15 ICm 2476/2011
15 ICm 2476/2011-35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Radkou Semelovou, v právní věci žalobce JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D., Hustopeče, Mírová 1098/4, insolvenčního správce Michala Koska, 691 81 Březí, Hlavní 113 proti žalovanému GORASAN COMPANY LIMITED, reg.č. HE 154597, Limassol, Theklas Lysioti Street 35, Kypr, právně zastoupenému JUDr. Petrem Matějkou, advokátem, Lidická 23b, 602 00 Brno, o zaplacení 62.507,15 Kč

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 37 INS 13137/2010 na majetek dlužníka Michal Kosek, Březí, Hlavní 113, v celkové výši 62.507,15 Kč z důvodu směnky, pravomocného směnečného platebního rozkazu, není po právu jako nezajištěná pohledávka v tomto insolvenčním řízení, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se incidenční žalobou doručenou soudu dne 17.9.2011 domáhal určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 37 INS 13137/2010 na majetek dlužníka Michal Kosek, Březí, Hlavní 113, v celkové výši 62.507,15 Kč z důvodu směnky, pravomocného směnečného platebního rozkazu, není po právu jako nezajištěná pohledávka v tomto insolvenčním řízení. Žalobce v žalobě uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24.2.2011, č.j. KSBR 37 INS 13137/2010 byl prohlášen úpadek a žalobce byl stanoven insolvenčním správcem. Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení nezajištěnou pohledávku splatnou, peněžitou, nepodmíněnou, vykonatelnou v celkové výši 62.507,15 Kč, jistina 30.984,-Kč, příslušenství 31.523,15 Kč z titulu směnky, pohledávka byla přihlášena jako pohledávka vykonatelná, přiznaná pravomocným směnečným platebním rozkazem. Pohledávka je vedena v konkurzním řízením pod pořadovým číslem 3. Při přezkumném jednání dne 16.9.2011 popřel žalobce pohledávku žalovaného co do pravosti z důvodu, že věřitel neunesl důkazní břemeno ohledně vyplnění blankosměnky na základě smlouvy o úvěru, resp. půjčce, když ani na výzvu insolvenčního správce tyto listiny a kopie směnky, popřípadě smlouvy o vyplňovacím právu směnečném nebyly předloženy k důkazu, a to přes výzvu insolvenčního správce k doplnění, resp. opravě přihlášky z 30.3.2011, doručenou věřiteli dne 31.3.2011. Žalovaný tudíž neunesl důkazní břemeno, protože nebylo možno při přezkumném řízení přihlášku posoudit.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil písemně v podání ze dne 13.6.2012 a navrhl zamítnutí žaloby. Uvedl, že jím podaná přihláška obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti a nebylo ji třeba opravovat ani doplňovat. Titulem pro přihlášení pohledávky je směnečná pohledávka přiznaná pravomocným a vykonatelným směnečným platebním rozkazem č.j. 42 Sm 187/2008-5. Žalobce popřel vykonatelnou pohledávku z toho důvodu, že žalovaný nepředložil smlouvu o půjčce a kopii směnky. To však žalovaný nepovažuje za důvod pro popření pohledávky.

