15 Kse 7/2011-42

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, Mgr. MUDr. Radan Kuča, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková, Mgr. Martina Douchová, v neveřejném jednání dne 1. 3. 2012 projednal kárnou žalobu ze dne 7. 6. 2011 podanou ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem, proti JUDr. J. D., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-jih, se sídlem Jablonského 7, Plzeň a rozhodl

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, s e ř í z e n í o kárné žalobě proti obviněnému soudnímu exekutorovi JUDr. J. D.

pro skutek, že

1) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. Ex 2642/04 v období od 9. 9. 2010 minimálně do 26. 4. 2011 bez vážného důvodu nepostoupil odvolacímu soudu odvolání oprávněného a odvolání zástavního věřitele proti usnesení o rozvrhu rozdělované podstaty sp. zn. 16 Ex 2642/04 ze dne 21. 8. 2010, která mu byla doručena dne 9. 9. 2010, 2) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 2642/04 neumožnil oprávněnému ani jeho právnímu zástupci nahlédnutí do exekučního spisu, ač byl o to několikráte písemně, telefonicky i e-mailem požádán, 3) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 2642/04 vydal dne 7. 12. 2010 usnesení, v němž určil oprávněnému povinnost ke složení zálohy ve výši 369 000 Kč, přičemž v souladu s ust. § 12 odst. 2 vyhl. ministerstva spravedlnosti č.330/2001 Sb., o odměně a náhradách exekutora, mohla maximální výše zálohy činit 1500 Kč, 4) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 2642/04 neposkytl ministerstvu spravedlnosti na písemné žádosti ze dne 13. 1. 2011, 10. 2. 2011, 16. 2. 2011, 4. 3. 2011 a 11. 4. 2011 požadovanou součinnost, spočívající v předložení kompletního exekučního spisu, 5) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 2642/04 rozhodl o uspokojení nákladů exekuce ve výši 1 442 820 Kč z rozdělované podstaty a v odůvodnění usnesení o rozvrhu rozdělované podstaty ze dne 21. 8. 2010 nepravdivě tvrdil, že náklady exekuce byly určeny pravomocným příkazem k úhradě ze dne 9. 4. 2010, který nabyl právní moci dne 3. 5. 2010, ačkoli příkaz nebyl vydán, 6) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 2642/04 v usnesení o rozvrhu rozdělované podstaty ze dne 21. 8. 2010, z rozdělované podstaty určil částku ve výši 1 442 820 Kč na své náklady exekuce, která měla být údajně odůvodněna v příkazu k úhradě nákladů ze dne 9. 4. 2010, sp. zn. 16 Ex 2642/04, tato výše přitom

byla stanovena v rozporu s vyhl. č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora

tedy svým jednáním

měl závažně porušit své povinnosti stanovené právním předpisem,

čímž se měl dopustit

kárného provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu,

zastavuje.

Odůvodnění:

Podle ust. § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.

Dne 19. 12. 2012 bylo kárnému soudu doručeno sdělení ministerstva spravedlnosti, čj. 764/2011-OSD-ENA/3 o tom, že rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, čj. 770/2011-OJ-SO/3 byl kárně obviněný JUDr. J. D. na vlastní žádost odvolán z funkce soudního exekutora; dne 24. 1. 2012 bylo následně zasláno rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, čj. 770/2011-OJ-SO/3, na základě kterého byl soudní exekutor JUDr. J. D. ke dni 31. 12. 2011 odvolán z funkce. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 12. 2011.

Protože jsou ve věci splněny podmínky pro zastavení řízení dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, kárný senát řízení zastavil.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně kárného senátu