15 Tdo 902/2013
Datum rozhodnutí: 08.01.2014
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.15 Tdo 902/2013-II. - 148

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl ve velkém senátu trestního kolegia v neveřejném zasedání konaném dne 8. 1. 2014 o dovolání obviněných F. B. , Ing. G. B. , Z. J. , a M. P. , proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 4 To 46/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 3/2011, a s přihlédnutím k § 265k odst. 2 poslední věta tr. ř. s přiměřeným použitím § 261 tr. ř. i ohledně obviněných A. F. , a J. K. , t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obvinění F. B., Z. J., M. P., A. F. a J. K. neberou do vazby.

O d ů v o d n ě n í :
Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu (dále jen velký senát Nejvyššího soudu ) projednal v neveřejném zasedání konaném dne 8. 1. 2014 dovolání obviněných F. B., Ing. G. B., Z. J. a M. P. podané proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 4 To 46/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 3/2011, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. ohledně obviněných F. B., Ing. G. B., Z. J. a M. P. a podle § 265k odst. 2 poslední věta tr. ř. s přiměřeným použitím § 261 tr. ř. i ohledně obviněných A. F. a J. K. a zúčastněné osoby J. S. zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 4 To 46/2012, a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2012, sp. zn. 46 T 3/2011. Současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265 l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Brně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obviněný F. B. v současné době vykonává ve věznici se zvýšenou ostrahou trest odnětí svobody v trvání 9 (devíti) let a 6 (šesti) měsíců, obviněný Z. J. vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání 6 (šesti) let a 6 (šesti) měsíců, obviněný M. P. vykonává ve věznici se zvýšenou ostrahou trest odnětí svobody v trvání 9 (devíti) let, obviněný A. F. vykonává ve věznici se zvýšenou ostrahou trest odnětí svobody v trvání 9 (devíti) let a obviněný J. K. vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání 7 (sedmi) let, které jim byly uloženy uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2012, sp. zn. 46 T 3/2011, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 4 To 46/2012, za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen tr. zákoník ). Jak již bylo uvedeno, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2012, sp. zn. 46 T 3/2011, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 4 To 46/2012, byly velkým senátem Nejvyššího soudu zrušeny v celém rozsahu.

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř., vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Proto Nejvyšší soud rozhodl v souvislosti se shora uvedeným usnesením ve smyslu tohoto citovaného ustanovení současně o vazbě obviněných F. B., Z. J., M. P., A. F. a J. K.

Při zkoumání okolností významných pro rozhodnutí o vazbě obviněných F. B., Z. J., M. P., A. F. a J. K. Nejvyšší soud zjistil následující.

Obviněný F. B. byl zadržen od 30. 9. 2010 do 2. 10. 2010 (č. l. 4094 a 4157 p. v. spisu), do výkonu trestu odnětí svobody byl dodán 10. 12. 2012 (č. l. 4157 p. v. spisu). Obviněný F. B. byl již pravomocně odsouzen Okresním soudem v Hodoníně rozhodnutím ze dne 11. 9. 1997, sp. zn. 3 T 549/97, pro trestný čin krádeže podle ustanovení § 9 odst. 2 k § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák., a to k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců. Obviněný F. B. se osvědčil dne 26. 1. 1999 (č. l. 3951 spisu).

Obviněný Z. J. byl dodán do výkonu trestu odnětí svobody dne 11. 12. 2012 (č. l. 4153 p. v. spisu). Obviněný Z. J. byl odsouzen Okresním soudem v Břeclavi rozhodnutím ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. 1 T 666/2000, pro trestný čin podvodu podle ustanovení § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 2 tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šestnácti měsíců. O jeho osvědčení bylo rozhodnuto dne 24. 9. 2004. Následně byl odsouzen Okresním soudem v Ostravě rozhodnutím ze dne 19. 11. 2007, sp. zn. 3 T 49/2007, pro trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle ustanovení § 125 odst. 2 tr. zák. a trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák. také k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců. O osvědčení obviněného Z. J. v této trestní věci bylo rozhodnuto dne 25. 1. 2011 (č. l. 3952 spisu).

