15 Cmo 80/2011
15 Cmo 80 /2011-123

Usnesení

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátu složeném zpředsedy JUDr.Františka Kučery a soudců JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.]aroslava Zelenky, PhD. vprávní věci žalobce: Ing.Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Květnové náměstí 34, Průhonice, zastoupený JUDrlng. Radovanem Karasem, advokátem, sídlem Dr.Beneše 51, Unhošť, proti žalované: IUDr.Vlasta Houdková, sídlem Betlémské nám.2, Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka EXIM WOOD, a.s., o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolan1 zalobce proti usnesení Městského soudu v Praze 195 Cm 9 / 2009-112 ze dne 4.července 2011, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze 195 Cm 9/2009-112 ze dne 4.července 2011 se ve výrocích pod body I. a II. mění tak, že se žalobci promíjí zmeškání lhůty k podání odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 195 Cm 9/2009-94 ze dne 17.března 2011, že se odvolání žalobce proti tomuto rozsudku neodmítá a ve výroku pod bodem III. se zrušuje.

Odůvodnění

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I.výroku zamítl návrh žalobce na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání ze dne 25.5.2011, pod bodem II.výroku odvolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze 195 Cm 9/ 2009-94 ze dne 17.března 2011 jako opožděné odmítl a pod bodem III.výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Své rozhodnutí odůvodnil soud prvního stupně zejména tím, že rozsudek uvedený v bodu II.výroku usnesení byl žalobci doručen k rukám jeho zástupce-advokáta JUDrlng. Radovana Karase dne 9.5.2011, takže od 10.5.2011 běžela žalobci lhůta kpodání odvolání proti rozsudku ve věci samé a poslední den této odvolací lhůty byl 24.5.2011. Zástupce žalobce odevzdal odvolání proti rozsudku k poštovní přepravě až dne 25.5.2011, tedy jeden den po uplynutí zákonné odvolací lhůty a současně s tímto odvoláním podal návrh, aby mu bylo prominuto zmeškání lhůty pro podání odvolání ze zdravotních důvodů na jeho straně. K návrhu na prominutí zmeškání lhůty připojil lékařskou zprávu praktického lékaře MUDr. Jiřího Rotha, vníž tento lékař uvedl, že zástupce žalobce byl ve dnech 18.5.-24.5.2011 upoután na lůžko pro akutní onemocnění provázené vysokými teplotami. Jelikož tato lékařská zpráva neobsahovala žádnou bližší informaci týkající se zdravotního stavu zástupce žalobce, soud žalobce vyzval výzvou ze dne 31.5.2011, aby konkretizoval důvody, které vedly žalobce k podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty, což žalobce neučinil.

Soud prvního stupně nepokládal návrh na prominutí zmeškání lhůty za důvodný s tím, že zdravotní důvody na straně zástupce žalobce neshledal důvody omluvitelnými pro

15 L'mo öU/ 2011 zmeškání lhůty kpodání odvolání. Poukázal na to, že ošetřující lékař zástupce žalobce vystavil potvrzení o jeho zdravotním stavu dne 24.5.2011 a potvrdil vněm, že zástupce žalobce byl upoután na lůžko z důvodů akutního onemocnění s vysokými teplotami ve dnech 18.5.-24.5.2011. Ze zprávy nevyplývá, že by zástupce žalobce byl s touto nemocí hospitalizován ve zdravotnickém zařízení. S ohledem na datum jeho vystavení lze předpokládat, že si toto potvrzení zástupce žalobce osobně vyzvedl v ordinaci praktického lékaře již dne 24.5.2011, tedy vposlední den odvolací lhůty, takže bylo vmožnostech zástupce žalobce podat odvolání včas, at' již v době od 9.5.2011 do 17.5.2011 nebo nejpozději dne 24.5.2011. Jistě bylo v možnostech a schopnostech zástupce žalobce, aby poslední den odvolací lhůty vypracoval a podal na poště blanketové odvolání proti rozsudku ve věci samé v této věci, což neučinil.

Současně se zamítnutím návrhu na prominutí zmeškání lhůty soud prvního stupně zároveň odvolání žalobce jako opožděně podané odmítl podle § 204 odst.3 a § 208 odst.1 o.s.ř. a výrok o nákladech řízení odůvodnil odkazem na § 146 odst.3 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání a navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil a návrhu na prominutí zmeškání lhůty kpodání odvolání vyhověl. Odvolání za žalobce vypracoval jeho zástupce JUDrlng. Radovan Karas-advokát, který v něm ohledně svého zdravotního stavu v průběhu odvolací lhůty uvedl, že dne 18.5.2011 se podstatně zhoršil jeho zdravotní stav, dostal vysokou teplu a průjem. Na jeho telefonickou žádost jej navštívil doma jeho ošetřující lékař MUDr.]iří Roth, který konstatoval, že má střevní chřipku, napsal mu léky a klid na lůžku. Až do 24.5.2011 včetně zůstal ležet v domě, který společně užívá se svou manželkou, a nemoc mu bránila, aby tento dům opustil. Teprve dne 25.5.2011, kdy měl již jen zvýšenou teplotu, jej jeho manželka doprovodila do advokátní kanceláře, kde zjistil, že mu již proběhla odvolací lhůta proti rozsudku ve věci samé vtéto věci. Požádal proto ošetřujícího lékaře, aby mu vystavil potvrzení o jeho zdravotním stavu, a do lékařovy ordinace pro tento doklad poslal svého syna. Vystavení dokladu o pracovní neschopnosti nežádal, protože pro dávky po dobu pracovní neschopnosti není pojištěn. Má za to, že důvody, které byly na jeho straně v podobě nepříznivého zdravotního stavu, jsou důvody omluvitelné pro prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání o jeden den.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s.ř. a odvolání žalobce shledal důvodným.

Odvolací soud nemá důvod nevěřit zástupci žalobce, že ve dnech 17.5.-24.5.2011 včetně měl vážné zdravotní problémy, které mu bránily vykonávat činnost advokáta, a tedy i činit úkony ve věci žalobce a vycházel z toho, že jde o omluvitelný důvod bránící mu sepsat a odeslat odvolání proti rozsudku ve věci samé. Tento omluvitelný důvod nemusí přitom trvat po celou dobu zmeškané lhůty, podstatné je, zda omluvitelné důvody zmeškání zde byly v době, kdy lhůta měla skončit, v daném případě dne 24.5.2011. Z předložené lékařské zprávy vyplývá, že lékař potvrzení o zdravotním stavu zástupce žalobce vystavil dne 24.5.2011 a ve zprávě konstatuje, že zástupce žalobce byl upoután na lůžko v důsledku nemoci do 24.5.2011 včetně, tedy včetně posledního dne odvolací lhůty.

Zástupce žalobce podle názoru odvolacího soudu doložil řádné omluvitelné důvody, které mu bránily odvolání sepsat a odeslat v poslední den odvolací lhůty, tj. dne 24.5.2011, a z těchto důvodů proto usnesení soudu prvního stupně podle § 220 odst.1 o.s.ř. změnil a zmeškání lhůty kpodání odvolání žalobci prominul (bod I.výroku). Vnávaznosti na to odvolací soud logicky změnil výrok pod bodem II., nebot' v důsledku prominutí zmeškání

15 L'mo öU/ 2011 odvolací lhůty je odvolání včasné a současně bez dalšího zrušil výrok pod bodem III., nebot' o náhradě nákladů řízení rozhodne odvolací soud při rozhodování o odvolání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 7.října 2011

JUDr.František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová