15 ICm 2242/2011
15 ICm 2242/2011-40

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Radkou Semelovou, v právní věci žalobce: Ing. Vladimír Neznal, Valašská 7, 625 00 Brno, insolvenční správce dlužníka Ing. Ivo Papula, Chřestova 1311/9, 664 91 Ivančice, IČ: 42275317 proti žalovanému: Hanyš-Jeřábnické práce, s.r.o., Radonice, Počernická 425, PSČ 250 73, IČ: 27243460, o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Ing. Ivo anonymizovano , anonymizovano , Chřestova 1311/9, 664 91 Ivančice, IČ: 42275318 pohledávku ve výši 20.000,-Kč, přiznanou mu vykonatelným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně, č.j. 43 Cm 216/2007-35 ze dne 27.3.2008, se zamítá.

II. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Ing. Ivo anonymizovano , anonymizovano , Chřestova 1311/9, 664 91 Ivančice, IČ: 42275318 pohledávku ve výši 170.000,-Kč, přiznanou mu vykonatelným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně, č.j. 43 Cm 216/2007-35 ze dne 27.3.2008.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 23.8.2011 domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Ing. Ivo anonymizovano pohledávku ve výši 190.000,-Kč, přiznanou mu vykonatelným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně, č.j. 43 Cm 216/2007-35 ze dne 27.3.2008. Žalobce v žalobě uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 12058/2010-A-37 ze dne 30.5.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Ivo Papula, anonymizovano , Chřestova 1311/9, 664 91 Ivančice, IČ: 42275318, týmž usnesením byl ustanoven insolvenčním správcem Ing. Vladimír Neznal. Dne 29.7.2011 proběhlo u insolvenčního soudu přezkumné jednání, na kterém byly insolvenčním správcem popřeny přihlášené vykonatelné pohledávky žalovaného. Z uvedeného důvodu podává žalobce v zákonné 30-ti denní lhůtě

žalobu na popření vykonatelných pohledávek. Přihláškou pohledávky ze dne 1.11.2010 (doručeno soudu dne 2.11.2010, zveřejněno dne 2.11.2010 jako přihláška P2-1, doplněno dne 29.6.2011, zveřejněno dne 30.6.2011 jako přihláška P2-2) přihlásil žalovaný do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 952.930.83 Kč. Pohledávka č. 3 přihlášky ve výši 570.003,94 Kč, přiznaná vykonatelným platebním rozkazem vydaným Krajským soudem v Brně, č.j. 43 Cm 216/2007-35 ze dne 27.3.2008, právní moc ke dni 15.5.2008, byla insolvenčním správcem popřena částečně do výše 190.000,-Kč, zbývající části pohledávek v úhrnné výši P2-2 byly přezkoumány a správcem uznány do výše 762.930,83 Kč. Důvodem částečného popření pohledávky do výše 190.000,-Kč je skutečnost, že pohledávka byla částečně uhrazena, a to takto: popřená částka ve výši 20.000,-Kč byla uhrazena dne 14.12.2010, popřená částka ve výši 20.000,-Kč byla uhrazena dne 31.1.2011-bylo uhrazeno na fakturu variabilní symbol č. 20063351, popřená částka ve výši 80.000,-Kč byla uhrazena dne 9.2.2011, popřená částka ve výši 70.000,-Kč byla uhrazena dne 28.2.2011-bylo hrazeno na fakturu variabilní symbol č. 20063018.

Žalovaný se přes výzvu soudu k žalobě nevyjádřil.

Žalovaný se nedostavil ani k nařízenému soudnímu jednání, svoji neúčast u jednání neomluvil. Soud proto v souladu s ust. § 101 odst. 3 o.s.ř. věc projednal v nepřítomnosti žalovaného.

Z přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 37 INS 12058/2010 ze dne 1.11.2010 ve znění opravy přihlášky pohledávky z 29.6.2011 soud zjistil, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi Ing. Ivo Papula svoji vykonatelnou pohledávku přiznanou mu platebním rozkazem vydaným Krajským soudem v Brně pod č.j. 43 Cm 216/2007-35. Z uvedeného platebního rozkazu soud zjistil, že byl vydán Krajským soudem v Brně dne 27.3.2008, Ing. Ivo Papula byl v platebním rozkazu zavázán zaplatit žalobci Hanyš-Jeřábnické práce, s.r.o., Praha částku 570.003,94 Kč se zákonným úrokem z prodlení a náklady řízení ve výši 81.478,90 Kč. Ze seznamu přihlášených pohledávek potom soud zjistil, že z vykonatelné pohledávky žalovaného přihlášené v celkové výši 952.930,83 Kč popřel žalovaný pohledávku ve výši 190.000,-Kč s tím, že částka 20.000,-Kč byla uhrazena dne 14.12.2010, částka 20.000,-Kč dne 31.1.2011 (hrazeno na fakturu č. 20063551), částka 80.000,-Kč uhrazena dne 9.2.2011 a 70.000,-Kč zaplaceno dne 28.2.2011 (uhrazeno na fakturu č. 20063018).

