15 Tz 281/2001

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 13. prosince 2001 o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněného A. V. M., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, ze dne 3. 4. 2001, sp. zn. Nt 3102/2000, t a k t o :

Podle § 266 odst. 6 tr. ř. předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené věci byla ministrem spravedlnosti dne 6. 9. 2001 podána u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 1110/2001-OOD-SPZ stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného A. V. M.
Usnesením ze dne 24. 10. 2001, sp. zn. 5 Tz 239/2001, byla podle § 27a odst. 1, 2 zák. č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, tato věc postoupena k rozhodnutí velkému senátu trestního kolegia.
Dne 7. 12. 2001 bylo Nejvyššímu soudu doručeno podání, jímž ministr spravedlnosti vzal podle § 266 odst. 6 tr. ř. stížnost pro porušení zákona zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu proto vzal v souladu s ustanovením § 266 odst. 6 tr. ř. toto zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona na vědomí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. prosince 2001

Předseda senátu:
JUDr. František Hrabec