Při soudním jednání konaném dne 30.10.2012 insolvenční správce-žalobce zdůrazňoval, že existence pohledávky mu nebyla doložena na jeho výzvu činěnou v rámci insolvenčního řízení a tudíž podle žalobce již není v současné době možné existenci pohledávky ze strany žalovaného doložit. Podle žalobce by nemělo být k pohledávce samotné přihlíženo, což bylo již řešeno v insolvenčním řízení. Pro jistotu insolvenční správce pohledávku popřel z důvodu nedoložení dokladů. Dále žalobce uváděl, že pohledávka žalovaného přihlášená do konkurzního řízení podle něj není vykonatelná, protože směnečný platební rozkaz je rozhodnutí o zajištění, nikoliv o pohledávce samé. Dále namítal, že smlouva obsahuje nezákonnou smluvní pokutu ve výši 0,8 % za každý den prodlení z dlužné částky, když podle judikatury je nejvyšší možná výše 0,5 % denně. Smlouva o půjčce je tudíž neplatná a pohledávka proto neexistuje. Soud při jednání vyzval žalobce, aby doplnil žalobní tvrzení a zcela konkrétně uvedl, proč podle něj vykonatelná pohledávka, která byla přihlášena do konkurzního řízení a insolvenčním správcem při přezkumném jednání popřena, neexistuje. Žalobce na výzvu soudu uvedl, že podle něj je smlouva o půjčce ze dne 7.9.2002, uzavřená mezi Fast Finance s.r.o. a Michalem Koskem, neplatná pro nezákonnost ujednání o smluvní pokutě, pohledávka žalovaného tudíž neexistuje, žalobce neměl možnost při přezkumném jednání pohledávku řádně přezkoumat, neboť neměl přes výzvu, kterou zaslal žalovanému, k dispozici smlouvu o půjčce a směnku.

Mezi účastníky řízení se stalo nesporným prohlášením úpadku na majetek dlužníka Michala Koska, ustanovení správce konkurzní podstaty JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D., přihlášení pohledávky, o níž v tomto řízení jde, do insolvenčního řízení, skutečnost, že žalovaný tuto pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil jako pohledávku vykonatelnou. Mezi žalobcem a žalovaným bylo rovněž nesporné vydání platebního rozkazu Krajským soudem v Brně č.j. 42 Sm 187/2008-5 ze dne 5.8.2008, na kterém je vyznačena doložka právní moci ke dni 16.10.2009 a 30.10.2009, dále se mezi žalobcem a žalovaným stalo nesporným, že pohledávka byla v rámci insolvenčního řízení popřena správcem co do pravosti při přezkumném jednání dne 16.9.2011 a rovněž bylo nesporné, že před přezkumným jednáním byl žalovaný vyzván, aby předložil doklady k této pohledávce výzvou insolvenčního správce z 30.3.2011 a žalovaný tyto listiny nepředložil.

Za smlouvy o půjčce č. 1220300062 ze dne 7.1.2002 uzavřené mezi společností FAST FINANCE, s.r.o., Hradební 9/768, Praha 1 a dlužníkem Michalem Koskem, soud zjistil, že společnost FAST FINANCE, s.r.o. jako věřitel se zavázala poskytnout dlužníkovi půjčku ve výši 10.000,-Kč a dlužník se zavázal splatit věřiteli poskytnutou půjčku a poplatek za poskytnutí půjčky ve výši 5.340,-Kč v 26-ti týdenních splátkách po 590,-Kč.

Z blankosměnky, podepsané dlužníkem, vystavené v Březí dne 7.1.2002, soud zjistil, že dlužník prohlásil, že za tuto směnku zaplatí bez protestu dne 8.10.2006 obchodní společnosti FAST FINANCE s.r.o. Praha částku 30.984,-Kč s tím, že datum splatnosti směnky a směnečnou sumu je oprávněn vyplnit remitent dle pravidel stanovených ve smlouvě o půjčce č. 1220300062 ze dne 7.1.2002. Dále soud ze směnky zjistil, že směnka byla indosamentem převedená bez závazku na řad společnosti GORASAN COMPANY LIMITED, Limassol, Kypr. Rubopis směnky provedl za FAST FINANCE s.r.o. její jednatel Milan Procházka.

Soud podle § 120 odst. 1 o.s.ř. nepřipustil provedení důkazu celým spisem Krajského soudu v Brně sp.zn. KSBR 37 INS 13137/2010 a sp.zn. 47 Cm 622/2009. Žalobce navrhoval provést důkaz těmito spisy stranu po straně s tím, že tyto mají dokumentovat průběhy řízení, které předcházely projednávané věci. Konkrétní důvod provádění důkazu všemi listinami založenými v tomto spise žalobce neuvedl a konkrétní listiny z těchto spisů neoznačil. Soud proto provedení těchto důkazů nepřipustil, neboť nepovažuje za nutné dokumentovat celý průběh insolvenčního řízení a řízení směnečného, když pro posouzení věci a rozhodnutí ve věci jsou tyto listiny zcela nadbytečné.