Obviněný M. P. nastoupil trest odnětí svobody dne 10. 12. 2012 (č. l. 4155 p. v. spisu). Obviněný M. P. byl odsouzen Okresním soudem v Hodoníně rozhodnutím ze dne 18. 8. 1999, sp. zn. 1 T 403/99, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák., a to k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců. O zahlazení odsouzení bylo rozhodnuto Městským soudem v Brně dne 11. 6. 2008, sp. zn. 1 Nt 6/2008. Následně byl odsouzen Okresním soudem v Hodoníně rozhodnutím ze dne 27. 1. 2003, sp. zn. 3 T 15/2003, pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců. O osvědčení obviněného M. P. bylo rozhodnuto dne 24. 5. 2005 (č. l. 3954 spisu).

Obviněný A. F. se nacházel ve vazbě od 17. 3. 2010 do 25. 9. 2012. Do výkonu trestu odnětí svobody byl převeden přímo z vazby dne 26. 9. 2012 (č. l. 4077 spisu). Jak již bylo zmíněno, obviněný A. F. byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 9 let. Jelikož byl omezen na svobodě již v březnu roku 2010, má vykonané po zápočtu vazby necelé 4 roky uloženého trestu odnětí svobody. Obviněný A. F. byl podle opisu z evidence rejstříků trestů již mnohokrát soudně trestán. Naposledy byl odsouzen v roce 2007, a to pro trestný čin podle ustanovení § 180d trestního zákona (zák. č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen tr. zák. ), který již není podle nové úpravy trestního zákoníku trestným činem (č. l. 3987 3988 spisu). Předcházející odsouzení obviněného A. F. se týkala typově jiné trestné činnosti, než pro kterou je nyní souzen (převážně šlo o trestné činy krádeže nebo jinou majetkovou trestnou činnost méně závažné povahy).

Obviněný J. K. nastoupil trest odnětí svobody dne 22. 5. 2013. Obviněný J. K. byl odsouzen Okresním soudem v Kroměříži dne 1. 4. 1999, sp. zn. 3 T 30/99, jako mladistvý pro trestný čin krádeže podle § 9 odst. 2 k § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců. O osvědčení obviněného bylo rozhodnuto dne 17. 5. 2001. Následně byl odsouzen Městským soudem v Brně rozsudkem ze dne 9. 3. 2009, sp. zn. 2 T 42/2009, pro trestný čin zatajení věci podle § 254 odst. 1 tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců, jehož výkon byl v důsledku neosvědčení nařízen. V této trestní věci byl obviněný J. K. podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 6. 6. 2012, sp. zn. 3 Pp 98/2012, se stanovením zkušební doby do 6. 6. 2014 (č. l. 3953 spisu).

Přestože se jedná o velmi závažnou trestnou činnost v daňové oblasti, kde byl ovšem odsuzující rozsudek zrušen na podkladě dovolání obviněných, tedy v jejich prospěch (shora uvedená rozhodnutí soudů nižších stupňů byla zrušena podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř.), a obvinění F. B., Z. J., M. P., A. F. a J. K. byli v minulosti již odsouzeni, neshledal velký senát Nejvyššího soudu ani s přihlédnutím k uvedeným konkrétním zjištěním, zvláště když u obviněných F. B., Z. J. a M. P. se na ně hledí, jakoby odsouzeni nebyli, v tomto stadiu trestního řízení o mimořádných opravných prostředcích podaných obviněnými žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly, byť u některého z nich, některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř. Vzhledem ke všem těmto okolnostem dospěl velký senát Nejvyššího soudu k závěru, že za současné situace, kdy je podle zákona třeba rozhodnout o vazbě obviněných, nejsou dány podmínky pro vzetí některého z uvedených obviněných do vazby.

Z těchto důvodů velký senát Nejvyššího soudu rozhodl, že se obvinění F. B., Z. J., M. P., A. F. a J. K. ve smyslu § 265 l odst. 4 tr. ř. do vazby neberou.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 8. 1. 2014

Předseda velkého senátu trestního kolegia
Nejvyššího soudu: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.