávky ve výši 109 735,13 Kč je odůvodněn tím, že žalovaný 1. jako důvod popření uvedl, že uvedená pohledávka, tedy její jednotlivé splátky,

Shodu s prvopisem potvrzuje Martin Vymlátil. isir.justi ce.cz (KSOS 33 INS 24707/2015) včetně úroků z prodlení, je promlčená, jelikož uplynula čtyřletá promlčecí lhůta, s čímž se soud ztotožnil. Odstavec III výroku je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého by právo na náhradu nákladů řízení měli v řízení úspěšní žalovaní, žalovaný 1. se však náhrady nákladů řízení vzdal a žalovanému 2. dle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce prostřednictvím svého advokáta včas odvolání, pouze však do zamítavého odstavce II výroku, čímž byl napaden i související odstavec III výroku o nákladech řízení. Odvolání žalobce je banketní-neobsahuje žádné odůvodnění, s tím, že odvolání bude odůvodněno ve lhůtě 15 dnů.

Jelikož se tak nestalo, vyzval Krajský soud v Ostravě výzvou ze dne 14. 12. 2017, č. j. 33 ICm 775/2016-77 žalobce, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení odstranil vady odvolání ze dne 20. 11. 2017 proti shora označenému rozsudku tak, že uvede, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvoláním domáhá (návrh na změnu rozhodnutí, popř. zrušení a vrácení napadeného rozhodnutí soudu prvního stupně k dalšímu řízení a podobně-odvolací návrh). Žalobce byl v předmětné výzvě poučen též o tom, že nebudou-li vady odvolání odstraněny a v odvolacím řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud podle ustanovení § 211 ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř. odvolání odmítne.

Přestože výzva byla doručena advokátu žalobce do datové schránky dne 15. 12. 2017, když se do ní přihlásila oprávněná osoba ve smyslu § 8 odst. 1 až 4 zák. č. 300/2008 Sb., odvolání opraveno nebylo.

Protože žalobce neodstranil vady vytýkané soudem prvního stupně ve lhůtě jím stanovené, a ani do doby vydání tohoto rozhodnutí odvolacího soudu, přičemž se jedná o vady, pro které nelze v řízení pokračovat, když odvolání směřuje proti rozhodnutí ve věci samé a neobsahuje ani odvolací důvod ani odvolací návrh, postupoval odvolací soud dle ustanovení § 211 ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání odmítl.

Odvolání žalobce bylo odmítnuto, proto by měli právo na náhradu nákladů odvolacího řízení žalovaní (§ 146 odst. 3 o.s.ř.). Protože však žalovaným v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly, rozhodl odvolací soud o nákladech odvolacího řízení tak, že na jejich náhradu nemá právo žádný z účastníků.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 31. ledna 2018

JUDr. Zdeňka Šindelářová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Martin Vymlátil.