15 Kse 2/2012-66

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, Mgr. MUDr. Radan Kuča, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková a Mgr. Martina Douchová, projednal dne 24. 9. 2012 návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudních exekutorů ze dne 1. 3. 2012 podaný ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem, proti Mgr. M. S., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Teplice, se sídlem v Teplicích, Husitská 692/3, 415 01,

t a k t o:

Podle § 14 písm. a) zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, s e ř í z e n í o kárné žalobě proti obviněnému soudnímu exekutorovi Mgr. M. S., Exekutorský úřad Teplice, se sídlem v Teplicích, Husitská 692/3

pro skutek, že

jako soudní exekutor, pověřený provedením exekuce sp. zn. 110 Ex 53/07, vedl exekuci proti jiné osobě, než je povinný, a to způsobem, který je v rozporu se zákonem,

tedy

svým jednáním měl závažným způsobem porušit při výkonu činnosti své povinnosti, stanovené právním předpisem,

č í m ž s e měl d o p u s t i t

kárného provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu

z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Kárný žalobce podal návrh na zahájení kárného řízení ze dne 1. 3. 2012 u Nejvyššího správního soudu dne 5. 3. 2012. Přípisem ze dne 24. 9. 2012, čj. 598/2011-OD-ENA/26 kárný žalobce vzal návrh v celém rozsahu zpět.

Podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát řízení zastaví, vzal-li navrhovatel návrh na zahájení kárného řízení zpět.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně kárného senátu