15 Kse 2/2015-26

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako kárný soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a členů JUDr. Zbyňka Poledny, Mgr. Davida Chaloupky, Mgr. Jaroslava Kocince, JUDr. Gabriely Vilímkové a Mgr. Barbory Kubíkové v právní věci kárného žalobce: předseda kontrolní komise Exekutorské komory ČR, se sídlem Na Pankráci 1062/58, Praha 4, adresa pro doručování: Radnická 14/16, Brno, proti kárně obviněnému: JUDr. J. P., soudní exekutor, Exekutorský úřad Karviná, se sídlem Komorní 583/4, Český Těšín, o návrhu na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudního exekutora ze dne 22. 4. 2015,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), s e ř í z e n í o kárné žalobě proti kárně obviněnému JUDr. J. P., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Karviná, se sídlem Komorní 583/4, Český Těšín,

pro skutek, že jako soudní exekutor si svým zaviněním přivodil v přesně nezjištěném období stav platební neschopnosti tím, že řádně a včas nesplnil dluhy vůči přesně nezjištěnému počtu věřitelů, nejméně však vůči: (1) společnosti Česká spořitelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, ve výši 1.704.273,80 Kč, (2) společnosti Raiffeisenbank, a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, ve výši 308.084 Kč, (3) společnosti INN Finance corporation, s. r. o., se sídlem 1. máje 3236/103, Ostrava, ve výši 4.100.000 Kč, (4) Okresní správě sociálního zabezpečení Karviná, se sídlem náměstí Budovatelů 1333/31, Karviná, ve výši 759.474 Kč, (5) Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Na Jízdárně 3162/3, Ostrava, ve výši 743.821 Kč, (6) společnosti DAINPO, spol. s r. o., se sídlem Novákových 970/41, Praha 8, ve výši 309.119 Kč, (7) společnosti Dopravní podnik Ostrava, a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava, ve výši 472.640 Kč, (8) společnosti AVE Soft, s. r. o., se sídlem Dostálova 882/63, Ostrava, ve výši 22.143 Kč, (9) Exekutorské komoře České republiky, se sídlem Na Pankráci 1062/58, Praha 4, ve výši 20.012 Kč, (10) Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně, se sídlem Michálkovická 108, Slezská Ostrava, ve výši 41.913 Kč, (11) České průmyslové zdravotní pojišťovně, se sídlem Jeremenkova 161/11, Ostrava, ve výši 60.939 Kč, (12) Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, ve výši 59.989 Kč, (13) Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, ve výši 41.475 Kč, (14) společnosti Česká Pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, ve výši 75.467,43 Kč, (15) společnosti SHELL Czech Republic, a. s., se sídlem Antala Staška 2027/77, Praha 4, ve výši 92.292,79 Kč, (16) společnosti GRENKELEASING, s. r. o., se sídlem Lomnického 1705/5, Praha 4, ve výši

170.584 Kč, (17) společnosti ŠkoFIN, s. r. o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, ve výši 1.381.127,01 Kč,

tedy svým jednáním měl závažným způsobem porušit své povinnosti stanovené právním nebo stavovským předpisem, narušit důstojnost exekutorského povolání a ohrozit důvěru v odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti,

čímž se měl dopustit

kárného deliktu podle § 116 odst. 3 písm. a) a b) exekučního řádu,

zastavuje.

Odůvodnění:

Kárný žalobce podal dne 23. 4. 2015 u Nejvyššího správního soudu návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi JUDr. J. P. pro skutek uvedený ve výroku.

Podáním doručeným soudu dne 20. 5. 2015 kárný žalobce vzal návrh zpět v plném rozsahu, neboť dne 15. 5. 2015 kárně obviněný požádal o ukončení výkonu exekutorského úřadu. Navrhované kárné opatření ve formě odvolání z funkce soudního exekutora by tak bylo podle kárného žalobce nadbytečné a neúčelné.

Soud proto zastavil řízení bez ústního jednání podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s § 121 odst. 1 exekučního řádu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 10. června 2015

JUDr. Jan Passer předseda kárného senátu