Po zhodnocení provedených důkazů a nesporných tvrzení účastníků řízení dospěl soud k závěru, že žalobce v řízení neunesl břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně prokázání neexistence pohledávky. V řízení bylo mezi žalobcem a žalovaným nesporné, že pohledávka, jejíž neexistence se v tomto řízení žalobce dovolával, byla žalovaným přihlášená do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka Michala Koska jako pohledávka vykonatelná, vyplývající z pravomocného vykonatelného směnečného platebního rozkazu vydaného Krajským soudem v Brně pod č.j. 42 Sm 187/2008-5 dne 5.8.2008. Mezi žalobcem a žalovaným bylo nesporné, že na předmětném rozhodnutí Krajského soudu v Brně je vyznačena doložka právní moci ke dni 16.10. a 30.10.2009. Mezi účastníky řízení bylo dále zcela nesporné, že tato pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení v celkové výši 62.507,15 Kč (jistina 30.984,-Kč, příslušenství 31.523,15 Kč) a byla insolvenčním správcem při přezkumném jednání dne 16.9.2011 popřena. Rovněž nebylo mezi žalobcem a žalovaným sporu ani o tom, že insolvenční správce před přezkumným jednáním vyzval žalovaného, aby svoji přihlášku pohledávky doplnil a předložil příslušné doklady prokazující existenci této pohledávky, žalovaný na výzvu insolvenčního správce požadované listiny nepředložil. Insolvenční správce v soudním řízení tvrdil, že pohledávku přihlášenou žalovaným do insolvenčního řízení tak nemohl řádně přezkoumat, neboť neměl k dispozici listinné podklady k pohledávce. K pohledávce by tak nemělo být přihlíženo, žalobce však pro jistotu tuto pohledávku žalovaného popřel. Soudu je z obsahu přihlášky pohledávky č. 3 známo, že k popření předmětné pohledávky přistoupil insolvenční správce na základě pokynu insolvenčního soudu (usnesení KSBR 37 INS 13137/2010-B-20 ze dne 15.6.2011), když insolvenční soud insolvenčnímu správci sdělil, že nebyly shledány důvody pro postup dle ustanovení § 188 odst. 2 insolvenčního zákona, neboť listinné přílohy nejsou náležitostí přihlášky pohledávky a proto je pohledávku věřitele č. 3 třeba zařadit do seznamu přihlášených pohledávek a na zvláštním přezkumném jednání tuto pohledávku přezkoumat. Žalobce v souladu s pokynem insolvenčního soudu pohledávku při přezkumném jednání dne 16.9.2011 popřel co do pravosti, nemůže se tedy v současné době dovolávat toho, že by k dané pohledávce nemělo být přihlíženo. Pokud insolvenční správce vykonatelnou pohledávku (mezi účastníky řízení nebylo sporu o tom, že na směnečném platebním rozkaze vydaném Krajským soudem v Brně č.j. 42 Sm 187/2008-5 ze dne 5.8.2008 je vyznačena doložka právní moci, žalobce žádné důvody, ze kterých by bylo možné usoudit, že předmětné rozhodnutí právní moci nenabylo, neuvedl) popřel, je na něm, aby neexistenci této vykonatelné pohledávky tvrdil a prokázal, jinými slovy povinnost tvrzení a důkazní povinnost ohledně prokázání neexistence pohledávky byla přenesena v tomto případě na žalobce. Žalobce jako důvod neexistence pohledávky uváděl, že při přezkumném jednání neměl k dispozici žádné listiny (směnku, smlouvu o půjčce, případně úvěru), na jejichž základě by mohl existenci pohledávky posoudit, v současné době již žalovaný existenci pohledávky doložit nemůže, dále uvedl, že smlouva o půjčce ze dne 7.9.2002 je neplatná, neboť je neplatné ujednání o smluvní pokutě, která byla dohodnuta ve vyšší výši, než jakou připouští standardní judikatura Nejvyššího soudu ČR. Pokud se týká první z námitek insolvenčního správce, soud znovu poukazuje na skutečnost, že v daném případě byla do insolvenčního řízení žalovaným přihlášena vykonatelná pohledávka, pohledávka přiznaná žalovanému ve směnečném řízení. Směnečný platební rozkaz není na rozdíl od běžného platebního rozkazu vydáván toliko na základě tvrzení, uvedených žalobcem v žalobě, ale aby mohl být vydán, musí být v řízení žalobcem předložen soudu prvopis směnky (§ 175 odst. 1 o.s.