15 Tdo 520/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl ve velkém senátě trestního kolegia v neveřejném zasedání dne 26. srpna 2009 v řízení o dovolání, které podala obviněná L. R. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11. 2008, sp. zn. 7 To 81/2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 T 18/2007, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu se obviněná L. R. n e b e r e do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 42 T 18/2007, byla obviněná L. R. uznána vinnou trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustila skutkem popsaným ve výroku o vině v citovaném rozsudku. Za tento trestný čin jí byl podle § 219 odst. 1 tr. zák. uložen trest odnětí svobody v trvání 8 let, pro jehož výkon byla zařazena podle § 39a odst. 3 tr. zák. do věznice s dozorem.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 11. 11. 2008, sp. zn. 7 To 81/2008, zamítl odvolání obviněné podle § 256 tr. řádu, neboť ho shledal nedůvodným.

Shora označeným rozhodnutím předcházel jednak rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2003, sp. zn. 42 T 2/2003, jednak rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 6. 2004, sp. zn. 7 To 133/2003, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1408/2004. Citovaná rozhodnutí obecných soudů však byla zrušena nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2007, sp. zn. IV. ÚS 260/05.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11. 2008, sp. zn. 7 To 81/2008, podala obviněná L. R. prostřednictvím svého obhájce dne 9. 2. 2009 dovolání, které opřela o dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. b), e) a g) tr. řádu. Z podnětu podaného dovolání obviněné velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu usnesením ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 15 Tdo 520/2009-I., podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11. 2008, sp. zn. 7 To 81/2008. Podle § 265k odst. 2 tr. řádu Nejvyšší soud zrušil také další rozhodnutí obsahově navazující na zrušené rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jeho zrušením, pozbyla podkladu. Nejvyšší soud pak podle § 265l odst. 1 a 3 tr. řádu přikázal Vrchnímu soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl a učinil tak v jiném složení senátu.

V důsledku zmíněného dovolacího rozhodnutí Nejvyššího soudu tedy odpadl zákonný podklad k tomu, aby obviněná L. R. nadále vykonávala trest odnětí svobody, který jí byl uložen rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 42 T 18/2007, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11. 2008, sp. zn. 7 To 81/2008. Z podnětu podaného dovolání totiž Nejvyšší soud zrušil výrok odvolacího soudu, kterým bylo zamítnuto odvolání obviněné proti výroku o vině a o trestu uloženém obviněné citovaným rozsudkem soudu prvního stupně. Rozhodnutí soudu prvního stupně včetně výroku o trestu odnětí svobody tedy není pravomocné a vykonatelné, takže za uvedeného stavu bylo třeba, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. řádu rozhodl o vazbě obviněné.

Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu zjistil z trestního spisu vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 T 18/2007, že obviněná L. R. nastoupila dne 2. 3. 2009 k výkonu uloženého trestu odnětí svobody do Věznice v P. -- R., v níž vykonává uvedený trest i v současné době, jak je zřejmé též z úředního záznamu opatřeného Nejvyšším soudem na podkladě dotazu na Centrální evidenci vězňů.

Z trestního spisu vedeného v posuzované věci je dále patrné, že obviněná L. R. nebyla v průběhu dosavadního trestního stíhání vzata do vazby, neboť z jejího jednání ani z dalších konkrétních okolností nevyplynula existence žádného z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. řádu. Stejně tak ani v období od vydání napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze, resp. v průběhu dovolacího řízení nenastala žádná skutečnost, která by jinak mohla opodstatnit důvodnost vazby u obviněné.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem tedy Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stadiu řízení u obviněné L. R. není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. řádu, a rozhodl proto, že obviněná se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. srpna 2009

Předseda velkého senátu trestního kolegia:
JUDr. Karel H a s c h

Vypracoval:
JUDr. František P ú r y