15 Kse 3/2011-61

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, Mgr. MUDr. Radan Kuča, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková, Mgr. Martina Douchová, v neveřejném jednání dne 1. 3. 2012 projednal kárnou žalobu ze dne 18. 2. 2011 podanou ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem, proti JUDr. J. D., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-jih, se sídlem Jablonského 7, Plzeň a rozhodl

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, s e ř í z e n í o kárné žalobě proti obviněnému soudnímu exekutorovi JUDr. J. D.

pro skutek, že

1) jako soudní exekutor, pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 3933/09 způsobil nedůvodné průtahy v exekučním řízení, když v rozporu s ust. § 55 odst. 2 věta poslední exekučního řádu nepostoupil exekučnímu soudu kompletní exekuční spis společně s návrhem na zastavení exekuce, a to ani po několika urgencích ze strany exekučního soudu; uvedená nečinnost trvala v období od 8. 3. 2010 do října 2010; tímto závažně a opětovně porušil ust. § 55 odst. 2 věta poslední exekučního řádu. ve spojení s ust. § 46 odst. 1 a s ust. § 2 cit. zákona, 2) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 3933/09 v rozporu s ust. § 56 exekučního řádu a pokynem exekučního soudu bez vážného důvodu nerozeslal účastníkům řízení usnesení Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 31. 5. 2010, č. j. 17 Nc 1611/2009-57, kterým byl zrušen jeho příkaz k úhradě nákladů exekuce, přičemž orgánu dohledu opakovaně tvrdil, že čeká na to, až exekuční soud vyznačí na předmětném usnesení doložku právní moci, aby mohl vydat nový příkaz k úhradě nákladů exekuce; tímto závažně porušil ust. § 56 exekučního řádu ve spojení s ust. § 46 odst. 1 a s ust. § 2 exekučního řádu a opakovaně porušil ust. čl. 3 odst. 3 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže exekutorů (usnesení Sněmu Exekutorské komory České republiky ze dne 28. února 2006), 3) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 3933/09 v rozporu s ust. § 344 odst. 1 o. s. ř. nedoručil vyrozumění o vyklizení orgánu obce, přičemž orgánu dohledu tvrdil, že toto zaslal obyčejnou poštou přesto, že měl povinnost zaslat jej prostřednictvím datové schránky, tímto závažně porušil ust. § 344 odst. 1 o. s. ř. a čl. 3 odst. 3 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže exekutorů 4) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 3933/09 nevyhotovil protokol o úkonu (o vyklizení), přičemž orgánu dohledu předložil úřední záznam, který za takový protokol vydával, tímto závažně porušil ust. § 2 odst. 1, odst. 2, odst. 3 vyhl. č. 418/2001 Sb.,

tedy svým jednáním

měl závažně porušit své povinnosti stanovené právním předpisem,

čímž se měl dopustit

kárného provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu,

zastavuje.

Odůvodnění:

Podle ust. § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.

Dne 19. 12. 2012 bylo kárnému soudu doručeno sdělení ministerstva spravedlnosti, č. j. 764/2011-OSD-ENA/3 o tom, že rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, č. j. 770/2011-OJ-SO/3 byl kárně obviněný JUDr. J. D. na vlastní žádost odvolán z funkce soudního exekutora; dne 24. 1. 2012 bylo následně zasláno rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, č. j. 770/2011-OJ-SO/3, na základě kterého byl soudní exekutor JUDr. J. D. ke dni 31. 12. 2011 odvolán z funkce. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 12. 2011.

Protože jsou ve věci splněny podmínky pro zastavení řízení dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, kárný senát řízení zastavil.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. března 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně kárného senátu