ř.). Soud před vydáním směnečného platebního rozkazu posoudí platnost předložené směnky, směnečný platební rozkaz může být vydán pouze tehdy, pokud je soudem směnka vyhodnocena jako platná. Soud tedy před vydáním směnečného platebního rozkazu č.j. 42 Sm 187/2008-5 ze dne 5.8.2008 musel mít k dispozici prvopis směnky, která nárok žalovaného zakládá a vyhodnotil ji jako platnou. Kopii směnky potom žalovaný předložil soudu i v tomto řízení, soud shledává, že tato směnka má všechny zákonem požadované náležitosti a je platná. Námitku žalobce, že pokud žalovaný nedoložil listiny prokazující jeho nárok před přezkumným jednáním a v tomto řízení již nemůže existenci pohledávky prokázat soud vyhodnotil jako zcela nesprávnou, neboť takový postup by zcela popíral smysl incidenčního sporu. Ze směnky soud zjistil, že byla rubopisem převedena na žalobce. V takovém případě podle § 17 zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb. nemůže ten, kdo je žalován ze směnky, činit majiteli námitky, které se zakládají na jeho vlastních vztazích k výstavci nebo k dřívějším majitelům, ledaže majitel při nabývání směnky jednal vědomě na škodu dlužníka. V daném případě již dlužník Michal Kosek nemůže vznášet vůči majiteli směnky-žalovanému námitky, které se zakládají na jeho vlastních vztazích k výstavci, tedy nemůže vznášet námitky k samotnému závazkovému vztahu, tedy k platnosti či ujednáním smlouvy o půjčce č. 1220300062 ze dne 7.1.2002, uzavřené mezi společností FAST FINANCE s.r.o., Praha a dlužníkem Michalem Koskem. Pokud toto oprávnění nemá dlužník samotný, potom ho nemůže mít ani insolvenční správce, který v insolvenčním řízení spravuje jeho majetek a jedná jménem dlužníka. Námitky žalobce ve smyslu neplatnosti ujednání o smluvní pokutě, které je obsaženo ve smlouvě o půjčce ze dne 7.1.2002, tedy nemohou být vzaty v potaz. Navíc i pokud by se soud touto námitkou insolvenčního správce mohl zabývat, potom musí konstatovat, že i pokud by za neplatné prohlásil ujednání o smluvní pokutě pro její výši, přesahující výši, která je dle standardní judikatury považována za běžnou a obvyklou, potom neplatnost tohoto ujednání o smluvní pokutě nemůže způsobit neplatnost celé smlouvy o půjčce. Za situace, kdy insolvenční správce pohledávku popřel co do pravosti, nikoliv co do výše, stále by musela být shledána za existující část pohledávky-minimálně z titulu vrácení poskytnuté půjčky a za situace, kdy nedošlo k popření výše pohledávky, by muselo být soudem konstatováno, že pohledávka jako celek je po právu. Protože žalobce v řízení neprokázal, že pohledávka žalovaného přihlášená do konkurzního řízení jako pohledávka vykonatelná neexistuje, soud žalobu jako nedůvodnou zamítnul.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, podle něhož ve sporu o pravost výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Nebude-li dobrovolně splněna povinnost uložená tímto rozsudkem, lze navrhnout výkon rozhodnutí u obecného soudu povinného.

Krajský soud v Brně dne 2.11.2012

Za správnost: JUDr. Radka Semelová, v.r. Jaroslava Bártová samosoudce