Při soudním jednání žalobce soudu předložil originály dokladů o částečné úhradě dluhu, a to vkladové lístky České spořitelny a.s. ze dne 28.2.2011, 31.1.2011, 9.2.2011 a 14.12.2010. Dále žalobce soudu předložil dopis společnosti FINEXX CZ spol. s r.o., která byla pověřena řešením pohledávek žalovaného, ze dne 8.6.2010. Z tohoto dopisu vyplývá, že Ing. Ivo Papula dlužil žalovanému na úhradu faktury č. 20063551 splatné ke dni 16.10.2006 částku 97.253,90 Kč, na fakturu č. 20064022 splatnou k 14.11.2006 částku 9.229,64 Kč, na fakturu č. 20063018 splatnou ke dni 27.9.2006 částku 373.574,30 Kč, na fakturu č. 20064804 splatnou ke dni 26.12.2006 částku ve výši 49.285,04 Kč a na fakturu č. 20070605 splatnou ke dni 16.3.2007 částku ve výši 45.591,28 Kč. V dopise je označen i účet věřitele, na který má být placeno, jedná se o účet č. 2188932/0800 vedený u České spořitelny a.s. Z předložených vkladových lístků České spořitelny bylo zjištěno, že na účet č. 2188932 (účet společnosti Hanyš-Jeřábnické práce) bylo dne 31.1.2011 vloženo na úhradu faktury č. 20063351 (uvedeno jako variabilní symbol) částka 20.000,-Kč Ing. Ivo anonymizovano . Dne 28.2.2011 bylo na stejný účet pod variabilním symbolem 20063018 vloženo 70.000,-Kč, dne 9.2.2011 pod variabilním symbolem 20063018 částka 80.000,-Kč a dne 14.12.2010 byla provedena platba 20.000,-Kč bez uvedení variabilního symbolu.

Po zhodnocení provedených důkazů soud dospěl k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že žalovaný měl za dlužníkem Ing. Ivo anonymizovano pohledávku přiznanou mu vykonatelným platebním rozkazem vydaným Krajským soudem v Brně č.j. 43 Cm 216/2007-35 ze dne 27.3.2008. Žalovaný tuto pohledávku přihlásil do konkurzního řízení, při přezkumném jednání z přihlášené pohledávky byla insolvenčním správcem popřena pohledávka ve výši 190.000,-Kč s tím, že tato částka byla dlužníkem na úhradu dluhu ještě před prohlášením konkurzu zaplacena. V řízení potom žalobce prokázal, že na dluh byly skutečně zaplaceny částky 20.000,-Kč, 80.000,-Kč a 70.000,-Kč. Pokud se týká platby 20.000,-Kč provedené dne 14.12.2010 není u této platby uvedeno, na úhradu jakého dluhu je činěna (u platby není uveden žádný variabilní symbol). Soud bez znalosti přehledu všech splatných pohledávek žalovaného, které v té době existovaly, nemůže ve smyslu ust. § 330 odst. 1 obch.zák. přiřadit platbu 20.000,-Kč na nejdříve splatnou pohledávku a tudíž nemůže posoudit, zda tato platba se započetla právě na pohledávku přihlášenou žalovaným do konkurzního řízení. Insolvenční správce přes poučení soudu nebyl schopen soudu přehled splatných pohledávek žalovaného (případně přehled splatných dluhů dlužníka) předložit, proto soud dospěl k závěru, že žalobce neprokázal, že rovněž platba 20.000,-Kč, uskutečněná dlužníkem dne 14.12.2010, byla platbou na pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení. Soud tedy žalobě vyhověl pouze pokud se týká pohledávky ve výši 170.000,-Kč, která prokazatelně zanikla zaplacením dluhu dlužníkem v této výši a žalobu, pokud se týká dalších 20.000,-Kč zamítnul, neboť se žalobci nepodařilo prokázat, že i tato platba byla platbou na pohledávku přihlášenou do konkurzního řízení.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, podle něhož ve sporu o pravost výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Nebude-li dobrovolně splněna povinnost uložená tímto rozsudkem, lze navrhnout výkon rozhodnutí u obecného soudu povinného.

Krajský soud v Brně dne 30.10.2012

Za správnost: JUDr. Radka Semelová, v.r. Jaroslava Bártová samosoudce